Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne >
Data (2024-06-14)
-
Tytu│
TreťŠ (tylko treťŠ html)
Rodzaj dokumentu
Numer (nr/rok)
/
Dziedzina (wybierz)
   


IloťŠ dokumentˇw: 2836
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytu│ Data wydania
Zarz¹dzenia Prezydenta 440/2007 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomoœci po³o¿onej na terenie gminy - miasto Grudzi¹dz 28.12.2008
Zarz¹dzenia Prezydenta 443/2007 zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie Prezydenta Grudzi¹dza w sprawie zmiany planu œrodków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzêdu Pracy w Grudzi¹dzu na 2007 rok. 31.12.2007
Zarz┬╣dzenia Prezydenta 442/2007 w sprawie upowa┬┐nienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. 31.12.2007
Zarz¹dzenia Prezydenta 441/2007 zmieniaj¹ce Uchwa³ê Rady Miejskiej Grudzi¹dza w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2007 rok 31.12.2007
Uchwa³y RMG XIX/175/2007 Uchwa³a w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postêpowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacjê zleconych zadañ publicznych 28.12.2007
Uchwa³y RMG XIX/174/2007 Uchwa³a w sprawie rodzajów wyró¿nieñ i wysokoœci nagród za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym oraz szczegó³owych zasad i trybu ich przyznawania 28.12.2007
Uchwa┬│y RMG XIX/173/2007 Uchwa┬│a zmieniaj┬╣ca uchwa┬│├¬ w sprawie ustalenia zasad wydzier┬┐awiania nieruchomo┼ôci stanowi┬╣cych w┬│asno┼ô├Ž gminy-miasto Grudzi┬╣dz na okres d┬│u┬┐szy ni┬┐ 3 lata 28.12.2007
Uchwa┬│y RMG XIX/172/2007 Uchwa┬│a w sprawie uchwalenia bud┬┐etu na 2008 rok 28.12.2007
Uchwa³y RMG XIX/171/2007 Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2007 rok 28.12.2007
Zarz¹dzenia Prezydenta 439/2007 zmieniaj¹ce Zarz¹dzenie Prezydenta Grudzi¹dza w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Grudzi¹dzu. 28.12.2007
Zarz¹dzenia Prezydenta 438/2007 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomoœci po³o¿onych na terenie gminy - miasto Grudzi¹dz. 21.12.2007
Uchwa┬│y RMG XVIII/170/2007 Uchwa┬│a w sprawie harmonogramu termin├│w obrad Rady Miejskiej Grudzi┬╣dza (na 2008 r.) 19.12.2007
Uchwa³y RMG XVIII/169/2007 Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudzi¹dza (na 2007 r.) 19.12.2007
Uchwa³y RMG XVIII/168/2007 Uchwa³a w sprawie powo³ania Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Grudzi¹dzu 19.12.2007
Uchwa³y RMG XVIII/167/2007 Uchwa³a w sprawie odwo³ania Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Grudzi¹dzu 19.12.2007
Uchwa┬│y RMG XVIII/165/2007 Uchwa┬│a w sprawie zsasad tworzenia w systemach informatycznych nazw ulic i plac├│w oraz ustalenia s┬│ownika nazw ulic i plac├│w 19.12.2007
Uchwa┬│y RMG XVIII/164/2007 Uchwa┬│a w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi┬╣zywania Problem├│w Alkoholowych oraz Przeciwdzia┬│ania Narkomanii na 2008 rok 19.12.2007
Uchwa┬│y RMG XVIII/163/2007 Uchwa┬│a w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok 19.12.2007
Uchwa┬│y RMG XVIII/162/2007 Uchwa┬│a w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z bud┬┐etu miasta dla zak┬│ad├│w bud┬┐etowych na 2008 rok 19.12.2007
Uchwa³y RMG XVIII/161/2007 Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2007 rok 19.12.2007Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza