Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. OTOCZENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W ROKU 2000.

2.2. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa.

Uwarunkowania te zawarte są przede wszystkim w następujących dokumentach:

 • “Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025”;
 • “Polska 2025 –długookresowa strategia rozwoju”;
 • “Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”;
 • “Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego-Polska 2000-2010”;
 • “Narodowa strategia rozwoju regionalnego na lata 2000-2006”;
 • “Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich”;
 • “Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006”;
 • “Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006”;
 • “Polska. Wstępny narodowy plan rozwoju 2000-2002”;
 • “Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020”.

Uwarunkowania wynikające z podanych ustaleń mają charakter ogólny, ale przenikający do ujęć sektorowych. Uwzględnienie tych ustaleń przy programowaniu rozwoju Grudziądza służy zagwarantowaniu spójności strategii miasta z planami wojewódzkimi i strategiami narodowymi. Największy wpływ na rozwój regionu wywierają ustalone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego cele strategiczne oraz zarysowane główne kierunki rozwoju i priorytety rozwoju regionalnego:

Priorytety oraz cele strategiczne Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR)

Priorytety

Cele strategiczne

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

 • rozbudowa i modernizacja sieci transportowo - logistycznych;
 • rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych;
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska;
 • rozwój funkcji metropolitarnych największych miast i zespołów miejskich.

Restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej regionów

 • rozwój małych i średnich miast w regionach o dominacji rolnictwa;
 • tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów;
 • rozwój sektora turystyki.

Rozwój zasobów ludzkich

 • rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego i wyższego w regionach;
 • rozwój szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w powiązaniu z restrukturyzacją gospodarek regionalnych i postępem technicznym;
 • mobilizacja potencjału przedsiębiorczości w regionach.
Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i w wysokim stopniu zagrożonych marginalizacją.
 • aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich;
 • aktywizacja gospodarcza obszarów popegeerowskich;
 • aktywizacja gospodarcza miast dotkniętych upadkiem przemysłu;
 • aktywizacja ludności na obszarach wielkomiejskich zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą.
Rozwój międzynarodowej współpracy regionów.
 • rozwój współpracy transgranicznej;
 • rozwój bezpośredniej współpracy województw z regionami różnych krajów europejskich;
 • kształtowanie personalnych i instytucjonalnych zasobów umożliwiających polskim regionom partnerską i efektywną współpracę międzynarodową.

Tabela 1 - Priorytety oraz cele strategiczne Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR)


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza