Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 26.10.2021
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Urząd Miejski > Załatwianie spraw w urzędzie > Przewodnik przedsiębiorcy >II. JAK ROZPOCZ�DZIAALNO�GOSPODARCZ W GRUDZIDZU
 1. Rejestracja dziaalnoci gospodarczej przez osoby fizyczne
 2. Rejestracja dziaalnoci gospodarczej przez podmioty dziaajce na podstawie prawa handlowego
 3. Koncesje, zezwolenia i licencje
 4. Dziaalno�gospodarcza nie podlegajca rejestracji

III. JAK NABY�NIERUCHOMO�W GRUDZIDZU
 1. Proces przygotowania do zbycia nieruchomoci
 2. Nabywanie nieruchomoci
  a) Nabywanie nieruchomoci w drodze przetargu
  b) Nabywanie nieruchomoci w drodze bezprzetargowej
 3. Nabywanie nieruchomoci komunalnych przez cudzoziemcďż˝

IV. JAK BUDOWA�W GRUDZIDZU
 1. Decyzja w sprawie warunkďż˝ zabudowy
 2. Pozwolenie na budowďż˝
 3. Rozpocz�ie i zako�zenie inwestycji

V. UWARUNKOWANIA OCHRONY RODOWISKA
 1. Pozwolenie na korzystanie ze rodowiska
 2. Inne wymagane obowizki z tytuu korzystania ze rodowiska
  a) Obowizki zwizane z ustaw o odpadach
  b) Zezwolenie na usuni�ie drzew lub krzew�

VI. INWESTYCJE A ZARZD DRďż˝
 1. Pozwolenie na zaj�ie pasa drogowego i pozwolenie na przebudow�drogi
 2. Pozwolenie na realizacj�zjazdu na teren nieruchomoci i p� uprawnych
 3. Umieszczanie reklam w pasie drogowym

VII. INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE PRACOWNIKďż˝
 1. Prace interwencyjne
 2. Zatrudnienie absolwentďż˝
 3. Szkolenia i przekwalifikowania
 4. Poyczki na tworzenie dodatkowych miejsc pracy

VIII. PREFERENCJE I ULGI PODATKOWE OBOWIZUJCE NA TERENIE GRUDZIDZA
 1. a Uchwaa Nr XXXI/155/04 Rady Miejskiej Grudzidza z dnia 29 grudnia 2004 r.
   1. b Uchwaa Nr XLIX/195/05 Rady Miejskiej Grudzidza z dnia 28 grudnia 2005 r.
   2. Uchwaa Nr L/5/06 Rady Miejskiej Grudzidza z dnia 25 stycznia 2006 r.
   3. Grudzidzki Fundusz Por�ze�Kredytowych


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza