Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Urząd Miejski > Regulamin organizacyjny >


stan prawny na dzień 18 września 2007 roku
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.Regulamin Organizacyjny Urzędu określa strukturę wewnętrzną Urzędu, z wyłączeniem Straży Miejskiej, wraz z podziałem zadań i odpowiedzialności.
2.Regulamin Organizacyjny Urzędu określa także zasady kierowania jego pracą, sposób pracy Urzędu przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zasady działania Urzędu jako jednostki pomocniczej Prezydenta, zasady wydawania norm wewnętrznych oraz sposób załatwiania skarg i wniosków obywateli.
3.Sprawy wynikające ze stosunków pracy pracowników Urzędu normuje Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 
§ 2
1.Pracą Urzędu kieruje Prezydent na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
2.Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz poszczególni pracownicy odpowiadają za powierzony im zakres zadań.
 
§ 3
Prezydent jako przełożony wszystkich pracowników Urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nich zadań.
 
§ 4
Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego jest mowa o:
1)"Regulaminie" - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
2)"Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Miejską Grudziądza;
3)"Prezydencie"- należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza;
4)"Wiceprezydentach" - należy przez to rozumieć Wiceprezydentów Grudziądza;
5)"Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Grudziądzu;
6)"Komórkach organizacyjnych" - należy przez to rozumieć Wydziały, Referaty, Biura i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejską;
7)"Kierownikach" - należy przez to rozumieć Kierowników Wydziałów i innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu.
 
§ 5
1.Jeżeli do załatwiania danego zakresu spraw nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a przepisy szczególne nie określają terminu załatwienia tych spraw, urzędnicy zobowiązani są załatwiać je bez zbędnej zwłoki w zwykłym toku niezbędnych do tego czynności.
2.Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych zasad i trybu załatwiania przez Urząd spraw, o których mowa w ust. 1, Urząd obowiązany jest przy załatwianiu tych spraw stosować odpowiednio przepisy działu I i II kodeksu postępowania administracyjnego.
3.Korespondencję doręcza się przez pocztę lub przez pracowników Urzędu, według zasad określonych w okólniku Prezydenta.
 
Rozdział II
Struktura wewnętrzna Urzędu
 
§ 6
Praca Urzędu zorganizowana jest w komórkach organizacyjnych.
 
§ 7
1.W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały o symbolach:
1)Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego (PP);
2)Wydział Finansowy (FN);
3)Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK);
4)Wydział Komunikacji (KM);
5)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN);
6)Wydział Organizacyjny (OR);
7)Wydział Edukacji (ED);
8)Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (KS);
9)Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego(FE);
10)Wydział Spraw Obywatelskich (SO);
11)Wydział Spraw Społecznych (SP);
12)Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK);
13)Wydział Dróg i Transportu Zbiorowego (DT).
2.Ponadto w skład Urzędu wchodzą:
1)Biuro Informatyki (IF);
2)Biuro Inwestycji i Remontów (IN);
3)Biuro Prawne (BP);
4)Biuro Prasowe (RP);
5)Biuro Zamówień Publicznych (ZP);
6)Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW);
7)Miejski Konserwator Zabytków (KZ);
8)Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK);
9)Straż Miejska (SM);
10)Urząd Stanu Cywilnego (USC);
11)Audytor Wewnętrzny (AW);
12)Architekt Miejski (AM)
3.W Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego:
1)Referat Budownictwa (PP.I);
2)Referat Planowania Przestrzennego (PP.II).
4.W Wydziale Finansowym działają następujące referaty:
1)Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej (FN.I);
2)Referat Księgowości Urzędu (FN.III);
3)Referat Podatków i Opłat Lokalnych (FN.II).
5.W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami :
1)Referat Geodezji (GN.I);
2)Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN.II).
6.W Wydziale Organizacyjnym działają następujące referaty:
1)Referat Ogólny (OR.I);
2)Referat Gospodarczo - Administracyjny (OR.II);
3)oraz Biuro Rady Miejskiej (OR.III) .
7.W Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego działają następujące referaty:
1)Referat Funduszy Europejskich (FE.I);
2)Referat Rozwoju Gospodarczego i Strategii (FE.II).
8.W Wydziale Spraw Obywatelskich działają następujące referaty:
1)Referat Ewidencji Ludności (SO.I);
2)Referat Działalności Gospodarczej (SO.II).
9.W Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego działają następujące referaty:
1)Referat Dróg Miejskich (DT.I);
2)Referat Transportu (DT.II).
 
§ 8
Obowiązki Biura Prawnego mogą być wykonywane przez radców prawnych na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 9
1.Pracą komórek organizacyjnych Urzędu kierują:
1)Biura Prawnego - Koordynator;
2)pozostałych Wydziałów, Referatów lub komórek równorzędnych o innej nazwie - Kierownicy.
2.W Wydziałach nie podzielonych na referaty może być powołany Zastępca Kierownika Wydziału.
 
§ 10
Wewnątrz urzędowym organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta do spraw szczególnie istotnych dla miasta jest Kolegium Prezydenta, w skład którego wchodzą Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
 
§ 11
1.Prezydent może, w drodze zarządzenia, tworzyć stanowiska Pełnomocników do prowadzenia określonej kategorii spraw.
2.Zarządzenie Prezydenta określa zakres umocowania Pełnomocnika.
3.Obsługę organizacyjno - administracyjną Pełnomocnika prowadzi komórka wskazana przez Prezydenta.
4.Stanowisko Pełnomocnika może zostać utworzone na czas określony lub nieokreślony.
5.W przypadku, gdy Pełnomocnik nie jest pracownikiem Urzędu, Prezydent ustala zasady jego wynagradzania i współdziałania z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 
Rozdział III
Zakres właściwości komórek organizacyjnych
 
§ 12
Komórki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Prezydenta.
 
§ 13
Komórki organizacyjne są zobowiązane do wzajemnego uzgadniania swoich działań.
 
§ 14
1.Jeżeli działanie komórki organizacyjnej dotyczy spraw należących do właściwości także innych komórek, komórka prowadząca sprawę jest zobowiązana do poinformowania o sposobie załatwienia sprawy zainteresowane komórki.
2.Spory o właściwość między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezydent. Prezydent może wskazać, że sprawę będzie załatwiało kilka komórek, określając w tym przypadku komórkę wiodącą.
§ 15
Komórka organizacyjna zobowiązana do załatwienia sprawy ma prawo żądać od innych komórek niezbędnych opinii, informacji, materiałów oraz opracowań.
 
§ 16
Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1)opracowywanie w części dotyczącej swego zakresu działania rocznych i wieloletnich projektów programów zadań społeczno-gospodarczych miasta oraz projektów budżetów miasta;
2)przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań na potrzeby Prezydenta, Rady i jej organów;
3)zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań ujętych w programie społeczno - gospodarczym, budżecie miasta, uchwałach Rady oraz zarządzeniach i poleceniach Prezydenta;
4)współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi;
5)współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
6)współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;
7)rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości;
8)prowadzenie w zakresie swej właściwości postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących administracji publicznej oraz postępowań egzekucyjnych;
9)przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń oraz okólników Prezydenta;
10)realizacja uchwał Rady, zarządzeń i okólników Prezydenta oraz składanie okresowych sprawozdań w tym zakresie;
11)przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji i postulaty wyborców oraz prowadzenie obowiązującej ewidencji w tym zakresie;
12)współdziałanie z Biurem Prasowym w zakresie udzielania informacji środkom masowego przekazu;
13)sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych obowiązujących w zakresie problematyki komórki organizacyjnej;
14)planowanie i merytoryczna kontrola wykonania budżetu miasta w zakresie działania komórki organizacyjnej;
15)współdziałanie w sprawach merytorycznych komórki organizacyjnej z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi;
16)przygotowywanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej;
17)przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
18)realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
19)podejmowanie działań w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością;
20)przekazywanie akt do archiwum.
 
§ 17
 
1.Do właściwości Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego:
1.1.Referatu Budownictwa należy:
1)wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
2)przyjmowanie zgłoszeń budowy, rozbiórki obiektów oraz wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
3)wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
4)przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5)wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;
6)wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
7)wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
8)wydawanie zaświadczeń potwierdzających wartość procentową udziału infrastruktury towarzyszącej, służącej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie na budowę;
9)występowanie do właściwego ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
10)współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 
1.2.Referatu Planowania Przestrzennego należy:
1)wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
2)wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
3)wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;
4)wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5)prowadzenie rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku;
6)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy;
7)opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania i projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania;
8)zlecanie koreferatów i innych opracowań do sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych;
9)udostępnianie do wglądu planów miejscowych;
10)archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno-prawną;
11)współpraca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12)przygotowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomości komunalnych;
13)kształtowanie strategii obrotu nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez:
a)badanie skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych,
b)wskazywanie nieruchomości gminnych do sprzedaży w powiązaniu z kierunkami miasta ustalonymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta",
c)analiza możliwości sprzedaży stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz terenów nieuzbrojonych lub o niewielkim wyposażeniu w infrastrukturę techniczną,
14)ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
15)wydawanie zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;
16)wykonywanie analiz i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
 
2.Do właściwości Wydziału Finansowego:
2.1.Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej należy:
1)opracowywanie projektów budżetu miasta;
2)współpraca w zakresie planowania budżetu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową i Ministerstwem Finansów;
3)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w planie budżetu miasta i gospodarce pozabudżetowej oraz innych uchwał związanych z realizacją budżetu;
4)udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie budżetu miasta;
5)uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków budżetowych w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego;
6)bieżąca analiza realizacji budżetu miasta;
7)sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej;
8)opracowywanie rocznych planów kontroli finansowej jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta;
9)dokonywanie kontroli finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem;
10)przeprowadzanie kontroli doraźnych, problemowych wynikających z nieprawidłowości w realizacji budżetu;
11)weryfikacja sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych budżetu miasta;
12)sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
13)sporządzanie bilansów zbiorczych jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta;
14)sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
15)sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;
16)prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta (organu);
17)uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi;
18)przekazywanie środków poszczególnym jednostkom budżetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;
19)weryfikacja planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych;
20)występowanie o refundację utraconych dochodów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
21)ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz zapewnienie terminowej spłaty rat kapitałowych;
22)opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego;
23)współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych.
 
2.2.Referatu Księgowości Urzędu należy:
1)ewidencja księgowa niepodatkowych dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
2)monitoring spłat należności przypisanych;
3)wystawianie tytułów wykonawczych w postępowaniu mandatowym;
4)ewidencja i rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych;
5)ewidencja i rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego;
6)sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów niepodatkowych;
7)weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych;
8)dekretacja dowodów księgowych;
9)ewidencja dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych, inwestycyjnych, funduszy celowych, depozytów;
10)prowadzenie zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków;
11)miesięczna weryfikacja kont księgowych;
12)sporządzanie wydruków miesięcznych wydatków i dochodów budżetowych na potrzeby analizy budżetowej i sprawozdawczości;
13)sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji wydatków i dochodów oraz innych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej;
14)prowadzenie kasy budżetowej;
15)prowadzenie w programie komputerowym ewidencji wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac;
16)wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracowników i uprawnionych organów;
17)sporządzanie bilansu rocznego Urzędu;
18)ewidencja składników mienia komunalnego;
19)rozliczanie inwentaryzacji.
 
2.3.Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:
1)dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych;
2)przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
3)dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach i opłatach lokalnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
4)przyjmowanie i weryfikacja z organem rejestrującym pojazdy deklaracji podatku od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
5)przygotowywanie postanowień związanych z postępowaniem podatkowym, decyzji zmieniających wymiar oraz decyzji określających zobowiązania podatkowe,
6)kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności składania informacji i deklaracji podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencję gruntów i budynków oraz przeprowadzanych kontroli u podatników w zakresie niezbędnym dla wymiaru podatku;
7)przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych;
8)prowadzenie ewidencji udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla celów sprawozdawczych;
9)przygotowywanie postanowień w sprawie udzielania ulg w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody budżetu miasta;
10)przyjmowanie do kasy należnej opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek i wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), egzekwowanie należnej opłaty skarbowej w przypadku jej nie uiszczenia oraz wydawanie decyzji w sprawach tej opłaty;
11)wydawanie zaświadczeń w sprawach gospodarstw rolnych, o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o udzielanej pomocy de minimis;
12)przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników i realizowanych przez poborców oraz ewidencjonowanie wpływów i zwrotów nadpłat w raporcie kasowym;
13)księgowanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;
14)kontrola terminowości wpłat należności od podatników i inkasentów;
15)bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych, podejmowanie czynności windykacyjnych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
16)prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat lokalnych;
17)opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatkowych i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
18)rozliczanie udziałów w podatku rolnym na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej;
19)prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym;
20)sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wpływów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych;
21)wystawianie tytułów wykonawczych;
22)prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23)prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych oraz sporządzanie raportu o stanie tej ewidencji;
24)prowadzenie ewidencji wpływu środków ściągniętych w drodze egzekucji;
25)sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;
26)sporządzanie okresowych informacji z realizacji egzekucji.
 
3.Do właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1)sprawowanie nadzoru nad estetyką miasta;
2)utrzymanie zimowe ulic;
3)nadzór nad utrzymaniem czystości na terenach miejskich;
4)nadzór nad funkcjonowaniem i utrzymaniem szaletów miejskich;
5)nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich;
6)prowadzenie bieżącej analizy zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji usług komunalnych;
7)przygotowywanie porozumień i umów z gminami w zakresie wspólnej realizacji usług komunalnych;
8)sprawowanie nadzoru nad jakością usług komunalnych świadczonych na zlecenie miasta;
9)nadzór nad świadczeniem usług komunalnych przez Miejski Zakład Użyteczności Publicznej, OPEC Sp. z.o.o. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Sp.z.o.o;
10)udział w przygotowywaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki komunalnej;
11)kontrolowanie zakresu rzeczowego i finansowego planów gospodarki komunalnej;
12)opracowywanie analiz ekonomicznych oraz inicjowanie zmian wysokości cen za usługi komunalne;
13)przygotowywanie umów i porozumień z zakresu gospodarki komunalnej;
14)udział w przygotowywaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zadań gospodarki komunalnej;
15)utrzymanie cmentarza wojennego oraz współpraca z administratorem cmentarza komunalnego;
16)sprawowanie opieki nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej;
17)wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną;
18)rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
19)zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom;
20)współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i Związkiem Kynologicznym w Polsce;
21)współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie;
22)nadzór na wykonywaniem przepisów ustaw w odniesieniu do lecznictwa zwierząt, w tym wydawanie poleceń organowi inspekcji weterynaryjnej usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego,
23)wydawanie poleceń usunięcia zagrożenia organowi inspekcji ochrony roślin, w przypadku zaistnienia zagrożenia fitosanitarnego;
24)wnioskowanie o likwidację uciążliwej hodowli zwierząt;
25)współpraca z Izbą Rolniczą;
26)prowadzenie spisów rolnych;
27)wydawanie kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego i legitymacji Społecznych Strażników Rybackich;
28)rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb;
29)współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim;
30)prowadzenie spraw z zakresu rybactwa;
31)nadzór nad lasami komunalnymi i prywatnymi w granicach administracyjnych miasta;
32)realizacja zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach komunalnych;
33)podejmowanie działań na rzecz ochrony gleby i produkcji rolnej;
34)wydawanie zaświadczeń o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej;
35)obsługa administracyjna rolników;
36)przygotowywanie umów na czasowe wykorzystanie na cele rolnicze gruntów przeznaczonych pod inne cele;
37)prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
38)prowadzenie rejestru pomników przyrody;
39)prowadzenie spraw “małej architektury” na terenach miejskich;
40)konserwacja i prowadzenie inwestycji w zakresie zieleni miejskiej;
41)nadawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody;
42)współpraca z Ligą Ochrony Przyrody;
43)wydawanie decyzji związanych z gospodarowaniem wytworzonymi odpadami;
44)wydawanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów;
45)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;
46)wdrażanie, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Grudziądza;
47)usuwanie “dzikich” wysypisk odpadów;
48)kontrolowanie funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzenie;
49)uaktualnianie Planu gospodarki odpadami;
50)udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
51)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
52)wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
53)wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
54)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
55)wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
56)administrowanie Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
57)uaktualnianie Programu Ochrony Środowiska;
58)opracowywanie i wydawanie corocznej „Oceny stanu środowiska”;
59)realizacja polityki ekologicznej i priorytetów ekologicznych oraz edukacja ekologiczna;
60)udział w przygotowywaniu w zakresie merytorycznego opracowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska;
61)opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie ochrony środowiska;
62)popularyzacja tematyki ochrony środowiska poprzez tworzenie punktu informacji o środowisku pod nazwą „Centrum edukacji ekologicznej w Grudziądzu”;
63)zlecanie wykonania badań środowiska;
64)współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska;
65)wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;
66)zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach;
67)wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody;
68)wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej, zatwierdzanie lub nadawanie statutu spółkom wodnym oraz zatwierdzanie uchwały o rozwiązaniu spółki wodnej;
69)nadzór nad statutowym działaniem spółek wodnych;
70)nadzór nad siecią kanalizacji deszczowej;
71)realizacja założeń polityki ekologicznej Grudziądza w zakresie gospodarki ściekowej;
72)nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ochronnymi ujęć wody;
73)nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń melioracyjnych na terenach rolniczych;
74)nadzór nad eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
75)wydawanie decyzji na wydobywanie kopalin pospolitych;
76)zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich.
 
4.Do właściwości Wydziału Komunikacji należy:
1)rejestracja pojazdów;
2)czasowa rejestracja pojazdów;
3)dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych;
4)wyrejestrowywanie pojazdów;
5)przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów;
6)prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję;
7)wydawanie praw jazdy oraz ich wtórników;
8)wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
9)przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem lub o jego utracie;
10)kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem;
11)wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
12)wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
13)prowadzenie Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców z terenu miasta Grudziądza;
14)wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
15)sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
16)sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców;
17)prowadzenie ewidencji instruktorów posiadających uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców;
18)prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 
5.Do właściwości Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
5.1.Referatu Geodezji należy:
1)prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2)uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)zakładanie osnów szczegółowych;
4)zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
5)ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6)prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
7)wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
8)prowadzenie scalenia i wymiany gruntów;
9)wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości;
10)wydawanie zaświadczeń o odrębnym oznaczeniu działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków);
11)prowadzenie rejestru cen i wartości;
12)prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;
13)sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych;
14)sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obsługi gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez Urząd.
 
5.2.Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:
1)sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu;
2)sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań;
3)sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
4)organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości;
5)regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
6)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garaże oraz wykorzystywanych na cele rolne;
7)ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
8)ustalanie dodatkowych opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
9)orzekanie o rozwiązaniu umów wieczystego użytkowania i odebraniu gruntów;
10)przedłużanie okresów trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
11)uśrednianie terminów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
12)przekazywanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych;
13)oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
14)naliczanie opłat z tytułu zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
15)aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości w związku ze zmianą ich wartości;
16)obciążanie nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17)użyczanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
18)przygotowywanie umów dzierżawy i użyczenia;
19)zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi, prawnymi, Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
20)nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
21)ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego;
22)prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz gminy w drodze decyzji wojewody;
23)wykonywanie prawa pierwokupu;
24)przygotowywanie decyzji i zarządzeń, a także innych rozstrzygnięć Prezydenta, z zakresu właściwości referatu;
25)prowadzenie rejestru zasobu nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;
26)sprzedaż, dzierżawa oraz oddawanie: w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
27)naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
28)aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą ich wartości;
29)regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
30)obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi;
31)nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
32)prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań związanych z wywłaszczaniem;
33)prowadzenie spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tego tytułu;
34)przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
35)przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary , gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
36)ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
37)naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
38)aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą wartości nieruchomości;
39)ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urządzeń infrastruktury technicznej, urządzenia lub modernizacji drogi;
40)sporządzanie umów i zlecanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych;
41)sporządzanie umów na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości;
42)zlecanie podziałów nieruchomości związanych z zadaniami realizowanymi przez referat;
43)opracowywanie projektów planów finansowych;
44)sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków referatu;
45)monitoring i windykacja zobowiązań i należności, stanowiących dochody gminy oraz Skarbu Państwa;
46)prowadzenie spraw odszkodowań za niedostarczenie przez gminę-miasto Grudziądz mieszkań socjalnych;
47)prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych;
48)uzgadnianie projektów przebiegu sieci uzbrojenia technicznego przez teren nieruchomości komunalnych i stanowiących własność Skarbu Państwa;
49)zlecanie prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta będących w bezpośrednim zarządzie miasta;
50)wnoszenie nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
51)ustalanie opłat na rzecz miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy właściciel zbywa tę nieruchomość w oparciu o informacje przekazane przez Urząd;
52)ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości ulega obniżeniu w związku z ustaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel nie skorzystał z prawa wykupu lub zamiany nieruchomości na inną.
 
6.Do właściwości Wydziału Organizacyjnego:
6.1.Referatu Ogólnego należy:
1)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2)analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie;
3)realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez proponowanie i wdrażanie naboru pracowników, polityki wynagrodzeń, systemu ocen i systemu nagród;
4)przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników odchodzących na emeryturę i rentę inwalidzką;
5)rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
6)analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola realizacji planu szkoleń;
7)przeprowadzanie szkoleń nowoprzyjętych pracowników w zakresie podstawowych regulacji wewnętrznych Urzędu;
8)przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
9)planowanie i racjonalne gospodarowanie funduszem płac pracowników Urzędu;
10)prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac dla pracowników Urzędu;
11)bieżące analizowanie wykorzystania budżetu w zakresie wynagrodzeń pracowników i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzących w tym zakresie zmianach;
12)opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu;
13)prowadzenie rejestru i dystrybucja okólników i zarządzeń Prezydenta;
14)koordynacja spraw związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno - technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: do Sejmu i Senatu, organów samorządu terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
15)udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
16)udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wypełnianiu;
17)zapewnienie interesantom pomocy w formułowaniu podań kierowanych do Urzędu;
18)udzielanie interesantom informacji o obowiązujących przepisach prawnych oraz udostępnianie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, zbiorów przepisów prawa miejscowego;
19)przygotowywanie oraz analiza ankiet dotyczących obsługi interesantów;
20)wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;
21)utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Grudziądza, udział w obsłudze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich;
22)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp. i ppoż. w Urzędzie;
23)podejmowanie działań w celu poprawy stanu bhp., zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz wykonywanie czynności dla poprawy warunków pracy;
24)prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
25)prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
26)przekazywanie do załatwiania właściwym organom spraw, pism, podań, skarg i wniosków w przypadkach stwierdzenia niewłaściwości organów miasta;
27)przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych według właściwości do Urzędu, a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;
28)prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie;
29)zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydentów;
30)w zakresie obsługi Kolegiów Prezydenta:
a)zbieranie od komórek organizacyjnych materiałów na posiedzenia Kolegium,
b)opracowywanie porządku obrad Kolegium,
c)zapewnienie protokołowania posiedzeń Kolegium, archiwizowanie protokołów,
d)przygotowywanie rejestru decyzji i poleceń wydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych,
31)przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem kontroli finansowej;
32)prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli;
33)nadzór nad udzieleniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;
34)współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
35)wykonywanie okresowych analiz z zakresu działania Urzędu;
36)nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 
6.2.Referatu Gospodarczo - Administracyjny należy:
1)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2)współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu usprawnienia pracy Urzędu;
3)zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urząd;
4)gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi;
5)konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego;
6)konserwacja i remonty bieżące budynków Urzędu i urządzeń technicznych w tych budynkach;
7)gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu;
8)realizowanie zleceń na ogłoszenia prasowe Urzędu;
9)prenumerata publikacji aktów prawnych i czasopism dla Urzędu;
10)organizacja ochrony Urzędu;
11)zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd;
12)ewidencja środków rzeczowych;
13)utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu;
14)dbałość o estetykę i aktualizację podawanych do wiadomości publicznej aktów prawnych, ogłoszeń, obwieszczeń, plakatów itp.;
15)znakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu;
16)prowadzenie spraw łączności i transportu na potrzeby Urzędu Miejskiego;
17)prowadzenie powielarni i archiwum zakładowego oraz archiwum zlikwidowanych jednostek gminnych, a w szczególności:
a)przyjmowanie dokumentów do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,
c)udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów znajdujących się w archiwum,
18)prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, w tym zarządzanie obiektem wczasowym Urzędu nad Jeziorem Rudnickim;
19)wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu;
20)wykonywanie zadań dotyczących rzeczy znalezionych;
21)przygotowanie projektu budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji;
22)przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych w zakresie właściwości Wydziału;
23)prowadzenie bieżącej ewidencji i analizy wydatków Wydziału;
24)prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi gminy-miasto Grudziądz.
 
6.3.Biura Rady Miejskiej należy:
1)obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji Rady i radnych, prowadzenie rejestrów projektów uchwał, uchwał oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody;
2)przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady oraz komisji, a także terminowe ich doręczanie;
3)zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji, posiedzeń komisji oraz klubów radnych;
4)sporządzanie protokołów z sesji;
5)sporządzanie sprawozdań, informacji z działalności Rady i jej organów;
6)prowadzenie spraw związanych z zapytaniami i interpelacjami radnych, czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi;
7)prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji, oraz kontrola tej realizacji;
8)przekazywanie uchwał Rady do Nadzoru Prawnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;
9)przekazywanie uchwał merytorycznym komórkom organizacyjnym;
10)publikowanie aktów prawnych w Monitorze Grudziądzkim oraz jego dystrybucja;
11)aktualizowanie informacji dotyczących Rady, jej komisji i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
12)prowadzenie spraw finansowych Biura Rady;
13)współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendum;
14)wykonywanie prac związanych z wyborem ławników sądowych;
15)przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.
 
7.Do właściwości Wydziału Edukacji należy:
1)prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych;
2)kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;
3)przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
4)ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
5)współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
6)koordynacja spraw związanych z bhp i ppoż. w szkołach i placówkach oświatowych;
7)prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne;
8)przekazywanie i rozliczenie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznym na podstawie bieżącej analizy meldunków o ilości zapisanych uczniów;
9)przekazywanie i rozliczanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie oświaty;
10)umieszczanie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
11)prowadzenie spraw związanych z przydziałem i kontrolą realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach dla dzieci i młodzieży;
12)prowadzenie spraw związanych z realizacją programów stypendialnych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa;
13)prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza (stypendia socjalne);
14)koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu podległych jednostek oświatowych;
15)prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.
 
8.Do właściwości Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki należy:
1)tworzenie warunków materialnych dla rozwoju kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
2)sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska);
3)współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność kulturalną;
4)promocja kultury i środowisk twórczych w mieście;
5)gromadzenie informacji o imprezach kulturalnych odbywających się w mieście;
6)przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych;
7)organizacja i współorganizacja imprez plenerowych i innych imprez kulturalnych;
8)prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych;
9)sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i działalnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku;
10)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej;
11)przekazywanie dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym podmiotom realizującym zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji;
12)inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki;
13)sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
14)współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
15)współpraca z podmiotami zajmującymi się sprawami kultury, turystyki i sportu;
16)współpraca przy kreowaniu wizerunku Grudziądza, jako ośrodka turystycznego oraz promocji produktów turystycznych miasta;
17)inicjowanie i organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji w zakresie właściwości Wydziału;
18)współpraca w przygotowaniu i upowszechnianiu kalendarza imprez dla turystów;
19)przygotowywanie udziału miasta w wybranych targach;
20)przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Grudziądz na różnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych;
21)prowadzenie bazy zdjęciowej miasta Grudziądza;
22)tłumaczenie korespondencji i dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu (język angielski, niemiecki).
 
9.Do właściwości Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego:
9.1.Referatu Funduszy Europejskich należy:
1)bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej;
2)przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych;
3)stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi miastu na etapie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów;
4)ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu pod kątem źródeł finansowania;
5)administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji;
6)opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich;
7)prowadzenie rozliczeń finansowych wykorzystania dofinansowania z organem kontrolującym realizację projektu;
8)przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
9)koordynowanie prac pracowników wyznaczonych przez Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, ujętych w procedurach i instrukcjach realizacji danego projektu;
10)bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w realizacji projektu.
 
9.2.Referatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii należy:
1)poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych;
2)tworzenie, prowadzenie i promocja bazy ofert inwestycyjnych;
3)pełnienie funkcji opiekuna inwestorskiego;
4)utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi;
5)podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta, a w szczególności organizowanie, we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, misji gospodarczych oraz prezentacji gospodarczych;
6)tworzenie i współredagowanie internetowego portalu miasta;
7)organizowanie spotkań z udziałem Prezydenta i środowisk gospodarczych miasta;
8)gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących potencjału oraz możliwości inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
9)tworzenie banku informacji o terenach gminnych przeznaczonych na cele inwestycyjne związane z rozwojem miasta;
10)aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2015 i analiza stanu wdrażania tej strategii;
11)wdrażanie zadań wynikających z planu strategicznego rozwoju miasta;
12)współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta i regionu, współudział w opracowaniu programów rozwojowych;
13)koordynowanie procesu wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jego aktualizacja;
14)pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji programów rozwoju;
15)współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
16)współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;
17)realizowanie przyjętych przez miasto programów dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenie stałej informacji w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta;
18)opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze społeczno – gospodarczej Grudziądza (np. Grudziądzki Informator Statystyczny), kierunkach jego rozwoju i potrzebach inwestycyjnych;współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
19)odbywanie spotkań z partnerami miasta w realizacji projektów międzynarodowych;
20)analiza stanu gospodarki miasta;
21)prowadzenie analityki na potrzeby inwestorów;
22)prowadzenie funduszu poręczeń kredytowych małych i średnich przedsiębiorstw;
23)sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp.z.o.o.
 
10.Do właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich:
10.1.Referatu Ewidencji Ludności należy:
1)prowadzenie ewidencji ludności;
2)załatwianie całokształtu spraw związanych z nadaniem lub zmianą numerów ewidencyjnych PESEL;
3)prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjno-dowodowych na kartach osobowych mieszkańców i w elektronicznym systemie ewidencji ludności;
4)sporządzanie statystyki zdarzeń w ewidencji ludności dla miasta Grudziądza i jej przekazywanie do Ośrodka Informatyki;
5)sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i gimnazjów;
6)opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących prowadzonej ewidencji ludności;
7)udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL;
8)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób z pobytu stałego lub czasowego;
9)prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;
10)przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych;
11)prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
12)wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
13)wprowadzanie danych o aktualnych dowodach osobistych do Lokalnego Banku Danych - gminny zbiór meldunkowy;
14)udostępnianie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych;
15)przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych;
16)przyjmowanie zawiadomień o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej;
17)przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach publicznych i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach;
18)nadzór nad stowarzyszeniami z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej;
19)przygotowywanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.
 
10.2.Referatu Działalności Gospodarczej należy:
1)ewidencjonowanie działalności gospodarczej;
2)wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3)sprawy związane z prowadzeniem na terenie RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
4)wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
5)przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
6)zbieranie i aktualizacja bazy danych dotyczących gastronomii, usług i handlu w mieście;
7)opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących ustalenia dni i godzin pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
 
11.Do właściwości Wydziału Spraw Społecznych należy:
1)promocja i ochrona zdrowia oraz wspieranie działań w tym zakresie;
2)sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
3)prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, w tym m.in.:
a)opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
b)obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c)sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień oraz Centrum Profilaktyki i Terapii,
4)opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
5)obsługa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
6)realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym m.in. dofinansowanie:
a)uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b)sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c)zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
d)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
7)realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w tym m.in.:
a)udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
b)dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
c)dokonywanie pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
d)dokonywanie pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
8)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9)realizacja zadań należących do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
10)współpraca i nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy;
11)wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków z obcego państwa;
12)współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym ustawą, zgodnym z kompetencjami Wydziału;
13)realizacja zadań z zakresu repatriacji;
14)realizacja zadań dotyczących inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych;
15)współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką będącą w zakresie właściwości Wydziału;
16)prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału oraz jednostek podległych;
17)wykonywanie zadań należących do gminy miasto Grudziądz jako organu założycielskiego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dra Władysława Biegańskiego;
18)wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej.
 
12.Do właściwości Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy:
1)w zakresie zarządzania kryzysowego:
a)stała współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym oraz pozostałymi służbami i instytucjami współdziałającymi w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze klęski,
b)monitorowanie stanu bezpieczeństwa w mieście, dyspozycyjności sił i środków ratowniczych oraz służb wspomagających działania ratownicze,
c)udział w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu planów rzeczowo - finansowych na potrzeby realizacji działań kryzysowych przez służby miejskie,
d)opracowanie oraz aktualizacja Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego,
e)opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Ochrony Przeciwpowodziowej,
f)prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
g)udział w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
h)prowadzenie przeglądów obiektów ochrony przeciwpowodziowej,
i)przygotowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
j)zapewnienie wsparcia logistycznego dla potrzeb służb ratowniczych miasta,
k)realizacja planów rozbudowy systemu monitoringu miejskiego,
l)zabezpieczenie warunków funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
m)zapewnienie ciągłości działania oraz kontrola wykorzystania Sieci Koordynacji Ratownictwa,
n)wdrażanie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych w celu zabezpieczenia koordynacji działań ratowniczych,
2)w zakresie spraw obronnych:
a)planowanie zadań obronnych, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji obronnej,
b)realizowanie zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz z obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych,
c)planowanie i koordynacja w jednostkach ochrony służby zdrowia przygotowania do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie potrzeb medycznych dla sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
d)przygotowanie stanowiska kierowania na okres wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia państwa, a także na czas wojny,
e)planowanie organizacja i kontrola szkolenia obronnego,
f)planowanie i organizacja kontroli w zakresie wykonania zadań obronnych na terenie miasta Grudziądza,
g)współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie potrzeb, planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów łączności stanowisk kierowania,
h)zorganizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i podległych Prezydentowi Grudziądza,
i)opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
j)dokonanie podziału zadań obronnych w czasie pokoju oraz na czas wojny poprzez opracowanie zakresu działania wydziałów i stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny,
k)realizowanie przedsięwzięć organizacyjno rzeczowych związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania do funkcjonowania w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy w przypadku wszelkich zagrożeń,
3)w zakresie Obrony Cywilnej:
a)opracowanie planu obrony cywilnej Miasta oraz opiniowanie planów obrony cywilnej zakładów pracy i planów działania formacji OC,
b)organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej, w tym szkolenie ludności,
c)przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o wszelkich zagrożeniach,
d)przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców na terenie Grudziądza,
e)planowanie i nadzorowanie użytkowania budowli ochronnych oraz ich konserwacja, remont i modernizacja w budynkach komunalnych,
f)zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej,
g)organizowanie ćwiczeń, treningów i konkursów z zakresu obrony cywilnej i obronności,
h)tworzenie baz danych oraz sprawozdawczość dla zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności,
4)w zakresie spraw wojskowych:
a)przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
b)przeprowadzanie poboru,
c)realizacja zadań dotyczących doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń,
d)planowanie, nakładanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
e)stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
f)orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
g)uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
h)wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi;
5)w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a)stała współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wydawania poświadczeń bezpieczeństwa,
b)prowadzenie kancelarii tajnej,
c)wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz ich ewidencja,
d)przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych,
e)kontrola nad wytwarzaniem i obiegiem dokumentów niejawnych;
6)prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych;
7)sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem.
 
13.Do właściwości Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego:
13.1.Referatu Dróg Miejskich należy:
1)zarządzanie drogami publicznymi i infrastrukturą drogową na terenie miasta:
a)prowadzenie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
b)prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych wraz z książkami obiektów,
c)prowadzenie spraw związanych z uporządkowaniem własności gruntów zajmowanych przez drogi publiczne w mieście,
d)opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących pasa drogowego,
e)opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno-prawnej,
f)utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszych (pieszo-rowerowych), obiektów inżynierskich,
g)przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na roboty remontowe pasa drogowego,
h)koordynacja prac realizowanych na ulicach, ciągach pieszych, zatokach postojowych, obiektach inżynierskich,
i)uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy,
j)uzgadnianie zjazdów i włączeń do dróg publicznych,
k)wydawanie warunków na przebudowę pasa drogowego,
l)przeprowadzanie odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
m)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych i przepustów,
2)wydawanie zezwoleń:
a)na zajęcie pasa drogowego,
b)na umieszczenie reklam w pasie drogowym,
c)na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
3)naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego;
4)kontrolowanie zajęcia pasa drogowego i prowadzenie postępowań związanych z nielegalnym zajęciem pasa drogowego;
5)koordynacja robót w pasie drogowym;
6)utrzymanie oświetlenia dróg;
7)opiniowanie wniosków inwestorów dotyczących przejęcia na majątek miasta wybudowanej bądź eksploatowanej przez nich infrastruktury drogowej;
8)działania związane z ewidencjonowaniem środków trwałych z zakresu infrastruktury drogowej;
9)opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
10)gromadzenie informacji i przyjmowanie inicjatyw w zakresie eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich;
11)wykonywanie uprawnień zarządcy ruchem na drogach leżących w granicach administracyjnych miasta:
a)opracowywanie, aktualizacja i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu w mieście,
b)zatwierdzanie wszelkich zmian w organizacji ruchu,
c)zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu,
d)wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
e)dokonywanie okresowych przeglądów oznakowania dróg publicznych,
f)nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,
g)bieżąca kontrola oznakowania dróg i nadzorowanie jego czytelności i sprawności technicznej,
h)nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
i)wyznaczanie miejsc i warunków postoju lub zatrzymania komunikacji miejskiej i taxi,
j)opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych,
12)prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi;
13)organizacja pracy i uczestniczenie w Zespole ds. kwalifikowania dróg w mieście do poszczególnych kategorii;
14)wydawanie zezwoleń na miejsca zastrzeżonego postoju (koperty);
15)organizowanie posiedzeń Komisji Organizacji Ruchu;
16)zapewnienie oznakowania ulic tabliczkami z ich nazwami;
17)organizowanie parkowania pojazdów na drogach publicznych;
18)udział w opracowaniu i realizacji Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego Grudziądza;
19)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu;
20)inicjowanie działań związanych z zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem ruchu drogowego na środowisko.
 
13.2.Referatu Transportu należy:
1)prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską;
2)sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu w zakresie transportu zbiorowego;
3)wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń na przewozy;
4)uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźników;
5)tworzenie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji miejskiej;
6)tworzenie planów strategicznych dla komunikacji miejskiej na podstawie badań marketingowych;
7)wydawanie postanowień w zakresie rozkładów jazdy;
8)tworzenie rozkładów jazdy;
9)badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;
10)opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji nowych przystanków;
11)wnioskowanie o zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;
12)projektowanie układów komunikacyjnych;
13)organizowanie przetargów na świadczenie usług przewozowych;
14)zawieranie umów z podmiotami realizującymi usługi przewozowe i kontrola ich realizacji przez te podmioty;
15)ustalanie ilości i struktury taboru niezbędnego do obsługi sieci komunikacyjnej;
16)prowadzenie działalności informacyjnej o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej;
17)emisja, sprzedaż, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej oraz kontrola biletów wraz z egzekucją;
18)organizowanie komunikacji okolicznościowej;
19)opracowywanie projektów taryf przewozowych;
20)promocja sprzedaży usług zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę - miasto Grudziądz;
21)przeprowadzanie przeglądów i zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej (wiaty);
22)opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej - infrastruktury torowo- sieciowej;
23)prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania;
24)wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy;
25)wykonywanie zadań dotyczących programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką;
26)sprawowanie nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
14.Do właściwości Biura Informatyki należy:
1)opracowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji Urzędu;
2)nadzór nad opracowaniem, wytworzeniem i eksploatacją systemów informatycznych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
3)przygotowanie i kontrola realizacji umów związanych z informatyzacją Urzędu;
4)koordynacja wdrażania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego e-Grudziądz,
5)administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwisami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych;
6)organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami;
7)współdziałanie w zakresie prac teleinformatycznych w mieście;
8)analizowanie potrzeb informatycznej integracji Urzędu z administracją rządową i samorządową;
9)udział w przygotowywaniu projektów informatycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
10)nadzorowanie przeprowadzania archiwacji danych oraz przechowywanie tych danych;
11)nadzór nad aktualizacją systemów informatycznych;
12)koordynacja i nadzór nad opracowaniem oprogramowania i wykorzystania informacji z baz danych;
13)sprawowanie nadzoru nad modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprzętu komputerowego oraz drukarek;
14)koordynacja modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej Urzędu;
15)zarządzanie zakupionymi licencjami i procedurami ich dotyczącymi;
16)prowadzenie profilaktyki antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej sieci informatycznej Urzędu ;
17)przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa i integralności informacji w systemach informatycznych;
18)nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych w materiały eksploatacyjne;
19)testowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania.
 
15.Do właściwości Biura Inwestycji i Remontów należy:
1)udział w procedurze tworzenia koncepcji technicznych projektu;
2)przygotowywanie warunków wyjściowych do prac projektowych;
3)analiza dokumentacji technicznej;
4)współdziałanie z inwestorem zastępczym w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej;
5)przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji;
6)wprowadzenie wykonawcy na plac budowy;
7)nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji;
8)przygotowywanie wniosków w zakresie zmian rzeczowego i finansowego zakresu robót inwestycyjnych;
9)dokonywanie odbiorów robót;
10)przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych;
11)opracowywanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji;
12)współpraca i merytoryczny nadzór nad prowadzeniem prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta, będących w bezpośrednim zarządzaniu przez miasto;
13)zapewnienie realizacji inwestycji dofinansowanych z zewnętrznych źródeł,zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentów szczegółowych (procedur, instrukcji) opiniowanie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w sprawach infrastruktury technicznej miasta;
14)opiniowanie wniosków inwestorów dotyczących przejęcia na majątek miasta wybudowanej bądź eksploatowanej przez nich infrastruktury technicznej;
15)działania związane z ewidencjonowaniem środków trwałych z zakresu infrastruktury technicznej.
 
16.Do właściwości Biura Prawnego należy:
1)opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta;
2)opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień;
3)opiniowanie spraw pracowniczych;
4)udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne komórki organizacyjne projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla miasta poważnych zobowiązań finansowych;
5)świadczenie pomocy prawnej Radzie i Prezydentowi;
6)udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
7)niezwłoczne informowanie komórek organizacyjnych o prowadzonych sprawach sądowych, wydanych wyrokach oraz bieżąca współpraca w tym zakresie;
8)zastępstwo procesowe w sprawach z udziałem miasta lub Urzędu;
9)wykonywanie funkcji pełnomocników miasta i Urzędu przed sądami powszechnymi i urzędami;
10)prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
11)współpraca w zakresie obsługi prawnej z jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym spółkami prawa handlowego z udziałem miasta.
 
17.Do właściwości Biura Prasowego należy:
1)prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczególności:
a)prezentowanie przedstawicielom mediów stanowiska Prezydenta, przekazywanie opinii i komentarzy dotyczących podejmowanych decyzji,
b)informowanie mieszkańców o działalności organów miasta,
c)autoryzowanie wywiadów prasowych z upoważnienia Prezydenta i Wiceprezydentów,
d)uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z przedstawicielami mediów,
e)przygotowywanie propozycji tekstów oficjalnych wystąpień Prezydenta i Wiceprezydentów,
f)organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Wiceprezydentów,
g)monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących miasta,
h)należyte wykorzystanie publikacji prasowych w pracy Prezydenta, Urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych; udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencje w mediach,
i)uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z mieszkańcami,
2)koordynowanie współpracy Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności:
a)organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych, Rady Miejskiej Grudziądza,
b)nadawanie biegu składanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom i wnioskom przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady Miejskiej Grudziądza,
c)uczestnictwo w wizytach, spotkaniach i uroczystościach z udziałem Prezydenta, w tym prowadzenie protokołu dyplomatycznego i współorganizacja kontaktów władz miasta z miastami partnerskimi,
3)w zakresie organizowania kontaktów Prezydenta z mieszkańcami:
a)przygotowywanie i organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami Grudziądza,
b)inspirowanie cyklicznych spotkań Prezydenta ze środowiskami zawodowymi miasta,
c)inspirowanie i przygotowywanie spotkań Prezydenta z młodzieżą.
 
18.Do właściwości Biura Zamówień Publicznych należy:
1)przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 6000 euro;
2)proponowanie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego;
3)przygotowywanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do negocjacji i zaproszenia do składania ofert;
4)przygotowywanie projektu ogłoszenia o postępowaniu;
5)wnioskowanie o powołanie komisji przetargowych;
6)uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
7)sporządzanie protokołu postępowania;
8)prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w sprawach zamówień publicznych;
9)prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych;
10)opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach zamówień publicznych;
11)opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych;
12)przeprowadzanie na polecenie Prezydenta kontroli w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 
19.Do właściwości Biura Nadzoru Właścicielskiego należy:
1)prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształconych jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;
2)prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych miasta;
3)monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw komunalnych i spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
4)koordynacja w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;
5)analiza wyników gospodarczo – finansowych spółek komunalnych;
6)przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek komunalnych;
7)współpraca z zarządami i radami nadzorczymi;
8)inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników;
9)przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na zgromadzenie wspólników;
10)prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego;
11)przeprowadzanie kontroli tematycznych, kompleksowych oraz doraźnych spółek komunalnych;
12)gromadzenie danych o spółkach, w których miasto ma udziały lub akcje;
13)obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Grudziądza) w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta Grudziądza;
14)sprawowanie nadzoru majątkowego nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie sprawozdania finansowego;
15)wykonywanie kontroli nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej;
16)nadzór właścicielski nad miejskimi instytucjami kultury.
 
20.Do właściwości Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1)dokonywanie podziału i sprzedaży zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków a objętego ochrona konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2)przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich;
3)prowadzenie badań przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku;
4)nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku udostępnienia przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań;
5)postępowanie w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem;
6)postępowanie w sprawach umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
7)prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i sporządzanie protokołów kontroli;
8)nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków;
9)uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
10)uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
11)uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
12)prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
13)inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytków stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz;
14)planowanie i zlecanie opisu zabytków.
 
21.Do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:
1)zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
2)wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3)składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4)współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
5)występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 
22.Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1)rejestracja oraz sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2)prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
3)prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;
4)wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg;
5)aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego;
6)skreślanie części wpisu w akcie stanu cywilnego naruszającego dobra osobiste;
7)wykonywanie orzeczeń i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych w zakresie stanu cywilnego;
8)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dla obywateli polskich zawierających związek małżeński za granicą;
9)wydawanie zaświadczeń dla osób zawierających małżeństwo w formie wyznaniowej;
10)przyjmowanie oświadczeń woli:
a)o wstąpieniu w związek małżeński,
b)o uznaniu dziecka,
c)o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska matki,
d)o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
e)o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
11)wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania;
12)przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innym okręgu;
13)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach pozostających w zakresie właściwości Urzędu Stanu Cywilnego;
14)powiadamianie ewidencji ludności oraz właściwych Urzędów Stanu Cywilnego o urodzeniach, zgonach i zawartych małżeństwach, współorganizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
15)wpisywanie do aktu urodzenia sporządzonego przed dniem 30 sierpnia 1955 r. imienia ojca;
16)poświadczenie danych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
23.Do właściwości Audytora Wewnętrznego należy:
1)sporządzanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka;
2)przeprowadzanie audytów wewnętrznych:
a)badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
b)dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką,
c)dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
3)określanie oraz analiza przyczyn i skutków wszelkich uchybień w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta;
4)przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień, o których mowa wyżej;
5)sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami Prezydentowi;
6)monitorowanie wykonywania rekomendacji;
7)opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
8)współpraca z audytorami/kontrolerami zewnętrznymi, w tym monitorowanie zaleceń pokontrolnych;
9)nadzorowanie ogółu przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia zgodności i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001 w ramach pełnionej funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 
24.Do właściwości Architekta Miejskiego należy:
1)wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu;
2)opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam, małej architektury itp.;
3)opiniowanie koncepcyjnych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.
 
 
Rozdział IV
Zakres czynności i odpowiedzialności
 
§ 18
Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą Urzędu, a ponadto:
1)reprezentuje gminę - miasto Grudziądz na zewnątrz;
2)koordynuje współpracę z innymi urzędami i instytucjami;
3)kieruje bieżącymi sprawami miasta;
4)wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu;
5)zwołuje Kolegia i przewodniczy im;
6)wydaje zalecenia co do sposobu załatwienia spraw ważnych z punktu widzenia interesu miasta;
7)wydaje wytyczne co do zasad planowania pracy przez poszczególne komórki organizacyjne oraz zasad ich rozliczania;
8)załatwia sprawy objęte tajemnicą państwową z zakresu spraw wojskowych;
9)dowodzi ochroną ludności;
10)przewodniczy komitetowi przeciwpowodziowemu;
11)wyznacza rzecznika dyscyplinarnego;
12)przedkłada uchwały Rady Miejskiej organowi nadzoru;
13)przedkłada uchwałę budżetową Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
14)udziela upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu;
15)przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 
§ 19
W czasie nieobecności Prezydenta lub w przypadku jego niezdolności do sprawowania swojej funkcji zastępuje go upoważniony Wiceprezydent.
 
§ 20
1.Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta nadzorują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych.
2.Prezydent w drodze okólnika ustala zakres podporządkowania komórek organizacyjnych Wiceprezydentom, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
 
§ 21
Do zadań Wiceprezydentów należy:
1)udzielanie aprobaty dla materiałów kierowanych na Kolegium Prezydenta, sesje Rady, oraz posiedzenia komisji Rady;
2)nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady oraz rozpoznawaniem wniosków komisji Rady przez podległe komórki organizacyjne;
3)dokonywanie oceny działalności gminnych jednostek organizacyjnych;
4)pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Prezydenta;
5)uczestniczenie w posiedzeniach Rady i komisjach Rady;
6)dokonywanie ostatecznej aprobaty w sprawach przekazanych do Prezydenta;
7)przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
 
§ 22
Sekretarz Miasta w szczególności nadzoruje pracę Urzędu pod względem organizacyjnym, koordynuje działalność komórek organizacyjnych oraz dba o zapewnienie prawidłowych warunków organizacyjnych i materialnych dla wykonywania zadań Urzędu.
 
§ 23
Sekretarz Miasta w uzgodnieniu z Prezydentem tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową w Urzędzie.
 
§ 24
Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:
1)dbałość o odpowiedni stan organizacji biurowości;
2)czuwanie nad właściwym trybem pracy Urzędu;
3)zapewnienie sprawności działania Urzędu;
4)kontrola przestrzegania czasu pracy i dyscypliny pracy w Urzędzie;
5)kontrola wykorzystywania w Urzędzie w sposób prawidłowy środków osobowych i rzeczowych;
6)dbanie o odpowiedni poziom fachowy kadr, organizowanie szkoleń;
7)nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu;
8)dokonywanie ostatecznej aprobaty pod względem formalnym spraw przekazywanych do Prezydenta;
9)nadzór pod względem formalnym nad przygotowywanymi projektami uchwał Rady, okólników i zarządzeń Prezydenta;
10)nadzór nad terminowym składaniem odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i komisji Rady, przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie;
11)prowadzenie i aktualizacja zbioru przepisów prawa gminnego.
 
§ 25
1.Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu.
2.Głównym zadaniem Skarbnika Miasta jest nadzór nad przygotowaniem projektu budżetu i czuwanie nad prawidłowością jego wykonania.
 
§ 26
Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:
1)czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
2)czuwanie nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi;
4)udzielanie kontrasygnaty czynnościom prawnym powodującym dla miasta powstanie zobowiązań pieniężnych;
5)uczestniczenie w negocjacjach dotyczących umów o szczególnym znaczeniu dla miasta;
6)analiza zasadności i celowości wydatków budżetowych;
7)ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
8)nadzór nad prawidłowym rozliczaniem się jednostek organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu gminy;
9)sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat;
10)czuwanie nad ściąganiem należności;
11)nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu gminy;
12)opracowanie projektu przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, kontroli dokumentów księgowych i instrukcji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
 
§ 27
1.Kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą sprawy należące do zakresu właściwości komórek i nadzorują wykonywanie zadań przez podległych im pracowników, kierują pracą tych komórek zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami przełożonych.
2.Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują też czynności nadzorcze, kontrolne w jednostkach organizacyjnych miasta, w zakresie właściwości merytorycznej komórki.
 
§ 28
Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w zakresie:
1)wykonywania poleceń wydanych podczas Kolegiów Prezydenta;
2)bezpośredniego nadzoru służbowego nad podległymi im pracownikami;
3)należytego organizowania pracy w komórce organizacyjnej;
4)koordynowania pracy Referatów w komórce organizacyjnej;
5)kontroli przestrzegania przepisów prawa;
6)kontroli wewnętrznej nad działalnością komórki;
7)ustalania zakresu czynności podległych im pracowników.
 
§ 29
Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za:
1)merytoryczną i prawną prawidłowość podejmowanych i aprobowanych przez niego rozstrzygnięć;
2)jednolitość rozstrzygnięć i zgodność z poleceniami Prezydenta;
3)informowanie Prezydenta o sprawach tego wymagających;
4)przekazywanie poleceń Prezydenta podległym pracownikom;
5)sprawowanie kontroli wewnętrznej w komórce;
6)przestrzeganie stosowania dokumentów jakości (Księgi Jakości, procedur) w zakresie zadań wykonywanych przez komórkę organizacyjną.
 
§ 30
Kierownik Referatu pełni zazwyczaj funkcję referenta w swoim Referacie w rozumieniu Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych.
 
§ 31
Kierownik Referatu odpowiada za:
1)należytą pracę Referatu;
2)należyte rozłożenie pracy na poszczególnych pracowników;
3)zapoznanie pracowników z przepisami;
4)stronę merytoryczną i prawną załatwień, celowość, zgodność ze wskazaniami przełożonych;
5)oszczędność, sprawność i upraszczanie trybu załatwiania spraw;
6)podejmowanie wobec przełożonych inicjatywy co do spraw, których załatwianie jest konieczne z punktu widzenia stosunków faktycznych i prawnych;
7)przestrzeganie przepisów prawa.
 
§ 32
Urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydzielonym im zakresem czynności ustalonym przez kierownika komórki organizacyjnej.
 
§ 33
Urzędnicy ponoszą odpowiedzialność za:
1)sprawne załatwienie spraw uwzględniających szybkość, ekonomikę i prostotę postępowania;
2)ścisłe stosowanie przepisów prawa materialnego oraz proceduralnego;
3)precyzyjne przytaczanie w szczególności dat, nazwisk, obliczeń liczbowych;
4)dokładne gromadzenie materiału potrzebnego do załatwienia sprawy, ustalenie stanu faktycznego, przedstawienie sprawy w zakresie swego działania;
5)dokładną znajomość przepisów obowiązujących w zakresie swego działania;
6)należyte przechowywanie dokumentów, akt, prowadzenie ewidencji.
 
§ 34
Urzędnicy wykorzystujący specjalistyczne dziedziny wiedzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość załatwienia sprawy zgodnie z daną dziedziną wiedzy fachowej oraz zobowiązani są do przestrzegania wszystkich reguł dotyczących innych urzędników.
 
§ 35
Odpowiedzialność, która ciąży na urzędnikach nie zwalnia ich przełożonych od odpowiedzialności za pracę podległych im pracowników.
 
Rozdział V
Zasady podpisywania pism
 
§ 36
Do podpisu Prezydenta są zastrzeżone w szczególności:
1)zarządzenia Prezydenta;
2)okólniki Prezydenta;
3)pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, starostów, marszałków województw;
4)odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, senatorów, posłów i radnych;
5)pisma kierowane bezpośrednio do wojewodów i organów niezespolonej administracji rządowej;
6)kierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
7)sprawy dotyczące organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu;
8)opinie o nadsyłanych przez władze centralne projektach aktów prawnych;
9)sprawy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania społeczności lokalnej i interesu państwa;
10)sprawy skarg na działalność Urzędu i jego pracowników;
11)sprawy osobowe;
12)sprawy sporne między urzędami.
 
§ 37
Prezydent może zastrzec do swojego podpisu inne kategorie spraw lub poszczególne sprawy.
 
§ 38
Prezydent może upoważnić pracownika Urzędu do podpisywania pism w sprawach, o których mowa w § 37 lub do podpisywania poszczególnych pism. Upoważnienie do podpisywania pism otrzymuje na piśmie określony pracownik Urzędu oraz składa się je do akt osobowych tego pracownika.
 
§ 39
W czasie nieobecności Prezydenta lub gdy Prezydent nie może z innych przyczyn podpisać dokumentów obowiązek ten przechodzi na Wiceprezydentów.
 
§ 40
1.Skarbnik Miasta udziela kontrasygnaty na dokumentach powodujących dla gminy powstanie zobowiązań pieniężnych.
2.W czasie nieobecności Skarbnika Miasta kontrasygnaty może udzielić inna osoba upoważniona przez niego na piśmie.
 
§ 41
Skarbnik Miasta podpisuje i przedstawia Prezydentowi projekt budżetu miasta oraz projekty zmian w budżecie.
 
§ 42
1.Kierownicy podpisują z upoważnienia Prezydenta pisma należące do właściwości komórek organizacyjnych, którymi kierują oraz aprobują projekty rozstrzygnięć zastrzeżonych dla Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika.
2.W komórkach organizacyjnych, w których działają referaty Kierownik Referatu aprobuje projekty rozstrzygnięć zastrzeżonych dla Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika lub Kierownika .
 
§ 43
W czasie nieobecności kierownika lub niemożności wykonywania obowiązków zastępuje go wyznaczony przez Prezydenta pracownik.
 
§ 44
Pracownicy Urzędu podpisują na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta pisma należące do ich zakresu czynności.
 
§ 45
Kopia pisma powinna być zaopatrzona w odręczną i czytelną adnotację pracownika opracowującego projekt pisma, zawierającą skrót "Opr.", a także imię i nazwisko, stanowisko służbowe tego pracownika (z lewej strony pod treścią pisma) lub parafę z imienną pieczątką oraz datę sporządzenia pisma.
 
§ 46
Aprobata wstępna przełożonego następuje przez złożenie parafy z imienną pieczątką pod projektem pisma w lewym dolnym rogu.
 
§ 47
1.Projekty umów zawieranych przez Prezydenta oraz projekty decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta, wymagają uzgodnienia formalno-prawnego z Biurem Prawnym.
2.Projekty powtarzających się umów, decyzji administracyjnych wymagają uzgodnienia z Biurem Prawnym pierwszego egzemplarza, stanowiącego wzór dla pozostałych projektów.
 
Rozdział VI
Zasady opracowywania aktów prawa gminnego i aktów
kierownictwa wewnętrznego
 
§ 48
1.Projekty aktów prawa gminnego i aktów kierownictwa wewnętrznego sporządzają właściwe merytorycznie komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującą procedurą P-OR.01 “Tworzenie aktów prawnych”.
2.Projekty aktów w swej formie i treści powinny być zgodne z zasadami techniki prawodawczej.
3.Forma językowa aktów powinna uwzględniać postulaty jasności, jednoznaczności i zwięzłości przepisów.
 
§ 49
1.W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa lub też wymaga tego charakter i waga normowanej sprawy należy projekt aktu uzgodnić z zainteresowanymi komisjami Rady lub z zainteresowanymi podmiotami.
2.W przypadkach przewidzianych ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych projekt aktu powinien być uzgodniony z właściwymi władzami związków zawodowych.
3.Projekty aktów w sprawach wywołujących skutki finansowe dla miasta powinny być uzgodnione ze Skarbnikiem Miasta.
 
§ 50
Projekty aktów wymagają pisemnego uzgodnienia formalno-prawnego przez pracownika Biura Prawnego.
 
§ 51
Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa gminnego dostępny do powszechnego wglądu.
 
§ 52
W sprawach kierownictwa wewnętrznego Prezydent wydaje okólniki.
 
Rozdział VII
Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 
§ 53
1.Prezydent sprawuje zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
2.Sekretarz Miasta - we współpracy z Wiceprezydentami i Skarbnikiem Miasta, przy pomocy Kierownika Wydziału Organizacyjnego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 
§ 54
Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi w Urzędzie Wydział Organizacyjny.
 
§ 55
1.Przedstawiciele kierownictwa Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach w każdy wtorek, w godzinach od 9:00 do 15:30.
2.Cotygodniowe, wtorkowe przyjęcia interesantów przez przedstawicieli kierownictwa Urzędu odbywają się w obecności pracowników Wydziału Organizacyjnego lub pracowników innych właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych, do obowiązków których należy w szczególności prowadzenie ewidencji wnoszonych w tym trybie spraw.
3.Ewidencja, o której mowa w ust. 2 powinna wskazywać:
1)liczbę porządkową przyjęcia;
2)datę przyjęcia;
3)imię i nazwisko przyjętego interesanta;
4)adres przyjętego interesanta;
5)kto i w czyjej obecności przyjął interesanta;
6)przedmiot wniesionej przez interesanta sprawy;
7)w jaki sposób przyjmujący załatwił wniesioną przez interesanta sprawę (tzn. jakie rozstrzygnięcia podjął przyjmujący lub jakie i komu wydał polecenia albo jakich informacji udzielił interesantowi, itp.);
8)uwagi.
 
Rozdział VIII
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
 
§ 56
System kontroli wykonywanej w Urzędzie oraz przez Urząd obejmuje kontrolę wewnętrzną i kontrolę zewnętrzną.
 
§ 57
W zakresie powierzonych im zadań kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:
1)Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz i Skarbnik Miasta;
2)Kierownicy i Zastępcy kierowników komórek organizacyjnych Urzędu;
3)pracownicy Wydziału Finansowego i Organizacyjnego, a także inni pracownicy Urzędu zobowiązani do wykonywania kontroli wewnętrznej.
 
§ 58
W zakresie ustalonym w przepisach prawa Prezydent sprawuje kontrolę zewnętrzną w stosunku do komunalnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.Ostatnia zmiana:
2007-09-25 11:47, Tomasz Kopczyński,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza