Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Regulamin organizacyjny >


stan prawny na dzieñ 18 wrzeœnia 2007 roku
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego
w Grudzi┬╣dzu
 
Rozdzia┬│ I
Postanowienia og├│lne
 
┬ž 1
1.Regulamin Organizacyjny Urzêdu okreœla strukturê wewnêtrzn¹ Urzêdu, z wy³¹czeniem Stra¿y Miejskiej, wraz z podzia³em zadañ i odpowiedzialnoœci.
2.Regulamin Organizacyjny Urzêdu okreœla tak¿e zasady kierowania jego prac¹, sposób pracy Urzêdu przy za³atwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zasady dzia³ania Urzêdu jako jednostki pomocniczej Prezydenta, zasady wydawania norm wewnêtrznych oraz sposób za³atwiania skarg i wniosków obywateli.
3.Sprawy wynikaj¹ce ze stosunków pracy pracowników Urzêdu normuje Regulamin Pracy Urzêdu Miejskiego w Grudzi¹dzu.
 
┬ž 2
1.Prac¹ Urzêdu kieruje Prezydent na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
2.Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownicy kom├│rek organizacyjnych oraz poszczeg├│lni pracownicy odpowiadaj┬╣ za powierzony im zakres zada├▒.
 
┬ž 3
Prezydent jako prze³o¿ony wszystkich pracowników Urzêdu sprawuje nadzór nad prawid³owym wykonywaniem przez nich zadañ.
 
┬ž 4
Ilekro├Ž w dalszej cz├¬┼ôci Regulaminu Organizacyjnego jest mowa o:
1)"Regulaminie" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Regulamin Organizacyjny Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu;
2)"Radzie" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Rad├¬ Miejsk┬╣ Grudzi┬╣dza;
3)"Prezydencie"- nale┬┐y przez to rozumie├Ž Prezydenta Grudzi┬╣dza;
4)"Wiceprezydentach" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Wiceprezydent├│w Grudzi┬╣dza;
5)"Urz├¬dzie" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Urz┬╣d Miejski w Grudzi┬╣dzu;
6)"Kom├│rkach organizacyjnych" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Wydzia┬│y, Referaty, Biura i samodzielne stanowiska w Urz├¬dzie Miejskim w Grudzi┬╣dzu oraz Urz┬╣d Stanu Cywilnego i Stra┬┐ Miejsk┬╣;
7)"Kierownikach" - nale┬┐y przez to rozumie├Ž Kierownik├│w Wydzia┬│├│w i innych r├│wnorz├¬dnych kom├│rek organizacyjnych Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu oraz Komendanta Stra┬┐y Miejskiej w Grudzi┬╣dzu.
 
┬ž 5
1.Je┬┐eli do za┬│atwiania danego zakresu spraw nie maj┬╣ zastosowania przepisy kodeksu post├¬powania administracyjnego, a przepisy szczeg├│lne nie okre┼ôlaj┬╣ terminu za┬│atwienia tych spraw, urz├¬dnicy zobowi┬╣zani s┬╣ za┬│atwia├Ž je bez zb├¬dnej zw┬│oki w zwyk┬│ym toku niezb├¬dnych do tego czynno┼ôci.
2.Je┬┐eli przepisy szczeg├│lne nie okre┼ôlaj┬╣ innych zasad i trybu za┬│atwiania przez Urz┬╣d spraw, o kt├│rych mowa w ust. 1, Urz┬╣d obowi┬╣zany jest przy za┬│atwianiu tych spraw stosowa├Ž odpowiednio przepisy dzia┬│u I i II kodeksu post├¬powania administracyjnego.
3.Korespondencjê dorêcza siê przez pocztê lub przez pracowników Urzêdu, wed³ug zasad okreœlonych w okólniku Prezydenta.
 
Rozdzia┬│ II
Struktura wewnêtrzna Urzêdu
 
┬ž 6
Praca Urzêdu zorganizowana jest w komórkach organizacyjnych.
 
┬ž 7
1.W sk³ad Urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce wydzia³y o symbolach:
1)Wydzia┬│ Budownictwa i Planowania Przestrzennego (PP);
2)Wydzia┬│ Finansowy (FN);
3)Wydzia┬│ Gospodarki Komunalnej i Ochrony ┼ĺrodowiska (GK);
4)Wydzia┬│ Komunikacji (KM);
5)Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami (GN);
6)Wydzia┬│ Organizacyjny (OR);
7)Wydzia┬│ Edukacji (ED);
8)Wydzia┬│ Kultury, Sportu i Turystyki (KS);
9)Wydzia┬│ Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego(FE);
10)Wydzia┬│ Spraw Obywatelskich (SO);
11)Wydzia┬│ Spraw Spo┬│ecznych (SP);
12)Wydzia┬│ Zarz┬╣dzania Kryzysowego (ZK);
13)Wydzia┬│ Dr├│g i Transportu Zbiorowego (DT).
2.Ponadto w sk³ad Urzêdu wchodz¹:
1)Biuro Informatyki (IF);
2)Biuro Inwestycji i Remont├│w (IN);
3)Biuro Prawne (BP);
4)Biuro Prasowe (RP);
5)Biuro Zam├│wie├▒ Publicznych (ZP);
6)Biuro Nadzoru W³aœcicielskiego (NW);
7)Miejski Konserwator Zabytk├│w (KZ);
8)Miejski Rzecznik Konsument├│w (MRK);
9)Stra┬┐ Miejska (SM);
10)Urz┬╣d Stanu Cywilnego (USC);
11)Audytor Wewnêtrzny (AW);
12)Architekt Miejski (AM)
3.W Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego:
1)Referat Budownictwa (PP.I);
2)Referat Planowania Przestrzennego (PP.II).
4.W Wydziale Finansowym dzia³aj¹ nastêpuj¹ce referaty:
1)Referat Planowania, Sprawozdawczoœci i Analizy Bud¿etowej (FN.I);
2)Referat Ksiêgowoœci Urzêdu (FN.III);
3)Referat Podatk├│w i Op┬│at Lokalnych (FN.II).
5.W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami :
1)Referat Geodezji (GN.I);
2)Referat Gospodarki Nieruchomoœciami (GN.II).
6.W Wydziale Organizacyjnym dzia³aj¹ nastêpuj¹ce referaty:
1)Referat Og├│lny (OR.I);
2)Referat Gospodarczo - Administracyjny (OR.II);
3)oraz Biuro Rady Miejskiej (OR.III) .
7.W Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce referaty:
1)Referat Funduszy Europejskich (FE.I);
2)Referat Rozwoju Gospodarczego i Strategii (FE.II).
8.W Wydziale Spraw Obywatelskich dzia³aj¹ nastêpuj¹ce referaty:
1)Referat Ewidencji Ludnoœci (SO.I);
2)Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej (SO.II).
9.W Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce referaty:
1)Referat Dr├│g Miejskich (DT.I);
2)Referat Transportu (DT.II).
 
┬ž 8
Obowi┬╣zki Biura Prawnego mog┬╣ by├Ž wykonywane przez radc├│w prawnych na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
┬ž 9
1.Prac¹ komórek organizacyjnych Urzêdu kieruj¹:
1)Biura Prawnego - Koordynator;
2)pozosta³ych Wydzia³ów, Referatów lub komórek równorzêdnych o innej nazwie - Kierownicy.
2.W Wydzia┬│ach nie podzielonych na referaty mo┬┐e by├Ž powo┬│any Zast├¬pca Kierownika Wydzia┬│u.
 
┬ž 10
Wewn¹trz urzêdowym organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta do spraw szczególnie istotnych dla miasta jest Kolegium Prezydenta, w sk³ad którego wchodz¹ Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
 
┬ž 11
1.Prezydent mo┬┐e, w drodze zarz┬╣dzenia, tworzy├Ž stanowiska Pe┬│nomocnik├│w do prowadzenia okre┼ôlonej kategorii spraw.
2.Zarz¹dzenie Prezydenta okreœla zakres umocowania Pe³nomocnika.
3.Obs³ugê organizacyjno - administracyjn¹ Pe³nomocnika prowadzi komórka wskazana przez Prezydenta.
4.Stanowisko Pe┬│nomocnika mo┬┐e zosta├Ž utworzone na czas okre┼ôlony lub nieokre┼ôlony.
5.W przypadku, gdy Pe³nomocnik nie jest pracownikiem Urzêdu, Prezydent ustala zasady jego wynagradzania i wspó³dzia³ania z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzêdu.
 
Rozdzia┬│ III
Zakres w³aœciwoœci komórek organizacyjnych
 
┬ž 12
Kom├│rki organizacyjne prowadz┬╣ sprawy zwi┬╣zane z realizacj┬╣ zada├▒ i kompetencji Prezydenta.
 
┬ž 13
Kom├│rki organizacyjne s┬╣ zobowi┬╣zane do wzajemnego uzgadniania swoich dzia┬│a├▒.
 
┬ž 14
1.Je¿eli dzia³anie komórki organizacyjnej dotyczy spraw nale¿¹cych do w³aœciwoœci tak¿e innych komórek, komórka prowadz¹ca sprawê jest zobowi¹zana do poinformowania o sposobie za³atwienia sprawy zainteresowane komórki.
2.Spory o w┬│a┼ôciwo┼ô├Ž mi├¬dzy kom├│rkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezydent. Prezydent mo┬┐e wskaza├Ž, ┬┐e spraw├¬ b├¬dzie za┬│atwia┬│o kilka kom├│rek, okre┼ôlaj┬╣c w tym przypadku kom├│rk├¬ wiod┬╣c┬╣.
┬ž 15
Kom├│rka organizacyjna zobowi┬╣zana do za┬│atwienia sprawy ma prawo ┬┐┬╣da├Ž od innych kom├│rek niezb├¬dnych opinii, informacji, materia┬│├│w oraz opracowa├▒.
 
┬ž 16
Do zadañ wspólnych komórek organizacyjnych nale¿y w szczególnoœci:
1)opracowywanie w czêœci dotycz¹cej swego zakresu dzia³ania rocznych i wieloletnich projektów programów zadañ spo³eczno-gospodarczych miasta oraz projektów bud¿etów miasta;
2)przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozda├▒ na potrzeby Prezydenta, Rady i jej organ├│w;
3)zapewnienie w³aœciwej i terminowej realizacji zadañ ujêtych w programie spo³eczno - gospodarczym, bud¿ecie miasta, uchwa³ach Rady oraz zarz¹dzeniach i poleceniach Prezydenta;
4)wspó³dzia³anie w sprawach, które wymagaj¹ uzgodnieñ miêdzy komórkami organizacyjnymi;
5)wsp├│┬│dzia┬│anie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
6)wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organami administracji rz¹dowej;
7)rozpatrywanie skarg i wniosków wed³ug w³aœciwoœci;
8)prowadzenie w zakresie swej w³aœciwoœci postêpowañ administracyjnych w indywidualnych sprawach dotycz¹cych administracji publicznej oraz postêpowañ egzekucyjnych;
9)przygotowywanie projekt├│w uchwa┬│ Rady, zarz┬╣dze├▒ oraz ok├│lnik├│w Prezydenta;
10)realizacja uchwa┬│ Rady, zarz┬╣dze├▒ i ok├│lnik├│w Prezydenta oraz sk┬│adanie okresowych sprawozda├▒ w tym zakresie;
11)przygotowywanie projekt├│w odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji i postulaty wyborc├│w oraz prowadzenie obowi┬╣zuj┬╣cej ewidencji w tym zakresie;
12)wspó³dzia³anie z Biurem Prasowym w zakresie udzielania informacji œrodkom masowego przekazu;
13)sporz┬╣dzanie sprawozda├▒ statystycznych i innych obowi┬╣zuj┬╣cych w zakresie problematyki kom├│rki organizacyjnej;
14)planowanie i merytoryczna kontrola wykonania bud┬┐etu miasta w zakresie dzia┬│ania kom├│rki organizacyjnej;
15)wsp├│┬│dzia┬│anie w sprawach merytorycznych kom├│rki organizacyjnej z samorz┬╣dami zawodowymi, zwi┬╣zkami zawodowymi, organizacjami spo┬│ecznymi i politycznymi;
16)przygotowywanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie merytorycznej w³aœciwoœci komórki organizacyjnej;
17)przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego;
18)realizacja zada├▒ z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarz┬╣dzania kryzysowego;
19)podejmowanie dzia³añ w celu doskonalenia systemu zarz¹dzania jakoœci¹;
20)przekazywanie akt do archiwum.
 
┬ž 17
 
1.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Budownictwa i Planowania Przestrzennego:
1.1.Referatu Budownictwa nale┬┐y:
1)wydawanie pozwoleñ na budowê i rozbiórkê;
2)przyjmowanie zg³oszeñ budowy, rozbiórki obiektów oraz wykonywania robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê;
3)wydawanie decyzji o zmianie sposobu u┬┐ytkowania obiektu budowlanego;
4)przyjmowanie zg³oszeñ zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêœci;
5)wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;
6)wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowê na rzecz innego podmiotu;
7)wydawanie zaœwiadczeñ o samodzielnoœci lokali;
8)wydawanie za┼ôwiadcze├▒ potwierdzaj┬╣cych warto┼ô├Ž procentow┬╣ udzia┬│u infrastruktury towarzysz┬╣cej, s┬│u┬┐┬╣cej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie na budow├¬;
9)wystêpowanie do w³aœciwego ministra o wydanie upowa¿nienia do udzielenia zgody na odstêpstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
10)wsp├│┬│dzia┬│anie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 
1.2.Referatu Planowania Przestrzennego nale┬┐y:
1)wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunk├│w zabudowy;
2)wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
3)wydawanie wypis├│w i wyrys├│w z plan├│w miejscowych;
4)wydawanie opinii o zgodnoœci projektów podzia³u nieruchomoœci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5)prowadzenie rejestru opracowañ planistycznych zakoñczonych i bêd¹cych w toku;
6)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunk├│w zabudowy;
7)opiniowanie projekt├│w miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania i projekt├│w uchwa┬│ w sprawie miejscowych plan├│w zagospodarowania;
8)zlecanie koreferat├│w i innych opracowa├▒ do sporz┬╣dzanych projekt├│w miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego i opracowa├▒ studialnych;
9)udostêpnianie do wgl¹du planów miejscowych;
10)archiwizowanie miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacj┬╣ formalno-prawn┬╣;
11)wsp├│┬│praca przy tworzeniu miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego;
12)przygotowywanie uwarunkowañ urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomoœci komunalnych;
13)kszta³towanie strategii obrotu nieruchomoœciami gminnymi m.in. poprzez:
a)badanie skutk├│w ekonomicznych uchwalenia plan├│w miejscowych,
b)wskazywanie nieruchomoœci gminnych do sprzeda¿y w powi¹zaniu z kierunkami miasta ustalonymi w "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta",
c)analiza mo┬┐liwo┼ôci sprzeda┬┐y stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž gminy-miasto Grudzi┬╣dz teren├│w nieuzbrojonych lub o niewielkim wyposa┬┐eniu w infrastruktur├¬ techniczn┬╣,
14)ocena zgodnoœci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
15)wydawanie zezwole├▒ na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;
16)wykonywanie analiz i opinii dotycz┬╣cych oceny skutk├│w utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
 
2.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Finansowego:
2.1.Referatu Planowania, Sprawozdawczoœci i Analizy Bud¿etowej nale¿y:
1)opracowywanie projekt├│w bud┬┐etu miasta;
2)wspó³praca w zakresie planowania bud¿etu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzêdu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzêdem Wojewódzkim, Urzêdem Skarbowym, Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹ i Ministerstwem Finansów;
3)przygotowywanie projekt├│w uchwa┬│ Rady Miejskiej oraz zarz┬╣dze├▒ Prezydenta w sprawie zmian w planie bud┬┐etu miasta i gospodarce pozabud┬┐etowej oraz innych uchwa┬│ zwi┬╣zanych z realizacj┬╣ bud┬┐etu;
4)udzielanie informacji i wyjaœnieñ w zakresie bud¿etu miasta;
5)uzgadnianie z kom├│rkami organizacyjnymi planowanych dochod├│w i wydatk├│w bud┬┐etowych w przypadku zmian w bud┬┐ecie w trakcie roku bud┬┐etowego;
6)bie┬┐┬╣ca analiza realizacji bud┬┐etu miasta;
7)sporz┬╣dzanie p├│┬│rocznych i rocznych sprawozda├▒ opisowych z wykonania bud┬┐etu i gospodarki pozabud┬┐etowej;
8)opracowywanie rocznych plan├│w kontroli finansowej jednostek organizacyjnych finansowanych z bud┬┐etu miasta;
9)dokonywanie kontroli finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem;
10)przeprowadzanie kontroli dora┼Şnych, problemowych wynikaj┬╣cych z nieprawid┬│owo┼ôci w realizacji bud┬┐etu;
11)weryfikacja sprawozda├▒ bud┬┐etowych jednostek organizacyjnych bud┬┐etu miasta;
12)sporz¹dzanie zbiorczych sprawozdañ z realizacji bud¿etu w okresach miesiêcznych, kwartalnych, pó³rocznych i rocznych;
13)sporz┬╣dzanie bilans├│w zbiorczych jednostek organizacyjnych finansowanych z bud┬┐etu miasta;
14)sporz┬╣dzanie bilansu z wykonania bud┬┐etu jednostki samorz┬╣du terytorialnego;
15)sporz┬╣dzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorz┬╣du terytorialnego;
16)prowadzenie ksi┬╣g rachunkowych bud┬┐etu miasta (organu);
17)uzgadnianie sprawozdañ i rozliczeñ z urzêdami skarbowymi;
18)przekazywanie œrodków poszczególnym jednostkom bud¿etowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;
19)weryfikacja plan├│w i sprawozda├▒ finansowych jednostek bud┬┐etowych, zak┬│ad├│w bud┬┐etowych, gospodarstw pomocniczych, dochod├│w w┬│asnych i funduszy celowych;
20)wystêpowanie o refundacjê utraconych dochodów ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
21)ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wp┬│ywu transz po┬┐yczek i kredyt├│w oraz zapewnienie terminowej sp┬│aty rat kapita┬│owych;
22)opracowywanie prognoz bud┬┐etowych w zakresie d┬│ugu publicznego;
23)wspó³praca z bankami w zakresie lokowania wolnych œrodków pieniê¿nych.
 
2.2.Referatu Ksiêgowoœci Urzêdu nale¿y:
1)ewidencja ksiêgowa niepodatkowych dochodów bud¿etowych z podzia³em na dochody w³asne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami;
2)monitoring sp³at nale¿noœci przypisanych;
3)wystawianie tytu³ów wykonawczych w postêpowaniu mandatowym;
4)ewidencja i rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego od os├│b fizycznych;
5)ewidencja i rozliczanie sk┬│adek z ubezpieczenia spo┬│ecznego;
6)sporz┬╣dzanie sprawozda├▒ z realizacji dochod├│w niepodatkowych;
7)weryfikacja i rejestracja wyci┬╣g├│w bankowych;
8)dekretacja dowodów ksiêgowych;
9)ewidencja dowodów ksiêgowych dotycz¹cych wydatków bud¿etowych, inwestycyjnych, funduszy celowych, depozytów;
10)prowadzenie zaanga¿owania œrodków bud¿etowych obci¹¿aj¹cych plan finansowy wydatków;
11)miesiêczna weryfikacja kont ksiêgowych;
12)sporz¹dzanie wydruków miesiêcznych wydatków i dochodów bud¿etowych na potrzeby analizy bud¿etowej i sprawozdawczoœci;
13)sporz¹dzanie sprawozdañ miesiêcznych, kwartalnych, pó³rocznych i rocznych z realizacji wydatków i dochodów oraz innych wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia o sprawozdawczoœci bud¿etowej;
14)prowadzenie kasy bud┬┐etowej;
15)prowadzenie w programie komputerowym ewidencji wynagrodzeñ pracowników Urzêdu i sporz¹dzanie list p³ac;
16)wydawanie zaœwiadczeñ o wysokoœci wynagrodzenia na ¿¹danie pracowników i uprawnionych organów;
17)sporz¹dzanie bilansu rocznego Urzêdu;
18)ewidencja sk┬│adnik├│w mienia komunalnego;
19)rozliczanie inwentaryzacji.
 
2.3.Referatu Podatk├│w i Op┬│at Lokalnych nale┬┐y:
1)dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego od osób fizycznych;
2)przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej;
3)dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach i op³atach lokalnych oraz prowadzenie w³aœciwych rejestrów;
4)przyjmowanie i weryfikacja z organem rejestruj¹cym pojazdy deklaracji podatku od œrodków transportowych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej;
5)przygotowywanie postanowieñ zwi¹zanych z postêpowaniem podatkowym, decyzji zmieniaj¹cych wymiar oraz decyzji okreœlaj¹cych zobowi¹zania podatkowe,
6)kontrola podatników w zakresie prawid³owoœci i rzetelnoœci sk³adania informacji i deklaracji podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencjê gruntów i budynków oraz przeprowadzanych kontroli u podatników w zakresie niezbêdnym dla wymiaru podatku;
7)przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu p³atnoœci i roz³o¿enia na raty podatków i zaleg³oœci podatkowych;
8)prowadzenie ewidencji udzielonych ulg i zwolnie├▒ podatkowych dla cel├│w sprawozdawczych;
9)przygotowywanie postanowie├▒ w sprawie udzielania ulg w zakresie podatk├│w pobieranych przez Urz┬╣d Skarbowy, a stanowi┬╣cych dochody bud┬┐etu miasta;
10)przyjmowanie do kasy nale¿nej op³aty skarbowej za dokonanie czynnoœci urzêdowej, wydanie zaœwiadczenia na wniosek i wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), egzekwowanie nale¿nej op³aty skarbowej w przypadku jej nie uiszczenia oraz wydawanie decyzji w sprawach tej op³aty;
11)wydawanie zaœwiadczeñ w sprawach gospodarstw rolnych, o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzaj¹cych stan zaleg³oœci, o stanie maj¹tkowym oraz zaœwiadczeñ o udzielanej pomocy de minimis;
12)przyjmowanie wp┬│at got├│wkowych od podatnik├│w i realizowanych przez poborc├│w oraz ewidencjonowanie wp┬│yw├│w i zwrot├│w nadp┬│at w raporcie kasowym;
13)ksiêgowanie wp³ywów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;
14)kontrola terminowoœci wp³at nale¿noœci od podatników i inkasentów;
15)bie¿¹ca weryfikacja zaleg³oœci podatkowych, podejmowanie czynnoœci windykacyjnych poprzez wystawianie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych;
16)prowadzenie ewidencji syntetycznej podatk├│w i op┬│at lokalnych;
17)opracowywanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w sprawie okreœlania wysokoœci stawek podatkowych i zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych oraz wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego;
18)rozliczanie udzia┬│├│w w podatku rolnym na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej;
19)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym;
20)sporz¹dzanie sprawozdañ miesiêcznych, kwartalnych i rocznych z wp³ywów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdañ kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych;
21)wystawianie tytu┬│├│w wykonawczych;
22)prowadzenie postêpowania egzekucyjnego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
23)prowadzenie ewidencji tytu┬│├│w wykonawczych oraz sporz┬╣dzanie raportu o stanie tej ewidencji;
24)prowadzenie ewidencji wp³ywu œrodków œci¹gniêtych w drodze egzekucji;
25)sporz┬╣dzanie wniosk├│w o wpis hipoteki przymusowej;
26)sporz┬╣dzanie okresowych informacji z realizacji egzekucji.
 
3.Do w┬│a┼ôciwo┼ôci Wydzia┬│u Gospodarki Komunalnej i Ochrony ┼ĺrodowiska nale┬┐y:
1)sprawowanie nadzoru nad estetyk┬╣ miasta;
2)utrzymanie zimowe ulic;
3)nadzór nad utrzymaniem czystoœci na terenach miejskich;
4)nadz├│r nad funkcjonowaniem i utrzymaniem szalet├│w miejskich;
5)nadz├│r nad funkcjonowaniem targowisk miejskich;
6)prowadzenie bie┬┐┬╣cej analizy zaspokajania potrzeb mieszka├▒c├│w w zakresie realizacji us┬│ug komunalnych;
7)przygotowywanie porozumie├▒ i um├│w z gminami w zakresie wsp├│lnej realizacji us┬│ug komunalnych;
8)sprawowanie nadzoru nad jakoœci¹ us³ug komunalnych œwiadczonych na zlecenie miasta;
9)nadzór nad œwiadczeniem us³ug komunalnych przez Miejski Zak³ad U¿ytecznoœci Publicznej, OPEC Sp. z.o.o. Miejskie Wodoci¹gi i Oczyszczalniê Sp.z.o.o;
10)udzia┬│ w przygotowywaniu i opiniowaniu plan├│w rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki komunalnej;
11)kontrolowanie zakresu rzeczowego i finansowego plan├│w gospodarki komunalnej;
12)opracowywanie analiz ekonomicznych oraz inicjowanie zmian wysokoœci cen za us³ugi komunalne;
13)przygotowywanie um├│w i porozumie├▒ z zakresu gospodarki komunalnej;
14)udzia┬│ w przygotowywaniu projekt├│w finansowanych ze ┼Şr├│de┬│ zewn├¬trznych zada├▒ gospodarki komunalnej;
15)utrzymanie cmentarza wojennego oraz wsp├│┬│praca z administratorem cmentarza komunalnego;
16)sprawowanie opieki nad pomnikami i miejscami pamiêci narodowej;
17)wydawanie zezwole├▒ na prowadzenie hodowli lub utrzymanie ps├│w rasy uznawanej za agresywn┬╣;
18)rejestracja i prowadzenie rejestru zwierz┬╣t egzotycznych;
19)zapewnianie opieki bezdomnym zwierzêtom;
20)wspó³praca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzêtami i Zwi¹zkiem Kynologicznym w Polsce;
21)wsp├│┬│praca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie szczepie├▒ ochronnych przeciwko w┼ôciekli┼Şnie;
22)nadzór na wykonywaniem przepisów ustaw w odniesieniu do lecznictwa zwierz¹t, w tym wydawanie poleceñ organowi inspekcji weterynaryjnej usuniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa sanitarno - weterynaryjnego,
23)wydawanie poleceñ usuniêcia zagro¿enia organowi inspekcji ochrony roœlin, w przypadku zaistnienia zagro¿enia fitosanitarnego;
24)wnioskowanie o likwidacjê uci¹¿liwej hodowli zwierz¹t;
25)wsp├│┬│praca z Izb┬╣ Rolnicz┬╣;
26)prowadzenie spis├│w rolnych;
27)wydawanie kart wêdkarskich, ³owiectwa podwodnego i legitymacji Spo³ecznych Stra¿ników Rybackich;
28)rejestracja sprzêtu p³ywaj¹cego do po³owu ryb;
29)wspó³praca ze Spo³eczn¹ Stra¿¹ Ryback¹ oraz z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim;
30)prowadzenie spraw z zakresu rybactwa;
31)nadz├│r nad lasami komunalnymi i prywatnymi w granicach administracyjnych miasta;
32)realizacja zada├▒ z zakresu gospodarki ┬│owieckiej w lasach komunalnych;
33)podejmowanie dzia┬│a├▒ na rzecz ochrony gleby i produkcji rolnej;
34)wydawanie zaœwiadczeñ o wy³¹czaniu gruntów z produkcji rolnej;
35)obs┬│uga administracyjna rolnik├│w;
36)przygotowywanie um├│w na czasowe wykorzystanie na cele rolnicze grunt├│w przeznaczonych pod inne cele;
37)prowadzenie postêpowañ administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleñ na usuwanie drzew i krzewów;
38)prowadzenie rejestru pomnik├│w przyrody;
39)prowadzenie spraw ÔÇťma┬│ej architekturyÔÇŁ na terenach miejskich;
40)konserwacja i prowadzenie inwestycji w zakresie zieleni miejskiej;
41)nadawanie uprawnie├▒ spo┬│ecznych opiekun├│w przyrody;
42)wsp├│┬│praca z Lig┬╣ Ochrony Przyrody;
43)wydawanie decyzji zwi┬╣zanych z gospodarowaniem wytworzonymi odpadami;
44)wydawanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad├│w oraz na zbieranie i transport odpad├│w;
45)wydawanie zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z odbieraniem odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, opró¿nianiem zbiorników bezodp³ywowych i transportem nieczystoœci ciek³ych;
46)wdra┬┐anie, organizacja i nadz├│r nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbi├│rki odpad├│w komunalnych na terenie Grudzi┬╣dza;
47)usuwanie ÔÇťdzikichÔÇŁ wysypisk odpad├│w;
48)kontrolowanie funkcjonowania Zak┬│adu Unieszkodliwiania Odpad├│w w Zakurzenie;
49)uaktualnianie Planu gospodarki odpadami;
50)udostêpnianie informacji o œrodowisku i jego ochronie;
51)wydawanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia;
52)wydawanie pozwole├▒ zintegrowanych;
53)wydawanie pozwole├▒ na wprowadzanie gaz├│w lub py┬│├│w do powietrza;
54)przyjmowanie zg┬│osze├▒ instalacji, z kt├│rych emisja nie wymaga pozwolenia;
55)wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony œrodowiska;
56)administrowanie Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony ┼ĺrodowiska i Gospodarki Wodnej;
57)uaktualnianie Programu Ochrony ┼ĺrodowiska;
58)opracowywanie i wydawanie corocznej ÔÇ×Oceny stanu ┼ôrodowiskaÔÇŁ;
59)realizacja polityki ekologicznej i priorytet├│w ekologicznych oraz edukacja ekologiczna;
60)udzia┬│ w przygotowywaniu w zakresie merytorycznego opracowania projekt├│w finansowanych ze ┼Şr├│de┬│ zewn├¬trznych w zakresie ochrony ┼ôrodowiska;
61)opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie ochrony œrodowiska;
62)popularyzacja tematyki ochrony ┼ôrodowiska poprzez tworzenie punktu informacji o ┼ôrodowisku pod nazw┬╣ ÔÇ×Centrum edukacji ekologicznej w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ;
63)zlecanie wykonania badañ œrodowiska;
64)wspó³praca z przedsiêbiorstwami w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska;
65)wydawanie pozwole├▒ wodnoprawnych;
66)zatwierdzanie ug├│d w sprawach zmian stosunk├│w wodnych na gruntach;
67)wydawanie decyzji ustanawiaj┬╣cych strefy ochronne uj├¬├Ž wody;
68)wydawanie decyzji o utworzeniu sp├│┬│ki wodnej, zatwierdzanie lub nadawanie statutu sp├│┬│kom wodnym oraz zatwierdzanie uchwa┬│y o rozwi┬╣zaniu sp├│┬│ki wodnej;
69)nadz├│r nad statutowym dzia┬│aniem sp├│┬│ek wodnych;
70)nadz├│r nad sieci┬╣ kanalizacji deszczowej;
71)realizacja za³o¿eñ polityki ekologicznej Grudzi¹dza w zakresie gospodarki œciekowej;
72)nadz├│r nad jako┼ôci┬╣ wody pitnej i strefami ochronnymi uj├¬├Ž wody;
73)nadz├│r nad prawid┬│ow┬╣ eksploatacj┬╣ urz┬╣dze├▒ melioracyjnych na terenach rolniczych;
74)nadz├│r nad eksploatacj┬╣ urz┬╣dze├▒ wodno-melioracyjnych;
75)wydawanie decyzji na wydobywanie kopalin pospolitych;
76)zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-in┬┐ynierskich.
 
4.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Komunikacji nale¿y:
1)rejestracja pojazd├│w;
2)czasowa rejestracja pojazd├│w;
3)dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych;
4)wyrejestrowywanie pojazd├│w;
5)przyjmowanie zawiadomie├▒ o sprzeda┬┐y pojazd├│w;
6)prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policjê;
7)wydawanie praw jazdy oraz ich wt├│rnik├│w;
8)wydawanie miêdzynarodowych praw jazdy;
9)przyjmowanie zawiadomie├▒ o zmianie stanu faktycznego, wymagaj┬╣cego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniaj┬╣cym do kierowania pojazdem lub o jego utracie;
10)kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji os├│b posiadaj┬╣cych uprawnienia do kierowania pojazdem;
11)wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
12)wydawanie decyzji o cofniêciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
13)prowadzenie Ewidencji Pojazd├│w i Kierowc├│w w zakresie rejestracji pojazd├│w i kierowc├│w z terenu miasta Grudzi┬╣dza;
14)wydawanie i cofanie diagnostom uprawnie├▒ do wykonywania bada├▒ technicznych pojazd├│w;
15)sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazd├│w;
16)sprawowanie nadzoru nad oœrodkami szkolenia kandydatów na kierowców;
17)prowadzenie ewidencji instruktor├│w posiadaj┬╣cych uprawnienia do szkolenia kandydat├│w na kierowc├│w;
18)prowadzenie rejestru dzia³alnoœci regulowanej przedsiêbiorców prowadz¹cych stacjê kontroli pojazdów oraz prowadz¹cych oœrodek szkolenia kierowców.
 
5.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami:
5.1.Referatu Geodezji nale┬┐y:
1)prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie œrodkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2)uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)zak┬│adanie osn├│w szczeg├│┬│owych;
4)zak┬│adanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
5)ochrona znak├│w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6)prowadzenie powiatowych baz danych wchodz┬╣cych w sk┬│ad krajowego systemu informacji o terenie;
7)wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomoœci;
8)prowadzenie scalenia i wymiany grunt├│w;
9)wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podzia³u nieruchomoœci;
10)wydawanie zaœwiadczeñ o odrêbnym oznaczeniu dzia³ek gruntu w katastrze nieruchomoœci (ewidencji gruntów i budynków);
11)prowadzenie rejestru cen i wartoœci;
12)prowadzenie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci;
13)sporz┬╣dzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do cel├│w informacyjnych i prawnych na zlecenie os├│b prawnych i fizycznych;
14)sporz¹dzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obs³ugi gospodarki nieruchomoœciami prowadzonej przez Urz¹d.
 
5.2.Referatu Gospodarki Nieruchomoœciami nale¿y:
1)sprzeda¿, oddawanie w u¿ytkowanie wieczyste oraz wydzier¿awianie nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu;
2)sprzeda¿ nieruchomoœci w drodze rokowañ;
3)sprzeda¿ nieruchomoœci oddanych w u¿ytkowanie wieczyste;
4)organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzeda¿ i wydzier¿awianie nieruchomoœci;
5)regulowanie stanów prawnych nieruchomoœci na rzecz osób fizycznych i prawnych;
6)przekszta³canie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci gruntów zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod gara¿e oraz wykorzystywanych na cele rolne;
7)ustalanie i przed³u¿anie terminów zabudowy nieruchomoœci oddanych w u¿ytkowanie wieczyste;
8)ustalanie dodatkowych op³at z tytu³u niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomoœci oddanych w u¿ytkowanie wieczyste;
9)orzekanie o rozwi┬╣zaniu um├│w wieczystego u┬┐ytkowania i odebraniu grunt├│w;
10)przed³u¿anie okresów trwania prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci;
11)uœrednianie terminów prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci u¿ytkowanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe;
12)przekazywanie nieruchomoœci w u¿ytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych;
13)oddawanie nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d;
14)naliczanie op³at z tytu³u zarz¹du, u¿ytkowania i wieczystego u¿ytkowania nieruchomoœci oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zap³aty;
15)aktualizowanie op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, u¿ytkowania i trwa³ego zarz¹du nieruchomoœci w zwi¹zku ze zmian¹ ich wartoœci;
16)obci¹¿anie nieruchomoœci komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17)u¿yczanie nieruchomoœci na rzecz osób fizycznych i prawnych;
18)przygotowywanie um├│w dzier┬┐awy i u┬┐yczenia;
19)zamiana nieruchomoœci z osobami fizycznymi, prawnymi, Skarbem Pañstwa oraz jednostkami samorz¹du terytorialnego;
20)nabywanie nieruchomoœci na rzecz gminy;
21)ustalanie i wyp³ata odszkodowañ za grunty przejête z mocy prawa pod drogi publiczne w wyniku podzia³u nieruchomoœci dokonanego na wniosek w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego;
22)prowadzenie spraw zwi¹zanych z nabyciem nieruchomoœci na rzecz gminy w drodze decyzji wojewody;
23)wykonywanie prawa pierwokupu;
24)przygotowywanie decyzji i zarz┬╣dze├▒, a tak┬┐e innych rozstrzygni├¬├Ž Prezydenta, z zakresu w┬│a┼ôciwo┼ôci referatu;
25)prowadzenie rejestru zasobu nieruchomoœci komunalnych i Skarbu Pañstwa;
26)sprzeda¿, dzier¿awa oraz oddawanie: w trwa³y zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci Skarbu Pañstwa;
27)naliczanie op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du, u¿ytkowania i wieczystego u¿ytkowania nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zap³aty;
28)aktualizowanie op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, u¿ytkowania i trwa³ego zarz¹du nieruchomoœci Skarbu Pañstwa w zwi¹zku ze zmian¹ ich wartoœci;
29)regulowanie stanów prawnych nieruchomoœci Skarbu Pañstwa;
30)obci¹¿anie nieruchomoœci Skarbu Pañstwa ograniczonymi prawami rzeczowymi;
31)nabywanie nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa;
32)prowadzenie spraw z zakresu wyw³aszczania nieruchomoœci i ustalania odszkodowañ zwi¹zanych z wyw³aszczaniem;
33)prowadzenie spraw z zakresu zwrotu wyw³aszczonych nieruchomoœci i rozliczeñ z tego tytu³u;
34)przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonuj¹cego zadania z zakresu administracji rz¹dowej w sprawie wydawania zezwoleñ na czasowe zajêcie nieruchomoœci w przypadku si³y wy¿szej lub nag³ej potrzeby zapobie¿enia powstaniu znacznej szkody oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powsta³e z tego tytu³u;
35)przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonuj¹cego zadania z zakresu administracji rz¹dowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoœci poprzez udzielenie zezwolenia na zak³adanie i przeprowadzanie na nieruchomoœciach ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania p³ynów, pary , gazów i energii elektrycznej oraz urz¹dzeñ ³¹cznoœci publicznej i sygnalizacji, oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powsta³e z tego tytu³u;
36)ustalanie odszkodowañ za grunty przejête pod drogi w ramach zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej;
37)naliczanie op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów, u¿ytkowania i trwa³ego zarz¹du nieruchomoœci Skarbu Pañstwa;
38)aktualizowanie op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, u¿ytkowania i trwa³ego zarz¹du nieruchomoœci Skarbu Pañstwa w zwi¹zku ze zmian¹ wartoœci nieruchomoœci;
39)ustalanie op┬│at adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urz┬╣dze├▒ infrastruktury technicznej, urz┬╣dzenia lub modernizacji drogi;
40)sporz¹dzanie umów i zlecanie wycen nieruchomoœci przez rzeczoznawców maj¹tkowych;
41)sporz¹dzanie umów na wykonanie podzia³ów geodezyjnych nieruchomoœci;
42)zlecanie podzia³ów nieruchomoœci zwi¹zanych z zadaniami realizowanymi przez referat;
43)opracowywanie projekt├│w plan├│w finansowych;
44)sporz┬╣dzanie sprawozda├▒ z wykonania dochod├│w i wydatk├│w referatu;
45)monitoring i windykacja zobowi¹zañ i nale¿noœci, stanowi¹cych dochody gminy oraz Skarbu Pañstwa;
46)prowadzenie spraw odszkodowañ za niedostarczenie przez gminê-miasto Grudzi¹dz mieszkañ socjalnych;
47)prowadzenie ewidencji œrodków trwa³ych w zakresie nieruchomoœci gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych;
48)uzgadnianie projekt├│w przebiegu sieci uzbrojenia technicznego przez teren nieruchomo┼ôci komunalnych i stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž Skarbu Pa├▒stwa;
49)zlecanie prac remontowych i rozbi├│rkowych nieruchomo┼ôci stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž miasta b├¬d┬╣cych w bezpo┼ôrednim zarz┬╣dzie miasta;
50)wnoszenie nieruchomoœci komunalnych jako wk³adów niepieniê¿nych (aportów) do spó³ek;
51)ustalanie op┬│at na rzecz miasta w wyniku wzrostu warto┼ôci nieruchomo┼ôci w zwi┬╣zku z uchwaleniem lub zmian┬╣ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy w┬│a┼ôciciel zbywa t├¬ nieruchomo┼ô├Ž w oparciu o informacje przekazane przez Urz┬╣d;
52)ustalanie odszkodowania, je┬┐eli warto┼ô├Ž nieruchomo┼ôci ulega obni┬┐eniu w zwi┬╣zku z ustaleniem lub zmian┬╣ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w┬│a┼ôciciel nie skorzysta┬│ z prawa wykupu lub zamiany nieruchomo┼ôci na inn┬╣.
 
6.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Organizacyjnego:
6.1.Referatu Og├│lnego nale┬┐y:
1)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2)analiza sytuacji kadrowej w Urzêdzie;
3)realizacja polityki kadrowej Urzêdu poprzez proponowanie i wdra¿anie naboru pracowników, polityki wynagrodzeñ, systemu ocen i systemu nagród;
4)przygotowywanie niezbêdnej dokumentacji dotycz¹cej pracowników odchodz¹cych na emeryturê i rentê inwalidzk¹;
5)rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzêdzie;
6)analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola realizacji planu szkole├▒;
7)przeprowadzanie szkoleñ nowoprzyjêtych pracowników w zakresie podstawowych regulacji wewnêtrznych Urzêdu;
8)przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
9)planowanie i racjonalne gospodarowanie funduszem p³ac pracowników Urzêdu;
10)prowadzenie ewidencji etatów i funduszu p³ac dla pracowników Urzêdu;
11)bie┬┐┬╣ce analizowanie wykorzystania bud┬┐etu w zakresie wynagrodze├▒ pracownik├│w i informowanie Sekretarza Miasta o zachodz┬╣cych w tym zakresie zmianach;
12)opracowywanie projektów aktów prawnych reguluj¹cych organizacjê i funkcjonowanie Urzêdu;
13)prowadzenie rejestru i dystrybucja ok├│lnik├│w i zarz┬╣dze├▒ Prezydenta;
14)koordynacja spraw zwi┬╣zanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno - technicznej prawid┬│owego przeprowadzenia wybor├│w: do Sejmu i Senatu, organ├│w samorz┬╣du terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
15)udzielanie interesantom informacji o sposobie za³atwiania spraw w Urzêdzie;
16)udostêpnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wype³nianiu;
17)zapewnienie interesantom pomocy w formu³owaniu podañ kierowanych do Urzêdu;
18)udzielanie interesantom informacji o obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych oraz udostêpnianie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, zbiorów przepisów prawa miejscowego;
19)przygotowywanie oraz analiza ankiet dotycz┬╣cych obs┬│ugi interesant├│w;
20)wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniej┬╣cych metod i form obs┬│ugi interesant├│w;
21)utrzymywanie kontakt├│w z miastami partnerskimi Grudzi┬╣dza, udzia┬│ w obs┬│udze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich;
22)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp. i ppo¿. w Urzêdzie;
23)podejmowanie dzia³añ w celu poprawy stanu bhp., zapobieganie zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia oraz wykonywanie czynnoœci dla poprawy warunków pracy;
24)prowadzenie spraw dotycz┬╣cych wypadk├│w przy pracy i w drodze do pracy;
25)prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosk├│w;
26)przekazywanie do za³atwiania w³aœciwym organom spraw, pism, podañ, skarg i wniosków w przypadkach stwierdzenia niew³aœciwoœci organów miasta;
27)przyjmowanie, rozpatrywanie i za³atwianie skarg i wniosków wnoszonych wed³ug w³aœciwoœci do Urzêdu, a tak¿e sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i za³atwianiem przez w³aœciwe komórki organizacyjne Urzêdu oraz opracowywanie sprawozdañ w tym zakresie;
28)prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyj├¬├Ž interesant├│w w sprawach skarg i wniosk├│w przez Prezydenta, Wiceprezydent├│w, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezb├¬dnych zada├▒ i czynno┼ôci w tym zakresie;
29)zapewnienie obs┬│ugi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydent├│w;
30)w zakresie obs┬│ugi Kolegi├│w Prezydenta:
a)zbieranie od kom├│rek organizacyjnych materia┬│├│w na posiedzenia Kolegium,
b)opracowywanie porz┬╣dku obrad Kolegium,
c)zapewnienie protoko┬│owania posiedze├▒ Kolegium, archiwizowanie protoko┬│├│w,
d)przygotowywanie rejestru decyzji i poleceñ wydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do w³aœciwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych,
31)przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzêdu z wy³¹czeniem kontroli finansowej;
32)prowadzenie pe┬│nej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli;
33)nadz├│r nad udzieleniem odpowiedzi na wyst┬╣pienia pokontrolne oraz nad realizacj┬╣ wniosk├│w i zalece├▒ pokontrolnych;
34)wspó³praca z organami kontroli zewnêtrznej;
35)wykonywanie okresowych analiz z zakresu dzia³ania Urzêdu;
36)nadz├│r nad Biuletynem Informacji Publicznej.
 
6.2.Referatu Gospodarczo - Administracyjny nale┬┐y:
1)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzêdu;
2)wspó³dzia³anie z pozosta³ymi komórkami organizacyjnymi w celu usprawnienia pracy Urzêdu;
3)zarz┬╣dzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urz┬╣d;
4)gospodarowanie œrodkami rzeczowymi i materia³ami biurowymi;
5)konserwacja i naprawy urz┬╣dze├▒ wyposa┬┐enia biurowego;
6)konserwacja i remonty bie¿¹ce budynków Urzêdu i urz¹dzeñ technicznych w tych budynkach;
7)gospodarowanie pieczêciami i tablicami Urzêdu;
8)realizowanie zleceñ na og³oszenia prasowe Urzêdu;
9)prenumerata publikacji aktów prawnych i czasopism dla Urzêdu;
10)organizacja ochrony Urzêdu;
11)zabezpieczenie maj┬╣tku wykorzystywanego przez Urz┬╣d;
12)ewidencja œrodków rzeczowych;
13)utrzymanie czystoœci wewn¹trz i na zewn¹trz budynków Urzêdu;
14)dba┬│o┼ô├Ž o estetyk├¬ i aktualizacj├¬ podawanych do wiadomo┼ôci publicznej akt├│w prawnych, og┬│osze├▒, obwieszcze├▒, plakat├│w itp.;
15)znakowanie pomieszczeñ i budynków Urzêdu;
16)prowadzenie spraw ³¹cznoœci i transportu na potrzeby Urzêdu Miejskiego;
17)prowadzenie powielarni i archiwum zak³adowego oraz archiwum zlikwidowanych jednostek gminnych, a w szczególnoœci:
a)przyjmowanie dokument├│w do archiwum zgodnie z obowi┬╣zuj┬╣cymi przepisami,
b)dokonywanie przegl¹du dokumentów i wystêpowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,
c)udostêpnianie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dokumentów znajduj¹cych siê w archiwum,
18)prowadzenie zak³adowej dzia³alnoœci socjalnej, w tym zarz¹dzanie obiektem wczasowym Urzêdu nad Jeziorem Rudnickim;
19)wykonywanie czynnoœci us³ugowych zwi¹zanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzêdu;
20)wykonywanie zada├▒ dotycz┬╣cych rzeczy znalezionych;
21)przygotowanie projektu bud┬┐etu Wydzia┬│u oraz sprawozda├▒ z jego realizacji;
22)przygotowywanie wniosków o zmiany w bud¿ecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków bud¿etowych w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;
23)prowadzenie bie┬┐┬╣cej ewidencji i analizy wydatk├│w Wydzia┬│u;
24)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z ubezpieczeniami maj┬╣tkowymi gminy-miasto Grudzi┬╣dz.
 
6.3.Biura Rady Miejskiej nale┬┐y:
1)obs┬│uga merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji Rady i radnych, prowadzenie rejestr├│w projekt├│w uchwa┬│, uchwa┬│ oraz rozstrzygni├¬├Ž nadzorczych Wojewody;
2)przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Rady oraz komisji, a tak¿e terminowe ich dorêczanie;
3)zapewnienie w³aœciwych warunków przeprowadzania sesji, posiedzeñ komisji oraz klubów radnych;
4)sporz┬╣dzanie protoko┬│├│w z sesji;
5)sporz¹dzanie sprawozdañ, informacji z dzia³alnoœci Rady i jej organów;
6)prowadzenie spraw zwi¹zanych z zapytaniami i interpelacjami radnych, czuwanie nad terminowoœci¹ udzielania odpowiedzi;
7)prowadzenie rejestru wniosk├│w i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji, oraz kontrola tej realizacji;
8)przekazywanie uchwa┬│ Rady do Nadzoru Prawnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;
9)przekazywanie uchwa┬│ merytorycznym kom├│rkom organizacyjnym;
10)publikowanie akt├│w prawnych w Monitorze Grudzi┬╣dzkim oraz jego dystrybucja;
11)aktualizowanie informacji dotycz┬╣cych Rady, jej komisji i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
12)prowadzenie spraw finansowych Biura Rady;
13)wsp├│┬│praca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wybor├│w i referendum;
14)wykonywanie prac zwi┬╣zanych z wyborem ┬│awnik├│w s┬╣dowych;
15)przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.
 
7.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Edukacji nale¿y:
1)prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizacj¹ i funkcjonowaniem przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i innych placówek oœwiatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto wynikaj¹cych z ustawy o systemie oœwiaty, ustawy - Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych;
2)kontrola spe┬│niania obowi┬╣zku szkolnego i nauki;
3)przeprowadzanie postêpowañ egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o stopieñ awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
4)ustalanie granic obwod├│w publicznych szk├│┬│ podstawowych i gimnazj├│w;
5)wsp├│┬│praca z instytucjami i organizacjami dzia┬│aj┬╣cymi na rzecz dzieci i m┬│odzie┬┐y;
6)koordynacja spraw zwi¹zanych z bhp i ppo¿. w szko³ach i placówkach oœwiatowych;
7)prowadzenie ewidencji szk├│┬│ i plac├│wek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne;
8)przekazywanie i rozliczenie dotacji udzielanych przedszkolom i szko³om niepublicznym na podstawie bie¿¹cej analizy meldunków o iloœci zapisanych uczniów;
9)przekazywanie i rozliczanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizuj¹cych zadania w³asne gminy w zakresie oœwiaty;
10)umieszczanie dzieci i m³odzie¿y w szko³ach specjalnych, placówkach opiekuñczo-wychowawczych, m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych oraz m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii;
11)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z przydzia┬│em i kontrol┬╣ realizacji zaj├¬├Ž pozalekcyjnych w szko┬│ach dla dzieci i m┬│odzie┬┐y;
12)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z realizacj┬╣ program├│w stypendialnych z funduszy Unii Europejskiej i bud┬┐etu pa├▒stwa;
13)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z pomoc┬╣ materialn┬╣ o charakterze socjalnym dla uczni├│w zamieszka┬│ych na terenie Grudzi┬╣dza (stypendia socjalne);
14)koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ bud¿etu podleg³ych jednostek oœwiatowych;
15)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z dofinansowaniem pracodawcom koszt├│w kszta┬│cenia m┬│odocianych pracownik├│w w celu przygotowania zawodowego.
 
8.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki nale¿y:
1)tworzenie warunk├│w materialnych dla rozwoju kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
2)sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska);
3)wsp├│┬│praca z podmiotami zewn├¬trznymi prowadz┬╣cymi dzia┬│alno┼ô├Ž kulturaln┬╣;
4)promocja kultury i œrodowisk twórczych w mieœcie;
5)gromadzenie informacji o imprezach kulturalnych odbywaj¹cych siê w mieœcie;
6)przyjmowanie zawiadomie├▒ o imprezach artystycznych lub rozrywkowych;
7)organizacja i wsp├│┬│organizacja imprez plenerowych i innych imprez kulturalnych;
8)prowadzenie spraw z zakresu bezpiecze├▒stwa imprez masowych;
9)sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i dzia³alnoœci¹ Miejskiego Oœrodka Rekreacji i Wypoczynku;
10)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeñ sportowych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej;
11)przekazywanie dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym podmiotom realizuj┬╣cym zadania w┬│asne gminy w zakresie sportu i rekreacji;
12)inicjowanie i koordynacja dzia³alnoœci sprzyjaj¹cej rozwojowi kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki;
13)sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ kultury fizycznej oraz zwi¹zków sportowych;
14)wsp├│┬│praca z organizacjami pozarz┬╣dowymi oraz innymi podmiotami prowadz┬╣cymi dzia┬│alno┼ô├Ž po┬┐ytku publicznego;
15)wspó³praca z podmiotami zajmuj¹cymi siê sprawami kultury, turystyki i sportu;
16)wspó³praca przy kreowaniu wizerunku Grudzi¹dza, jako oœrodka turystycznego oraz promocji produktów turystycznych miasta;
17)inicjowanie i organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;
18)wsp├│┬│praca w przygotowaniu i upowszechnianiu kalendarza imprez dla turyst├│w;
19)przygotowywanie udzia┬│u miasta w wybranych targach;
20)przygotowywanie i realizacja materia³ów promuj¹cych Grudzi¹dz na ró¿nych noœnikach, skierowanych do okreœlonych grup docelowych;
21)prowadzenie bazy zdjêciowej miasta Grudzi¹dza;
22)t³umaczenie korespondencji i dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzêdu (jêzyk angielski, niemiecki).
 
9.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego:
9.1.Referatu Funduszy Europejskich nale┬┐y:
1)bie┬┐┬╣cy kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaanga┬┐owanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej;
2)przygotowywanie i weryfikacja dokument├│w aplikacyjnych projekt├│w, kt├│re b├¬d┬╣ mog┬│y uzyska├Ž dofinansowanie z funduszy unijnych;
3)sta³a wspó³praca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzêdu i jednostkami podleg³ymi miastu na etapie przygotowañ - opracowañ, analiz i studiów niezbêdnych do proponowanych projektów;
4)ewaluacja przedsi├¬wzi├¬├Ž inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne kom├│rki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urz├¬du pod k┬╣tem ┼Şr├│de┬│ finansowania;
5)administrowanie wnioskiem z³o¿onym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania siê o œrodki i na etapie jego realizacji;
6)opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji wsp├│┬│finansowanej z funduszy europejskich;
7)prowadzenie rozliczeñ finansowych wykorzystania dofinansowania z organem kontroluj¹cym realizacjê projektu;
8)przygotowywanie i sk┬│adanie wyznaczonemu organowi nadzoruj┬╣cemu sprawozda├▒ i raport├│w z realizacji projekt├│w wsp├│┬│finansowanych z funduszy europejskich;
9)koordynowanie prac pracowników wyznaczonych przez Kierowników komórek organizacyjnych Urzêdu zaanga¿owanych w realizacjê projektów wspó³finansowanych z funduszy europejskich, ujêtych w procedurach i instrukcjach realizacji danego projektu;
10)bie¿¹ce monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych zwi¹zanych z realizacj¹ projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzêdu uczestnicz¹ce w realizacji projektu.
 
9.2.Referatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii nale┬┐y:
1)poszukiwanie inwestor├│w krajowych i zagranicznych;
2)tworzenie, prowadzenie i promocja bazy ofert inwestycyjnych;
3)pe┬│nienie funkcji opiekuna inwestorskiego;
4)utrzymywanie kontaktów ze œrodowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiêbiorców, stowarzyszeniami bran¿owymi i izbami gospodarczymi;
5)podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju i o¿ywienia gospodarczego miasta, a w szczególnoœci organizowanie, we wspó³pracy z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, misji gospodarczych oraz prezentacji gospodarczych;
6)tworzenie i wsp├│┬│redagowanie internetowego portalu miasta;
7)organizowanie spotkañ z udzia³em Prezydenta i œrodowisk gospodarczych miasta;
8)gromadzenie i udostêpnianie informacji dotycz¹cych potencja³u oraz mo¿liwoœci inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiêbiorców;
9)tworzenie banku informacji o terenach gminnych przeznaczonych na cele inwestycyjne zwi┬╣zane z rozwojem miasta;
10)aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta ÔÇô Grudzi┬╣dz 2015 i analiza stanu wdra┬┐ania tej strategii;
11)wdra┬┐anie zada├▒ wynikaj┬╣cych z planu strategicznego rozwoju miasta;
12)wsp├│┬│praca z instytucjami wspieraj┬╣cymi rozw├│j gospodarczy miasta i regionu, wsp├│┬│udzia┬│ w opracowaniu program├│w rozwojowych;
13)koordynowanie procesu wdra┬┐ania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jego aktualizacja;
14)pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i mo¿liwoœciach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji programów rozwoju;
15)wsp├│┬│praca z innymi jednostkami samorz┬╣du terytorialnego w celu sp├│jnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
16)wspó³praca z Urzêdem Marsza³kowskim i Urzêdem Wojewódzkim oraz w³aœciwymi ministerstwami w zakresie wdra¿ania polityki regionalnej;
17)realizowanie przyjêtych przez miasto programów dotycz¹cych rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoœci, a w szczególnoœci prowadzenie sta³ej informacji w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na terenie miasta;
18)opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze spo┬│eczno ÔÇô gospodarczej Grudzi┬╣dza (np. Grudzi┬╣dzki Informator Statystyczny), kierunkach jego rozwoju i potrzebach inwestycyjnych;wsp├│┬│praca z innymi jednostkami samorz┬╣du terytorialnego w celu sp├│jnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
19)odbywanie spotkañ z partnerami miasta w realizacji projektów miêdzynarodowych;
20)analiza stanu gospodarki miasta;
21)prowadzenie analityki na potrzeby inwestor├│w;
22)prowadzenie funduszu porêczeñ kredytowych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;
23)sprawowanie merytorycznego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Grudzi¹dzkiego Parku Przemys³owego Sp.z.o.o.
 
10.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Spraw Obywatelskich:
10.1.Referatu Ewidencji Ludnoœci nale¿y:
1)prowadzenie ewidencji ludnoœci;
2)za┬│atwianie ca┬│okszta┬│tu spraw zwi┬╣zanych z nadaniem lub zmian┬╣ numer├│w ewidencyjnych PESEL;
3)prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjno-dowodowych na kartach osobowych mieszkañców i w elektronicznym systemie ewidencji ludnoœci;
4)sporz¹dzanie statystyki zdarzeñ w ewidencji ludnoœci dla miasta Grudzi¹dza i jej przekazywanie do Oœrodka Informatyki;
5)sporz┬╣dzanie okresowych wydruk├│w dzieci i os├│b podlegaj┬╣cych obowi┬╣zkowi szkolnemu dla szk├│┬│ i gimnazj├│w;
6)opracowywanie sprawozdañ statystycznych dotycz¹cych prowadzonej ewidencji ludnoœci;
7)udostêpnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL;
8)prowadzenie postêpowañ i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób z pobytu sta³ego lub czasowego;
9)prowadzenie rejestru wyborc├│w i wykonywanie zada├▒ zwi┬╣zanych z przygotowaniem do wybor├│w i referend├│w;
10)przyjmowanie wniosk├│w o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowod├│w osobistych;
11)prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowod├│w osobistych;
12)wydawanie zaœwiadczeñ o utracie dowodu osobistego;
13)wprowadzanie danych o aktualnych dowodach osobistych do Lokalnego Banku Danych - gminny zbi├│r meldunkowy;
14)udostêpnianie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych;
15)przyjmowanie zg┬│osze├▒, udzielanie i cofanie pozwole├▒ na prowadzenie zbi├│rek publicznych;
16)przyjmowanie zawiadomie├▒ o wynikach przeprowadzonej zbi├│rki publicznej;
17)przyjmowanie zawiadomieñ o planowanych zgromadzeniach publicznych i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myœl ustawy Prawo o zgromadzeniach;
18)nadz├│r nad stowarzyszeniami z wy┬│┬╣czeniem stowarzysze├▒ kultury fizycznej;
19)przygotowywanie projekt├│w finansowych ze ┼Şr├│de┬│ zewn├¬trznych w zakresie realizowanych zada├▒.
 
10.2.Referatu Dzia³alnoœci Gospodarczej nale¿y:
1)ewidencjonowanie dzia³alnoœci gospodarczej;
2)wydawanie i cofanie zezwole├▒ na sprzeda┬┐ napoj├│w alkoholowych;
3)sprawy zwi¹zane z prowadzeniem na terenie RP dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoœci przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
4)wydawanie zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych dokonanie op³aty za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych;
5)przeprowadzanie kontroli plac├│wek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepis├│w dotycz┬╣cych sprzeda┬┐y napoj├│w alkoholowych;
6)zbieranie i aktualizacja bazy danych dotycz¹cych gastronomii, us³ug i handlu w mieœcie;
7)opracowywanie projekt├│w uchwa┬│ Rady dotycz┬╣cych ustalenia dni i godzin pracy plac├│wek handlowych, us┬│ugowych i gastronomicznych.
 
11.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Spraw Spo³ecznych nale¿y:
1)promocja i ochrona zdrowia oraz wspieranie dzia┬│a├▒ w tym zakresie;
2)sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej;
3)prowadzenie dzia┬│a├▒ zwi┬╣zanych z profilaktyk┬╣ i rozwi┬╣zywaniem problem├│w alkoholowych oraz przeciwdzia┬│aniem narkomanii, w tym m.in.:
a)opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwi┬╣zywania problem├│w alkoholowych oraz przeciwdzia┬│ania narkomanii,
b)obs┬│uga Miejskiej Komisji Rozwi┬╣zywania Problem├│w Alkoholowych,
c)sprawowanie nadzoru nad dzia┬│alno┼ôci┬╣ O┼ôrodka Profilaktyki Uzale┬┐nie├▒ i Interwencji Kryzysowej z Izb┬╣ Wytrze┼Şwie├▒ oraz Centrum Profilaktyki i Terapii,
4)opracowywanie i realizacja powiatowego programu dzia┬│a├▒ na rzecz os├│b niepe┬│nosprawnych;
5)obs┬│uga Powiatowej Spo┬│ecznej Rady do Spraw Os├│b Niepe┬│nosprawnych
6)realizacja zada├▒ z zakresu rehabilitacji spo┬│ecznej os├│b niepe┬│nosprawnych, w tym m.in. dofinansowanie:
a)uczestnictwa os├│b niepe┬│nosprawnych i ich opiekun├│w w turnusach rehabilitacyjnych,
b)sportu, kultury, rekreacji i turystyki os├│b niepe┬│nosprawnych,
c)zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze,
d)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych,
7)realizacja zada├▒ z zakresu rehabilitacji zawodowej os├│b niepe┬│nosprawnych w tym m.in.:
a)udzielanie osobom niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej,
b)dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych zaci¹ganych przez osoby niepe³nosprawne na kontynuowanie dzia³alnoœci gospodarczej lub na prowadzenie w³asnego lub dzier¿awionego gospodarstwa rolnego,
c)dokonywanie pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne zwrotu kosztów poniesionych w zwi¹zku z przystosowaniem tworzonych lub istniej¹cych stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z ich niepe³nosprawnoœci,
d)dokonywanie pracodawcom zatrudniaj┬╣cym osoby niepe┬│nosprawne zwrotu koszt├│w zatrudnienia pracownik├│w pomagaj┬╣cych pracownikowi niepe┬│nosprawnemu w pracy oraz koszt├│w szkolenia zatrudnionych os├│b niepe┬│nosprawnych,
8)dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej;
9)realizacja zadañ nale¿¹cych do Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci;
10)wspó³praca i nadzór nad Powiatowym Urzêdem Pracy;
11)wydawanie zezwole├▒ na przew├│z zw┬│ok i szcz┬╣tk├│w z obcego pa├▒stwa;
12)wsp├│┬│praca z organizacjami pozarz┬╣dowymi oraz podmiotami prowadz┬╣cymi dzia┬│alno┼ô├Ž po┬┐ytku publicznego, w zakresie okre┼ôlonym ustaw┬╣, zgodnym z kompetencjami Wydzia┬│u;
13)realizacja zada├▒ z zakresu repatriacji;
14)realizacja zada├▒ dotycz┬╣cych inwalid├│w wojennych, kombatant├│w i os├│b represjonowanych;
15)wspó³praca z podmiotami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ bêd¹c¹ w zakresie w³aœciwoœci Wydzia³u;
16)prowadzenie spraw zwi¹zanych z wydatkowaniem œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji Wydzia³u oraz jednostek podleg³ych;
17)wykonywanie zada├▒ nale┬┐┬╣cych do gminy miasto Grudzi┬╣dz jako organu za┬│o┬┐ycielskiego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dra W┬│adys┬│awa Biega├▒skiego;
18)wydawanie kart parkingowych osobom niepe³nosprawnym o obni¿onej sprawnoœci ruchowej.
 
12.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego nale¿y:
1)w zakresie zarz┬╣dzania kryzysowego:
a)sta³a wspó³praca z Komend¹ Miejsk¹ Policji, Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿¹ Miejsk¹, Pogotowiem Ratunkowym oraz pozosta³ymi s³u¿bami i instytucjami wspó³dzia³aj¹cymi w przypadku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej lub zdarzenia o charakterze klêski,
b)monitorowanie stanu bezpieczeñstwa w mieœcie, dyspozycyjnoœci si³ i œrodków ratowniczych oraz s³u¿b wspomagaj¹cych dzia³ania ratownicze,
c)udzia┬│ w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu plan├│w rzeczowo - finansowych na potrzeby realizacji dzia┬│a├▒ kryzysowych przez s┬│u┬┐by miejskie,
d)opracowanie oraz aktualizacja Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego,
e)opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Ochrony Przeciwpowodziowej,
f)prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie pracy Miejskiego Zespo┬│u Reagowania Kryzysowego,
g)udzia┬│ w opiniowaniu plan├│w zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
h)prowadzenie przegl┬╣d├│w obiekt├│w ochrony przeciwpowodziowej,
i)przygotowywanie i wdra┬┐anie plan├│w poprawy bezpiecze├▒stwa i porz┬╣dku publicznego,
j)zapewnienie wsparcia logistycznego dla potrzeb s┬│u┬┐b ratowniczych miasta,
k)realizacja plan├│w rozbudowy systemu monitoringu miejskiego,
l)zabezpieczenie warunk├│w funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarz┬╣dzania Kryzysowego,
m)zapewnienie ci¹g³oœci dzia³ania oraz kontrola wykorzystania Sieci Koordynacji Ratownictwa,
n)wdra┬┐anie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych w celu zabezpieczenia koordynacji dzia┬│a├▒ ratowniczych,
2)w zakresie spraw obronnych:
a)planowanie zada├▒ obronnych, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji obronnej,
b)realizowanie zada├▒ wynikaj┬╣cych ze wsp├│┬│pracy cywilno-wojskowej oraz z obowi┬╣zk├│w pa├▒stwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych,
c)planowanie i koordynacja w jednostkach ochrony s³u¿by zdrowia przygotowania do dzia³ania w warunkach zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie potrzeb medycznych dla si³ zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
d)przygotowanie stanowiska kierowania na okres wewnêtrznego i zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, a tak¿e na czas wojny,
e)planowanie organizacja i kontrola szkolenia obronnego,
f)planowanie i organizacja kontroli w zakresie wykonania zada├▒ obronnych na terenie miasta Grudzi┬╣dza,
g)wsp├│┬│dzia┬│anie z Wydzia┬│em Zarz┬╣dzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz├¬du Wojew├│dzkiego w Bydgoszczy w zakresie potrzeb, planowania, organizowania i realizacji przedsi├¬wzi├¬├Ž zwi┬╣zanych z przygotowaniem system├│w ┬│┬╣czno┼ôci stanowisk kierowania,
h)zorganizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sta³ego dy¿uru w Urzêdzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i podleg³ych Prezydentowi Grudzi¹dza,
i)opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
j)dokonanie podzia³u zadañ obronnych w czasie pokoju oraz na czas wojny poprzez opracowanie zakresu dzia³ania wydzia³ów i stanowisk pracy w Urzêdzie Miejskim w dziedzinie obronnoœci pañstwa w czasie pokoju oraz regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miejskiego na czas wojny,
k)realizowanie przedsi├¬wzi├¬├Ž organizacyjno rzeczowych zwi┬╣zanych z przygotowaniem g┬│├│wnego stanowiska kierowania do funkcjonowania w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy w przypadku wszelkich zagro┬┐e├▒,
3)w zakresie Obrony Cywilnej:
a)opracowanie planu obrony cywilnej Miasta oraz opiniowanie plan├│w obrony cywilnej zak┬│ad├│w pracy i plan├│w dzia┬│ania formacji OC,
b)organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ├Žwicze├▒ obrony cywilnej, w tym szkolenie ludno┼ôci,
c)przygotowanie i zapewnienie dzia┬│ania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o wszelkich zagro┬┐eniach,
d)przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludnoœci na wypadek powstania masowego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców na terenie Grudzi¹dza,
e)planowanie i nadzorowanie u┬┐ytkowania budowli ochronnych oraz ich konserwacja, remont i modernizacja w budynkach komunalnych,
f)zabezpieczenie logistyczne dzia┬│a├▒ obrony cywilnej,
g)organizowanie ├Žwicze├▒, trening├│w i konkurs├│w z zakresu obrony cywilnej i obronno┼ôci,
h)tworzenie baz danych oraz sprawozdawczo┼ô├Ž dla zarz┬╣dzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronno┼ôci,
4)w zakresie spraw wojskowych:
a)przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
b)przeprowadzanie poboru,
c)realizacja zadañ dotycz¹cych dorêczania kart powo³ania, rozplakatowania obwieszczeñ,
d)planowanie, nak³adanie i realizacja obowi¹zku œwiadczeñ osobistych i rzeczowych na rzecz obronnoœci kraju,
e)sta┬│a wsp├│┬│praca z Wojskow┬╣ Komend┬╣ Uzupe┬│nie├▒,
f)orzekanie o koniecznoœci sprawowania przez ¿o³nierza bezpoœredniej opieki nad cz³onkiem rodziny,
g)uznawanie poborowych, którym dorêczono kartê powo³ania do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej oraz ¿o³nierzy odbywaj¹cych tê s³u¿bê za posiadaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu cz³onków rodziny,
h)wyp┬│acanie ┼ôwiadcze├▒ pieni├¬┬┐nych rekompensuj┬╣cych utracone wynagrodzenie lub doch├│d w zwi┬╣zku z odbytymi ├Žwiczeniami wojskowymi;
5)w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a)sta³a wspó³praca z Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w zakresie wydawania poœwiadczeñ bezpieczeñstwa,
b)prowadzenie kancelarii tajnej,
c)wydawanie poœwiadczeñ bezpieczeñstwa dla pracowników Urzêdu Miejskiego oraz ich ewidencja,
d)przeprowadzanie szkole├▒ z zakresu ochrony informacji niejawnych,
e)kontrola nad wytwarzaniem i obiegiem dokument├│w niejawnych;
6)prowadzenie spraw zwi¹zanych z obowi¹zkiem sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych;
7)sprawowanie funkcji administratora bezpiecze├▒stwa informacji w spos├│b zgodny z ustaw┬╣ o ochronie danych osobowych i wydanym na jej podstawie rozporz┬╣dzeniem.
 
13.Do w³aœciwoœci Wydzia³u Dróg i Transportu Zbiorowego:
13.1.Referatu Dr├│g Miejskich nale┬┐y:
1)zarz┬╣dzanie drogami publicznymi i infrastruktur┬╣ drogow┬╣ na terenie miasta:
a)prowadzenie ewidencji dr├│g krajowych, wojew├│dzkich, powiatowych i gminnych,
b)prowadzenie ewidencji obiekt├│w in┬┐ynieryjnych wraz z ksi┬╣┬┐kami obiekt├│w,
c)prowadzenie spraw zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem w³asnoœci gruntów zajmowanych przez drogi publiczne w mieœcie,
d)opracowywanie plan├│w rzeczowo-finansowych remont├│w kapitalnych i bie┬┐┬╣cych pasa drogowego,
e)opracowywanie niezbêdnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno-prawnej,
f)utrzymanie nawierzchni dr├│g, chodnik├│w, parking├│w, ci┬╣g├│w pieszych (pieszo-rowerowych), obiekt├│w in┬┐ynierskich,
g)przygotowywanie i przeprowadzanie przetarg├│w na roboty remontowe pasa drogowego,
h)koordynacja prac realizowanych na ulicach, ci┬╣gach pieszych, zatokach postojowych, obiektach in┬┐ynierskich,
i)uzgadnianie miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy,
j)uzgadnianie zjazd├│w i w┬│┬╣cze├▒ do dr├│g publicznych,
k)wydawanie warunków na przebudowê pasa drogowego,
l)przeprowadzanie odbior├│w przywr├│cenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
m)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr├│g, obiekt├│w mostowych i przepust├│w,
2)wydawanie zezwole├▒:
a)na zajêcie pasa drogowego,
b)na umieszczenie reklam w pasie drogowym,
c)na przejazd po drogach pojazdów (z ³adunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczaj¹cych wielkoœci okreœlone w odrêbnych przepisach,
3)naliczanie op³at za zajêcie pasa drogowego;
4)kontrolowanie zajêcia pasa drogowego i prowadzenie postêpowañ zwi¹zanych z nielegalnym zajêciem pasa drogowego;
5)koordynacja rob├│t w pasie drogowym;
6)utrzymanie oœwietlenia dróg;
7)opiniowanie wniosk├│w inwestor├│w dotycz┬╣cych przej├¬cia na maj┬╣tek miasta wybudowanej b┬╣d┼Ş eksploatowanej przez nich infrastruktury drogowej;
8)dzia³ania zwi¹zane z ewidencjonowaniem œrodków trwa³ych z zakresu infrastruktury drogowej;
9)opracowywanie projekt├│w plan├│w rozwoju sieci drogowej;
10)gromadzenie informacji i przyjmowanie inicjatyw w zakresie eksploatacji dr├│g oraz obiekt├│w in┬┐ynierskich;
11)wykonywanie uprawnie├▒ zarz┬╣dcy ruchem na drogach le┬┐┬╣cych w granicach administracyjnych miasta:
a)opracowywanie, aktualizacja i zatwierdzanie sta³ej organizacji ruchu w mieœcie,
b)zatwierdzanie wszelkich zmian w organizacji ruchu,
c)zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu,
d)wydawanie zezwole├▒ na wykorzystanie dr├│g w spos├│b szczeg├│lny,
e)dokonywanie okresowych przegl┬╣d├│w oznakowania dr├│g publicznych,
f)nadzór nad zgodnoœci¹ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,
g)bie¿¹ca kontrola oznakowania dróg i nadzorowanie jego czytelnoœci i sprawnoœci technicznej,
h)nadzór i analiza istniej¹cej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeñstwa ruchu i jego efektywnoœci,
i)wyznaczanie miejsc i warunk├│w postoju lub zatrzymania komunikacji miejskiej i taxi,
j)opiniowanie geometrii dr├│g w projektach budowlanych,
12)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z usuwaniem pojazd├│w z drogi;
13)organizacja pracy i uczestniczenie w Zespole ds. kwalifikowania dróg w mieœcie do poszczególnych kategorii;
14)wydawanie zezwole├▒ na miejsca zastrze┬┐onego postoju (koperty);
15)organizowanie posiedze├▒ Komisji Organizacji Ruchu;
16)zapewnienie oznakowania ulic tabliczkami z ich nazwami;
17)organizowanie parkowania pojazd├│w na drogach publicznych;
18)udzia┬│ w opracowaniu i realizacji Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego Grudzi┬╣dza;
19)dokonywanie okresowych pomiar├│w ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunk├│w i bezpiecze├▒stwa ruchu;
20)inicjowanie dzia³añ zwi¹zanych z zabezpieczeniem przed negatywnym wp³ywem ruchu drogowego na œrodowisko.
 
13.2.Referatu Transportu nale┬┐y:
1)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych z komunikacj┬╣ miejsk┬╣;
2)sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Miejskiego Zak³adu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudzi¹dzu w zakresie transportu zbiorowego;
3)wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzaj┬╣cych wydanie zezwole├▒ na przewozy;
4)uzgodnienie zasad korzystania z przystank├│w przez przewo┼Şnik├│w;
5)tworzenie przepisów porz¹dkowych dotycz¹cych przewozu osób i baga¿u w œrodkach komunikacji miejskiej;
6)tworzenie plan├│w strategicznych dla komunikacji miejskiej na podstawie bada├▒ marketingowych;
7)wydawanie postanowie├▒ w zakresie rozk┬│ad├│w jazdy;
8)tworzenie rozk┬│ad├│w jazdy;
9)badanie efektywnoœci ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;
10)opracowywanie wniosk├│w w sprawie lokalizacji nowych przystank├│w;
11)wnioskowanie o zawieranie porozumieñ miêdzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o wspó³finansowanie przewozów;
12)projektowanie uk┬│ad├│w komunikacyjnych;
13)organizowanie przetargów na œwiadczenie us³ug przewozowych;
14)zawieranie um├│w z podmiotami realizuj┬╣cymi us┬│ugi przewozowe i kontrola ich realizacji przez te podmioty;
15)ustalanie iloœci i struktury taboru niezbêdnego do obs³ugi sieci komunikacyjnej;
16)prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej;
17)emisja, sprzeda┬┐, dystrybucja bilet├│w komunikacji miejskiej oraz kontrola bilet├│w wraz z egzekucj┬╣;
18)organizowanie komunikacji okolicznoœciowej;
19)opracowywanie projekt├│w taryf przewozowych;
20)promocja sprzeda¿y us³ug zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminê - miasto Grudzi¹dz;
21)przeprowadzanie przegl¹dów i zabezpieczenie pe³nej sprawnoœci technicznej infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej (wiaty);
22)opracowywanie projekt├│w plan├│w rozwoju sieci drogowej - infrastruktury torowo- sieciowej;
23)prowadzenie Strefy P┬│atnego Parkowania;
24)wydawanie licencji, zezwoleñ i zaœwiadczeñ na transport drogowy;
25)wykonywanie zadañ dotycz¹cych programu szkolenia, wzoru zaœwiadczenia oraz wysokoœci op³at za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówk¹;
26)sprawowanie nadzoru i kontroli nad przedsiêbiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
 
14.Do w³aœciwoœci Biura Informatyki nale¿y:
1)opracowanie i nadzór nad realizacj¹ strategii informatyzacji Urzêdu;
2)nadzór nad opracowaniem, wytworzeniem i eksploatacj¹ systemów informatycznych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Urzêdu;
3)przygotowanie i kontrola realizacji umów zwi¹zanych z informatyzacj¹ Urzêdu;
4)koordynacja wdra┬┐ania strategii rozwoju spo┬│ecze├▒stwa informacyjnego e-Grudzi┬╣dz,
5)administrowanie infrastruktur¹ teleinformatyczn¹ Urzêdu: serwisami, us³ugami sieciowymi oraz systemami baz danych;
6)organizowanie szkoleñ dla pracowników Urzêdu w zakresie obs³ugi sprzêtu komputerowego i pracy z systemami;
7)wspó³dzia³anie w zakresie prac teleinformatycznych w mieœcie;
8)analizowanie potrzeb informatycznej integracji Urzêdu z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹;
9)udzia┬│ w przygotowywaniu projekt├│w informatycznych finansowanych ze ┼Şr├│de┬│ zewn├¬trznych;
10)nadzorowanie przeprowadzania archiwacji danych oraz przechowywanie tych danych;
11)nadz├│r nad aktualizacj┬╣ system├│w informatycznych;
12)koordynacja i nadz├│r nad opracowaniem oprogramowania i wykorzystania informacji z baz danych;
13)sprawowanie nadzoru nad modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprzêtu komputerowego oraz drukarek;
14)koordynacja modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej Urzêdu;
15)zarz┬╣dzanie zakupionymi licencjami i procedurami ich dotycz┬╣cymi;
16)prowadzenie profilaktyki antywirusowej, antyspamowej i antyw³amaniowej sieci informatycznej Urzêdu ;
17)przeciwdzia³anie próbom naruszenia bezpieczeñstwa i integralnoœci informacji w systemach informatycznych;
18)nadz├│r nad zabezpieczeniem kom├│rek organizacyjnych w materia┬│y eksploatacyjne;
19)testowanie sprzêtu komputerowego, oprogramowania.
 
15.Do w³aœciwoœci Biura Inwestycji i Remontów nale¿y:
1)udzia┬│ w procedurze tworzenia koncepcji technicznych projektu;
2)przygotowywanie warunków wyjœciowych do prac projektowych;
3)analiza dokumentacji technicznej;
4)wspó³dzia³anie z inwestorem zastêpczym w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej;
5)przygotowywanie przetargów na realizacjê inwestycji;
6)wprowadzenie wykonawcy na plac budowy;
7)nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji;
8)przygotowywanie wniosk├│w w zakresie zmian rzeczowego i finansowego zakresu rob├│t inwestycyjnych;
9)dokonywanie odbior├│w rob├│t;
10)przeprowadzanie przegl┬╣d├│w gwarancyjnych;
11)opracowywanie sprawozda├▒ z przebiegu realizacji inwestycji;
12)wsp├│┬│praca i merytoryczny nadz├│r nad prowadzeniem prac remontowych i rozbi├│rkowych nieruchomo┼ôci stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž miasta, b├¬d┬╣cych w bezpo┼ôrednim zarz┬╣dzaniu przez miasto;
13)zapewnienie realizacji inwestycji dofinansowanych z zewn├¬trznych ┼Şr├│de┬│,zgodnie z wymaganiami wynikaj┬╣cymi z dokument├│w szczeg├│┬│owych (procedur, instrukcji) opiniowanie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w sprawach infrastruktury technicznej miasta;
14)opiniowanie wniosk├│w inwestor├│w dotycz┬╣cych przej├¬cia na maj┬╣tek miasta wybudowanej b┬╣d┼Ş eksploatowanej przez nich infrastruktury technicznej;
15)dzia³ania zwi¹zane z ewidencjonowaniem œrodków trwa³ych z zakresu infrastruktury technicznej.
 
16.Do w³aœciwoœci Biura Prawnego nale¿y:
1)opiniowanie pod wzglêdem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta;
2)opiniowanie pod wzglêdem formalno-prawnym projektów umów i porozumieñ;
3)opiniowanie spraw pracowniczych;
4)udzia┬│ w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne kom├│rki organizacyjne projekt├│w um├│w o skomplikowanym charakterze prawnym lub mog┬╣cych spowodowa├Ž powstanie dla miasta powa┬┐nych zobowi┬╣za├▒ finansowych;
5)œwiadczenie pomocy prawnej Radzie i Prezydentowi;
6)udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporz¹dzanie opinii prawnych w ramach bie¿¹cej wspó³pracy z komórkami organizacyjnymi Urzêdu;
7)niezw┬│oczne informowanie kom├│rek organizacyjnych o prowadzonych sprawach s┬╣dowych, wydanych wyrokach oraz bie┬┐┬╣ca wsp├│┬│praca w tym zakresie;
8)zastêpstwo procesowe w sprawach z udzia³em miasta lub Urzêdu;
9)wykonywanie funkcji pe³nomocników miasta i Urzêdu przed s¹dami powszechnymi i urzêdami;
10)prowadzenie zbioru publikator├│w powszechnie obowi┬╣zuj┬╣cych akt├│w prawnych;
11)wsp├│┬│praca w zakresie obs┬│ugi prawnej z jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym sp├│┬│kami prawa handlowego z udzia┬│em miasta.
 
17.Do w³aœciwoœci Biura Prasowego nale¿y:
1)prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczególnoœci:
a)prezentowanie przedstawicielom medi├│w stanowiska Prezydenta, przekazywanie opinii i komentarzy dotycz┬╣cych podejmowanych decyzji,
b)informowanie mieszkañców o dzia³alnoœci organów miasta,
c)autoryzowanie wywiad├│w prasowych z upowa┬┐nienia Prezydenta i Wiceprezydent├│w,
d)uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydent├│w z przedstawicielami medi├│w,
e)przygotowywanie propozycji tekst├│w oficjalnych wyst┬╣pie├▒ Prezydenta i Wiceprezydent├│w,
f)organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Wiceprezydent├│w,
g)monitoring i analiza artyku┬│├│w prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych dotycz┬╣cych miasta,
h)nale¿yte wykorzystanie publikacji prasowych w pracy Prezydenta, Urzêdu i innych podleg³ych jednostek organizacyjnych; udzielanie - w granicach upowa¿nienia - odpowiedzi na krytykê i interwencje w mediach,
i)uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydent├│w z mieszka├▒cami,
2)koordynowanie wspó³pracy Prezydenta z organami administracji rz¹dowej, samorz¹dowej ró¿nych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególnoœci:
a)organizowanie obs┬│ugi kontakt├│w Prezydenta z przedstawicielami administracji rz┬╣dowej, organami samorz┬╣du terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych, Rady Miejskiej Grudzi┬╣dza,
b)nadawanie biegu sk┬│adanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom i wnioskom przez parlamentarzyst├│w, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady Miejskiej Grudzi┬╣dza,
c)uczestnictwo w wizytach, spotkaniach i uroczystoœciach z udzia³em Prezydenta, w tym prowadzenie protoko³u dyplomatycznego i wspó³organizacja kontaktów w³adz miasta z miastami partnerskimi,
3)w zakresie organizowania kontakt├│w Prezydenta z mieszka├▒cami:
a)przygotowywanie i organizacja spotka├▒ Prezydenta z mieszka├▒cami Grudzi┬╣dza,
b)inspirowanie cyklicznych spotkañ Prezydenta ze œrodowiskami zawodowymi miasta,
c)inspirowanie i przygotowywanie spotka├▒ Prezydenta z m┬│odzie┬┐┬╣.
 
18.Do w³aœciwoœci Biura Zamówieñ Publicznych nale¿y:
1)przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej post├¬powania o udzielenie zam├│wienia publicznego, kt├│rego warto┼ô├Ž przekracza 6000 euro;
2)proponowanie wyboru trybu udzielenia zam├│wienia publicznego;
3)przygotowywanie projektu specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia, zaproszenia do negocjacji i zaproszenia do sk┬│adania ofert;
4)przygotowywanie projektu og³oszenia o postêpowaniu;
5)wnioskowanie o powo┬│anie komisji przetargowych;
6)uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
7)sporz¹dzanie protoko³u postêpowania;
8)prowadzenie Centralnego Rejestru Um├│w w sprawach zam├│wie├▒ publicznych;
9)prowadzenie ewidencji udzielanych zam├│wie├▒ publicznych;
10)opracowywanie analiz i sprawozda├▒ w sprawach zam├│wie├▒ publicznych;
11)opracowywanie projektów wewnêtrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postêpowania w sprawach zamówieñ publicznych;
12)przeprowadzanie na polecenie Prezydenta kontroli w zakresie realizacji ustawy Prawo zam├│wie├▒ publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 
19.Do w³aœciwoœci Biura Nadzoru W³aœcicielskiego nale¿y:
1)prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekszta┬│conych jednostek organizacyjnych miasta oraz sp├│┬│ek, w kt├│rych miasto ma udzia┬│y lub akcje;
2)prowadzenie spraw przekszta³ceñ w³asnoœciowych jednostek organizacyjnych miasta;
3)monitoring procesów likwidacyjnych i postêpowañ upad³oœciowych przedsiêbiorstw komunalnych i spó³ek prawa handlowego z udzia³em miasta;
4)koordynacja w zakresie zadañ w³aœcicielskich miasta w stosunku do spó³ek, w których miasto ma udzia³y lub akcje;
5)analiza wynik├│w gospodarczo ÔÇô finansowych sp├│┬│ek komunalnych;
6)przygotowywanie okresowych sprawozdañ i informacji o dzia³alnoœci spó³ek komunalnych;
7)wsp├│┬│praca z zarz┬╣dami i radami nadzorczymi;
8)inicjowanie dzia┬│a├▒ dora┼Şnych np. zwo┬│ywanie zgromadze├▒ wsp├│lnik├│w;
9)przygotowywanie projekt├│w dokument├│w, w tym uchwa┬│, opinii, informacji na zgromadzenie wsp├│lnik├│w;
10)prowadzenie spraw zwi┬╣zanych ze zbywaniem udzia┬│├│w lub akcji miasta w sp├│┬│kach prawa handlowego;
11)przeprowadzanie kontroli tematycznych, kompleksowych oraz dora┼Şnych sp├│┬│ek komunalnych;
12)gromadzenie danych o sp├│┬│kach, w kt├│rych miasto ma udzia┬│y lub akcje;
13)obs┬│uga organu wykonawczego (Prezydenta Grudzi┬╣dza) w zakresie pe┬│nienia funkcji zgromadzenia wsp├│lnik├│w w jednoosobowych sp├│┬│kach miasta Grudzi┬╣dza;
14)sprawowanie nadzoru maj┬╣tkowego nad samodzielnymi publicznymi zak┬│adami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie sprawozdania finansowego;
15)wykonywanie kontroli nad samodzielnymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie prawid³owoœci gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej;
16)nadzór w³aœcicielski nad miejskimi instytucjami kultury.
 
20.Do w³aœciwoœci Miejskiego Konserwatora Zabytków nale¿y:
1)dokonywanie podzia³u i sprzeda¿y zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków a objêtego ochrona konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2)przedstawianie na wniosek w³aœciciela lub posiadacza zabytku zaleceñ konserwatorskich;
3)prowadzenie badañ przedmiotu bêd¹cego zabytkiem lub posiadaj¹cego cechy zabytku;
4)nakazanie w³aœcicielowi lub posiadaczowi przedmiotu bêd¹cego zabytkiem lub posiadaj¹cego cechy zabytku nieruchomego, jak równie¿ nieruchomoœci o cechach zabytku udostêpnienia przedmiotu lub nieruchomoœci na czas niezbêdny do prowadzenia badañ;
5)postêpowanie w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, ¿e jest zabytkiem;
6)postêpowanie w sprawach umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urz¹dzeñ technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrze¿eniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
7)prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepis├│w dotycz┬╣cych ochrony zabytk├│w i opieki nad zabytkami i sporz┬╣dzanie protoko┬│├│w kontroli;
8)nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob├│t budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru zabytk├│w, je┬┐eli zabytek ten spe┬│nia warunki uzasadniaj┬╣ce dokonanie wpisu do rejestru zabytk├│w;
9)uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹;
10)uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹;
11)uzgadnianie pozwoleñ na budowê lub rozbiórkê w stosunku do obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
12)prowadzenie gminnej ewidencji zabytk├│w;
13)inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytk├│w stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž gminy- miasto Grudzi┬╣dz;
14)planowanie i zlecanie opisu zabytk├│w.
 
21.Do w³aœciwoœci Miejskiego Rzecznika Konsumentów nale¿y:
1)zapewnienie konsumentom bezp┬│atnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interes├│w;
2)wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstêpowanie, za ich zgod¹, do tocz¹cego siê postêpowania w sprawach o ochronê interesów konsumentów;
3)sk┬│adanie wniosk├│w w sprawie stanowienia i zmiany przepis├│w prawa miejscowego w zakresie ochrony interes├│w konsument├│w;
4)wspó³dzia³anie z w³aœciwymi terytorialnie delegaturami Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadañ statutowych nale¿y ochrona interesów konsumentów;
5)wystêpowanie do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 
22.Do w³aœciwoœci Urzêdu Stanu Cywilnego nale¿y:
1)rejestracja oraz sporz┬╣dzanie akt├│w urodze├▒, ma┬│┬┐e├▒stw i zgon├│w;
2)prowadzenie ksi┬╣g stanu cywilnego;
3)prowadzenie akt zbiorczych i skorowidz├│w do ksi┬╣g stanu cywilnego;
4)wydawanie wypisów z ksi¹g stanu cywilnego i zaœwiadczeñ dotycz¹cych tych ksi¹g;
5)aktualizowanie przechowywanych ksi┬╣g stanu cywilnego;
6)skreœlanie czêœci wpisu w akcie stanu cywilnego naruszaj¹cego dobra osobiste;
7)wykonywanie orzecze├▒ i postanowie├▒ s┬╣dowych oraz decyzji administracyjnych w zakresie stanu cywilnego;
8)wydawanie zaœwiadczeñ o zdolnoœci prawnej dla obywateli polskich zawieraj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski za granic¹;
9)wydawanie zaœwiadczeñ dla osób zawieraj¹cych ma³¿eñstwo w formie wyznaniowej;
10)przyjmowanie oœwiadczeñ woli:
a)o wst┬╣pieniu w zwi┬╣zek ma┬│┬┐e├▒ski,
b)o uznaniu dziecka,
c)o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska matki,
d)o nadaniu dziecku nazwiska mê¿a matki,
e)o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwi┬╣zanego ma┬│┬┐e├▒stwa,
11)wydawanie zezwoleñ na zawarcie ma³¿eñstwa przed up³ywem miesiêcznego terminu oczekiwania;
12)przyjmowanie zg³oszeñ o urodzeniu siê dziecka w innym okrêgu;
13)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach pozostaj¹cych w zakresie w³aœciwoœci Urzêdu Stanu Cywilnego;
14)powiadamianie ewidencji ludnoœci oraz w³aœciwych Urzêdów Stanu Cywilnego o urodzeniach, zgonach i zawartych ma³¿eñstwach, wspó³organizowanie uroczystoœci zwi¹zanych z jubileuszami po¿ycia ma³¿eñskiego;
15)wpisywanie do aktu urodzenia sporz┬╣dzonego przed dniem 30 sierpnia 1955 r. imienia ojca;
16)poœwiadczenie danych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
23.Do w³aœciwoœci Audytora Wewnêtrznego nale¿y:
1)sporz¹dzanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnêtrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka;
2)przeprowadzanie audytów wewnêtrznych:
a)badanie wiarygodnoœci sprawozdañ finansowych oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu,
b)dokonywanie oceny adekwatnoœci, efektywnoœci i skutecznoœci systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli, zarz¹dzania ryzykiem i kierowania jednostk¹,
c)dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowoœci i oszczêdnoœci w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania mo¿liwie najlepszych efektów w ramach posiadanych œrodków oraz przestrzegania terminów realizacji zadañ i zaci¹gniêtych zobowi¹zañ,
3)okreœlanie oraz analiza przyczyn i skutków wszelkich uchybieñ w celu uzyskania obiektywnej i niezale¿nej oceny funkcjonowania Urzêdu i jednostek organizacyjnych miasta;
4)przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usuniêcia uchybieñ, o których mowa wy¿ej;
5)sporz┬╣dzanie sprawozda├▒ z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami Prezydentowi;
6)monitorowanie wykonywania rekomendacji;
7)opracowywanie sprawozda├▒ z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
8)wspó³praca z audytorami/kontrolerami zewnêtrznymi, w tym monitorowanie zaleceñ pokontrolnych;
9)nadzorowanie og├│┬│u przedsi├¬wzi├¬├Ž podejmowanych w celu zapewnienia zgodno┼ôci i doskonalenia systemu zarz┬╣dzania jako┼ôci┬╣ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001 w ramach pe┬│nionej funkcji Pe┬│nomocnika ds. Systemu Zarz┬╣dzania Jako┼ôci┬╣.
 
24.Do w³aœciwoœci Architekta Miejskiego nale¿y:
1)wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzêdu;
2)opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projekt├│w elewacji, pomnik├│w, reklam, ma┬│ej architektury itp.;
3)opiniowanie koncepcyjnych rozwi┬╣za├▒ urbanistyczno-architektonicznych.
 
 
Rozdzia┬│ IV
Zakres czynnoœci i odpowiedzialnoœci
 
┬ž 18
Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo nad prac¹ Urzêdu, a ponadto:
1)reprezentuje gminê - miasto Grudzi¹dz na zewn¹trz;
2)koordynuje wspó³pracê z innymi urzêdami i instytucjami;
3)kieruje bie┬┐┬╣cymi sprawami miasta;
4)wykonuje obowi¹zki zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników Urzêdu;
5)zwo┬│uje Kolegia i przewodniczy im;
6)wydaje zalecenia co do sposobu za┬│atwienia spraw wa┬┐nych z punktu widzenia interesu miasta;
7)wydaje wytyczne co do zasad planowania pracy przez poszczeg├│lne kom├│rki organizacyjne oraz zasad ich rozliczania;
8)za³atwia sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ z zakresu spraw wojskowych;
9)dowodzi ochron¹ ludnoœci;
10)przewodniczy komitetowi przeciwpowodziowemu;
11)wyznacza rzecznika dyscyplinarnego;
12)przedk┬│ada uchwa┬│y Rady Miejskiej organowi nadzoru;
13)przedk³ada uchwa³ê bud¿etow¹ Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
14)udziela upowa┬┐nie├▒ do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu;
15)przyjmuje interesant├│w w sprawach skarg i wniosk├│w.
 
┬ž 19
W czasie nieobecnoœci Prezydenta lub w przypadku jego niezdolnoœci do sprawowania swojej funkcji zastêpuje go upowa¿niony Wiceprezydent.
 
┬ž 20
1.Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta nadzoruj¹ pracê podporz¹dkowanych im komórek organizacyjnych.
2.Prezydent w drodze ok├│lnika ustala zakres podporz┬╣dkowania kom├│rek organizacyjnych Wiceprezydentom, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
 
┬ž 21
Do zada├▒ Wiceprezydent├│w nale┬┐y:
1)udzielanie aprobaty dla materia┬│├│w kierowanych na Kolegium Prezydenta, sesje Rady, oraz posiedzenia komisji Rady;
2)nadz├│r nad wykonywaniem uchwa┬│ Rady oraz rozpoznawaniem wniosk├│w komisji Rady przez podleg┬│e kom├│rki organizacyjne;
3)dokonywanie oceny dzia³alnoœci gminnych jednostek organizacyjnych;
4)pe┬│nienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Prezydenta;
5)uczestniczenie w posiedzeniach Rady i komisjach Rady;
6)dokonywanie ostatecznej aprobaty w sprawach przekazanych do Prezydenta;
7)przyjmowanie mieszka├▒c├│w w sprawach skarg i wniosk├│w.
 
┬ž 22
Sekretarz Miasta w szczeg├│lno┼ôci nadzoruje prac├¬ Urz├¬du pod wzgl├¬dem organizacyjnym, koordynuje dzia┬│alno┼ô├Ž kom├│rek organizacyjnych oraz dba o zapewnienie prawid┬│owych warunk├│w organizacyjnych i materialnych dla wykonywania zada├▒ Urz├¬du.
 
┬ž 23
Sekretarz Miasta w uzgodnieniu z Prezydentem tworzy i realizuje politykê kadrow¹ i p³acow¹ w Urzêdzie.
 
┬ž 24
Do zadañ Sekretarza Miasta nale¿y w szczególnoœci:
1)dba┬│o┼ô├Ž o odpowiedni stan organizacji biurowo┼ôci;
2)czuwanie nad w³aœciwym trybem pracy Urzêdu;
3)zapewnienie sprawnoœci dzia³ania Urzêdu;
4)kontrola przestrzegania czasu pracy i dyscypliny pracy w Urzêdzie;
5)kontrola wykorzystywania w Urzêdzie w sposób prawid³owy œrodków osobowych i rzeczowych;
6)dbanie o odpowiedni poziom fachowy kadr, organizowanie szkole├▒;
7)nadz├│r nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu;
8)dokonywanie ostatecznej aprobaty pod wzglêdem formalnym spraw przekazywanych do Prezydenta;
9)nadzór pod wzglêdem formalnym nad przygotowywanymi projektami uchwa³ Rady, okólników i zarz¹dzeñ Prezydenta;
10)nadz├│r nad terminowym sk┬│adaniem odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i komisji Rady, przygotowywanie materia┬│├│w informacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie;
11)prowadzenie i aktualizacja zbioru przepis├│w prawa gminnego.
 
┬ž 25
1.Skarbnik Miasta jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu.
2.G³ównym zadaniem Skarbnika Miasta jest nadzór nad przygotowaniem projektu bud¿etu i czuwanie nad prawid³owoœci¹ jego wykonania.
 
┬ž 26
Do zakresu zadañ Skarbnika Miasta nale¿y w szczególnoœci:
1)czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny bud┬┐etowej;
2)czuwanie nad prowadzeniem rachunkowoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
3)wykonywanie dyspozycji œrodkami bud¿etowymi;
4)udzielanie kontrasygnaty czynnoœciom prawnym powoduj¹cym dla miasta powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych;
5)uczestniczenie w negocjacjach dotycz┬╣cych um├│w o szczeg├│lnym znaczeniu dla miasta;
6)analiza zasadnoœci i celowoœci wydatków bud¿etowych;
7)ekonomiczna analiza plan├│w finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
8)nadzór nad prawid³owym rozliczaniem siê jednostek organizacyjnych otrzymuj¹cych œrodki z bud¿etu gminy;
9)sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatk├│w i op┬│at;
10)czuwanie nad œci¹ganiem nale¿noœci;
11)nadz├│r nad przygotowaniem sprawozda├▒ okresowych i rocznych z wykonania bud┬┐etu gminy;
12)opracowanie projektu przepisów wewnêtrznych z zakresu prowadzenia rachunkowoœci, w szczególnoœci planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, kontroli dokumentów ksiêgowych i instrukcji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
 
┬ž 27
1.Kierownicy komórek organizacyjnych prowadz¹ sprawy nale¿¹ce do zakresu w³aœciwoœci komórek i nadzoruj¹ wykonywanie zadañ przez podleg³ych im pracowników, kieruj¹ prac¹ tych komórek zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami prze³o¿onych.
2.Kierownicy komórek organizacyjnych wykonuj¹ te¿ czynnoœci nadzorcze, kontrolne w jednostkach organizacyjnych miasta, w zakresie w³aœciwoœci merytorycznej komórki.
 
┬ž 28
Kierownicy kom├│rek organizacyjnych wykonuj┬╣ zadania w zakresie:
1)wykonywania polece├▒ wydanych podczas Kolegi├│w Prezydenta;
2)bezpoœredniego nadzoru s³u¿bowego nad podleg³ymi im pracownikami;
3)nale┬┐ytego organizowania pracy w kom├│rce organizacyjnej;
4)koordynowania pracy Referat├│w w kom├│rce organizacyjnej;
5)kontroli przestrzegania przepis├│w prawa;
6)kontroli wewnêtrznej nad dzia³alnoœci¹ komórki;
7)ustalania zakresu czynnoœci podleg³ych im pracowników.
 
┬ž 29
Kierownik kom├│rki organizacyjnej odpowiada za:
1)merytoryczn┬╣ i prawn┬╣ prawid┬│owo┼ô├Ž podejmowanych i aprobowanych przez niego rozstrzygni├¬├Ž;
2)jednolito┼ô├Ž rozstrzygni├¬├Ž i zgodno┼ô├Ž z poleceniami Prezydenta;
3)informowanie Prezydenta o sprawach tego wymagaj┬╣cych;
4)przekazywanie polece├▒ Prezydenta podleg┬│ym pracownikom;
5)sprawowanie kontroli wewnêtrznej w komórce;
6)przestrzeganie stosowania dokumentów jakoœci (Ksiêgi Jakoœci, procedur) w zakresie zadañ wykonywanych przez komórkê organizacyjn¹.
 
┬ž 30
Kierownik Referatu pe³ni zazwyczaj funkcjê referenta w swoim Referacie w rozumieniu Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i zwi¹zków miêdzygminnych.
 
┬ž 31
Kierownik Referatu odpowiada za:
1)nale¿yt¹ pracê Referatu;
2)nale┬┐yte roz┬│o┬┐enie pracy na poszczeg├│lnych pracownik├│w;
3)zapoznanie pracownik├│w z przepisami;
4)stron├¬ merytoryczn┬╣ i prawn┬╣ za┬│atwie├▒, celowo┼ô├Ž, zgodno┼ô├Ž ze wskazaniami prze┬│o┬┐onych;
5)oszcz├¬dno┼ô├Ž, sprawno┼ô├Ž i upraszczanie trybu za┬│atwiania spraw;
6)podejmowanie wobec prze┬│o┬┐onych inicjatywy co do spraw, kt├│rych za┬│atwianie jest konieczne z punktu widzenia stosunk├│w faktycznych i prawnych;
7)przestrzeganie przepis├│w prawa.
 
┬ž 32
Urzêdnicy wykonuj¹ swoje obowi¹zki zgodnie z przydzielonym im zakresem czynnoœci ustalonym przez kierownika komórki organizacyjnej.
 
┬ž 33
Urz├¬dnicy ponosz┬╣ odpowiedzialno┼ô├Ž za:
1)sprawne za┬│atwienie spraw uwzgl├¬dniaj┬╣cych szybko┼ô├Ž, ekonomik├¬ i prostot├¬ post├¬powania;
2)œcis³e stosowanie przepisów prawa materialnego oraz proceduralnego;
3)precyzyjne przytaczanie w szczególnoœci dat, nazwisk, obliczeñ liczbowych;
4)dok┬│adne gromadzenie materia┬│u potrzebnego do za┬│atwienia sprawy, ustalenie stanu faktycznego, przedstawienie sprawy w zakresie swego dzia┬│ania;
5)dok┬│adn┬╣ znajomo┼ô├Ž przepis├│w obowi┬╣zuj┬╣cych w zakresie swego dzia┬│ania;
6)nale┬┐yte przechowywanie dokument├│w, akt, prowadzenie ewidencji.
 
┬ž 34
Urz├¬dnicy wykorzystuj┬╣cy specjalistyczne dziedziny wiedzy ponosz┬╣ odpowiedzialno┼ô├Ž za prawid┬│owo┼ô├Ž za┬│atwienia sprawy zgodnie z dan┬╣ dziedzin┬╣ wiedzy fachowej oraz zobowi┬╣zani s┬╣ do przestrzegania wszystkich regu┬│ dotycz┬╣cych innych urz├¬dnik├│w.
 
┬ž 35
Odpowiedzialno┼ô├Ž, kt├│ra ci┬╣┬┐y na urz├¬dnikach nie zwalnia ich prze┬│o┬┐onych od odpowiedzialno┼ôci za prac├¬ podleg┬│ych im pracownik├│w.
 
Rozdzia┬│ V
Zasady podpisywania pism
 
┬ž 36
Do podpisu Prezydenta s¹ zastrze¿one w szczególnoœci:
1)zarz┬╣dzenia Prezydenta;
2)ok├│lniki Prezydenta;
3)pisma kierowane do naczelnych i centralnych organ├│w administracji rz┬╣dowej, starost├│w, marsza┬│k├│w wojew├│dztw;
4)odpowiedzi na wyst┬╣pienia Rzecznika Praw Obywatelskich, senator├│w, pos┬│├│w i radnych;
5)pisma kierowane bezpoœrednio do wojewodów i organów niezespolonej administracji rz¹dowej;
6)kierowanie do prokuratury zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa;
7)sprawy dotycz¹ce organizacji i zasad funkcjonowania Urzêdu;
8)opinie o nadsy┬│anych przez w┬│adze centralne projektach akt├│w prawnych;
9)sprawy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spo³ecznoœci lokalnej i interesu pañstwa;
10)sprawy skarg na dzia┬│alno┼ô├Ž Urz├¬du i jego pracownik├│w;
11)sprawy osobowe;
12)sprawy sporne miêdzy urzêdami.
 
┬ž 37
Prezydent mo┬┐e zastrzec do swojego podpisu inne kategorie spraw lub poszczeg├│lne sprawy.
 
┬ž 38
Prezydent mo┬┐e upowa┬┐ni├Ž pracownika Urz├¬du do podpisywania pism w sprawach, o kt├│rych mowa w ┬ž 37 lub do podpisywania poszczeg├│lnych pism. Upowa┬┐nienie do podpisywania pism otrzymuje na pi┼ômie okre┼ôlony pracownik Urz├¬du oraz sk┬│ada si├¬ je do akt osobowych tego pracownika.
 
┬ž 39
W czasie nieobecno┼ôci Prezydenta lub gdy Prezydent nie mo┬┐e z innych przyczyn podpisa├Ž dokument├│w obowi┬╣zek ten przechodzi na Wiceprezydent├│w.
 
┬ž 40
1.Skarbnik Miasta udziela kontrasygnaty na dokumentach powoduj¹cych dla gminy powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych.
2.W czasie nieobecno┼ôci Skarbnika Miasta kontrasygnaty mo┬┐e udzieli├Ž inna osoba upowa┬┐niona przez niego na pi┼ômie.
 
┬ž 41
Skarbnik Miasta podpisuje i przedstawia Prezydentowi projekt bud┬┐etu miasta oraz projekty zmian w bud┬┐ecie.
 
┬ž 42
1.Kierownicy podpisuj┬╣ z upowa┬┐nienia Prezydenta pisma nale┬┐┬╣ce do w┬│a┼ôciwo┼ôci kom├│rek organizacyjnych, kt├│rymi kieruj┬╣ oraz aprobuj┬╣ projekty rozstrzygni├¬├Ž zastrze┬┐onych dla Prezydenta, Wiceprezydent├│w, Sekretarza i Skarbnika.
2.W kom├│rkach organizacyjnych, w kt├│rych dzia┬│aj┬╣ referaty Kierownik Referatu aprobuje projekty rozstrzygni├¬├Ž zastrze┬┐onych dla Prezydenta, Wiceprezydent├│w, Sekretarza, Skarbnika lub Kierownika .
 
┬ž 43
W czasie nieobecnoœci kierownika lub niemo¿noœci wykonywania obowi¹zków zastêpuje go wyznaczony przez Prezydenta pracownik.
 
┬ž 44
Pracownicy Urzêdu podpisuj¹ na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Prezydenta pisma nale¿¹ce do ich zakresu czynnoœci.
 
┬ž 45
Kopia pisma powinna by├Ž zaopatrzona w odr├¬czn┬╣ i czyteln┬╣ adnotacj├¬ pracownika opracowuj┬╣cego projekt pisma, zawieraj┬╣c┬╣ skr├│t "Opr.", a tak┬┐e imi├¬ i nazwisko, stanowisko s┬│u┬┐bowe tego pracownika (z lewej strony pod tre┼ôci┬╣ pisma) lub paraf├¬ z imienn┬╣ piecz┬╣tk┬╣ oraz dat├¬ sporz┬╣dzenia pisma.
 
┬ž 46
Aprobata wstêpna prze³o¿onego nastêpuje przez z³o¿enie parafy z imienn¹ piecz¹tk¹ pod projektem pisma w lewym dolnym rogu.
 
┬ž 47
1.Projekty um├│w zawieranych przez Prezydenta oraz projekty decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta, wymagaj┬╣ uzgodnienia formalno-prawnego z Biurem Prawnym.
2.Projekty powtarzaj¹cych siê umów, decyzji administracyjnych wymagaj¹ uzgodnienia z Biurem Prawnym pierwszego egzemplarza, stanowi¹cego wzór dla pozosta³ych projektów.
 
Rozdzia┬│ VI
Zasady opracowywania akt├│w prawa gminnego i akt├│w
kierownictwa wewnêtrznego
 
┬ž 48
1.Projekty akt├│w prawa gminnego i akt├│w kierownictwa wewn├¬trznego sporz┬╣dzaj┬╣ w┬│a┼ôciwe merytorycznie kom├│rki organizacyjne zgodnie z obowi┬╣zuj┬╣c┬╣ procedur┬╣ P-OR.01 ÔÇťTworzenie akt├│w prawnychÔÇŁ.
2.Projekty akt├│w w swej formie i tre┼ôci powinny by├Ž zgodne z zasadami techniki prawodawczej.
3.Forma j├¬zykowa akt├│w powinna uwzgl├¬dnia├Ž postulaty jasno┼ôci, jednoznaczno┼ôci i zwi├¬z┬│o┼ôci przepis├│w.
 
┬ž 49
1.W przypadku, gdy wynika to z przepis├│w prawa lub te┬┐ wymaga tego charakter i waga normowanej sprawy nale┬┐y projekt aktu uzgodni├Ž z zainteresowanymi komisjami Rady lub z zainteresowanymi podmiotami.
2.W przypadkach przewidzianych ustaw┬╣ z 23 maja 1991 r. o zwi┬╣zkach zawodowych projekt aktu powinien by├Ž uzgodniony z w┬│a┼ôciwymi w┬│adzami zwi┬╣zk├│w zawodowych.
3.Projekty akt├│w w sprawach wywo┬│uj┬╣cych skutki finansowe dla miasta powinny by├Ž uzgodnione ze Skarbnikiem Miasta.
 
┬ž 50
Projekty akt├│w wymagaj┬╣ pisemnego uzgodnienia formalno-prawnego przez pracownika Biura Prawnego.
 
┬ž 51
Urz¹d prowadzi zbiór przepisów prawa gminnego dostêpny do powszechnego wgl¹du.
 
┬ž 52
W sprawach kierownictwa wewnêtrznego Prezydent wydaje okólniki.
 
Rozdzia┬│ VII
Tryb przyjmowania i za┬│atwiania skarg i wniosk├│w
 
┬ž 53
1.Prezydent sprawuje zwierzchni nadz├│r nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i za┬│atwianiem skarg i wniosk├│w.
2.Sekretarz Miasta - we wspó³pracy z Wiceprezydentami i Skarbnikiem Miasta, przy pomocy Kierownika Wydzia³u Organizacyjnego, sprawuje nadzór oraz kontrolê nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i za³atwianiem skarg i wniosków.
 
┬ž 54
Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi w Urzêdzie Wydzia³ Organizacyjny.
 
┬ž 55
1.Przedstawiciele kierownictwa Urzêdu przyjmuj¹ interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach w ka¿dy wtorek, w godzinach od 9:00 do 15:30.
2.Cotygodniowe, wtorkowe przyjêcia interesantów przez przedstawicieli kierownictwa Urzêdu odbywaj¹ siê w obecnoœci pracowników Wydzia³u Organizacyjnego lub pracowników innych w³aœciwych rzeczowo komórek organizacyjnych, do obowi¹zków których nale¿y w szczególnoœci prowadzenie ewidencji wnoszonych w tym trybie spraw.
3.Ewidencja, o kt├│rej mowa w ust. 2 powinna wskazywa├Ž:
1)liczbê porz¹dkow¹ przyjêcia;
2)datê przyjêcia;
3)imiê i nazwisko przyjêtego interesanta;
4)adres przyjêtego interesanta;
5)kto i w czyjej obecnoœci przyj¹³ interesanta;
6)przedmiot wniesionej przez interesanta sprawy;
7)w jaki sposób przyjmuj¹cy za³atwi³ wniesion¹ przez interesanta sprawê (tzn. jakie rozstrzygniêcia podj¹³ przyjmuj¹cy lub jakie i komu wyda³ polecenia albo jakich informacji udzieli³ interesantowi, itp.);
8)uwagi.
 
Rozdzia┬│ VIII
Tryb wykonywania kontroli wewnêtrznej i zewnêtrznej
 
┬ž 56
System kontroli wykonywanej w Urzêdzie oraz przez Urz¹d obejmuje kontrolê wewnêtrzn¹ i kontrolê zewnêtrzn¹.
 
┬ž 57
W zakresie powierzonych im zadañ kontrolê wewnêtrzn¹ w Urzêdzie sprawuj¹:
1)Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz i Skarbnik Miasta;
2)Kierownicy i Zastêpcy kierowników komórek organizacyjnych Urzêdu;
3)pracownicy Wydzia³u Finansowego i Organizacyjnego, a tak¿e inni pracownicy Urzêdu zobowi¹zani do wykonywania kontroli wewnêtrznej.
 
┬ž 58
W zakresie ustalonym w przepisach prawa Prezydent sprawuje kontrolê zewnêtrzn¹ w stosunku do komunalnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.Ostatnia zmiana:
2007-09-25 11:47, Tomasz Kopczy├▒ski,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza