Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Poradnik dla niepelnosprawnych >


Uprawnienia osób niepe³nosprawnych realizowane 
przez Urz┬╣d Miejski w Grudzi┬╣dzu

 • w Wydziale Spraw Spo┬│ecznych mo┬┐na uzyska├Ž:
  (ul. Ratuszowa 1 - pok├│j 225 tel. 0564510320, 0564510321)

  - orzeczenie o niepe┬│nosprawno┼ôci ÔÇô przy Wydziale dzia┬│a Powiatowy Zesp├│┬│ do Spraw Orzekania┬á┬á o┬áNiepe┬│nosprawno┼ôci,
  - legitymacjê osoby niepe³nosprawnej,
  - kartê parkingow¹,
  - dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych,
  - po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
  - dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie    dzia³alnoœci gospodarczej.
  FORMULARZE DO POBRANIA

 • w Wydziale Maj┬╣tku Komunalnego i Planowania Przestrzennego┬á
  (ul. Ratuszowa 1 pok├│j 318 tel. 0564510276)

  - mo┬┐na uzyska├Ž zni┬┐ki czynszu dzier┬┐awnego za grunt pod gara┬┐em (uprawnienie dotyczy niekt├│rych┬áos├│b niepe┬│nosprawnych)

 • w Wydziale Finansowym┬á - Referat Podatk├│w i Op┬│at Lokalnych
  (ul. Ratuszowa 1 pok├│j 105 tel. 0564510244)

  - mo┬┐na uzyska├Ž zwolnienia od podatku od posiadania ps├│w (uprawnienie dotyczy niekt├│rych os├│b┬á┬á┬á niepe┬│nosprawnych)

 • w Wydziale Uprawnie├▒ i Ewidencji ÔÇô Referat Ewidencji Ludno┼ôci
  (ul. Mickiewicza 28/30 pok├│j 6 tel. 0564510383)

  - mo┬┐na uzyska├Ž zwolnienia z op┬│at za wydanie dowodu osobistego (uprawnienie dotyczy niekt├│rych os├│b niepe┬│nosprawnych)

 • w Wydziale O┼ôwiaty, Kultury i Sportu
  (ul. Wodna 7 tel. 0564510310)

  - mo┬┐na uzyska├Ž zwrotu koszt├│w przejazdu ucznia niepe┬│nosprawnego i opiekuna ┼ôrodkami komunikacji┬á┬á publicznej do plac├│wki umo┬┐liwiaj┬╣cej realizacj├¬ obowi┬╣zku szkolnego poza Grudzi┬╣dzem.

INFORMATOR O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

NIEPE┬úNOSPRAWNI W GRUDZI┬ąDZUOstatnia zmiana:
2006-07-26 12:04, Magdalena Walczak,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza