Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Regulamin organizacyjny >


Zacznik do Zarzdzenia Nr 186/05 Prezydenta Grudzidza z dnia 20 maja 2005r. z uwzgl´┐Żnieniem zmiany Zarzdzeniem Nr 457/05 Prezydenta Grudzidza z dnia 5 grudnia 2005r.


tekst ujednolicony


Regulamin Organizacyjny Urz´┐Żu Miejskiego

w GrudzidzuRozdzia l

Postanowienia og´┐Żne


§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Urz´┐Żu okrela struktur´┐Żwewn´┐Żrzn Urz´┐Żu, z wyczeniem Stray Miejskiej, wraz z podziaem zada´┐Żi odpowiedzialnoci.

 2. Regulamin Organizacyjny Urz´┐Żu okrela take zasady kierowania jego prac, spos´┐Ż pracy Urz´┐Żu przy zaatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zasady dziaania Urz´┐Żu jako jednostki pomocniczej Prezydenta, zasady wydawania norm wewn´┐Żrznych oraz spos´┐Ż zaatwiania skarg i wniosk´┐Ż obywateli.

 3. Sprawy wynikajce ze stosunk´┐Ż pracy pracownik´┐Ż Urz´┐Żu normuje Regulamin Pracy Urz´┐Żu Miejskiego w Grudzidzu.


§ 2

 1. Prac Urz´┐Żu kieruje Prezydent na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

 2. Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownicy kom´┐Żek organizacyjnych oraz poszczeg´┐Żni pracownicy odpowiadaj za powierzony im zakres zada´┐Ż


§ 3

Prezydent jako przeoony wszystkich pracownik´┐Ż Urz´┐Żu sprawuje nadz´┐Ż nad prawidowym wykonywaniem przez nich zada´┐Ż


§ 4

Ilekro´┐Ż w dalszej cz´┐Żi Regulaminu Organizacyjnego jest mowa o:

 1. "Regulaminie" - naley przez to rozumie´┐ŻRegulamin Organizacyjny Urz´┐Żu Miejskiego
  w Grudzidzu,

 2. "Radzie" - naley przez to rozumie´┐ŻRad´┐ŻMiejsk Grudzidza,

 3. "Prezydencie"- naley przez to rozumie´┐ŻPrezydenta Grudzidza,

 4. "Wiceprezydentach" - naley przez to rozumie´┐Żodpowiednio Wiceprezydent´┐Ż Grudzidza,

 5. "Urz´┐Żzie" - naley przez to rozumie´┐ŻUrzd Miejski w Grudzidzu,

 6. "Kom´┐Żkach organizacyjnych" - naley przez to rozumie´┐ŻWydziay, Referaty, Biura
  i samodzielne stanowiska w Urz´┐Żzie Miejskim w Grudzidzu,

 7. "Kierownikach" - naley przez to rozumie´┐ŻKierownik´┐Ż Wydzia´┐Ż i innych r´┐Żnorz´┐Żnych kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu Miejskiego w Grudzidzu.


§ 5

 1. Jeeli do zaatwiania danego zakresu spraw nie maj zastosowania przepisy kodeksu post´┐Żowania administracyjnego, a przepisy szczeg´┐Żne nie okrelaj terminu zaatwienia tych spraw, urz´┐Żnicy zobowizani s zaatwia´┐Żje bez zb´┐Żnej zwoki w zwykym toku niezb´┐Żnych do tego czynnoci.

 2. Jeeli przepisy szczeg´┐Żne nie okrelaj innych zasad i trybu zaatwiania przez Urzd spraw, o kt´┐Żych mowa w ust. 1, Urzd obowizany jest przy zaatwianiu tych spraw stosowa´┐Żodpowiednio przepisy dziau I i II kodeksu post´┐Żowania administracyjnego.

 3. Korespondencj´┐Ż dor´┐Żza si´┐Żprzez poczt´┐Żlub przez swoich pracownik´┐Ż, wedug zasad okrelonych w ok´┐Żniku Prezydenta.Rozdzia II

Struktura wewn´┐Żrzna Urz´┐Żu


§ 6

Praca Urz´┐Żu zorganizowana jest w Wydziaach i Referatach.


§ 7

1. W skad Urz´┐Żu wchodz nast´┐Żujce wydziay o symbolach:

 1. Wydzia Budownictwa i Geodezji (BG)

 2. Wydzia Finansowy (FN),

 3. Wydzia Majtku Komunalnego i Planowania Przestrzennego (MK),

 4. Wydzia Inynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej (IM),

 5. Wydzia Organizacyjny (OR),

 6. Wydzia Owiaty Kultury i Sportu (OK),

 7. Wydzia Rozwoju i Promocji Miasta (RM),

 8. Wydzia Spraw Spoecznych (SP),

 9. Wydzia Uprawnie´┐Żi Ewidencji (UE),

 10. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych (OL),

 11. Wydzia Zarzdu Komunikacji Miejskiej.

2. Ponadto w skad Urz´┐Żu wchodz:

 1. Biuro Kontroli i Analiz (KA),

 2. Biuro Obsugi Funduszy Europejskich (FE),

 3. Biuro Prawne (BP),

 4. Biuro Rady Miejskiej (BR),

 5. Biuro Zam´┐Żie´┐ŻPublicznych (ZP),

 6. Miejski Konserwator Zabytk´┐Ż (KZ),

 7. Miejski Rzecznik Konsument´┐Ż (MRK),

 8. Stra Miejska (SM),

 9. Urzd Stanu Cywilnego (USC),

 10. Administrator Sieci Informatycznej (AI),

 11. Audytor Wewn´┐Żrzny (AW),

 12. Rzecznik Prasowy (RP),

 13. Geodeta Miejski.

3. W Wydziale Finansowym dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Planowania, Sprawozdawczoci i Analizy Budetowej (FN.I),

 2. Referat Ksi´┐Żowoci Urz´┐Żu (FN.II),

 3. Referat Podatk´┐Ż i Opat Lokalnych (FN.III).

4. W Wydziale Majtku Komunalnego i Planowania Przestrzennego dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Majtku Komunalnego (MK.I),

 2. Referat Planowania Przestrzennego (MK.II).

5. W Wydziale Inynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Gospodarza Miasta IM.I),

 2. Referat Inyniera Miasta (IM.II).

6. W Wydziale Organizacyjnym dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Organizacyjno - Ekonomiczny (OR.I),

 2. Referat Gospodarczo - Administracyjny (OR.II).

7. W Wydziale Uprawnie´┐Żi Ewidencji dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Ewidencji Ludnoci (UE.I),

 2. Referat Komunikacji (UE.II),

 3. Referat Dziaalnoci Gospodarczej (UE.III).

8. W Wydziale Zarzdu Komunikacji Miejskiej dziaaj nast´┐Żujce referaty:

 1. Referat Organizacji Przewoz´┐Ż (ZKM.I),

 2. Referat Kontroli i Sprzeday (ZKM.II).


§ 8

Obowizki Biura Prawnego mog by´┐Żwykonywane przez radc´┐Ż prawnych na podstawie umowy cywilno-prawnej.


§ 9

 1. Prac kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu kieruj:

 1. Biura Prawnego - Koordynator,

 2. pozostaych Wydzia´┐Ż, Referat´┐Ż lub kom´┐Żek r´┐Żnorz´┐Żnych o innej
  nazwie - Kierownicy.

 1. W Wydziaach nie podzielonych na Referaty moe by´┐Żpowoany Zast´┐Żca Kierownika Wydziau.


§ 10

Ciaem opiniodawczym Prezydenta do spraw szczeg´┐Żnie istotnych dla miasta jest Kolegium Prezydenta, w skad kt´┐Żego wchodz Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta.


§ 11

 1. Prezydent moe, w drodze zarzdzenia, tworzy´┐Żstanowiska Penomocnik´┐Ż
  do prowadzenia okrelonej kategorii spraw.

 2. Zarzdzenie Prezydenta okrela zakres umocowania Penomocnika.

 3. Obsug´┐Ż organizacyno - administracyjn Penomocnika prowadzi kom´┐Żka wskazana przez Prezydenta.

 4. Stanowisko Penomocnika moe zosta´┐Żutworzone na czas okrelony lub nieokrelony.

 5. W przypadku, gdy Penomocnik nie jest pracownikiem Urz´┐Żu, Prezydent ustala zasady jego wynagradzania i wsp´┐Żziaania z odpowiednimi kom´┐Żkami organizacyjnymi Urz´┐Żu.ROZDZIA III

Zakres waciwoci kom´┐Żek organizacyjnych


§ 12

Kom´┐Żki organizacyjne prowadz sprawy zwizane z realizacj zada´┐Żi kompetencji Prezydenta.


§ 13

Kom´┐Żki organizacyjne s zobowizane do wzajemnego uzgadniania swoich dziaa´┐Ż


§ 14

 1. Jeeli dziaanie kom´┐Żki organizacyjnej dotyczy spraw nalecych do waciwoci take innych kom´┐Żek, kom´┐Żka prowadzca spraw´┐Żjest zobowizana do poinformowania
  o sposobie zaatwienia sprawy zainteresowane kom´┐Żki.

 2. Spory o waciwo´┐Żmi´┐Żzy kom´┐Żkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezydent. Prezydent moe wskaza´┐Ż e spraw´┐Żb´┐Żzie zaatwiao kilka kom´┐Żek, okrelajc w tym przypadku kom´┐Żk´┐Żwiodc.

§ 15

Kom´┐Żka organizacyjna zobowizana do zaatwienia sprawy ma prawo da´┐Żod innych kom´┐Żek niezb´┐Żnych opinii, informacji, materia´┐Ż oraz opracowa´┐Ż


§ 16

Do zada´┐Żwsp´┐Żnych kom´┐Żek organizacyjnych naley w szczeg´┐Żnoci:

 1. opracowywanie w cz´┐Żi dotyczcej swego zakresu dziaania rocznych i wieloletnich projekt´┐Ż program´┐Ż zada´┐Żspoeczno-gospodarczych miasta oraz projekt´┐Ż budet´┐Ż miasta,

 2. przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozda´┐Żdla potrzeb Prezydenta, Rady i jej organ´┐Ż,

 3. zapewnienie waciwej i terminowej realizacji zada´┐Żrzeczowych uj´┐Żych w programie spoeczno - gospodarczym, budecie miasta, uchwaach Rady oraz zarzdzeniach
  i poleceniach Prezydenta,

 4. wsp´┐Żziaanie w sprawach, kt´┐Że wymagaj uzgodnie´┐Żmi´┐Żzy kom´┐Żkami organizacyjnymi,

 5. wsp´┐Żziaanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

 6. wsp´┐Żziaanie z waciwymi organami rzdowej administracji og´┐Żnej,

 7. rozpatrywanie skarg i wniosk´┐Ż wedug waciwoci,

 8. prowadzenie w zakresie swej waciwoci post´┐Żowania administracyjnego
  w indywidualnych sprawach dotyczcych administracji publicznej oraz post´┐Żowania egzekucyjnego,

 9. przygotowanie projekt´┐Ż uchwa Rady, zarzdze´┐Ż oraz ok´┐Żnik´┐Ż Prezydenta,

 10. realizacja uchwa Rady, zarzdze´┐Żi ok´┐Żnik´┐Ż Prezydenta oraz skadanie okresowych sprawozda´┐Żw tym zakresie,

 11. przygotowywanie projekt´┐Ż odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji i postulaty wyborc´┐Ż oraz prowadzenie obowizujcej ewidencji
  w tym zakresie,

 12. wsp´┐Żziaanie z Rzecznikiem Prezydenta w zakresie udzielania informacji rodkom masowego przekazu,

 13. sporzdzanie sprawozda´┐Żstatystycznych i innych obowizujcych w zakresie problematyki kom´┐Żki organizacyjnej,

 14. planowanie i merytoryczna kontrola wykonania budetu miasta w zakresie dziaania kom´┐Żki organizacyjnej,

 15. wsp´┐Żziaanie w sprawach merytorycznych kom´┐Żki organizacyjnej z samorzdami zawodowymi, zwizkami zawodowymi, organizacjami spoecznymi i politycznymi,

 16. przygotowywanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie merytorycznej waciwoci kom´┐Żki organizacyjnej,

 17. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia post´┐Żowania o udzielenie zam´┐Żienia publicznego,

 18. realizacja zada´┐Żz zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego,

 19. podejmowanie dziaa´┐Żw celu doskonalenia systemu zarzdzania jakoci,

 20. przekazywanie akt do archiwum.


§ 17


Do waciwoci kom´┐Żek organizacyjnych naley:


 1. Do waciwoci Wydziau Budownictwa i Geodezji oraz Geodety Miejskiego:

 1. wydawanie pozwole´┐Żna budow´┐Żi rozbi´┐Żk´┐Ż

 2. przyjmowanie zgosze´┐Żbudowy, rozbi´┐Żki obiekt´┐Ż oraz wykonywania rob´┐Ż budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budow´┐Ż

 3. wydawanie decyzji o zmianie sposobu uytkowania obiektu budowlanego,

 4. przyjmowanie zgosze´┐Żzmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´┐Żi,

 5. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego,

 6. wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budow´┐Żze strony na rzecz innego podmiotu,

 7. wydawanie zawiadcze´┐Żo samodzielnoci lokali,

 8. wydawanie zawiadcze´┐Żpotwierdzajcych warto´┐Żprocentow udziau infrastruktury towarzyszcej, sucej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie
  na budow´┐Ż

 9. wyst´┐Żowanie do waciwego ministra o wydanie upowanienia na rzecz wydania postanowienia, wyraajcego zgod´┐Żna odst´┐Żstwo od przepis´┐Ż techniczno-budowlanych,

 10. wsp´┐Żziaanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

 11. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji grunt´┐Ż i budynk´┐Ż, gleboznawczej klasyfikacji grunt´┐Ż i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie rodkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

 12. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 13. zakadanie osn´┐Ż szczeg´┐Żwych,

 14. zakadanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

 15. ochrona znak´┐Ż geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

 16. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzcych w skad krajowego systemu informacji o terenie,

 17. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomoci,

 18. prowadzenie scalenia i wymiany grunt´┐Ż,

 19. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziau nieruchomoci,

 20. wydawanie zawiadcze´┐Żo odr´┐Żnym oznaczeniu dziaek gruntu w katastrze nieruchomoci (ewidencji grunt´┐Ż i budynk´┐Ż),

 21. prowadzenie rejestru cen i wartoci,

 22. prowadzenie numeracji porzdkowej nieruchomoci,

 23. sporzdzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do cel´┐Ż informacyjnych
  i prawnych na zlecenie os´┐Ż prawnych i fizycznych,

 24. sporzdzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obsugi gospodarki nieruchomociami prowadzonej przez Urzd.


 1. Do waciwoci Wydziau Finansowego:


2.1. Referat Planowania, Sprawozdawczoci i Analizy Budetowej:

 1. opracowywanie projekt´┐Ż budetu miasta,

 2. wsp´┐Żraca w zakresie planowania budetu miasta z merytorycznymi kom´┐Żkami organizacyjnymi Urz´┐Żu, Kujawsko-Pomorskim Urz´┐Żem Wojew´┐Żzkim, Urz´┐Żem Skarbowym i Regionaln Izb Obrachunkow,

 3. przygotowywanie projekt´┐Ż uchwa Rady Miejskiej oraz zarzdze´┐ŻPrezydenta
  w sprawie zmian w planie budetu miasta i gospodarce pozabudetowej, upowanienia Prezydenta do podpisywania weksli oraz innych uchwa zwizanych z realizacj budetu,

 4. udzielanie informacji i wyjanie´┐Żw zakresie budetu miasta,

 5. uzgadnianie z merytorycznymi kom´┐Żkami organizacyjnymi planowanych dochod´┐Ż
  i wydatk´┐Ż budetowych po zmianach,

 6. bieca analiza realizacji budetu miasta,

 7. sporzdzanie p´┐Żocznych i rocznych sprawozda´┐Żopisowych z wykonania budetu
  i gospodarki pozabudetowej,

 8. opracowywanie rocznych plan´┐Ż kontroli finansowej jednostek organizacyjnych finansowanych z budetu miasta,

 9. dokonywanie kontroli finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem,

 10. przeprowadzanie kontroli doranych, problemowych wynikajcych z nieprawidowoci w realizacji budetu,

 11. sporzdzanie protoko´┐Ż z przeprowadzonych kontroli,

 12. opracowywanie zalece´┐Żpokontrolnych do realizacji,

 13. sprawdzanie wykonania zalece´┐Żpokontrolnych,

 14. weryfikacja sprawozda´┐Żbudetowych jednostek organizacyjnych budetu miasta,

 15. sporzdzanie zbiorczych sprawozda´┐Żbudetowych z realizacji budetu w okresach miesi´┐Żznych, kwartalnych, p´┐Żocznych i rocznych,

 16. sporzdzanie bilans´┐Ż zbiorczych jednostek organizacyjnych finansowanych z budetu miasta,

 17. sporzdzanie bilansu z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego,

 18. sporzdzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorzdu terytorialnego,

 19. prowadzenie ksig rachunkowych budetu miasta (organu),

 20. uzgadnianie sprawozda´┐Żi rozlicze´┐Żz urz´┐Żami skarbowymi,

 21. przekazywanie rodk´┐Ż poszczeg´┐Żnym jednostkom budetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych,

 22. weryfikacja plan´┐Ż i sprawozda´┐Żfinansowych jednostek budetowych, zakad´┐Ż budetowych, gospodarstw pomocniczych, rodk´┐Ż specjalnych i funduszy celowych,

 23. wyst´┐Żowanie o refundacj´┐Żutraconych dochod´┐Ż ze rodk´┐Ż Pa´┐Żtwowego Funduszu Rehabilitacji Os´┐Ż Niepenosprawnych,

 24. ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpywu transz poyczek i kredyt´┐Ż oraz zapewnienie terminowej spaty rat kapitaowych,

 25. opracowywanie prognoz budetowych w zakresie dugu publicznego,

 26. wsp´┐Żraca z bankami w zakresie lokowania wolnych rodk´┐Ż pieni´┐Żych.


2.2. Referat Ksi´┐Żowoci Urz´┐Żu:

 1. ewidencja ksi´┐Żowa niepodatkowych dochod´┐Ż budetowych z podziaem na dochody wasne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami,

 2. monitoring spat nalenoci przypisanych,

 3. wystawianie tytu´┐Ż wykonawczych w post´┐Żowaniu mandatowym,

 4. ewidencja i rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego od os´┐Ż fizycznych,

 5. ewidencja i rozliczanie skadek z ubezpieczenia spoecznego,

 6. sporzdzanie sprawozda´┐Żz realizacji dochod´┐Ż niepodatkowych,

 7. weryfikacja i rejestracja wycig´┐Ż bankowych,

 8. dekretacja dowod´┐Ż ksi´┐Żowych,

 9. ewidencja dowod´┐Ż ksi´┐Żowych dotyczcych wydatk´┐Ż budetowych, inwestycyjnych, funduszy celowych, depozyt´┐Ż,

 10. prowadzenie zaangaowania rodk´┐Ż budetowych obciajcych plan finansowy wydatk´┐Ż,

 11. miesi´┐Żzna weryfikacja kont ksi´┐Żowych,

 12. sporzdzanie wydruk´┐Ż miesi´┐Żznych wydatk´┐Ż budetowych dla potrzeb analizy budetowej i sprawozdawczoci,

 13. sporzdzanie sprawozda´┐Żmiesi´┐Żznych, kwartalnych, p´┐Żocznych i rocznych
  z realizacji, wydatk´┐Ż i innych wynikajcych z rozporzdzenia o sprawozdawczoci budetowej,

 14. prowadzenie kasy budetowej,

 15. prowadzenie w programie komputerowym ewidencji wynagrodze´┐Żpracownik´┐Ż Urz´┐Żu i sporzdzanie list pac,

 16. wydawanie zawiadcze´┐Żo wysokoci wynagrodzenia na danie pracownik´┐Ż i innych uprawnionych organ´┐Ż,

 17. sporzdzanie bilansu rocznego Urz´┐Żu,

 18. ewidencja skadnik´┐Ż mienia komunalnego,

 19. rozliczanie inwentaryzacji.


2.3. Referat Podatk´┐Ż i Opat Lokalnych:

 1. dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego od os´┐Ż fizycznych,

 2. przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego od os´┐Ż prawnych i jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej,

 3. dokonywanie przypis´┐Ż, odpis´┐Ż, korekt i zmian w podatkach i opatach lokalnych oraz prowadzenie waciwych rejestr´┐Ż,

 4. przyjmowanie i weryfikacja z organem rejestrujcym pojazdy deklaracji podatku od rodk´┐Ż transportowych os´┐Ż fizycznych i prawnych,

 5. przygotowanie postanowie´┐Żo wszcz´┐Żiu post´┐Żowania podatkowego, decyzji zmieniajcej wymiar oraz decyzji okrelajcych zobowizania podatkowe,

 6. kontrola rzetelnoci sporzdzania informacji i deklaracji podatkowych z danymi ewidencji grunt´┐Ż i budynk´┐Ż oraz u podatnik´┐Ż,

 7. przygotowanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu patnoci i rozoenia na raty podatk´┐Ż i zalegoci podatkowych,

 8. przygotowanie postanowie´┐Żw sprawie udzielania ulg w zakresie podatk´┐Ż pobieranych przez Urzd Skarbowy, a stanowicych dochody budetu miasta,

 9. prowadzenie ewidencji udzielonych ulg i zwolnie´┐Żpodatkowych dla cel´┐Ż sprawozdawczych,

 10. sprzeda znak´┐Ż skarbowych, pobieranie opaty skarbowej od weksli, czynnoci urz´┐Żowych i zezwole´┐Ż oraz wydawanie decyzji w sprawie opaty skarbowej,

 11. wydawanie zawiadcze´┐Żw sprawach gospodarstw rolnych, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajcych stan zalegoci oraz o stanie majtkowym,

 12. kontrola prawidowoci poboru opaty targowej na targowiskach miejskich,

 13. przekazywanie zaale´┐Żi odwoa´┐Żdo Samorzdowego Kolegium Odwoawczego,

 14. opracowanie projekt´┐Ż uchwa Rady Miejskiej w sprawie okrelania wysokoci stawek podatkowych i zwolnie´┐Żw podatkach i opatach lokalnych,

 15. przyjmowanie wpat got´┐Żkowych od podatnik´┐Ż i realizowanych przez poborc´┐Ż oraz ewidencja wpyw´┐Ż i zwrot´┐Ż nadpat w raporcie kasowym,

 16. ksi´┐Żowanie wpyw´┐Ż got´┐Żkowych i bezgot´┐Żkowych na indywidualnych kontach podatnik´┐Ż,

 17. kontrola terminowej wpaty nalenoci od podatnik´┐Ż i inkasent´┐Ż,

 18. bieca weryfikacja zalegoci podatkowych, podejmowanie czynnoci windykacyjnych poprzez wystawianie upomnie´┐Żi tytu´┐Ż wykonawczych,

 19. sporzdzanie sprawozda´┐Żmiesi´┐Żznych, kwartalnych i rocznych z wpyw´┐Ż podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji,

 20. prowadzenie ewidencji syntetycznej podatk´┐Ż i opat lokalnych,

 21. rozliczanie udzia´┐Ż w podatku rolnym na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej,

 22. ewidencja tytu´┐Ż wykonawczych otrzymanych do egzekucji,

 23. prowadzenie post´┐Żowania egzekucyjnego zgodnie z obowizujcymi przepisami,

 24. prowadzenie ewidencji ruchu tytuu wykonawczego,

 25. prowadzenie zbioru tytu´┐Ż wykonawczych ostatecznie zaatwionych,

 26. prowadzenie ewidencji wpywu rodk´┐Ż cigni´┐Żych w drodze egzekucji,

 27. zaatwianie spraw dotyczcych zawieszenia, wyczenia i zwolnienia spod egzekucji oraz umorzenia post´┐Żowania egzekucyjnego,

 28. sporzdzanie wniosk´┐Ż dotyczcych wpisu hipoteki przymusowej

 29. sporzdzanie okresowych informacji z realizacji egzekucji.

 1. Do waciwoci Wydziau Majtku Komunalnego i Planowania Przestrzennego:


3.1. Referat Majtku Komunalnego:

 1. sprzeda, oddawanie w uytkowanie wieczyste nieruchomoci, stanowicych wasno´┐Żmiasta na rzecz os´┐Ż fizycznych,

 2. zbywanie i nabywanie nieruchomoci w drodze przetarg´┐Ż,

 3. planowanie i zlecanie prac remontowych i rozbi´┐Żkowych nieruchomoci stanowicych wasno´┐Żmiasta b´┐Żcych w bezporednim zarzdzie przez miasto,

 4. regulowanie stan´┐Ż prawnych nieruchomoci na rzecz os´┐Ż fizycznych i prawnych,

 5. przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego gruntu przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci,

 6. udzielanie zgody osobom fizycznym i prawnym na dokonanie podziau geodezyjnego gruntu komunalnego,

 7. ustalanie i przeduanie termin´┐Ż zabudowy nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste,

 8. orzekanie o rozwizaniu um´┐Ż wieczystego uytkowania i o odebraniu grunt´┐Ż,

 9. ustalanie opat adiacenckich w wyniku wzrostu wartoci nieruchomoci w skutek dokonania podziau gruntu na wniosek waciciela,

 10. zamiana grunt´┐Ż z osobami fizycznymi,

 11. wykonywanie prawa pierwokupu,

 12. przekazywanie teren´┐Ż dodatkowych do nieruchomoci stanowicych wasno´┐Ż lub b´┐Żcych w uytkowaniu wieczystym,

 13. wypaty odszkodowa´┐Żza grunty przej´┐Że pod drogi publiczne,

 14. przekazywanie nieruchomoci komunalnych w uytkowanie na rzecz os´┐Ż fizycznych
  i prawnych,

 15. wydzierawianie grunt´┐Ż komunalnych;

 16. sprzeda i oddawanie w uytkowanie wieczyste nieruchomoci, stanowicych wasno´┐Żmiasta w trybie bezprzetargowym,

 17. oddawanie nieruchomoci w zarzd i uytkowanie,

 18. przygotowywanie um´┐Ż dzierawy grunt´┐Ż komunalnych na podstawie um´┐Ż leasingowych zawartych ze sp´┐Żami pracowniczymi, powstaymi po zlikwidowanych przedsi´┐Żiorstwach komunalnych,

 19. uyczanie grunt´┐Ż komunalnych na rzecz os´┐Ż fizycznych i prawnych,

 20. zamiana nieruchomoci komunalnych na nieruchomoci b´┐Żce wasnoci lub b´┐Żce w uytkowaniu wieczystym os´┐Ż prawnych, jak r´┐Żnie zamiana nieruchomoci pomi´┐Żzy miastem a Skarbem Pa´┐Żtwa,

 21. nabywanie nieruchomoci w drodze rokowa´┐Ż

 22. wnoszenie nieruchomoci komunalnych jako wkad´┐Ż niepieni´┐Żych (aport´┐Ż)
  do sp´┐Żk,

 23. ustalanie i przeduanie termin´┐Ż zabudowy nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste na rzecz os´┐Ż prawnych lub oddanych w trway zarzd,

 24. ustalanie opat na rzecz miasta w wyniku wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku
  z uchwaleniem lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  w sytuacji, gdy waciciel zbywa t´┐Żnieruchomo´┐Żw oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego,

 25. ustalanie odszkodowania, jeeli warto´┐Żnieruchomoci ulega obnieniu w zwizku
  z uchwaleniem lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  a waciciel nie skorzysta z prawa wykupu lub zamiany nieruchomoci na inn,

 26. monitoring i windykacja zobowiza´┐Żi nalenoci Wydziau,

 27. prowadzenie rejestru zasobu nieruchomoci Skarbu Pa´┐Żtwa,

 28. sprzeda, dzierawa oraz oddawanie: w zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Skarbu Pa´┐Żtwa,

 29. naliczanie opat z tytuu zarzdu i wieczystego uytkowania nieruchomoci oraz rozpatrywanie wniosk´┐Ż o rozoenie opat na raty,

 30. regulowanie stan´┐Ż prawnych nieruchomoci Skarbu Pa´┐Żtwa,

 31. obcianie nieruchomoci Skarbu Pa´┐Żtwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 32. prowadzenie spraw z zakresu wywaszczania nieruchomoci i ustalanie odszkodowa´┐Ż zwizanych z wywaszczaniem,

 33. wydawanie zezwole´┐Żna czasowe zaj´┐Żie nieruchomoci Skarbu Pa´┐Żtwa oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za straty powstae z tego tytuu,

 34. nieodpatne przekazywanie na wasno´┐Żgrunt´┐Ż Skarbu Pa´┐Żtwa (pod budynkami oraz oddanych do bezpatnego uytkowania tzw. dziaek deputatowych) przej´┐Żych
  w zamian za renty w trybie przepis´┐Ż ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnik´┐Ż indywidualnych oraz ich rodzin,

 35. przygotowywanie decyzji i zarzdze´┐Ż a take innych rozstrzygni´┐Ż Prezydenta, wykonujcego zadania z zakresu administracji rzdowej zwizane z gospodarowaniem nieruchomociami Skarbu Pa´┐Żtwa,

 36. ustalanie odszkodowa´┐Żza grunty przej´┐Że pod drog´┐Żw ramach zada´┐Żzleconych
  z zakresu administracji rzdowej,

 37. naliczanie opat z tytuu uytkowania wieczystego grunt´┐Ż os´┐Ż fizycznych,

 38. aktualizowanie opat z tytuu uytkowania wieczystego w zwizku ze wzrostem wartoci gruntu b´┐Żcego podstaw ustalania opat,

 39. ustalanie opat adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urzdze´┐Ż infrastruktury technicznej, urzdzenia lub modernizacji drogi,

 40. sporzdzanie um´┐Ż na wykonanie wycen nieruchomoci przez rzeczoznawc´┐Ż majtkowych,

 41. opracowywanie projekt´┐Ż plan´┐Ż finansowych Wydziau,

 42. sporzdzanie sprawozda´┐Żz wykonania dochod´┐Ż i wydatk´┐Ż,

 43. aktualizowanie danych w bazie komputerowej w zakresie opat za uytkowanie wieczyste,

 44. naliczanie czynsz´┐Ż z tytuu odpatnego korzystania z mienia miasta,

 45. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przeksztacanych jednostek organizacyjnych miasta oraz sp´┐Żk, w kt´┐Żych miasto ma wi´┐Ższociowe udziay lub akcje,

 46. prowadzenie biecego banku danych sp´┐Żk, w kt´┐Żych miasto ma udziay lub akcje (w tym zabezpieczenie penej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majtkowych, finansowych, powiza´┐Ż kapitaowych tych sp´┐Żk),

 47. obsuga organu wykonawczego (Prezydenta Grudzidza) w zakresie penienia funkcji zgromadzenia wsp´┐Żnik´┐Ż w jednoosobowych sp´┐Żach miasta Grudzidza,

 48. prowadzenie spraw zwizanych ze sprzeda akcji lub udzia´┐Ż miasta w sp´┐Żach prawa handlowego,

 49. prowadzenie spraw przeksztace´┐Żwasnociowych jednostek organizacyjnych miasta,

 50. przygotowywanie projekt´┐Ż i zmian statut´┐Ż i um´┐Ż sp´┐Żk prawa handlowego,
  w kt´┐Żych miasto ma udziay lub akcje,

 51. monitoring proces´┐Ż likwidacyjnych i post´┐Żowa´┐Żupadociowych przedsi´┐Żiorstw komunalnych i sp´┐Żk prawa handlowego z udziaem miasta,

 52. analizowanie materia´┐Ż przedkadanych przez sp´┐Żi na walne zgromadzenia (zgromadzenia wsp´┐Żnik´┐Ż) i opracowywanie opinii, wniosk´┐Ż i raport´┐Ż,

 53. uczestniczenie w charakterze penomocnika ustanowionego przez Prezydenta
  w walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wsp´┐Żnik´┐Ż),

 54. analizowanie sprawozda´┐Żekonomiczno - finansowych przedkadanych przez czonk´┐Ż rad nadzorczych desygnowanych przez miasto do reprezentowania w sp´┐Żach
  z udziaem miasta oraz przedkadanie informacji wynikajcych z tych analiz Prezydentowi.


3.2. Referat Planowania Przestrzennego:

 1. wydawanie wypis´┐Ż i wyrys´┐Ż z plan´┐Ż miejscowych,

 2. wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urz´┐Żu,

 3. przygotowywanie postanowie´┐Żo podziaach terenu,

 4. prowadzenie rejestru opracowa´┐Żplanistycznych zako´┐Żzonych i b´┐Żcych w toku,

 5. prowadzenie zbiorczego i graficznego, w technice cyfrowej, rejestru wydanych decyzji i postanowie´┐Ż

 6. opiniowanie dla Prezydenta projekt´┐Ż miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania
  w trakcie opracowania i projekt´┐Ż uchwa w sprawie miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania,

 7. zlecanie koreferat´┐Ż i innych opracowa´┐Żdo sporzdzanych projekt´┐Ż miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego i opracowa´┐Żstudialnych,

 8. udost´┐Żnianie do wgldu plan´┐Ż miejscowych,

 9. przyjmowanie zako´┐Żzonych opracowa´┐Żmiejscowych plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego i opracowa´┐Żstudialnych,

 10. archiwizowanie miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacj formalno-prawn oraz innych opracowa´┐Żzleconych przez miasto,

 11. wsp´┐Żraca przy tworzeniu miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego,

 12. przygotowywanie uwarunkowa´┐Żurbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomoci komunalnych, przeznaczonych do przetargu,

 13. ksztatowanie strategii obrotu nieruchomociami gminnymi m.in. poprzez:

 1. badanie skutk´┐Ż ekonomicznych uchwalenia plan´┐Ż miejscowych,

 2. ustalanie preferencji dla nabywcy nieruchomoci gminnych,

 3. wyznaczanie nieruchomoci gminnych do sprzeday w powizaniu z kierunkami miasta ustalonymi w "Studium uwarunkowa´┐Żi kierunk´┐Ż zagospodarowania przestrzennego miasta",

 4. analiza moliwoci uruchomienia do sprzeday teren´┐Ż nieuzbrojonych
  lub o niewielkim wyposaeniu w infrastruktur´┐Żtechniczn,

 5. utworzenie banku informacji o terenach gminnych przeznaczonych na cele inwestycyjne zwizane z rozwojem miasta,

 1. ocena zgodnoci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego,

 2. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projekt´┐Ż decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa,

 3. opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projekt´┐Ż elewacji, pomnik´┐Ż, reklam, maej architektury itp.,

 4. opiniowanie koncepcyjnych rozwiza´┐Żurbanistyczno - architektonicznych,

 5. przygotowywanie i zlecanie podzia´┐Ż nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, dzierawy, wykupu.


 1. Do waciwoci Wydziau Inynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej:

4.1 Referat Gospodarza Miasta:

 1. sprawowanie nadzoru nad estetyk miasta:

  1. prowadzenie wsp´┐Żnych dziaa´┐Żze sp´┐Żzielniami mieszkaniowymi,
   TBS sp. z o.o., osobami fizycznymi i prawnymi w celu poprawienia estetyki miasta,

  2. wykonywanie przegld´┐Ż miasta przy wsp´┐Żdziale Stray Miejskiej
   i zarzdzajcych nieruchomociami,

  3. opiniowanie lokalizacji reklam,

  4. nadz´┐Ż nad wystrojem miasta podczas uroczystoci lokalnych i pa´┐Żtwowych,

 2. utrzymanie cmentarza wojennego oraz wsp´┐Żraca z administratorem cmentarza komunalnego,

 3. sprawowanie opieki nad pomnikami i miejscami pami´┐Żi narodowej,

 4. wydawanie zezwole´┐Żna prowadzenie hodowli lub utrzymanie ps´┐Ż rasy uznawanej za agresywn,

 5. rejestracja i prowadzenie rejestru zwierzt egzotycznych,

 6. zapewnianie opieki bezdomnym zwierz´┐Żom:

  1. sprawowanie nadzoru nad czynnociami zwizanymi z wyapywaniem ps´┐Ż, kot´┐Ż i innych zwierzt,

  2. wsp´┐Żraca z podmiotem prowadzcym schronisko dla zwierzt i kontrola schroniska,

 7. wsp´┐Żraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierz´┐Żami,

 8. wsp´┐Żraca z Polskim Zwizkiem Kynologicznym,

 9. wsp´┐Żraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie szczepie´┐Żochronnych przeciwko wcieklinie,

 10. nadz´┐Ż nad utrzymaniem czystoci w miecie:

  1. koordynacja zada´┐Żw zakresie utrzymania czystoci w miecie,

  2. dokonywanie biecych kontroli czystoci miasta,

  3. wzywanie do utrzymania czystoci w miecie podmiot´┐Ż do tego zobowizanych,

  4. kontrola utrzymania czystoci przystank´┐Ż autobusowych na terenie miasta,

  5. organizowanie usuwania nielegalnych, „dzikich” wysypisk odpad´┐Ż,

 11. nadz´┐Ż nad funkcjonowaniem i utrzymaniem szalet´┐Ż miejskich,

 12. nadz´┐Ż nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,

 13. prowadzenie spraw „maej architektury” na terenach miejskich:

  1. planowanie maej architektury w miecie,

  2. zlecanie wykonania remont´┐Ż obiekt´┐Ż maej architektury,

  3. nadzorowanie obiekt´┐Ż maej architektury,

 14. prowadzenie nadzoru nad komunalnym budownictwem mieszkaniowym:

  1. inicjowanie przedsi´┐Żzi´┐Ż inwestycyjnych sucych rozwojowi zasob´┐Ż mieszkaniowych (partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy),

  2. wsp´┐Żraca z Towarzystwem Budownictwa Spoecznego sp. z o.o. i MPGN
   sp. z o.o. w zakresie:
   - opiniowania wniosk´┐Ż w sprawie ustalenia stawek czynszu,
   - opiniowania regulaminu wynajmu lokali,
   - analiza potrzeb mieszkaniowych w zakresie lokali socjalnych i zamiennych,

 15. sprawowanie nadzoru nad jakoci wiadczonych usug komunalnych,

 16. prowadzenie biecej analizy zaspakajania potrzeb mieszka´┐Ż´┐Ż w zakresie realizacji usug komunalnych,

 17. przygotowywanie porozumie´┐Żi um´┐Ż z gminami w zakresie wsp´┐Żnej realizacji usug komunalnych,

 18. nadz´┐Ż nad waciwym stanem technicznym i estetycznym urzdze´┐Żiluminacji zabytk´┐Ż,

 19. wydawanie decyzji zezwalajcych na prowadzenie dziaalnoci zwizanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod´┐Żi zbiorowym odprowadzaniem ciek´┐Ż,

 20. udzia w przygotowywaniu i opiniowaniu plan´┐Ż rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki komunalnej,

 21. kontrola zakresu rzeczowego i finansowego plan´┐Ż gospodarki komunalnej,

 22. analizy ekonomiczne oraz inicjowanie zmian wysokoci cen za usugi komunalne,

 23. przygotowywanie um´┐Ż i porozumie´┐Żz zakresu gospodarki komunalnej,

 24. udzia w przygotowywaniu projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych zada´┐Żgospodarki komunalnej,

 25. rozpatrywanie skarg i wniosk´┐Ż z zakresu gospodarki komunalnej,

 26. nadz´┐Ż nad dziaalnoci Miejskiego Zakadu Uytecznoci Publicznej w zakresie gospodarki komunalnej,

 27. udzia w opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz program´┐Ż zr´┐Żnowaonego rozwoju w aspekcie ochrony rodowiska,

 28. realizacja polityki ekologicznej i priorytet´┐Ż ekologicznych oraz edukacja ekologiczna,

 29. udzia w przygotowywaniu w zakresie merytorycznego opracowania projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie ochrony rodowiska,

 30. konserwacja i prowadzenie inwestycji w zakresie zieleni miejskiej:

 1. przygotowanie zaoe´┐Żdo projektowania zieleni miejskiej,

 2. sporzdzanie planu wycinki i leczenia drzew i krzew´┐Ż,

 3. sporzdzanie planu nasadze´┐Żdrzew i krzew´┐Ż,

 4. prowadzenie odbior´┐Ż i przegld´┐Ż gwarancyjnych przywr´┐Żenia teren´┐Ż zielonych do poprzedniego stanu po realizacji prac na tych terenach,

 5. nadz´┐Ż nad urzdzaniem teren´┐Ż zielonych w ramach realizowanych inwestycji i remont´┐Ż,

 6. prowadzenie post´┐Żowa´┐Żadministracyjnych w sprawie wydawania zezwole´┐Żna usuwanie drzew i krzew´┐Ż,

 7. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w zakresie ochrony istniejcej zieleni na etapie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budow´┐Ż

 8. inicjowanie projekt´┐Ż rozbudowy i ochrony miejskich teren´┐Ż zieleni,

 9. prowadzenie rejestru pomnik´┐Ż przyrody,

 1. nadawanie uprawnie´┐Żspoecznych opiekun´┐Ż przyrody,

 2. opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych
  w zakresie ochrony rodowiska,

 3. wsp´┐Żraca z Lig Ochrony Przyrody,

 4. prowadzenie post´┐Żowa´┐Żadministracyjnych w sprawie udzielania dotacji na zmian´┐Ż ogrzewania,

 5. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji zwizanych z ochron rodowiska,

 6. popularyzacja tematyki ochrony rodowiska,

 7. zlecanie wykonania bada´┐Żrodowiska,

 8. wsp´┐Żraca z przedsi´┐Żiorstwami w zakresie realizacji zada´┐Żzwizanych z ochron rodowiska,

 9. prowadzenie spraw zwizanych z gospodark odpadami:

 1. wydawanie zezwole´┐Żna prowadzenie dziaalnoci zwizanej z odbieraniem odpad´┐Ż komunalnych od wacicieli nieruchomoci, opr´┐Żianiem zbiornik´┐Ż bezodpywowych i transportem nieczystoci ciekych,

 2. nadz´┐Ż nad opracowywaniem wieloletnich program´┐Ż gospodarki odpadami oraz nad racjonalizacj gospodarki odpadami, w tym:
  - wydawanie pozwole´┐Żna wytwarzanie odpad´┐Ż niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne,
  - wydawanie decyzji zatwierdzajcych program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi ni niebezpieczne,

 3. wydawanie decyzji zezwalajcych na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad´┐Ż,

 4. wydawanie decyzji zezwalajcych na zbieranie i transport odpad´┐Ż,

 5. przyjmowanie informacji dotyczcych wytwarzania odpad´┐Ż i sposobu post´┐Żowania z wytworzonymi odpadami,

 6. wdraanie, organizacja i nadz´┐Ż nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbi´┐Żki odpad´┐Ż komunalnych na terenie Grudzidza,

 7. organizowanie selektywnej zbi´┐Żki odpad´┐Ż niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpad´┐Ż komunalnych,

 8. wzywanie do niezwocznego zaprzestania narusze´┐Żprzepis´┐Ż ustawy
  o odpadach, cznie z cofni´┐Żiem decyzji na wytwarzanie, zbieranie lub odzysk odpad´┐Ż,

 9. prowadzenie analizy i skadanie sprawozda´┐Żwaciwym organom dot. odpad´┐Ż komunalnych,

 10. opiniowanie przedsi´┐Żzi´┐Ż zwizanych z utylizacj odpad´┐Ż komunalnych,

 11. kontrola funkcjonowania skadowiska odpad´┐Ż komunalnych w Zakurzewie,

 1. prowadzenie prac na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszcze´┐Żdo powietrza:

 1. wydawanie pozwole´┐Żna wprowadzenie zanieczyszcze´┐Żdo powietrza lub przyjmowanie zgosze´┐Żinstalacji, z kt´┐Żych emisja nie wymaga pozwolenia,

 2. nakadanie w drodze decyzji obowizk´┐Ż zwizanych z ochron powietrza dla obiekt´┐Ż innych ni szczeg´┐Żnie uciliwe,

 3. opracowywanie i wdraanie planu poprawy stanu powietrza,

 4. prowadzenie ewidencji i zbieranie danych dotyczcych ochrony powietrza
  w zakadach prowadzcych dziaalno´┐Żgospodarcz na terenie miasta,

 5. dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, w celu ograniczenia emisji zanieczyszcze´┐Ż powietrza,

 1. planowanie wykorzystania Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska
  i Gospodarki Wodnej,

 2. administrowanie Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska
  i Gospodarki Wodnej:

 1. opracowywanie i aktualizacja regulamin´┐Ż zwizanych z gospodarowaniem Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,

 2. opracowywanie rocznych plan´┐Ż przychod´┐Ż i wydatk´┐Ż oraz rocznych sprawozda´┐Żz wykonania Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,

 3. nadz´┐Ż nad realizacj zada´┐Żfinansowanych i dofinansowywanych z Gminnego
  i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,

 1. ustalanie uwarunkowa´┐Żz zakresu ochrony rodowiska dla terenu przeznaczonego pod przetarg oraz do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 2. uzgadnianie dokumentacji inwestycyjnej w zakresie ochrony rodowiska, przed wydaniem pozwolenia na budow´┐Ż

 3. wsp´┐Żdzia w okrelaniu zakresu raportu oddziaywania na rodowisko przedsi´┐Żzi´┐Ż mogcych znaczco oddziaywa´┐Żna rodowisko,

 4. wydawanie postanowie´┐Żi decyzji uzgadniajcych przedsi´┐Żzi´┐Żia mogce znaczco oddziaywa´┐Żna rodowisko (gdy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budow´┐Żwydaje organ inny ni starosta),

 5. prowadzenie i aktualizacja publicznie dost´┐Żnych wykaz´┐Ż danych o dokumentach zawierajcych informacje o rodowisku i jego ochronie,

 6. koordynacja dziaa´┐Żw zakresie prowadzenia publicznie dost´┐Żnych wykaz´┐Ż danych
  o rodowisku,

 7. wsp´┐Żdzia w opracowywaniu i wydawaniu corocznej "Oceny stanu rodowiska",

 8. podawanie do publicznej wiadomoci informacji o zamieszczeniu danych w wykazie
  o rodowisku i jego ochronie oraz udost´┐Żnianie publicznie dost´┐Żnych wykaz´┐Ż danych o rodowisku i jego ochronie,

 9. wydawanie decyzji administracyjnych:

 1. na emitowanie haasu do rodowiska,

 2. na emitowanie p´┐Ż elektromagnetycznych,

 1. prowadzenie dziaa´┐Żna rzecz ograniczenia emisji i haasu,

 2. nadz´┐Ż nad lasami komunalnymi i prywatnymi w granicach administracyjnych miasta:

 1. nadz´┐Ż nad realizacj polityki ekologicznej w odniesieniu do las´┐Ż,

 2. zlecanie inwentaryzacji i plan´┐Ż urzdzania las´┐Ż,

 3. nadz´┐Ż nad zgodnoci prowadzenia gospodarki lenej z opracowanymi planami urzdzania las´┐Ż,

 4. wsp´┐Żraca z Nadlenictwem Jamy i Stra Len,

 5. nadz´┐Ż nad planowanym zalesianiem grunt´┐Ż porolnych na terenie miasta,

 1. realizacja zada´┐Żz zakresu gospodarki owieckiej w lasach komunalnych:

 1. dokarmianie zwierzt,

 2. przeprowadzanie inwentaryzacji zwierzt,

 3. redukcja populacji.

 1. podejmowanie dziaa´┐Żna rzecz ochrony gleby i produkcji rolnej,

 2. wydawanie zawiadcze´┐Żo wyczaniu grunt´┐Ż z produkcji rolnej,

 3. obsuga administracyjna rolnik´┐Ż:

 1. wystawianie wiadectw o miejscu pochodzenia zwierzt,

 2. wystawianie zawiadcze´┐Żo stau pracy w rolnictwie,

 3. wystawianie zawiadcze´┐Żo rolniczym charakterze dziaki,

 4. opiniowanie wniosk´┐Ż o zmniejszenie lub zaniechanie poboru podatku rolnego,

 1. przygotowywanie um´┐Ż na czasowe wykorzystanie na cele rolnicze grunt´┐Ż przeznaczonych pod inne cele,

 2. wnioskowanie o likwidacj´┐Żuciliwej hodowli zwierzt,

 3. wsp´┐Żraca z Izb Rolnicz,

 4. prowadzanie spis´┐Ż rolnych,

 5. wydawanie kart w´┐Żkarskich, owiectwa podwodnego i legitymacji Spoecznych Stranik´┐Ż Rybackich,

 6. rejestracja sprz´┐Żu pywajcego do poowu ryb,

 7. nadz´┐Ż na wykonywaniem przepis´┐Ż ustaw w odniesieniu do lecznictwa zwierzt,
  w tym wydawanie polece´┐Żorganowi inspekcji weterynaryjnej usuni´┐Żia zagroenia bezpiecze´┐Żtwa sanitarno - weterynaryjnego,

 8. wydawanie polece´┐Żusuni´┐Żia zagroenia organowi inspekcji ochrony rolin,
  w przypadku zaistnienia zagroenia fitosanitarnego,

 9. wsp´┐Żraca ze Spoeczn Stra Ryback,

 10. wsp´┐Żraca z Polskim Zwizkiem W´┐Żkarskim,

 11. prowadzenie spraw z zakresu rybactwa,

 12. gospodarka masami ziemnymi w zakresie wynikajcym z obowizujcych przepis´┐Ż,

 13. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki wodnej:

 1. wydawanie pozwole´┐Żwodnoprawnych na: zwyke korzystanie z cudzej wody, na szczeg´┐Żne korzystanie z w´┐Ż, na eksploatacj´┐Żurzdze´┐Ż wodnych sucych do ujmowania wody podziemnej oraz urzdze´┐Ż zabezpieczajcych wody przed zanieczyszczeniem, na wykonanie na wodach innych ni eglowne urzdze´┐Żwodnych, kt´┐Że nie su do szczeg´┐Żnego korzystania z w´┐Ż,

 2. zatwierdzanie ug´┐Ż w sprawach zmian stosunk´┐Ż wodnych na gruntach,

 3. wydawanie decyzji o utworzeniu sp´┐Żi wodnej, zatwierdzanie lub nadawanie statutu sp´┐Żom wodnym oraz zatwierdzanie uchway o rozwizaniu sp´┐Żi wodnej,

 4. wydawanie decyzji ustanawiajcych strefy ochronne uj´┐Ż wody,

  1. realizacja zaoe´┐Żpolityki ekologicznej Grudzidza w zakresie gospodarki ciekowej:

 1. nadz´┐Ż nad prawidow eksploatacj zbiornik´┐Ż do gromadzenia ciek´┐Ż
  w rejonach nieskanalizowanych,

 2. nadz´┐Ż nad gospodark ciekow,

  1. nadz´┐Ż nad jakoci wody pitnej i strefami ochronnymi uj´┐Ż wody,

  2. nadz´┐Ż nad gospodark wodn w zakresie ochrony zasob´┐Ż i jakoci w´┐Ż oraz ochrony przeciwpowodziowej, w tym:

 1. prowadzenie monitoringu jakoci i nadz´┐Ż nad jakoci w´┐Ż w kpieliskach,

 2. ochrona w´┐Ż przed wprowadzaniem ciek´┐Ż i zanieczyszczonych w´┐Ż opadowych,

  1. nadz´┐Ż nad prawidow eksploatacj urzdze´┐Żmelioracyjnych na terenach rolniczych:

   1. wykonywanie konserwacji row´┐Ż przydronych,

   2. nadz´┐Ż nad prawidow konserwacj urzdze´┐Żmelioracyjnych prowadzonych przez sp´┐Żi wodne i osoby fizyczne, udzia w odbiorach prac,

   3. organizowanie wiosennych i jesiennych przegld´┐Ż urzdze´┐Żmelioracyjnych,

  2. nadz´┐Ż nad eksploatacj urzdze´┐Żwodno-melioracyjnych,

  3. nadz´┐Ż nad statutowym dziaaniem sp´┐Żk wodnych,

  4. wydawanie decyzji na wydobywanie kopalin pospolitych oraz decyzji zatwierdzajcych projekty prac geologicznych i nadz´┐Ż nad tymi pracami,

  5. rozpatrywanie skarg i wniosk´┐Ż na usugi wiadczone przez jednostki komunalne,

  6. kontrola poziomu jakoci wiadczonych usug przez jednostki komunalne,

  7. wsp´┐Żraca z jednostkami komunalnymi w zakresie tworzenia pakietu kompleksowej oferty usug,

  8. wsp´┐Żraca z Miejskim Konserwatorem Zabytk´┐Ż nad opracowaniem zapotrzebowania na prace remontowo-konserwatorskie,

  9. wsp´┐Żraca z Miejskim Konserwatorem Zabytk´┐Ż nad realizacj prac zwizanych
   z wydaniem lub uzyskaniem stosownych zezwole´┐Żna prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach znajdujcych si´┐Żpod opiek konserwatorsk,

  10. wsp´┐Żraca z Miejskim Konserwatorem Zabytk´┐Ż nad pracami w zakresie zapewnienia opisu obiekt´┐Ż zabytkowych,

  11. wsp´┐Żraca z Miejskim i Wojew´┐Żzkim Konserwatorem Zabytk´┐Ż w zakresie kreowania polityki utrzymania obiekt´┐Ż zabytkowych we waciwym stanie technicznym,

  12. wsp´┐Żraca z Miejskim Konserwatorem Zabytk´┐Ż w zakresie okrelania przebiegu tras zwiedzania miejsc zabytkowych,

  13. wydawanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´┐Ż przedsi´┐Żzi´┐Żia.

4.2. Referat Inyniera Miasta:

 1. prowadzenie spraw zwizanych z realizacj inwestycji:

  1. udzia w procedurze tworzenia koncepcji technicznych projekt´┐Ż inwestycji,

  2. przygotowywanie warunk´┐Ż wyjciowych do prac projektowych,

  3. analiza dokumentacji technicznej,

  4. wsp´┐Żziaanie z inwestorem zast´┐Żczym w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej,

  5. przygotowywanie przetarg´┐Ż na realizacj´┐Żinwestycji,

  6. wprowadzenie wykonawcy na plac budowy,

  7. nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji,

  8. przygotowywanie wniosk´┐Ż w zakresie zmian rzeczowego i finansowego zakresu rob´┐Ż inwestycyjnych,

  9. bieca korekta realizowanych inwestycji, zawartych w budecie miasta,

  10. dokonywanie odbior´┐Ż rob´┐Ż,

  11. nadzorowanie okresu gwarancyjnego po zako´┐Żzeniu inwestycji,

  12. przeprowadzanie przegld´┐Ż gwarancyjnych,

  13. opracowywanie sprawozda´┐Żz przebiegu realizacji inwestycji,

  14. wsp´┐Żraca i merytoryczny nadz´┐Ż nad prowadzeniem prac remontowych
   i rozbi´┐Żkowych nieruchomoci stanowicych wasno´┐Żmiasta, b´┐Żcymi
   w bezporednim zarzdzaniu przez miasto,

   1. zarzdzanie drogami i mostami na terenie miasta:

 1. prowadzenie ewidencji dr´┐Ż krajowych, wojew´┐Żzkich, powiatowych i gminnych,

 2. opracowywanie plan´┐Ż rzeczowo-finansowych remont´┐Ż kapitalnych i biecych ulic,

 3. opracowywanie niezb´┐Żnej do prowadzenia remont´┐Ż ulic dokumentacji techniczno-prawnej,

 4. nadz´┐Ż nad utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodnik´┐Ż, parking´┐Ż, cig´┐Ż pieszych, obiekt´┐Ż inynierskich, urzdze´┐Ż zabezpieczajcych,

 5. przygotowywanie i przeprowadzanie przetarg´┐Ż na roboty remontowe,

 6. koordynacja prac realizowanych na ulicach, cigach pieszych, zatokach postojowych, obiektach inynierskich, urzdzeniach zabezpieczajcych,

 7. uzgadnianie plan´┐Ż miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy,

 8. prowadzenie spraw remont´┐Ż dr´┐Ż rolniczych,

 9. przeprowadzanie odbior´┐Ż przywr´┐Żenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,

 10. przeprowadzanie przegld´┐Ż gwarancyjnych, egzekwowanie od wykonawc´┐Ż przeprowadzania rob´┐Ż poprawkowych,

 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr´┐Ż i obiekt´┐Ż mostowych,

   1. wydawanie zezwole´┐Ż

    1. na zaj´┐Żie pasa drogowego,

    2. na przejazd po drogach pojazd´┐Ż (z adunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczajcych wielkoci okrelone w odr´┐Żnych przepisach,

   2. naliczanie opat i kar za zaj´┐Żie pasa drogowego,

   3. nadz´┐Ż nad sieci kanalizacji deszczowej:

    1. uczestniczenie w tworzeniu plan´┐Ż finansowo-rzeczowych rozbudowy i remont´┐Ż sieci kanalizacji deszczowej,

    2. nadzorowanie remont´┐Ż sieci kanalizacyjno-deszczowej i melioracyjnej przy wsp´┐Żracy z MWiO sp. z o.o.,

    3. prowadzenie rozlicze´┐Żfinansowo-rzeczowych zwizanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,

   4. utrzymanie owietlenia dr´┐Ż:

    1. sporzdzanie plan´┐Ż remont´┐Ż i rozbudowy owietlenia dr´┐Ż,

    2. przygotowanie dokumentacji techniczno-prawnej,

    3. zlecenie i rozliczenie rob´┐Ż zgodnie z obowizujcymi przepisami, umowami
     i stanem faktycznym,

    4. biece nadzorowanie funkcjonowania owietlenia ulicznego, jego konserwacji
     i napraw, prowadzenie rozlicze´┐Żfinansowych w tym zakresie,

   5. opiniowanie um´┐Ż lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zawieranych w sprawach infrastruktury technicznej miasta,

   6. opiniowanie wniosk´┐Ż inwestor´┐Ż dot. przej´┐Żia na majtek miasta wybudowanej bd eksploatowanej przez nich infrastruktury technicznej,

   7. dziaania zwizane z ewidencjonowaniem rodk´┐Ż trwaych z zakresu infrastruktury technicznej,

   8. prowadzenie dokumentacji i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej:

    1. uzgadnianie zmian przebiegu linii komunikacyjnych,

    2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosk´┐Ż i skarg na dziaalno´┐Ż przewonik´┐Ż,

    3. kontrola zgodnoci rozkadu jazdy pojazd´┐Ż komunikacji miejskiej z faktycznymi przewozami,

    4. planowanie i okrelanie zakresu usug przewozowych na obszarze miasta,

    5. przygotowywanie um´┐Ż na wiadczenie usug przewozowych - w tym na przew´┐Ż os´┐Ż niepenosprawnych,

    6. wsp´┐Żraca z jednostk penic funkcj´┐Żprzewonika komunalnego oraz nadz´┐Ż nad realizacj umowy na wiadczenie usug przewozowych,

    7. prowadzenie spraw zwizanych z komercjalizacj usug przewozowych,

    8. koordynacja rozkad´┐Ż jazdy przewonik´┐Ż w transporcie zbiorowym,

    9. prowadzenie okresowych analiz funkcjonowania rynku przewoz´┐Ż w transporcie zbiorowym,

   9. kreowanie polityki w zakresie przewoz´┐Ż taks´┐Żkami osobowymi,

   10. promowanie transportu zbiorowego,

   11. inicjowanie zmian w polityce taryfowej miasta,

   12. planowanie ukadu drogowego - w tym infrastruktury torowo-sieciowej, pod ktem potrzeb komunikacji zbiorowej,

   13. gromadzenie informacji i zgaszanie inicjatyw w zakresie eksploatacji dr´┐Ż
    i torowisk oraz obiekt´┐Ż inynierskich na trasach komunikacji zbiorowej,

   14. wykonywanie uprawnie´┐Żzarzdcy ruchem na drogach lecych w granicach administracyjnych miasta:

    1. zatwierdzanie wszelkich zmian w organizacji ruchu,

    2. wydawanie zezwole´┐Żna wykorzystanie dr´┐Ż w spos´┐Ż szczeg´┐Żny,

    3. dokonywanie okresowych przegld´┐Ż oznakowania dr´┐Ż publicznych,

    4. nadz´┐Ż nad zgodnoci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,

    5. nadz´┐Ż i analiza istniejcej organizacji ruchu w zakresie bezpiecze´┐Żtwa ruchu
     i jego efektywnoci,

    6. wyznaczanie miejsc i warunk´┐Ż postoju lub zatrzymania komunikacji miejskiej
     i taxi,

    7. opiniowanie geometrii dr´┐Ż w projektach budowlanych,

   15. organizacja pracy i uczestniczenie w Zespole ds. kwalifikowania dr´┐Ż w miecie do poszczeg´┐Żnych kategorii,

   16. wydawanie zezwole´┐Żna miejsca zastrzeonego postoju (koperty),

   17. udzia w opracowaniu i realizacji Rowerowego Projektu Inwestycyjno – Promocyjnego Grudzidza,

   18. prowadzenie Strefy Patnego Parkowania.


 1. Do waciwoci Wydziau Organizacyjnego:

5.1. Referat Organizacyjno-Ekonomiczny:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracownik´┐Ż Urz´┐Żu oraz kierownik´┐Ż jednostek podporzdkowanych,

 2. analiza sytuacji kadrowej w Urz´┐Żzie,

 3. realizacja polityki kadrowej Urz´┐Żu poprzez proponowanie i wdraanie: polityki rekrutacji selekcji pracownik´┐Ż, polityki wynagrodze´┐Ż systemu ocen i systemu nagr´┐Ż,

 4. przygotowanie niezb´┐Żnej dokumentacji dotyczcej pracownik´┐Ż odchodzcych
  na emerytur´┐Żi rent´┐Żinwalidzk,

 5. rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urz´┐Żzie,

 6. analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola realizacji planu szkole´┐Ż

 7. przeprowadzanie szkole´┐Żnowoprzyj´┐Żych pracownik´┐Ż w zakresie podstawowych regulacji wewn´┐Żrznych,

 8. przygotowanie plan´┐Ż urlop´┐Ż wypoczynkowych dla pracownik´┐Ż Urz´┐Żu oraz kierownik´┐Ż jednostek podporzdkowanych,

 9. prowadzenie spraw zwizanych z obowizkiem skadania owiadcze´┐Żmajtkowych,

 10. planowanie i racjonalne gospodarowanie funduszem pac pracownik´┐Ż Urz´┐Żu,

 11. prowadzenie ewidencji etat´┐Ż i funduszu pac dla pracownik´┐Ż Urz´┐Żu,

 12. biece analizowanie wykorzystania budetu w zakresie wynagrodze´┐Ż pracownik´┐Ż
  i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzcych zmianach,

 13. prowadzenie spraw zwizanych z ubezpieczeniami majtkowymi Urz´┐Żu i publicznych plac´┐Żek owiatowo - wychowawczych,

 14. opracowywanie projekt´┐Ż akt´┐Ż prawnych regulujcych organizacj´┐Żi funkcjonowanie Urz´┐Żu,

 15. prowadzenie rejestru i dystrybucja ok´┐Żnik´┐Ż i zarzdze´┐Ż Prezydenta,

 16. koordynacja spraw zwizanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno - technicznej prawidowego przeprowadzenia wybor´┐Ż: do Sejmu i Senatu, organ´┐Ż samorzdu terytorialnego, prezydenckich oraz referendum,

 17. udzielanie interesantom informacji o sposobie zaatwienia spraw w Urz´┐Żzie,

 18. udost´┐Żnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wypenianiu,

 19. zapewnienie interesantom pomocy w formuowaniu poda´┐Żkierowanych do Urz´┐Żu,

 20. udzielanie interesantom informacji o obowizujcych przepisach prawnych oraz udost´┐Żnianie zbior´┐Ż Dziennik´┐Ż Ustaw, Monitor´┐Ż Polskich, zbior´┐Ż przepis´┐Ż prawa miejscowego,

 21. przygotowywanie oraz analiza ankiet dotyczcych obsugi interesant´┐Ż,

 22. wprowadzenie nowych oraz doskonalenie istniejcych metod i form obsugi interesant´┐Ż,

 23. utrzymywanie kontakt´┐Ż z miastami partnerskimi Grudzidza, udzia w obsudze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich,

 24. przeprowadzenie kontroli warunk´┐Ż pracy oraz nadz´┐Ż nad przestrzeganiem zasad dotyczcych bhp. i ppo. w Urz´┐Żzie,

 25. podejmowanie dziaa´┐Żw celu poprawy stanu bhp., zapobieganie zagroeniom ycia
  i zdrowia oraz wykonywanie czynnoci dla poprawy warunk´┐Ż pracy,

 26. prowadzenie spraw dotyczcych wypadk´┐Ż przy pracy i w drodze do pracy,

 27. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosk´┐Ż Urz´┐Żu,

 28. przekazywanie waciwym organom do zaatwiania spraw, pism, poda´┐Ż skarg
  i wniosk´┐Ż w przypadkach stwierdzenia niewaciwoci organ´┐Ż miasta,

 29. przyjmowanie, rozpatrywanie i zaatwianie skarg i wniosk´┐Ż wnoszonych wedug waciwoci do Urz´┐Żu, a take sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i zaatwianiem przez waciwe kom´┐Żki organizacyjne Urz´┐Żu oraz opracowywanie sprawozda´┐Żw tym zakresie,

 30. prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyj´┐Ż interesant´┐Ż w sprawach skarg
  i wniosk´┐Ż przez Prezydenta, Wiceprezydent´┐Ż, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezb´┐Żnych zada´┐Żi czynnoci w tym zakresie,

 31. zapewnienie obsugi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydent´┐Ż,

 32. w zakresie obsugi Kolegi´┐Ż Prezydenta:

 1. zbieranie od kom´┐Żek organizacyjnych materia´┐Ż na posiedzenia Kolegium,

 2. opracowywanie porzdku obrad Kolegium,

 3. zapewnienie protokoowania posiedze´┐ŻKolegium, archiwizowanie protoko´┐Ż,

 4. przygotowywanie rejestru decyzji i polece´┐Żwydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do waciwych kom´┐Żek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.


5.2. Referat Gospodarczo - Administracyjny:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz´┐Żu,

 2. wsp´┐Żziaanie z pozostaymi kom´┐Żkami organizacyjnymi w celu usprawnienia pracy Urz´┐Żu,

 3. zarzdzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urzd,

 4. gospodarowanie rodkami rzeczowymi i materiaami biurowymi,

 5. konserwacja i naprawy urzdze´┐Żwyposaenia biurowego,

 6. konserwacja i remonty biece budynk´┐Ż Urz´┐Żu i urzdze´┐Żtechnicznych w tych budynkach,

 7. gospodarowanie piecz´┐Żiami i tablicami Urz´┐Żu,

 8. realizowanie zlece´┐Żna ogoszenia prasowe Urz´┐Żu,

 9. prenumerata publikacji akt´┐Ż prawnych i czasopism dla Urz´┐Żu,

 10. organizacja ochrony Urz´┐Żu,

 11. zabezpieczenie majtku wykorzystywanego przez Urzd,

 12. ewidencja rodk´┐Ż rzeczowych,

 13. utrzymanie czystoci wewntrz i na zewntrz budynk´┐Ż Urz´┐Żu,

 14. dbao´┐Ż o estetyk´┐Żi aktualizacj´┐Żwywieszanych akt´┐Ż prawnych, ogosze´┐Ż obwieszcze´┐Ż plakat´┐Ż itp.,

 15. znakowanie pomieszcze´┐Żi budynk´┐Ż Urz´┐Żu,

 16. prowadzenie spraw cznoci i transportu,

 17. prowadzenie powielarni i archiwum zakadowego oraz archiwum zlikwidowanych jednostek gminnych, a w szczeg´┐Żnoci:

  1. przyjmowanie dokument´┐Ż do archiwum zgodnie z obowizujcymi przepisami,

  2. dokonywanie przegldu dokument´┐Ż i wyst´┐Żowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,

  3. udost´┐Żnianie, zgodnie z obowizujcymi przepisami, dokument´┐Ż znajdujcych si´┐Żw archiwum,

 18. prowadzenie zakadowej dziaalnoci socjalnej, w tym zarzdzanie obiektem wczasowym Urz´┐Żu nad Jeziorem Rudnickim,

 19. wykonywanie czynnoci usugowych zwizanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urz´┐Żu,

 20. wykonywanie zada´┐Żdotyczcych rzeczy znalezionych,

 21. przygotowanie projektu budetu Wydziau oraz sprawozda´┐Żz jego realizacji,

 22. przygotowywanie wniosk´┐Ż o zmiany w budecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatk´┐Ż budetowych,

 23. prowadzenie biecej ewidencji i analizy wydatk´┐Ż Wydziau,

 24. sporzdzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania budetu Wydziau
  oraz jego realizacji.


 1. Do waciwoci Wydziau Owiaty, Kultury i Sportu:

 1. prowadzenie spraw zwizanych z organizacj i funkcjonowaniem przedszkoli, szk´┐Ż podstawowych, gimnazj´┐Ż, szk´┐Żponadgimnazjalnych i innych plac´┐Żek owiatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto wynikajcych z ustawy o systemie owiaty, ustawy – Karta Nauczyciela i innych przepis´┐Ż wykonawczych,

 2. kontrola speniania obowizku szkolnego i nauki,

 3. przeprowadzanie post´┐Żowa´┐Żegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych
  si´┐Żo stopie´┐Żawansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

 4. ustalanie granic obwod´┐Ż publicznych szk´┐Żpodstawowych i gimnazj´┐Ż,

 5. wsp´┐Żraca z instytucjami i organizacjami dziaajcymi na rzecz dzieci i modziey,

 6. koordynacja spraw zwizanych z bhp i ppo. w szkoach i plac´┐Żkach owiatowych,

 7. prowadzenie ewidencji szk´┐Żi plac´┐Żek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne,

 8. przekazywanie i rozliczenie dotacji udzielanych przedszkolom i szkoom niepublicznym na podstawie biecej analizy meldunk´┐Ż o iloci zapisanych uczni´┐Ż,

 9. przekazywanie i rozliczania dotacji dla innych podmiot´┐Ż nie zaliczonych do sektora finans´┐Ż publicznych realizujcych zadania wasne gminy w zakresie owiaty,

 10. umieszczanie dzieci i modziey w szkoach specjalnych, plac´┐Żkach opieku´┐Żzo-wychowawczych, modzieowych orodkach wychowawczych oraz modzieowych orodkach socjoterapii,

 11. prowadzenie spraw zwizanych z przydziaem i kontrol realizacji zaj´┐Ż pozalekcyjnych w szkoach dla dzieci i modziey,

 12. prowadzenie spraw zwizanych z realizacj program´┐Ż stypendialnych z funduszy Unii Europejskiej i budetu pa´┐Żtwa,

 13. tworzenie warunk´┐Ż materialnych dla rozwoju kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

 14. sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska),

 15. wsp´┐Żraca z podmiotami zewn´┐Żrznymi prowadzcymi dziaalno´┐Żkulturaln,

 16. promocja kultury i rodowisk tw´┐Żczych w miecie,

 17. gromadzenie informacji o imprezach kulturalnych odbywajcych si´┐Żw miecie,

 18. przyjmowanie zawiadomie´┐Żo imprezach artystycznych lub rozrywkowych,

 19. organizacja i wsp´┐Żrganizacja imprez plenerowych i innych imprez kulturalnych,

 20. prowadzenie spraw z zakresu bezpiecze´┐Żtwa imprez masowych,

 21. sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i dziaalnoci Miejskiego Orodka Rekreacji i Wypoczynku,

 22. prowadzenie ewidencji uczniowskich klub´┐Ż sportowych oraz stowarzysze´┐Ż sportowych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej,

 23. przekazywanie dotacji oraz rodk´┐Ż budetowych stowarzyszeniom kultury fizycznej
  i innym podmiotom realizujcym zadania wasne gminy w zakresie sportu i rekreacji,

 24. pobudzanie i koordynacja dziaalnoci sprzyjajcej rozwojowi kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki,

 25. sprawowanie nadzoru i kontroli nad dziaalnoci stowarzysze´┐Żkultury fizycznej oraz zwizk´┐Ż sportowych,

 26. koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacj budetu podlegych jednostek.


 1. Do waciwoci Wydziau Rozwoju i Promocji Miasta:

 1. przygotowanie i realizacja materia´┐Ż promocyjnych na r´┐Żych nonikach, skierowanych do okrelonych grup docelowych. Prezentacja walor´┐Ż miasta w kraju
  i za granic,

 2. tworzenie i wsp´┐Żedagowanie internetowego portalu miasta,

 3. wsp´┐Żraca z jednostkami kultury, turystyki i sportu w zakresie dziaa´┐Ż promocyjnych miasta,

 4. wsp´┐Żraca przy kreowaniu wizerunku Grudzidza, jako orodka turystycznego
  oraz promocji produkt´┐Ż turystycznych miasta,

 5. wsp´┐Żraca przy przygotowaniu i upowszechnianiu kalendarza imprez dla turyst´┐Ż

 6. prowadzenie bazy zdj´┐Żiowej,

 7. wsp´┐Żraca z instytucjami i organizacjami mi´┐Żzynarodowymi, kt´┐Żych Grudzidz jest czonkiem,

 8. inicjowanie i organizowanie sympozj´┐Ż, seminari´┐Ż i konferencji,

 9. wsp´┐Żdzia w poszukiwaniu inwestor´┐Ż krajowych i zagranicznych,

 10. tworzenie, prowadzenie i promocja bazy ofert inwestycyjnych,

 11. penienie funkcji opiekuna inwestorskiego,

 12. utrzymywanie kontakt´┐Ż ze rodowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsi´┐Żiorc´┐Ż, stowarzyszeniami branowymi i izbami gospodarczymi,

 13. podejmowanie dziaa´┐Żna rzecz rozwoju i oywienia gospodarczego miasta,
  a w szczeg´┐Żnoci organizowanie, we wsp´┐Żracy z organami administracji rzdowej
  i samorzdowej, misji prezentacji gospodarczych, przygotowanie udziau miasta
  w wybranych targach o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym, promocyjnym
  i turystycznym,

 14. podejmowanie we wsp´┐Żziaaniu z Wydziaem Majtku Komunalnego i Planowania Przestrzennego dziaa´┐Żmarketingowych zmierzajcych do najkorzystniejszego obrotu mieniem komunalnym,

 15. organizowanie spotka´┐Żz udziaem Prezydenta i rodowisk gospodarczych miasta,

 16. usprawnianie procedur obsugi inwestora i przedsi´┐Żiorc´┐Ż,

 17. gromadzenie i udost´┐Żnianie informacji dotyczcych potencjau oraz moliwoci inwestycyjnych dla inwestor´┐Ż i przedsi´┐Żiorc´┐Ż,

 18. opracowanie planu strategicznego rozwoju miasta i analiza stanu wdraania strategii rozwoju,

 19. wdraanie zada´┐Żwynikajcych z planu strategicznego rozwoju miasta,

 20. wsp´┐Żraca z instytucjami wspierajcymi rozw´┐Ż gospodarczy miasta i regionu, wsp´┐Żdzia w opracowaniu program´┐Ż rozwojowych,

 21. koordynowanie procesu wdraania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

 22. pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i moliwociach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji program´┐Ż rozwoju,

 23. wsp´┐Żraca z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w celu sp´┐Żnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,

 24. wsp´┐Żraca z Urz´┐Żem Marszakowskim i Urz´┐Żem Wojew´┐Żzkim oraz Ministerstwem Gospodarki i Pracy w zakresie wdraania polityki regionalnej,

 25. realizowanie przyj´┐Żych przez miasto program´┐Ż dotyczcych rozwoju lokalnej przedsi´┐Żiorczoci, a w szczeg´┐Żnoci prowadzenia staej informacji dla podmiot´┐Ż gospodarczych dziaajcych na terenie miasta w zakresie:

  1. dost´┐Żu do program´┐Ż i funduszy wspierajcych rozw´┐Ż maych i rednich przedsi´┐Żiorstw (MP) w imprezach targowo – wystawienniczych,

  2. udzielanie pomocy publicznej dla przedsi´┐Żiorc´┐Ż,

 26. udzia w przygotowywaniu projekt´┐Ż miasta finansowanych z funduszy zewn´┐Żrznych,

 27. odbywanie spotka´┐Żz partnerami miasta w realizacji projekt´┐Ż mi´┐Żzynarodowych,

 28. opracowanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze spoeczno – gospodarczej Grudzidza (np. Grudzidzki Informator Statystyczny), kierunkach jego rozwoju i potrzebach inwestycyjnych,

 29. analiza stanu gospodarki miasta,

 30. prowadzenie analityki na potrzeby inwestor´┐Ż,

 31. tumaczenie korespondencji i dokument´┐Ż na potrzeby kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu (j´┐Żyk angielski, niemiecki i rosyjski),

 32. prowadzenie korespondencji zagranicznej,

 33. nawizywanie nowych kontakt´┐Ż partnerskich,

 34. redagowanie i nadz´┐Ż nad wydawaniem Dwutygodnika Samorzdowego „Kurier Grudzidzki”,

 35. prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja.


 1. Do waciwoci Wydziau Spraw Spoecznych:

 1. promocja i ochrona zdrowia, w tym m.in.:

  1. sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci Szpitala Specjalistycznego
   im. dra Wadysawa Biega´┐Żkiego,

  2. wspieranie dziaa´┐Żz zakresu promocji zdrowia,

 2. sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej,

 3. prowadzenie dziaa´┐Żzwizanych z profilaktyk i rozwizywaniem problem´┐Ż alkoholowych oraz przeciwdziaaniem narkomanii w tym m.in.:

  1. opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwizywania problem´┐Ż alkoholowych,

  2. obsuga Miejskiej Komisji Rozwizywania Problem´┐Ż Alkoholowych,

  3. sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci Orodka Profilaktyki Uzalenie´┐Ż
   i Interwencji Kryzysowej z Izb Wytrzewie´┐Żoraz Centrum Profilaktyki
   i Terapii,

 4. opracowywanie i realizacja powiatowego programu dziaa´┐Żna rzecz os´┐Ż niepenosprawnych,

 5. obsuga Powiatowej Spoecznej Rady do Spraw Os´┐Ż Niepenosprawnych,

 6. realizacja zada´┐Żz zakresu rehabilitacji spoecznej os´┐Ż niepenosprawnych, w tym m.in. dofinansowanie:

  1. uczestnictwa os´┐Ż niepenosprawnych i ich opiekun´┐Ż w turnusach rehabilitacyjnych,

  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki os´┐Ż niepenosprawnych,

  3. zaopatrzenia w sprz´┐Ż rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze,

  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si´┐Żi technicznych,
   w zwizku z indywidualnymi potrzebami os´┐Ż niepenosprawnych,

  5. rehabilitacji dzieci i modziey,

 7. realizacja zada´┐Żz zakresu rehabilitacji zawodowej os´┐Ż niepenosprawnych w tym m.in.:

 1. udzielanie osobom niepenosprawnym poyczek na rozpocz´┐Żie dziaalnoci gospodarczej lub rolniczej,

 2. dofinansowanie oprocentowania kredyt´┐Ż bankowych zaciganych przez osoby niepenosprawne na kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej lub na prowadzenie wasnego lub dzierawionego gospodarstwa rolnego,

 3. dokonywanie pracodawcom zatrudniajcym osoby niepenosprawne zwrotu koszt´┐Ż poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikajcych z ich niepenosprawnoci,

 4. dokonywanie pracodawcom zatrudniajcym osoby niepenosprawne, z kt´┐Żymi zawarto umowy do dnia 31 grudnia 2002 r. zwrotu koszt´┐Ż wynagrodze´┐Żos´┐Ż niepenosprawnych oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne od tych wynagrodze´┐Ż

 1. dofinansowanie koszt´┐Ż tworzenia i dziaania warsztat´┐Ż terapii zaj´┐Żiowej,

 2. realizacja zada´┐Żnalecych do Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania
  o Niepenosprawnoci,

 3. wydawanie kart parkingowych osobom niepenosprawnym o obnionej sprawnoci ruchowej,

 4. wsp´┐Żraca z Powiatowym Urz´┐Żem Pracy,

 5. wydawanie zezwole´┐Żna przew´┐Ż zwok i szcztk´┐Ż z obcego pa´┐Żtwa,

 6. wsp´┐Żraca z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego
  i wolontariacie prowadzcymi dziaalno´┐Żpoytku publicznego, w zakresie okrelonym ustaw zgodnym z kompetencjami Wydziau,

 7. realizacja zada´┐Żz zakresu repatriacji,

 8. realizacja zada´┐Żdotyczcych inwalid´┐Ż wojennych, kombatant´┐Ż i os´┐Ż represjonowanych,

 9. wsp´┐Żraca z podmiotami zajmujcymi si´┐Żproblematyk b´┐Żc w zakresie waciwoci Wydziau,

 10. prowadzenie spraw zwizanych z wydatkowaniem rodk´┐Ż finansowych b´┐Żcych
  w dyspozycji Wydziau oraz jednostek podlegych, w tym:

 1. przygotowywanie projektu budetu,

 2. opracowywanie harmonogramu dochod´┐Ż i wydatk´┐Ż,

 3. przygotowywanie analiz z wykonania budetu,

 4. nadz´┐Ż nad przekazywaniem dotacji,

 1. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie waciwoci zada´┐ŻWydziau.


 1. Do waciwoci Wydziau Uprawnie´┐Żi Ewidencji:


9.1. Referat Ewidencji Ludnoci:

 1. prowadzenie ewidencji ludnoci,

 2. zaatwianie caoksztatu spraw zwizanych z nadaniem lub zmian numer´┐Ż ewidencyjnych PESEL,

 3. prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjno-dowodowych na kartach osobowych mieszka´┐Ż´┐Ż i w elektronicznym systemie ewidencji ludnoci,

 4. sporzdzanie statystyki zdarze´┐Żw ewidencji ludnoci dla miasta Grudzidza i jej przekazywanie do Orodka Informatyki,

 5. sporzdzanie okresowych wydruk´┐Ż dzieci i os´┐Ż podlegajcych obowizkowi szkolnemu dla szk´┐Żi gimnazj´┐Ż,

 6. opracowywanie sprawozda´┐Żstatystycznych dotyczcych prowadzonej ewidencji ludnoci,

 7. udost´┐Żnianie danych ze zbior´┐Ż meldunkowych i zbioru PESEL,

 8. prowadzenie post´┐Żowa´┐Żi wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania os´┐Ż z pobytu staego lub czasowego,

 9. prowadzenie rejestru wyborc´┐Ż i wykonywanie zada´┐Żzwizanych z przygotowaniem do wybor´┐Ż i referend´┐Ż,

 10. przyjmowanie wniosk´┐Ż o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowod´┐Ż osobistych,

 11. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowod´┐Ż osobistych,

 12. wydawanie zawiadcze´┐Żo utracie dowodu osobistego,

 13. wprowadzanie danych o aktualnych dowodach osobistych do Lokalnego Banku Danych - gminny zbi´┐Ż meldunkowy,

 14. udost´┐Żnianie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowod´┐Ż osobistych,

 15. przyjmowanie zgosze´┐Ż udzielanie i cofanie pozwole´┐Żna prowadzenie zbi´┐Żek publicznych,

 16. przyjmowanie zawiadomie´┐Żo wynikach przeprowadzonej zbi´┐Żki publicznej,

 17. przyjmowanie zawiadomie´┐Żo planowanych zgromadzeniach publicznych
  i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myl ustawy Prawo
  o zgromadzeniach,

 18. nadz´┐Ż nad stowarzyszeniami z wyczeniem stowarzysze´┐Żkultury fizycznej,

 19. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie realizowanych zada´┐Ż


9.2. Referat Komunikacji:

 1. rejestracja pojazd´┐Ż,

 2. czasowa rejestracja pojazd´┐Ż,

 3. dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych,

 4. wyrejestrowywanie pojazd´┐Ż,

 5. przyjmowanie zawiadomie´┐Żo sprzeday pojazd´┐Ż,

 6. prowadzenie depozytu dowod´┐Ż rejestracyjnych zatrzymanych przez Policj´┐Ż

 7. wydawanie praw jazdy oraz ich wt´┐Żnik´┐Ż,

 8. wydawanie mi´┐Żzynarodowych praw jazdy,

 9. przyjmowanie zawiadomie´┐Żo zmianie stanu faktycznego, wymagajcego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniajcym do kierowania pojazdem lub o jego utracie,

 10. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji os´┐Ż posiadajcych uprawnienia do kierowania pojazdem,

 11. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

 12. wydawanie decyzji o cofni´┐Żiu lub przywr´┐Żeniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

 13. prowadzenie og´┐Żnopolskiej Ewidencji Pojazd´┐Ż i Kierowc´┐Ż w zakresie rejestracji pojazd´┐Ż i kierowc´┐Ż z terenu miasta Grudzidza,

 14. wydawanie i cofanie diagnostom uprawnie´┐Żdo wykonywania bada´┐Żtechnicznych pojazd´┐Ż,

 15. wydawanie i cofanie zezwole´┐Żna prowadzenie stacji kontroli pojazd´┐Ż,

 16. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazd´┐Ż,

 17. sprawowanie nadzoru nad orodkami szkolenia kandydat´┐Ż na kierowc´┐Ż,

 18. prowadzenie ewidencji instruktor´┐Ż posiadajcych uprawnienia do szkolenia kandydat´┐Ż na kierowc´┐Ż,

 19. wydawanie, cofanie lub odmawianie dokonania wpisu do ewidencji instruktor´┐Ż nauki jazdy,

 20. prowadzenie rejestru dziaalnoci regulowanej przedsi´┐Żiorc´┐Ż: prowadzcych stacj´┐Żkontroli pojazd´┐Ż i prowadzcych orodek szkolenia kierowc´┐Ż,

 21. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie realizowanych zada´┐Ż


9.3. Referat Dziaalnoci Gospodarczej:

 1. ewidencjonowanie dziaalnoci gospodarczej,

 2. wydawanie i cofanie zezwole´┐Żna sprzeda napoj´┐Ż alkoholowych,

 3. wydawanie licencji, zezwole´┐Żi zawiadcze´┐Żna transport drogowy,

 4. sprawy zwizane prowadzeniem na terenie RP dziaalnoci gospodarczej w zakresie drobnej wytw´┐Żczoci przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

 5. wydawanie zawiadcze´┐Żpotwierdzajcych dokonanie opaty, za korzystanie
  z zezwole´┐Żna sprzeda napoj´┐Ż alkoholowych,

 6. przeprowadzanie kontroli plac´┐Żek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepis´┐Ż dotyczcych sprzeday napoj´┐Ż alkoholowych,

 7. zbieranie i aktualizacja bazy danych dotyczcych gastronomii, usug i handlu
  w miecie,

 8. opracowywanie projekt´┐Ż uchwa Rady dotyczcych ustalenia dni i godzin pracy plac´┐Żek handlowych, usugowych i gastronomicznych,

 9. wykonywanie zada´┐Żzgodnie z obowizujcymi przepisami w tym zakresie w sprawie programu szkolenia, wzoru zawiadczenia oraz wysokoci opat za szkolenie
  i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taks´┐Żk,

 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przedsi´┐Żiorcami w zakresie przestrzegania przepis´┐Ż ustawy o transporcie drogowym i ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.


 1. Do waciwoci Wydziau Zarzdzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych:

 1. dziaalno´┐Ż planistyczna obrony cywilnej na terenie miasta w zakresie:

  1. ewakuacji planowej miasta oraz doranej na wypadek stan´┐Ż nadzwyczajnych,

  2. wiadcze´┐Ż osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej,

  3. szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej,

 2. opracowywanie i opiniowanie plan´┐Ż obrony cywilnej,

 3. opracowywanie planu dziaania obrony cywilnej,

 4. przygotowanie i zapewnienie dziaania systemu wykrywania i alarmowania,

 5. zabezpieczenie logistyczne zada´┐Żobrony cywilnej,

 6. sprawowanie nadzoru nad istniejcymi urzdzeniami inynieryjno-technicznymi obrony cywilnej,

 7. przygotowanie do dziaa´┐Żjednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

 8. ustalanie wykazu instytucji pa´┐Żtwowych, przedsi´┐Żiorc´┐Ż i innych jednostek organizacyjnych oraz spoecznych organizacji ratowniczych funkcjonujcych na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowa´┐Żi realizacji przedsi´┐Żzi´┐Ż
  w zakresie obrony cywilnej,

 9. opracowywanie oceny zagroenia miasta oraz upowszechnianie jej wr´┐Ż za´┐Ż zakad´┐Ż pracy,

 10. przygotowanie ludnoci miasta do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,

 11. realizacja zada´┐Żw zakresie obronnoci Urz´┐Żu oraz koordynacja tych zada´┐Ż
  w jednostkach organizacyjnych miasta,

 12. opracowywanie wytycznych i zada´┐Żw zakresie powszechnej ochrony ludnoci dla instytucji pa´┐Żtwowych, przedsi´┐Żiorc´┐Ż i innych jednostek organizacyjnych oraz spoecznych organizacji ratowniczych funkcjonujcych w miecie,

 13. organizowanie ´┐Żicze´┐Ż trening´┐Ż i konkurs´┐Ż sprawdzajcych i propagujcych problematyk´┐Żzbiorowej ochrony ludnoci,

 14. zbieranie danych w zakresie bezpiecze´┐Żtwa w miecie na podstawie plan´┐Ż pracy, program´┐Ż dziaania, zamierze´┐Żjednostek organizacyjnych miasta,

 15. tworzenie baz danych oraz sprawozdawczoci w zakresie realizacji obrony cywilnej,
  w zakadach pracy, dla kt´┐Żych zadania ustala Szef Obrony Cywilnej Miasta,

 16. rejestracja przedpoborowych,

 17. nakadanie grzywny albo zarzdzanie przymusowego doprowadzenia przez Policj´┐Ż przedpoborowego, kt´┐Ży nie zgasza si´┐Żdo rejestracji bez uzasadnionej przyczyny,

 18. wzywanie poborowego do stawienia si´┐Żprzed powiatow komisj lekarsk,

 19. przeprowadzanie poboru,

 20. nakadanie grzywny albo zarzdzanie przymusowego doprowadzenia przez Policj´┐Ż poborowego, kt´┐Ży nie zgasza si´┐Żdo poboru bez uzasadnionej przyczyny,

 21. organizacja dor´┐Żzania i dor´┐Żzanie kart powoania do odbycia ´┐Żicze´┐Żwojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej suby wojskowej w razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 22. organizacja rozplakatowania obwieszcze´┐Żo powoaniu os´┐Ż do czynnej suby wojskowej w razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 23. zarzdzanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupenie´┐Ż przymusowego doprowadzenia przez Policj´┐Żdo wskazanej jednostki wojskowej, powoanego
  do czynnej suby wojskowej, kt´┐Ży nie stawia si´┐Żbez uzasadnionej przyczyny,

 24. orzekanie o koniecznoci sprawowania przez onierza bezporedniej opieki
  nad czonkiem rodziny,

 25. uznawanie poborowych, kt´┐Żym dor´┐Żzono kart´┐Żpowoania do odbycia zasadniczej suby wojskowej oraz onierzy odbywajcych t´┐Żsub´┐Ż za posiadajcych
  na wycznym utrzymaniu czonk´┐Ż rodziny,

 26. nakadanie obowizku wykonania wiadczenia osobistego na wniosek wojskowego komendanta uzupenie´┐Żlub waciwego organu obrony cywilnej,

 27. wyznaczanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupenie´┐Ż os´┐Ż na kurier´┐Ż,

 28. przeznaczanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupenie´┐Żlub waciwego organu obrony cywilnej, nieruchomoci lub rzeczy ruchomej na cele wiadcze´┐Ż rzeczowych,

 29. nakadanie obowizku wiadcze´┐Żosobistych i rzeczowych w razie ogoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 30. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie realizowanych zada´┐Ż

 31. zapewnienie i doskonalenie funkcjonowania Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

 32. udzia w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu plan´┐Ż rzeczowo - finansowych
  dla potrzeb Wydziau, Komendy Miejskiej Pa´┐Żtwowej Stray Poarnej, Stray Miejskiej, Ochotniczej Stray Poarnej,

 33. wsp´┐Żraca z Komend Miejsk Pa´┐Żtwowej Stray Poarnej, Komend Miejsk Policji, Stra Miejsk, Pogotowiem Ratunkowym oraz pozostaymi subami
  i instytucjami w zwalczaniu kl´┐Żk ywioowych, zagroe´┐Ż rodowiska, a take podczas wystpie´┐Żzdarze´┐Żo znacznych rozmiarach nie b´┐Żcych kl´┐Żk ywioow,

 34. planowanie i realizacja budetu Wydziau oraz nadz´┐Ż na biec realizacj budet´┐Ż Komendy Miejskiej Pa´┐Żtwowej Stray Poarnej, Stray Miejskiej, Ochotniczej Stray Poarnej,

 35. przygotowanie oraz aktualizacja Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego,

 36. opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Przeciwpowodziowego,

 37. prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie pracy Miejskiego Zespou Reagowania Kryzysowego, a take Komisji Bezpiecze´┐Żtwa i Porzdku przy Prezydencie Grudzidza,

 38. udzia w opiniowaniu plan´┐Ż zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

 39. prowadzenie przegld´┐Ż obiekt´┐Ż osony przeciwpowodziowej oraz podejmowanie interwencji w zakresie ich niedoskonaoci,

 40. podejmowanie interwencji rzeczowych na potrzeby zdarze´┐Żlosowych stanowicych zagroenia dla mieszka´┐Ż´┐Ż,

 41. realizacja plan´┐Ż rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta,

 42. przygotowywanie plan´┐Ż w zakresie poprawy bezpiecze´┐Żtwa i porzdku publicznego,

 43. zapewnienie wsparcia logistycznego dla potrzeb sub ratowniczych miasta,

 44. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie zada´┐ŻWydziau,

 45. obsuga kancelaryjno - biurowa oraz organizacja szkole´┐ŻMiejskiego Zespou Reagowania Kryzysowego,

 46. obsuga kancelaryjno - biurowa posiedze´┐ŻKomisji Bezpiecze´┐Żtwa i Porzdku;

 47. prowadzenie tajnej kancelarii, a w szczeg´┐Żnoci:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urz´┐Żzie oraz kontrola zachowania przestrzegania tajemnicy subowej,

  2. rejestracja przyj´┐Żych dokument´┐Ż oznaczonych klauzul „tajne”, „poufne”, „zastrzeone”,

  3. sprawowanie bezporedniego nadzoru nad obiegiem dokument´┐Ż niejawnych
   w Urz´┐Żzie,

  4. udost´┐Żnianie i wydawanie dokument´┐Ż osobom posiadajcym stosowne powiadczenie bezpiecze´┐Żtwa,

  5. egzekwowanie zwrotu dokument´┐Ż zawierajcych informacje niejawne,

  6. kontrolowanie przestrzegania waciwego oznaczenia i rejestrowania dokument´┐Ż w kancelarii tajnej oraz w Urz´┐Żzie,

  7. prowadzenie biecej kontroli post´┐Żowania z dokumentami zawierajcymi informacje niejawne, kt´┐Że zostay udost´┐Żnione pracownikom,

  8. organizowanie szkole´┐Żpracownik´┐Ż w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 1. prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych:

 1. opracowywanie ankiet bezpiecze´┐Żtwa osobowego dotyczcych dost´┐Żu do informacji niejawnych dla pracownik´┐Ż Urz´┐Żu,

 2. wydawanie powiadcze´┐Żbezpiecze´┐Żtwa i wsp´┐Żziaanie z Agencj Bezpiecze´┐Żtwa Wewn´┐Żrznego,

 3. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urz´┐Żzie,

 1. sprawy wiadcze´┐Ż

 1. opracowywanie obowizujcych sprawozda´┐Żw zakresie wiadcze´┐Żosobistych
  i rzeczowych,

 2. dokonywanie ogl´┐Żzin nieruchomoci i rzeczy ruchomych przeznaczonych na wiadczenia rzeczowe,

 3. ustalanie posiadaczy rodk´┐Ż transportowych i os´┐Ż wykonujcych wiadczenia
  w zwizku ze sprawdzeniem gotowoci mobilizacyjnej si zbrojnych.


 1. Do waciwoci Biura Kontroli i Analiz:

 1. koordynacja dziaalnoci kontrolnej, wykonywanej przez kom´┐Żki organizacyjne Urz´┐Żu,

 2. przeprowadzanie kontroli kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu i jednostek organizacyjnych z wyczeniem kontroli finansowej,

 3. prowadzenie penej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli,

 4. nadz´┐Ż nad udzieleniem odpowiedzi na wystpienia pokontrolne oraz nad realizacj wniosk´┐Ż i zalece´┐Żpokontrolnych,

 5. koordynowanie kontroli kompleksowych,

 6. wsp´┐Żraca z organami kontroli zewn´┐Żrznej,

 7. wykonywanie okresowych analiz z zakresu dziaania Urz´┐Żu.

 8. nadz´┐Ż nad Biuletynem Informacji Publicznej.


 1. Do waciwoci Biura Obsugi Funduszy Europejskich:

 1. biecy kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangaowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,

 2. przygotowywanie i weryfikacja, opracowywanie dokument´┐Ż aplikacyjnych projekt´┐Ż, kt´┐Że b´┐Ż mogy uzyska´┐Żdofinansowanie z funduszy unijnych,

 3. staa wsp´┐Żraca z innymi kom´┐Żkami organizacyjnymi Urz´┐Żu i jednostkami podlegymi miastu na etapie przygotowa´┐Ż- opracowa´┐Ż analiz i studi´┐Ż niezb´┐Żnych do proponowanych projekt´┐Ż,

 4. administrowanie wnioskiem zoonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania si´┐Żo rodki i na etapie jego realizacji,

 5. opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji wsp´┐Żinansowanej z funduszy europejskich,

 6. przygotowywanie i skadanie wyznaczonemu organowi nadzorujcemu sprawozda´┐Ż
  i raport´┐Ż z realizacji projekt´┐Ż wsp´┐Żinansowanych z funduszy europejskich,

 7. prowadzenie rozlicze´┐Żfinansowych wykorzystania dofinansowania z organem kontrolujcym realizacj´┐Żprojektu,

 8. koordynowanie prac pracownik´┐Ż wyznaczonych przez Kierownik´┐Ż kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu zaangaowanych w realizacj´┐Ż projekt´┐Ż wsp´┐Żinansowanych
  z funduszy europejskich, uj´┐Żych w procedurach i instrukcjach realizacji danego projektu,

 9. ewaluacja przedsi´┐Żzi´┐Ż inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne kom´┐Żki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urz´┐Żu pod ktem r´┐Że finansowania,

 10. biece monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych z realizacj projekt´┐Ż wsp´┐Żinansowanych przez Uni´┐ŻEuropejsk i informowanie o zmianach kom´┐Żki organizacyjne Urz´┐Żu uczestniczce w realizacji projektu.


 1. Do waciwoci Biura Prawnego:

 1. opiniowanie pod wzgl´┐Żem prawnym i redakcyjnym projekt´┐Ż akt´┐Ż prawnych Rady
  i Prezydenta,

 2. opiniowanie pod wzgl´┐Żem formalno-prawnym projekt´┐Ż um´┐Ż i porozumie´┐Ż

 3. opiniowanie spraw pracowniczych,

 4. udzia w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne kom´┐Żki organizacyjne projekt´┐Ż um´┐Ż o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogcych spowodowa´┐Żpowstanie dla miasta powanych zobowiza´┐Żfinansowych,

 5. wiadczenie pomocy prawnej Radzie i Prezydentowi,

 6. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporzdzanie opinii prawnych w ramach biecej wsp´┐Żracy z kom´┐Żkami organizacyjnymi Urz´┐Żu,

 7. niezwoczne informowanie kom´┐Żek organizacyjnych o prowadzonych sprawach sdowych, wydanych wyrokach oraz bieca wsp´┐Żraca w tym zakresie,

 8. zast´┐Żstwo procesowe w sprawach z udziaem miasta lub Urz´┐Żu,

 9. wykonywanie funkcji penomocnik´┐Ż miasta i Urz´┐Żu przed sdami powszechnymi
  i urz´┐Żami,

 10. prowadzenie zbioru publikator´┐Ż powszechnie obowizujcych akt´┐Ż prawnych,

 11. wsp´┐Żraca w zakresie obsugi prawnej z jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym sp´┐Żami prawa handlowego z udziaem miasta.


 1. Do waciwoci Biura Rady Miejskiej:

 1. obsuga merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji Rady i radnych.

 2. prowadzenie rejestr´┐Ż projekt´┐Ż uchwa, uchwa oraz rozstrzygni´┐Ż nadzorczych Wojewody,

 3. przygotowywanie materia´┐Ż na posiedzenia Rady oraz komisji, a take terminowe ich dor´┐Żzanie,

 4. zapewnienie waciwych warunk´┐Ż przeprowadzania sesji, posiedze´┐Żkomisji oraz klub´┐Ż radnych,

 5. sporzdzanie protoko´┐Ż z sesji,

 6. sporzdzanie sprawozda´┐Ż informacji z dziaalnoci Rady i jej organ´┐Ż,

 7. prowadzenie spraw zwizanych z zapytaniami i interpelacjami radnych, czuwanie nad terminowoci udzielania odpowiedzi,

 8. prowadzenie rejestru wniosk´┐Ż i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji, czuwanie nad terminowoci realizacji,

 9. przekazywanie uchwa Rady do Nadzoru Prawnego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

 10. przekazywaniem uchwa merytorycznym kom´┐Żkom organizacyjnym,

 11. publikowanie akt´┐Ż prawnych w Monitorze Grudzidzkim oraz jego dystrybucja,

 12. aktualizowanie informacji dotyczcych Rady, jej komisji i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej,

 13. prowadzenie spraw finansowych Biura Rady,

 14. wykonywanie prac zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor´┐Ż
  i referendum,

 15. wykonywanie prac zwizanych z wyborem awnik´┐Ż sdowych,

 16. przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.


 1. Do waciwoci Biura Zam´┐Żie´┐ŻPublicznych:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej post´┐Żowania o udzielenie zam´┐Żienia publicznego, kt´┐Żego warto´┐Żprzekracza 6000 euro,

  2. proponowanie wyboru trybu udzielenia zam´┐Żienia publicznego,

  3. przygotowywanie projektu specyfikacji istotnych warunk´┐Ż zam´┐Żienia, zaproszenia do negocjacji i zaproszenia do skadania ofert,

  4. przygotowywanie projektu ogoszenia o post´┐Żowaniu,

  5. wnioskowanie o powoanie komisji przetargowych,

  6. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

  7. sporzdzanie protokou post´┐Żowania,

  8. prowadzenie Centralnego Rejestru Um´┐Ż w sprawach zam´┐Żie´┐Ż publicznych,

  9. opracowanie rocznego planu zam´┐Żie´┐Żpublicznych,

  10. prowadzenie ewidencji udzielanych zam´┐Żie´┐Żpublicznych,

  11. opracowywanie analiz i sprawozda´┐Żw sprawach zam´┐Żie´┐Żpublicznych,

  12. opracowywanie projekt´┐Ż wewn´┐Żrznych akt´┐Ż normatywnych, wzor´┐Ż dokumentacji oraz wzorc´┐Ż post´┐Żowania w sprawach zam´┐Żie´┐Ż publicznych,

  13. przeprowadzanie na polecenie Prezydenta kontroli w zakresie realizacji ustawy Prawo zam´┐Żie´┐Żpublicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.


 1. Do waciwoci Miejskiego Konserwatora Zabytk´┐Ż:

 1. dokonywanie podziau i sprzeday zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytk´┐Ż a obj´┐Żego ochrona konserwatorsk na podstawie ustale´┐Żmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 2. przedstawianie na wniosek waciciela lub posiadacza zabytku zalece´┐Ż konserwatorskich,

 3. prowadzenie bada´┐Żprzedmiotu b´┐Żcego zabytkiem lub posiadajcego cechy zabytku,

 4. nakazanie wacicielowi lub posiadaczowi przedmiotu b´┐Żcego zabytkiem lub posiadajcego cechy zabytku nieruchomego, jak r´┐Żnie nieruchomoci o cechach zabytku udost´┐Żnienia przedmiotu lub nieruchomoci na czas niezb´┐Żny
  do prowadzenia bada´┐Ż

 5. post´┐Żowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob´┐Ż budowlanych
  lub ziemnych przedmiotu co do kt´┐Żego istnieje przypuszczenie, e jest zabytkiem,

 6. umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urzdze´┐Żtechnicznych, tablic, reklam oraz napis´┐Ż, z zastrzeeniem art. 12, ust. 1 ustawy o ochronie zabytk´┐Ż i opiece nad zabytkami,

 7. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepis´┐Ż dotyczcych ochrony zabytk´┐Ż i opieki nad zabytkami i sporzdzanie protoko´┐Ż kontroli, kt´┐Żego po jednym egzemplarzu otrzymuj kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz Kujawsko-Pomorski Wojew´┐Żzki Konserwator Zabytk´┐Ż,

 8. nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob´┐Ż budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru zabytk´┐Ż, jeeli zabytek ten spenia warunki uzasadniajce dokonanie wpisu do rejestru zabytk´┐Ż,

 9. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszar´┐Ż i obiekt´┐Ż obj´┐Żych ochron konserwatorsk,

 10. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszar´┐Ż i obiekt´┐Ż obj´┐Żych ochron konserwatorsk,

 11. uzgadnianie pozwole´┐Żna budow´┐Żlub rozbi´┐Żk´┐Żw stosunku do obiekt´┐Ż budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytk´┐Ż, a obj´┐Żych ochron konserwatorsk na podstawie ustale´┐Żmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 12. prowadzenie gminnej ewidencji zabytk´┐Ż,

 13. inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytk´┐Ż,

 14. kreowanie polityki pozyskiwania zewn´┐Żrznych r´┐Że finansowania prac zwizanych
  z utrzymaniem zabytk´┐Ż w miecie,

 15. planowanie i zlecanie opisu zabytk´┐Ż.


 1. Do waciwoci Miejskiego Rzecznika Konsument´┐Ż:

 1. zapewnienie konsumentom bezpatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interes´┐Ż,

 2. wytaczanie pow´┐Żztw na rzecz konsument´┐Ż oraz wst´┐Żowania, za ich zgod,
  do toczcego si´┐Żpost´┐Żowania w sprawach o ochron´┐Ż interes´┐Ż konsument´┐Ż,

 3. skadanie wniosk´┐Ż w sprawie stanowienia i zmiany przepis´┐Ż prawa miejscowego
  w zakresie ochrony interes´┐Ż konsument´┐Ż,

 4. wsp´┐Żziaanie z waciwymi terytorialnie delegaturami Urz´┐Żu Ochrony Konkurencji
  i Konsument´┐Ż, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do kt´┐Żych zada´┐Żstatutowych naley ochrona interes´┐Ż konsument´┐Ż,

 5. wyst´┐Żowanie do przedsi´┐Żiorc´┐Ż w sprawach ochrony praw i interes´┐Ż konsument´┐Ż.


 1. Do waciwoci Urz´┐Żu Stanu Cywilnego:

 1. rejestracja oraz sporzdzanie akt´┐Ż urodze´┐Ż mae´┐Żtw i zgon´┐Ż,

 2. prowadzenie ksig stanu cywilnego,

 3. prowadzenie akt zbiorczych i skorowidz´┐Ż do ksig stanu cywilnego,

 4. wydawanie wypis´┐Ż z ksig stanu cywilnego i zawiadcze´┐Żdotyczcych tych ksig,

 5. aktualizowanie przechowywanych ksig stanu cywilnego,

 6. skrelanie cz´┐Żi wpisu w akcie stanu cywilnego naruszajcego dobra osobiste,

 7. wykonywanie orzecze´┐Żi postanowie´┐Żsdowych oraz decyzji administracyjnych
  w zakresie stanu cywilnego,

 8. wydawanie zawiadcze´┐Żo zdolnoci prawnej dla obywateli polskich zawierajcych zwizek mae´┐Żki za granic,

 9. wydawanie zawiadcze´┐Żdla os´┐Ż zawierajcych mae´┐Żtwo w formie wyznaniowej,

 10. przyjmowanie owiadcze´┐Żwoli:

  1. o wstpieniu w zwizek mae´┐Żki,

  2. o uznaniu dziecka,

  3. zmiana imion i nazwisk,

  4. o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska m´┐Ż matki,

  5. o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwizanego mae´┐Żtwa,

  6. zaatwianie formalnoci zwizanych z zawarciem mae´┐Żtwa konkordatowego (wydawanie stosownych zawiadcze´┐Ż,

 11. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystpienia do sdu w sprawie moliwoci zawarcia zwizku mae´┐Żkiego,

 12. wydawanie zezwole´┐Żna zawarcie mae´┐Żtwa przed upywem miesi´┐Żznego terminu oczekiwania,

 13. przyjmowanie zgosze´┐Żo urodzeniu si´┐Żdziecka w innym okr´┐Żu,

 14. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

  1. odtwarzania lub ustalenia treci aktu stanu cywilnego,

  2. sprostowania oczywistego b´┐Żu pisarskiego,

  3. wpisania do krajowej ksi´┐Żi stanu cywilnego aktu urodzenia, mae´┐Żtwa
   lub zgonu sporzdzonego za granic,

  4. powiadamianie ewidencji ludnoci oraz waciwych Urz´┐Ż´┐Ż Stanu Cywilnego
   o urodzeniach, zgonach i zawartych mae´┐Żtwach,
   wsp´┐ŻFONT COLOR="#000000">organizowanie uroczystoci zwizanych z jubileuszami poycia mae´┐Żkiego oraz rocznicami urodzin,

 15. wpisywanie do aktu urodzenia sporzdzonego przed dniem 30 sierpnia 1955 r. imienia ojca,

 16. powiadczenie danych we wniosku o wydanie dowodu osobistego,

 17. przygotowywanie projekt´┐Ż finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych w zakresie realizowanych zada´┐Ż


 1. Do waciwoci Administratora Sieci Informatycznej:

 1. opracowanie i nadz´┐Ż nad realizacj strategii informatyzacji Urz´┐Żu,

 2. nadz´┐Ż nad opracowaniem, wytworzeniem, wdraaniem i eksploatacj systemu, obejmujcego System Elektroniczny Obieg Dokument´┐Ż oraz inne informatyczne systemy automatycznie realizowane dla potrzeb poszczeg´┐Żnych kom´┐Żek organizacyjnych,

 3. przygotowanie i kontrola realizacji um´┐Ż zwizanych z informatyzacj Urz´┐Żu,

 4. koordynacja wdraania strategii rozwoju spoecze´┐Żtwa informacyjnego e-Grudzidz,

 5. administrowanie infrastruktur teleinformacyjn Urz´┐Żu: serwisami, usugami sieciowymi oraz systemami baz danych,

 6. organizowanie szkole´┐Żdla pracownik´┐Ż Urz´┐Żu w zakresie obsugi sprz´┐Żu komputerowego i pracy z systemami,

 7. wsp´┐Żziaanie w zakresie prac teleinformacyjnych w miecie,

 8. analizowanie potrzeb informatycznej integracji Urz´┐Żu z administracj rzdow
  i samorzdow,

 9. przygotowywanie projekt´┐Ż informatycznych finansowanych ze r´┐Że zewn´┐Żrznych,

 10. nadzorowanie przeprowadzania archiwacji danych oraz przechowywanie tych danych,

 11. nadz´┐Ż nad aktualizacj system´┐Ż,

 12. koordynacja i nadz´┐Ż nad pisaniem program´┐Ż i wykorzystywaniem informacji z baz danych,

 13. sprawowanie nadzoru nad modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprz´┐Żu komputerowego oraz drukarek,

 14. koordynacja nad modernizacj i rozbudow sieci komputerowej,

 15. koordynacja i nadz´┐Ż nad udost´┐Żnianiem czy internetowych, stron www i poczty elektronicznej,

 16. przeprowadzanie kontroli antywirusowej oprogramowania, spamu oraz samowolnego instalowania program´┐Ż,

 17. ochrona zbior´┐Ż danych osobowych, sprz´┐Żu, oprogramowania i system´┐Ż informatycznych przed dost´┐Żem os´┐Ż nieuprawnionych,

 18. odzyskiwanie utraconych danych,

 19. testowanie sprz´┐Żu komputerowego, oprogramowania.


 1. Do waciwoci Audytora Wewn´┐Żrznego Miasta:

 1. sporzdzanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewn´┐Żrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,

 2. przeprowadzanie audyt´┐Ż wewn´┐Żrznych:

   1. badanie wiarygodnoci sprawozda´┐Żfinansowych oraz sprawozda´┐Żz wykonania
    budetu,

   2. dokonywanie oceny adekwatnoci, efektywnoci i skutecznoci system´┐Ż kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli, zarzdzania ryzykiem
    i kierowania jednostk,

   3. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowoci i oszcz´┐Żnoci
    w dokonywaniu wydatk´┐Ż, uzyskiwania moliwie najlepszych efekt´┐Ż w ramach posiadanych rodk´┐Ż oraz przestrzegania termin´┐Ż realizacji zada´┐ŻBR>i zacigni´┐Żych zobowiza´┐Ż

 1. okrelanie oraz analiza przyczyn i skutk´┐Ż uchybie´┐Żw celu uzyskania obiektywnej
  i niezalenej oceny funkcjonowania Urz´┐Żu i jednostek organizacyjnych miasta,

 2. przedstawianie uwag i wniosk´┐Ż w sprawie usuni´┐Żia uchybie´┐Ż

 3. sporzdzanie sprawozda´┐Żz przeprowadzonego audytu z rekomendacjami Prezydentowi,

 4. monitorowanie wykonywania rekomendacji,

 5. opracowywanie sprawozda´┐Żz wykonania planu audtytu za rok poprzedni,

 6. wsp´┐Żraca z audytorami/kontrolerami zewn´┐Żrznymi, w tym monitorowanie zalece´┐Ż pokontrolnych,

 7. nadzorowanie og´┐Ż przedsi´┐Żzi´┐Ż podejmowanych w celu zapewnienia zgodnoci
  i doskonalenia systemu zarzdzania jakoci zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001 w ramach penionej funkcji Penomocnika ds. Systemu Zarzdzania Jakoci.


 1. Do waciwoci Rzecznika Prasowego:

 1. prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczeg´┐Żnoci:

 1. prezentowanie przedstawicielom medi´┐Ż stanowiska Prezydenta, przekazywanie opinii i komentarzy do przyjmowanych decyzji,

 2. informowanie mieszka´┐Ż´┐Ż o dziaalnoci organ´┐Ż miasta,

 3. autoryzowanie wywiad´┐Ż prasowych z upowanienia Prezydenta i Wiceprezydent´┐Ż,

 4. uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydent´┐Ż z przedstawicielami medi´┐Ż,

 5. przygotowywanie propozycji tekst´┐Ż oficjalnych wystpie´┐ŻPrezydenta
  i Wiceprezydent´┐Ż,

 6. organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Wiceprezydent´┐Ż,

 7. monitoring i analiza artyku´┐Ż prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,

 8. dziaania majce na celu naleyte wykorzystanie publikacji prasowych w pracy Prezydenta, Urz´┐Żu i innych podlegych jednostek organizacyjnych; udzielanie –
  w granicach upowanienia – odpowiedzi na krytyk´┐Żi interwencje w mediach,

 9. uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydent´┐Ż z mieszka´┐Żami,

 1. koordynowanie wsp´┐Żracy Prezydenta z organami administracji rzdowej samorzdowej r´┐Żych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami,
  a w szczeg´┐Żnoci:

 1. organizowanie obsugi kontakt´┐Ż Prezydenta z przedstawicielami Administracji Rzdowej, organami Samorzdu Terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych, Rady Miejskiej Grudzidza,

 2. nadawanie biegu skadanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom
  i wnioskom przez parlamentarzyst´┐Ż, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady Miejskiej Grudzidza,

 3. obsuga organizacyjna wizyt, spotka´┐Żi uroczystoci z udziaem Prezydenta,
  w tym prowadzenie protokou dyplomatycznego i wsp´┐Żrganizacja kontakt´┐Ż wadz miasta z miastami partnerskimi,

 1. w zakresie organizowania kontakt´┐Ż Prezydenta z mieszka´┐Żami:

 1. przygotowywanie i organizacja spotka´┐ŻPrezydenta z mieszka´┐Żami Grudzidza,

 2. inspirowanie cyklicznych spotka´┐ŻPrezydenta ze rodowiskami zawodowymi miasta,

 3. inspirowanie i przygotowywanie spotka´┐ŻPrezydenta z modzie.


 1. Do waciwoci Wydziau Zarzdu Komunikacji Miejskiej:

 1. prowadzenie spraw zwizanych z komunikacj miejsk,

 2. wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzajcych wydanie zezwole´┐Żna przewozy,

 3. wydawanie zezwole´┐Żna wykonywanie transportu drogowego na przewozy regularne i na przewozy regularne specjalne,

 4. ustalenie zasad korzystania z przystank´┐Ż przez przewonik´┐Ż,

 5. wydawanie zezwole´┐Żna korzystanie z przystank´┐Ż,

 6. zawieranie um´┐Ż na korzystanie z przystank´┐Ż komunikacji miejskiej,

 7. tworzenie przepis´┐Ż porzdkowych dotyczcych przewozu os´┐Ż i bagau
  w rodkach komunikacji miejskiej,

 8. tworzenie plan´┐Ż strategicznych dla komunikacji miejskiej na podstawie bada´┐Żmarketingowych,

 9. wydawanie postanowie´┐Żw zakresie rozkad´┐Ż jazdy,

 10. tworzenie rozkad´┐Ż jazdy,

 11. dokonywanie analiz poszczeg´┐Żnych linii komunikacyjnych,

 12. badanie efektywnoci ekonomicznej poszczeg´┐Żnych linii komunikacyjnych,

 13. wsp´┐Żraca z innymi kom´┐Żkami organizacyjnymi UM w zakresie ustalania infrastruktury przystank´┐Ż,

 14. opracowywanie wniosk´┐Ż w sprawie lokalizacji nowych przystank´┐Ż,

 15. wnioskowanie o zawieranie porozumie´┐Żmi´┐Żzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i um´┐Ż o wsp´┐Żinansowanie przewoz´┐Ż,

 16. projektowanie ukad´┐Ż komunikacyjnych,

 17. organizowanie przetarg´┐Ż na wiadczenie usug przewozowych,

 18. zawieranie um´┐Ż z podmiotami realizujcymi usugi przewozowe,

 19. egzekwowanie zapis´┐Ż zawartych um´┐Ż z podmiotami realizujcymi usugi przewozowe,

 20. ustalanie iloci i struktury taboru niezb´┐Żnego do obsugi sieci komunikacyjnej,

 21. prowadzenie dziaalnoci informacyjnej o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,

 22. emisja, sprzeda i dystrybucja bilet´┐Ż komunikacji miejskiej,

 23. organizowanie komunikacji okolicznociowej,

 24. opracowywanie projekt´┐Ż taryf przewozowych,

 25. promocja sprzeday usug zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gmin´┐Ż– miasto Grudzidz,

 26. kontrola czystoci pojazd´┐Ż,

 27. kontrola regularnoci i punktualnoci zgodnie z rozkadami jazdy,

 28. kontrola jakoci wykonywanych usug,

 29. kontrola bilet´┐Ż wraz z egzekucj,

 30. kontrola sprzeday bilet´┐Ż w pojazdach,

 31. kontrola tablic informacyjnych, wyposaenia pojazd´┐Ż w taryfy przewozowe i regulaminy przejazd´┐Ż,

 32. kontrola ogrzewania, sprawnoci owietlenia i wyposaenia w kasowniki.Rozdzia IV

Zakres czynnoci i odpowiedzialnoci


§ 18

Prezydent sprawuje og´┐Żne kierownictwo nad prac Urz´┐Żu, a ponadto:

 1. reprezentuje gmin´┐Ż- miasto Grudzidz na zewntrz,

 2. koordynuje wsp´┐Żrac´┐Żz innymi urz´┐Żami i instytucjami,

 3. kieruje biecymi sprawami miasta,

 4. wykonuje obowizki zwierzchnika subowego wobec pracownik´┐Ż Urz´┐Żu,

 5. zwouje Kolegia i przewodniczy im,

 6. wydaje zalecenia co do sposobu zaatwienia spraw wanych z punktu widzenia interesu miasta,

 7. wydaje wytyczne co do zasad planowania pracy przez poszczeg´┐Żne kom´┐Żki organizacyjne oraz zasad ich rozliczania,

 8. zaatwia sprawy obj´┐Że tajemnic pa´┐Żtwow z zakresu spraw wojskowych,

 9. dowodzi ochron ludnoci,

 10. przewodniczy komitetowi przeciwpowodziowemu,

 11. wyznacza rzecznika dyscyplinarnego,

 12. przedkada uchway Rady Miejskiej organowi nadzoru,

 13. przedkada uchwa´┐Żbudetow Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

 14. udziela upowanie´┐Żdo wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu,

 15. przyjmuje interesant´┐Ż w sprawach skarg i wniosk´┐Ż.


§ 19

W czasie nieobecnoci Prezydenta lub w przypadku jego niezdolnoci do sprawowania swojej funkcji zast´┐Żuje go upowaniony Wiceprezydent.


§ 20

Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta nadzoruj prac´┐Żpodporzdkowanych
im kom´┐Żek organizacyjnych.

Prezydent w drodze ok´┐Żnika ustala zakres podporzdkowania kom´┐Żek organizacyjnych Wiceprezydentowi, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.§ 21

Do zada´┐ŻWiceprezydent´┐Ż naley:

 1. udzielanie aprobaty dla materia´┐Ż kierowanych na Kolegium Prezydenta, sesje Rady,
  oraz posiedzenia komisji Rady,

 2. nadz´┐Ż nad wykonywaniem uchwa Rady oraz rozpoznawaniem wniosk´┐Ż komisji Rady przez podlege kom´┐Żki organizacyjne,

 3. dokonywanie oceny dziaalnoci gminnych jednostek organizacyjnych,

 4. penienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Prezydenta,

 5. uczestniczenie w posiedzeniach Rady i komisjach Rady,

 6. dokonywanie ostatecznej aprobaty w sprawach przekazanych przez Prezydenta,

 7. przyjmowanie mieszka´┐Ż´┐Ż w sprawach skarg i wniosk´┐Ż.


§ 22

Sekretarz Miasta w szczeg´┐Żnoci nadzoruje prac´┐ŻUrz´┐Żu pod wzgl´┐Żem organizacyjnym, koordynuje dziaalno´┐Żkom´┐Żek organizacyjnych oraz dba o zapewnienie prawidowych warunk´┐Ż organizacyjnych i materialnych dla wykonywania zada´┐ŻUrz´┐Żu.


§ 23

Sekretarz Miasta w uzgodnieniu z Prezydentem tworzy i realizuje polityk´┐Ż kadrow i pacow
w Urz´┐Żzie.


§ 24

Do zada´┐ŻSekretarza Miasta naley w szczeg´┐Żnoci:

 1. dbao´┐Ż o odpowiedni stan organizacji biurowoci,

 2. czuwanie nad waciwym trybem pracy Urz´┐Żu,

 3. zapewnienie sprawnoci dziaania Urz´┐Żu,

 4. kontrola przestrzegania czasu pracy i dyscypliny pracy w Urz´┐Żzie,

 5. kontrola wykorzystywania w Urz´┐Żzie w spos´┐Ż prawidowy rodk´┐Ż osobowych
  i rzeczowych,

 6. dbanie o odpowiedni poziom fachowy kadr, organizowanie szkole´┐Ż

 7. nadz´┐Ż nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu,

 8. dokonywanie ostatecznej aprobaty spraw przekazywanych do Prezydenta,

 9. nadz´┐Ż pod wzgl´┐Żem formalnym nad przygotowywanymi projektami uchwa Rady
  i zarzdze´┐ŻPrezydenta,

 10. nadz´┐Ż nad terminowym skadaniem wyjanie´┐Żna wniosek radnych i komisji Rady, przygotowywanie materia´┐Ż informacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie,

 11. prowadzenie i aktualizacja zbioru przepis´┐Ż prawa gminnego.


§ 25

Skarbnik Miasta jest g´┐Żnym ksi´┐Żowym budetu.

G´┐Żnym zadaniem Skarbnika Miasta jest nadz´┐Ż nad przygotowaniem projektu budetu
i czuwanie nad prawidowoci jego wykonania.


§ 26

Do zakresu zada´┐ŻSkarbnika Miasta naley w szczeg´┐Żnoci:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budetowej,

 2. czuwanie nad prowadzeniem rachunkowoci zgodnie z obowizujcymi przepisami,

 3. wykonywanie dyspozycji rodkami budetowymi,

 4. udzielanie kontrasygnaty czynnociom prawnym powodujcym dla miasta powstanie zobowiza´┐Żpieni´┐Żych,

 5. uczestniczenie w negocjacjach dotyczcych um´┐Ż o szczeg´┐Żnym znaczeniu dla miasta,

 6. analiza zasadnoci i celowoci wydatk´┐Ż budetowych,

 7. ekonomiczna analiza plan´┐Ż finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,

 8. nadz´┐Ż nad prawidowym rozliczaniem si´┐Żjednostek organizacyjnych otrzymujcych rodki
  z budetu gminy,

 9. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatk´┐Ż i opat,

 10. czuwanie nad ciganiem nalenoci,

 11. nadz´┐Ż nad przygotowaniem sprawozda´┐Żokresowych i rocznych z wykonania budetu gminy,

 12. opracowanie projektu przepis´┐Ż wewn´┐Żrznych z zakresu prowadzenia rachunkowoci,
  w szczeg´┐Żnoci planu kont, obiegu dokument´┐Ż, kontroli dokument´┐Ż, kontroli dokument´┐Ż ksi´┐Żowych i instrukcji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.


§ 27

 1. Kierownicy kom´┐Żek organizacyjnych prowadz sprawy nalece do zakresu waciwoci kom´┐Żek i nadzoruj wykonywanie zada´┐Żprzez podlegych im pracownik´┐Ż, kieruj prac tych kom´┐Żek zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami przeoonych.

 2. Kierownicy kom´┐Żek organizacyjnych wykonuj te czynnoci nadzorcze, kontrolne
  w jednostkach organizacyjnych miasta, w zakresie waciwoci merytorycznej kom´┐Żki.


§ 28

Kierownicy kom´┐Żek organizacyjnych wykonuj zadania w zakresie:

 1. wykonywania polece´┐Żwydanych podczas Kolegi´┐Ż Prezydenta,

 2. bezporedniego nadzoru subowego nad podlegymi im pracownikami,

 3. naleytego organizowania pracy w kom´┐Żce,

 4. koordynowania pracy Referat´┐Ż w kom´┐Żce,

 5. kontroli przestrzegania przepis´┐Ż prawa,

 6. kontroli wewn´┐Żrznej nad dziaalnoci kom´┐Żki,

 7. ustalania zakresu czynnoci podlegych im pracownik´┐Ż.


§ 29

Kierownik kom´┐Żki organizacyjnej odpowiada za:

 1. merytoryczn i prawn prawidowo´┐Żpodejmowanych i aprobowanych przez niego rozstrzygni´┐Ż,

 2. jednolito´┐Ż rozstrzygni´┐Ż i zgodno´┐Żz poleceniami Prezydenta,

 3. informowanie Prezydenta o sprawach tego wymagajcych,

 4. przekazywanie polece´┐ŻPrezydenta podlegym pracownikom,

 5. sprawowanie kontroli wewn´┐Żrznej w kom´┐Żce,

 6. przestrzeganie stosowania dokument´┐Ż jakoci (Ksi´┐Żi Jakoci, procedur) w zakresie zada´┐Żwykonywanych przez kom´┐Żk´┐Żorganizacyjn.


§ 30

Kierownik Referatu peni zazwyczaj funkcj´┐Żreferenta w swoim Referacie w rozumieniu Instrukcji kancelaryjnej dla organ´┐Ż gminy i zwizk´┐Ż mi´┐Żzygminnych.


§ 31

Kierownik Referatu odpowiada za:

 1. naleyt prac´┐ŻReferatu,

 2. naleyte rozoenie pracy na poszczeg´┐Żnych pracownik´┐Ż,

 3. zapoznanie pracownik´┐Ż z przepisami,

 4. stron´┐Ż merytoryczn i prawn zaatwie´┐Ż celowo´┐Ż zgodno´┐Żze wskazaniami przeoonych,

 5. oszcz´┐Żno´┐Ż sprawno´┐Żi upraszczanie trybu zaatwiania spraw,

 6. podejmowanie wobec przeoonych inicjatywy co do spraw, kt´┐Żych zaatwianie
  jest konieczne z punktu widzenia stosunk´┐Ż faktycznych i prawnych,

 7. przestrzeganie przepis´┐Ż prawa.


§ 32

Urz´┐Żnicy wykonuj swoje obowizki zgodnie z przydzielonym im zakresem czynnoci ustalonym przez kierownika kom´┐Żki organizacyjnej.


§ 33

Urz´┐Żnicy ponosz odpowiedzialno´┐Żza:

 1. sprawne zaatwienie spraw uwzgl´┐Żniajcych szybko´┐Ż ekonomik´┐Żi prostot´┐Ż post´┐Żowania,

 2. cise stosowanie przepis´┐Ż prawa materialnego oraz proceduralnego,

 3. precyzyjne przytaczanie w szczeg´┐Żnoci dat, nazwisk, oblicze´┐Ż liczbowych,

 4. dokadne gromadzenie materiau potrzebnego do zaatwienia sprawy, ustalenie stanu faktycznego, przedstawienie sprawy w zakresie swego dziaania,

 5. dokadn znajomo´┐Żprzepis´┐Ż obowizujcych w zakresie swego dziaania,

 6. naleyte przechowywanie dokument´┐Ż, akt, prowadzenie ewidencji.


§ 34

Urz´┐Żnicy wykorzystujcy specjalistyczne dziedziny wiedzy ponosz odpowiedzialno´┐Ż
za prawidowo´┐Żzaatwienia sprawy zgodnie z dan dziedzin wiedzy fachowej oraz zobowizani s do przestrzegania wszystkich regu dotyczcych innych urz´┐Żnik´┐Ż.


§ 35

Odpowiedzialno´┐Ż kt´┐Ża ciy na urz´┐Żnikach nie zwalnia ich przeoonych
od odpowiedzialnoci za prac´┐Żpodlegych im pracownik´┐Ż.Rozdzia V

Zasady podpisywania pism


§ 36

Do podpisu Prezydenta s zastrzeone w szczeg´┐Żnoci :

 1. zarzdzenia Prezydenta,

 2. pisma kierowane do naczelnych i centralnych organ´┐Ż administracji rzdowej, starost´┐Ż, marszak´┐Ż wojew´┐Żztw,

 3. odpowiedzi na wystpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, senator´┐Ż, pos´┐Ż i radnych,

 4. pisma kierowane bezporednio do wojewod´┐Ż i organ´┐Ż niezespolonej administracji rzdowej,

 5. kierowanie do prokuratury zawiadomienia o popenieniu przest´┐Żstwa,

 6. sprawy dotyczce organizacji i zasad funkcjonowania Urz´┐Żu,

 7. ok´┐Żniki Prezydenta,

 8. opinie o nadsyanych przez wadze centralne projektach akt´┐Ż prawnych,

 9. sprawy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spoecznoci lokalnej i interesu pa´┐Żtwa,

 10. sprawy skarg na dziaalno´┐ŻUrz´┐Żu i jego pracownik´┐Ż,

 11. sprawy osobowe,

 12. sprawy sporne mi´┐Żzy urz´┐Żami.


§ 37

Prezydent moe zastrzec do swojego podpisu inne kategorie spraw lub poszczeg´┐Żne sprawy.

§ 38

Prezydent moe upowani´┐Żpracownika Urz´┐Żu do podpisywania pism w sprawach, o kt´┐Żych mowa w § 37 lub do podpisywania poszczeg´┐Żnych pism. Upowanienie do podpisywania pism otrzymuje na pimie okrelony pracownik Urz´┐Żu oraz skada si´┐Żje do akt osobowych tego pracownika.


§ 39

W czasie nieobecnoci Prezydenta lub gdy Prezydent nie moe z innych przyczyn podpisywa´┐Żdokument´┐Ż obowizek ten przechodzi na Wiceprezydent´┐Ż.


§ 40

 1. Skarbnik Miasta udziela kontrasygnaty na dokumentach powodujcych dla gminy powstanie zobowiza´┐Żpieni´┐Żych.

 2. W czasie nieobecnoci Skarbnika Miasta kontrasygnaty moe udzieli´┐Ż inna osoba upowaniona przez niego na pimie.


§ 41

Skarbnik Miasta podpisuje i przedstawia Prezydentowi projekt budetu miasta oraz projekty zmian w budecie.


§ 42

Kierownicy kom´┐Żek organizacyjnych podpisuj z upowanienia Prezydenta pisma nalece do waciwoci kom´┐Żek organizacyjnych, kt´┐Żymi kieruj oraz aprobuj projekty rozstrzygni´┐Ż zastrzeonych dla Prezydenta, Wiceprezydent´┐Ż, Sekretarza i Skarbnika.


§ 43

W czasie nieobecnoci kierownika kom´┐Żki organizacyjnej lub niemonoci wykonywania obowizk´┐Ż zast´┐Żuje go wyznaczony przez Prezydenta pracownik.


§ 44

Pracownicy Urz´┐Żu podpisuj na podstawie upowanienia udzielonego przez Prezydenta pisma nalece do ich zakresu czynnoci.


§ 45

Kopia pisma powinna by´┐Żzaopatrzona w odr´┐Żzn i czyteln adnotacj´┐Ż pracownika opracowujcego projekt pisma, zawierajc skr´┐Ż "Opr.", a take imi´┐Żi nazwisko, stanowisko subowe tego pracownika (z lewej strony pod treci pisma) lub paraf´┐Żz imienn piecztk oraz dat´┐Żsporzdzenia pisma.


§ 46

Aprobata wst´┐Żna przeoonego nast´┐Żuje przez zoenie parafy z imienn piecztk pod projektem pisma w lewym dolnym rogu.


§ 47

 1. Projekty um´┐Ż zawieranych przez Prezydenta oraz projekty decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta, wymagaj uzgodnienia formalno-prawnego z Biurem Prawnym.

 2. Projekty powtarzajcych si´┐Żdecyzji administracyjnych wymagaj uzgodnienia
  z Biurem Prawnym pierwszego egzemplarza, stanowicego wz´┐Ż dla pozostaych projekt´┐Ż decyzji.


ROZDZIA VI

Zasady opracowywania akt´┐Ż prawa gminnego i akt´┐Ż

kierownictwa wewn´┐Żrznego


§ 48

 1. Projekty akt´┐Ż prawa gminnego i akt´┐Ż kierownictwa wewn´┐Żrznego sporzdzaj waciwe merytorycznie kom´┐Żki organizacyjne zgodnie z obowizujc procedur P-OR.01 „Tworzenie akt´┐Ż prawnych”.

 2. Projekty akt´┐Ż w swej formie i treci powinny by´┐Żzgodne z zasadami techniki prawodawczej.

 3. Forma j´┐Żykowa akt´┐Ż powinna uwzgl´┐Żnia´┐Żpostulaty jasnoci, jednoznacznoci
  i zwi´┐Żoci przepis´┐Ż.


§ 49

 1. W przypadku, gdy wynika to z przepis´┐Ż prawa lub te wymaga tego charakter i waga normowanej sprawy naley projekt aktu uzgodni´┐Ż z zainteresowanymi komisjami Rady lub
  z zainteresowanymi podmiotami.

 2. W przypadkach przewidzianych ustaw z 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.854 z p´┐Ż. zm.) projekt aktu powinien by´┐Żuzgodniony z waciwymi wadzami zwizk´┐Ż zawodowych.

 3. Projekty akt´┐Ż w sprawach wywoujcych skutki finansowe dla miasta powinny by´┐Żuzgodnione ze Skarbnikiem Miasta.


§ 50

Projekty akt´┐Ż wymagaj pisemnego uzgodnienia formalno-prawnego przez pracownika Biura Prawnego.


§ 51

Urzd prowadzi zbi´┐Ż przepis´┐Ż prawa gminnego dost´┐Żny do powszechnego wgldu.


§ 52

W sprawach kierownictwa wewn´┐Żrznego Prezydent wydaje ok´┐Żniki.ROZDZIA VII

Tryb przyjmowania i zaatwiania skarg i wniosk´┐Ż


§ 53

 1. Prezydent sprawuje zwierzchni nadz´┐Ż nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i zaatwianiem skarg i wniosk´┐Ż.

 2. Sekretarz Miasta - we wsp´┐Żracy z Wiceprezydentem i Skarbnikiem Miasta, przy pomocy Wydziau Organizacyjnego sprawuje nadz´┐Ż oraz kontrol´┐Żnad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i zaatwianiem skarg i wniosk´┐Ż.


§ 54

Centralny rejestr skarg i wniosk´┐Ż prowadzi w Urz´┐Żzie Wydzia Organizacyjny.


§ 55

 1. Przedstawiciele kierownictwa Urz´┐Żu przyjmuj interesant´┐Ż w sprawach skarg i wniosk´┐Ż oraz w innych sprawach w kady wtorek, w godzinach od 9:00 do 15:30.

 2. Cotygodniowe, wtorkowe przyj´┐Żia interesant´┐Ż przez przedstawicieli kierownictwa Urz´┐Żu odbywaj si´┐Żw obecnoci pracownik´┐Ż Wydziau Organizacyjnego lub pracownik´┐Ż innych waciwych rzeczowo kom´┐Żek organizacyjnych, do obowizk´┐Ż kt´┐Żych naley
  w szczeg´┐Żnoci prowadzenie ewidencji wnoszonych w tym trybie spraw.

 3. Ewidencja, o kt´┐Żej mowa w ust. 2 powinna wskazywa´┐Ż

 1. liczb´┐Ż porzdkow przyj´┐Żia,

 2. dat´┐Ż przyj´┐Żia,

 3. imi´┐Ż i nazwisko przyj´┐Żego interesanta,

 4. adres przyj´┐Żego interesanta,

 5. kto i w czyjej obecnoci przyj interesanta,

 6. przedmiot wniesionej przez interesanta sprawy,

 7. w jaki spos´┐Ż przyjmujcy zaatwi wniesion przez interesanta spraw´┐Ż(tzn. jakie rozstrzygni´┐Żia podj przyjmujcy lub jakie i komu wyda polecenia albo jakich informacji udzieli interesantowi, itp.),

 8. uwagi.ROZDZIA VIII

Tryb wykonywania kontroli wewn´┐Żrznej i zewn´┐Żrznej


§ 56

System kontroli wykonywanej w Urz´┐Żzie oraz przez Urzd obejmuje kontrol´┐Ż wewn´┐Żrzn
i kontrol´┐Żzewn´┐Żrzn.


§ 57

W zakresie powierzonych im zada´┐Żkontrol´┐Żwewn´┐Żrzn w Urz´┐Żzie sprawuj :

 1. Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz i Skarbnik Miasta,

 2. Kierownicy i Zast´┐Żcy kierownik´┐Ż kom´┐Żek organizacyjnych Urz´┐Żu,

 3. pracownicy Biura Kontroli i Analiz oraz Wydziau Finansowego, a take inni pracownicy Urz´┐Żu zobowizani do wykonywania kontroli wewn´┐Żrznej.


§ 58

W zakresie ustalonym w przepisach prawa Prezydent sprawuje kontrol´┐Ż zewn´┐Żrzn w stosunku do komunalnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiot´┐Ż.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza