Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Zarządzanie Kryzysowe >


Rozporządzenie Nr 14/2007

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 5 grudnia   2007 r.

zmieniające Rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3b i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 p02. 625 ze zmianami), oraz art. 3, 4, 5 Decyzji Komisji nr 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE oraz art. 1 Decyzji Komisji nr 2007/454/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5Nlu drobiu we Wspólnocie § 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz.U.Nr 71, poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków dawnego pomoru drobiu (Dz.U.Nr 215, poz. 2187), w związku z wnioskiem Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 grudnia 2007 r. (sygn. W.z-4114/62b/2007),

zarządzam :

§1. W Rozporządzeniu Nr 1/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, zmienionym Rozporządzeniem Nr 13/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r., zmienia się treść :

§ 3 pkt 6 który uzyskuje brzmienie:

„wszelkiego przemieszczania drobiu i innych ptaków, produktów z drobiu i z innych ptaków, w tym jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii."

§ 4 przez dodanie pkt 3 w brzmieniu:

„środki przewidziane w § 2, 3 i 4 stosuje się przez 21 dni od daty ukończenia odkażania w gospodarstwach zakażonych i do momentu przeprowadzenia w gospodarstwach znajdujących się w tym obszarze wymaganych badań ptaków."

§ 5 przez dodanie pkt 4 w brzmieniu:

„umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach czytelne i trwałe tablice z wyraźnym napisem:

Uwaga

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków - obszar zagrożony

Wprowadzanie i przeprowadzanie drobiu i ptaków

Wzbronione"

§ 6 pkt 1 który uzyskuje brzmienie:

„wszelkiego przemieszczania drobiu i innych ptaków, produktów 2 drobiu i z innych ptaków, w tym jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii".

§2. Pozostałe zapisy rozporządzenia pozostają bez zmian.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

* * * * *

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia ........1grudnia.......... 2007 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

              Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

 1. zakaz:
  a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych
  ptaków,
  b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży,
  sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych
  ptaków, na targowiskach,
  c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz
  innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej
  przestrzeni,
  d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp
  dzikie ptaki;
 2. nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                             MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr  17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.


 Ostatnia zmiana:
2007-12-06 15:01, Leszek Leliwa,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza