Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Nab├│r na stanowiska >


OG┬úOSZENIA O NABORZE KANDYDAT├ôW NA STANOWISKA URZ├ŐDNICZE
URZ├ŐDU MIEJSKIEGO W GRUDZI┬ąDZU

Nr 38/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

Nr 37/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZ┬ąDZANIA KRYZYSOWEGO - 3/4 ETATU

Nr 36/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ZAST├ŐPCY KIEROWNIKA URZ├ŐDU STANU CYWILNEGO

Nr 35/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

Nr 34/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE PRASOWYM

Nr 33/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Nr 32/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Nr 31/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 30/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ┼ĺRODOWISKA

Nr 29/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI

Nr 28/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE SPRAW SPO£ECZNYCH

Nr 27/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY APLIKANTÓW (STRA¯NIKÓW) W STRA¯Y MIEJSKIEJ

Nr 26/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W BIURZE INFORMATYKI

Nr 25/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M┬úODSZEGO REFERENTA W URZ├ŐDZIE STANU CYWILNEGO

Nr 24/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA BIURA NADZORU W┬úA┼ĺCICIELSKIEGO

Nr 23/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE DRÓG I TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Nr 22/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 21/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE DRÓG I TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Nr 20/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZARZ┬ąDZANIA KRYZYSOWEGO

Nr 19/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO┼ĺCIAMI

Nr 18/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 17/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE INWESTYCJI I REMONTÓW

Nr 16/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr 15/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA - LE┼ĺNICZEGO LAS├ôW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZI┬ąDZA

Nr 14/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 13/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA - ADMINISTRATORA BEZPIECZE├ĹSTWA INFORMACJI

Nr 12/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Nr 11/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 10/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Nr 09/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Nr 08/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr 07/07

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIA┬úU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ┼ĺRODOWISKA

Nr 06/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIA£U EDUKACJI

Nr 05/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIA£U BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 04/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIA£U ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 03/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Nr 02/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE OBS£UGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 01/07

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM

****************************************************************************

Nr 028/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA - ASYSTENTA PREZYDENTA

Nr 027/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO

Nr 026/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 025/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZARZ┬ąDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr 024/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M£ODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

Nr 023/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY G┬ú├ôWNEGO KSI├ŐGOWEGO PE┬úNI┬ąCEGO OBOWI┬ąZKI KIEROWNIKA REFERATU KSI├ŐGOWO┼ĺCI URZ├ŐDU

Nr 022/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIA£U IN¯YNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 021/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 020/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARKI W WYDZIALE ZARZ┬ąDU DR├ôG MIEJSKICH

 • Data publikacji og┬│oszenia: 12.07.2006
 • Termin sk┬│adania ofert: 26.07.2006
 • Konkurs rozstrzygni├¬ty

Nr 019/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY POBORCY W WYDZIALE FINANSOWYM - REFERACIE PODATKÓW I OP£AT LOKALNYCH

Nr 018/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GO├ĹCA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM - REFERACIE GOSPODARCZO - ADMINISTRACYJNYM

 • Data publikacji og┬│oszenia: 04.07.2006
 • Termin sk┬│adania ofert: 18.07.2006
 • Konkurs rozstrzygni├¬ty

Nr 017/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARKI W WYDZIALE ZARZ┬ąDU DR├ôG MIEJSKICH

 • Data publikacji og┬│oszenia: 30.06.2006
 • Termin sk┬│adania ofert: 14.07.2006
 • Konkurs rozstrzygni├¬ty

Nr 016/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZ┬ąDU DR├ôG MIEJSKICH

Nr 015/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM - Referacie Planowania, Sprawozdawczoœci i Analizy Bud¿etowej

Nr 014/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJ┬ąTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 013/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M┬úODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ZARZ┬ąDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr 012/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 011/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJ┬ąTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Data publikacji og┬│oszenia: 23.03.2006
 • Termin sk┬│adania ofert: 05.04.2006
 • Konkurs nie zosta┬│ rozstrzygni├¬ty z powodu braku ofert

Nr 010/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE IN¯YNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 009/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE UPRAWNIE├Ĺ I EWIDENCJI

Nr 008/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJ┬ąTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Data publikacji og┬│oszenia: 06.03.2006
 • Termin sk┬│adania ofert: 20.03.2006
 • Konkurs nie zosta┬│ rostrzygni├¬ty z powodu braku ofert

Nr 007/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE IN¯YNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 006/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERNTÓW W WYDZIALE SPRAW SPO£ECZNYCH (zatrudnienie 2 osób w niepe³nym wymiarze czasu pracy - 0,63 etatu - 5 godzin dziennie)

Nr 005/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM - Referacie Planowania, Sprawozdawczoœci i Analizy Bud¿etowej

Nr 004/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM

Nr 003/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM

Nr 002/06

OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE IN¯YNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 001/06

OG┬úOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY M┬úODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ZARZ┬ąDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOstatnia zmiana:
2008-03-06 14:44, Tomasz Kopczy├▒ski,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza