Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Priorytet 5. Rozwój międzynarodowej współpracy miasta.

Cel 5.1. Zwiększenie roli i znaczenia miasta w wymianie europejskiej i miast partnerskich oraz współpracy regionalnej

Zadania:

 • Dostosowanie miasta do funkcjonowania w Unii Europejskiej;
 • Wpisanie miasta w aktywne uczestnictwo współpracy międzynarodowej w układzie regionu kujawsko-pomorskiego za pośrednictwem inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego i instytucji współpracy międzynarodowej;
 • Uczestnictwo miasta w inicjatywach współpracy państw Morza Bałtyckiego;
 • Wspieranie przedsięwzięć wymiany pomiędzy miastami partnerskimi Grudziądza;
 • Rozwijanie inicjatyw związanych z uczestnictwem miasta w programach europejskich i formach współpracy w formie projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej (PHARE, PHARE Tacis, PHARE CBC, INTERREG IIC, ISPA, SAPARD);
 • Rozwijanie kontaktów w ośrodkami partnerów zagranicznych realizowanych programów UE i przygotowanie nowych aplikacji z ich udziałem;
 • Tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania funduszy pomocowych finansujących współpracę miast i regionów UE oraz krajów kandydujących;
 • Inicjowanie nowych i wspieranie dotychczasowych kontaktów z partnerami Unii Europejskiej, w celu wspierania miasta w programowaniu rozwoju regionalnego;
 • Poszukiwanie kontaktów z innymi miastami i powiatami w tym z obszaru Europy Wschodniej wraz z możliwością podpisania umów dwustronnych o partnerstwie;
 • Umocnienie i dalszy rozwój kontaktów gospodarczych pomiędzy miastami partnerskimi.

Cel 5.2. Kreowanie dobrego wizerunku miasta w kontaktach międzynarodowych.

Zadania:

 • Prowadzenie skutecznej promocji zagranicznej miasta w tym uczestniczenie w międzynarodowych imprezach promocyjno-handlowych, konferencyjnych i turystycznych;
 • Ożywienie kontaktów miasta z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz przedstawicielami gospodarczymi w celu pozyskiwania potencjalnych inwestorów i tworzenia warunków promocji oferty gospodarczej miasta;
 • Ożywienie kontaktów z Polakami za granicą wywodzącymi swoje korzenie z Grudziądza i okolic.

Wizja rozwoju miasta oraz strategia sfery aktywności w procesie rozwoju przedstawia Tabela 5.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza