Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Kontrole > Kontrole wewnetrzne >
IloťŠ kontroli: 21
1-5 6-10 11-15 16-20 21 
 
Kontrola prowadzenia czynno┼ôci wyja┼ôniaj┬╣cych i podejmowania czynno┼ôci w sprawach o wykroczeniaod 2007.06.20
do 2007.06.20
    

Kontrola prowadzenia czynnoœci wyjaœniaj¹cych i podejmowania czynnoœci w sprawach o wykroczenia.
Kontrolê przeprowadzi³ Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

 
Kontrola pozaplanowa, problemowa dotycz┬╣ca gospodarki ┼ôciekami i zanieczyszczenia Rowu Hermanaod 2007.05.29
do 2007.05.31
    

Kontrola pozaplanowa, problemowa dotycz¹ca gospodarki œciekami i zanieczyszczenia Rowu Hermana.
Kontrol├¬ przeprowadzi┬│a Inspekcja Ochrony ┼ĺrodowiska Wojew├│dzkiego Inspektora Ochrony ┼ĺrodowiska w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu.

 
Kontrola wykorzystania ┼ôrodk├│w PFRON na realizacj├¬ w 2006 roku zada├▒ przekazanych wed┬│ug algorytmu na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.od 2007.04.10
do 2007.04.13
    Kontrola wykorzystania ┼ôrodk├│w PFRON na realizacj├¬ w 2006 roku zada├▒ przekazanych wed┬│ug algorytmu na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
Kontrolê przeprowadzi³ Prezes Zarz¹du PFRON - Biuro PFRON w Warszawie - Oddzia³ Kujawsko-Pomorski w Toruniu.
 
Kontrola dora┼Şna realizacji zadania wynikaj┬╣cego z ÔÇ×Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud┼Şmi na lata 2005-2006ÔÇŁod 2007.02.16
do 2007.02.16
    Kontrola dora┼Şna realizacji zadania wynikaj┬╣cego z ÔÇ×Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud┼Şmi na lata 2005-2006ÔÇŁ.
Kontrolê przeprowadzi³ Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
 
Kontrola dzia┬│alno┼ôci Miejskiego Konserwatora Zabytk├│w w zakresie realizacji zada├▒ przekazanych w Porozumieniu z 04.12.2003 r.od 2007.01.23
do 2007.01.23
    Kontrola dzia┬│alno┼ôci Miejskiego Konserwatora Zabytk├│w w zakresie realizacji zada├▒ przekazanych w Porozumieniu z 04.12.2003 r.
Kontrolê przeprowadzi³ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu.
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza