Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


Spis treści.

 1. Wstęp.
 2. Procedura tworzenia strategii rozwoju.
  1. Podstawy prawne pracy nad srategią.
  2. Metodologia prac nad opracowaniem Strategii Razwoju Grudziądza.
  3. Efekty procesu planowania strategicznego rozwoju miasta.
  4. Etapy prac strategicznych.
  5. Główne zadania Społecznej Rady Konsultacyjnej d/s Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza i Zespołów tematycznych.
  6. Ustalenia Społecznej rady Konsultacyjnej i Zespołów tematycznych.
  7. Wykorzystane materiały i opracowania.
 3. Otoczenie miasta Grudziądza w roku 2000
  1. Uwarunkowania globalne i międzynarodowe
Wyzwania cywilizacyji globalnej i informacyjnej.
Zobowiązania miedzynarodowe i ich wpływ na rozwój obszaru miasta.
Szanse i zagrożenia ekonomiczne na poziomie miedzynarodowym i ich oddziaływanie na rejon Grudziądza.
  1. Uwarunkowania krajowe Grudziądz w roku 2000
Uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne.
Uwarunkowania wynikające z polityki państwa.
Zasady i kierunki wsparcia rozwoju regionalnego.
Uwarunkowania dla rozwoju Grudziądza wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Integracja z Unią Europejską
 1. Grudziądz w roku 2000.
  1. Synteza diagnozy.
Położenie i podstawowe cechy przestrzeni miasta.
Ludność.
Wartości lokalne: kultura i tożsamość.
Edukacja.
Struktura zatrudnienia i bezrobocie.
Stan i struktura gospodarki lokalnej.
Infrastruktura komunikacjyjna
Stan środowiska przyrodniczego.
Współpraca międzynarodowa.
  1. Silne i słabe czynniki wewnętrzne
  2. Szanse i zagrożenia zewnętrzne
 1. Wizja rozwoju miasta grudziądza do roku 2015
  1. Miasto decydujące o własnym rozwoju.
  2. Miasto perspektyw rozwojowych.
  3. Miasto społeczności uczącej się.
  4. Miasto otwarte.
  5. Miasto atrakcyjne.
  6. Miasto inwestycyjnych możłiwości i wielufunkyjnej, nowoczesnej gospodarki.
  7. Miasto sfery publicznej i społecznej.
  8. Miasto zrównoważonego rozwoju.
  9. Miasto rozwoju europejskiej sieci komunikacyjnej.
  10. Miasto o dobrym poziomie warunków życia.
 1. Misja samorządu miasta Grudziądza.
 1. Priorytety, cele, zadania rozwoju strategicznego miasta.
  1. Priorytety rozwoju miasta.
  2. Cele strategiczne i zadania realizacyjne
Priorytet 1.
Priorytet 2.
Priorytet 3.
Priorytet 4.
Priorytet 5
  1. Wizja rozwoju miasta. Strategiczne sfery aktywności w procesie rozwoju.
 1. Zasady realizacji strategii rozwoju miasta
  1. Fazy realizacji strategii.
  2. Zagrożenia procesu rozwojowego miasta.
 1. Realizacja strategii rozwoju miasta Grudziądza.
  1. Umacnianie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływanie i kooperacja z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta
Rynek informacji.
Rynek wiedzy i edukacji.
Rynek kapitału.
Rynek pracy.
Rynek nieruchomości.
  1. Współpraca instytucji realizujących strategię i wspierających rozwój miasta grudziądza.
  1. Wsparcie realizacji strategii rozwoju Grudziądza
Warunki uzyskania środków pomocniczych Unii Europejskiej.
Wielkość środków przeznaczonychhh przez UE na wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce.
Zasady podziału środków Unii Europejskiej.
Potencjał absopcyjny miasta.
 1. Monitoring realizacji strategii rozwoju miasta

Srategia Rozwoju Miasta Grudziądza

Grudziądz 2015


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza