Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Redakcja >


Adam Milewski

Agnieszka Aleksandrowicz
Jednostka UMG: Informacje na stronie:
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/menu/44.dhtml
Telefon: 056 4510299
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja dotycz┬╣cych planowania przestrzennego

Alina Obruszkiewicz
Telefon: 056 4510259
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu ochrony œrodowiska, gospodarki komunalnej

Anna Wojtusik
Telefon: 056 4510395
Stanowisko: Sekretarka
Czynnoci: wprowadzanie i edycja informacji z zakresu dr├│g miejskich oraz komunikacji miejskiej

Beata Kulpa
Telefon: 056 4510340
E-mail: prawo@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Referent
Czynnoci: wpisywanie informacji

Beata Pawska
Telefon: 056 4510320
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wprowadzanie informacji z zakresu spraw spo┬│ecznych

Dorota Pokora
Telefon: 056 4510386
E-mail: elud@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Referatu Ewidencji Ludnoœci
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu ewidencji ludnoœci

Edyta Malinowska
Telefon: 056 4510402
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Sprawy z zakresu Wydzia┬│u Komunikacji

Elwira Chodyna - Ma┬│kiewicz

Ewa Olszewska

Gra┬┐yna Kondek
Telefon: 056 4510233
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie i deycja informacji z zakresu zam├│wie├▒ publicznych

Jaros┬│aw Kruza
Stanowisko: Programista firmy CONCEPT

Kamilla Perzewska
Telefon: 056 4510310
E-mail: kamilla@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja z zakresu oœwiaty

Katarzyna D┬╣browska
Telefon: 056 4510270
Stanowisko: Referent
Czynnoci: Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomoœciami

Katarzyna Stellmacher
Telefon: 056 4510212
E-mail: kstellmacher@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej Grudzi┬╣dza

Kinga B┬╣czkowska
Telefon: 056 4510297
E-mail: k.baczkowska@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie obs┬│ugi Funduszy Europejskich

Leszek Leliwa
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: informacje z zakresu zarz┬╣dzania kryzysowego

Magdalena Pi┬╣tkowska
Telefon: 056 45 10 242
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji w zakresie podatk├│w i op┬│at lokalnych

Magdalena Walczak
Telefon: 056 4510301
E-mail: m.walczak@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Administrator BIP

Maja Miechowiecka

Maria Wiergowska

Ma┬│gorzata Sadowska - Rodziewicz
Telefon: 056 4510330
E-mail: m.rodziewicz@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie kultury i sportu

Micha┬│ Heyka
Jednostka UMG: Informacje na stronie:
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/menu/44.dhtml
Telefon: 056 4510299
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu planowania przestrzennego

Robert Ko┼Şlikowski
Telefon: 056 4510222
E-mail: rkozlikowski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja

Romualda Rudnik
Telefon: 056 4510303
E-mail: bzp@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Biura
Czynnoci: wprowadzanie og³oszeñ zamówieñ publicznych Urzêdu

Sylwia Szczêsna
Telefon: 056 4510232
E-mail: s.szczesna@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: sprawy zwi┬╣zane z bud┬┐etem miasta

Tomasz Kopczy├▒ski
Telefon: 056 4510301
E-mail: t.kopczynski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Referent
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu spraw organizacyjnych Urzêdu

Wojciech Matczy├▒ski
Telefon: 056 4510279
E-mail: w.matczynski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja

Wojciech Stodolski
Telefon: 056 4510422
E-mail: w.stodolski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Asystent Administratora - Informatyk (udziela pomocy technicznej redaktorom)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza