Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne >
Data (2024-06-14)
-
Tytu│
TreťŠ (tylko treťŠ html)
Rodzaj dokumentu
Numer (nr/rok)
/
Dziedzina (wybierz)
   


IloťŠ dokumentˇw: 182
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytu│ Data wydania
Inny dokument OR.I.1110-122/2007 INFORMACJA dot. post├¬powania konkursowego w celu wy┬│onienia kandydata na stanowisko KIEROWNIKA BIURA NADZORU W┬úA┼ĺCICIELSKIEGO 01.08.2007
Inny dokument PP.II 7331-1-1/2007 OG£OSZENIE 16.02.2007
Inny dokument OR.I.1111ÔÇô76/2006 I N F O R M AC J A dotycz┬╣ca post├¬powania konkursowego w celu wy┬│onienia kandydat├│w na stanowisko m┬│odszego referenta w Wydziale Zarz┬╣du Komunikacji Miejskiej Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu 08.06.2006
Inny dokument OR.I.1111 ÔÇô 81-82/2006 I N F O R M AC J A dotycz┬╣ca post├¬powania konkursowego w celu wy┬│onienia kandydat├│w na stanowiska referent├│w w Wydziale Spraw Spo┬│ecznych Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-38/2006 Na podstawie art. 61 ┬ž 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post├¬powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p├│┼Şn.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia po rozpatrzeniu wniosku: Us┬│ugi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie PROJBUD 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-37/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Przekroczenie gazoci┬╣giem ┼ôredniego ci┼ônienia de-160 PE pod Kana┬│em Trynka w rejonie ulicy Trynkowej i Droga Graniczna w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-26/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Budowa sieci wodoci┬╣gowej w ulicy Wierzbowy Zak┬╣tek w Grudzi┬╣dzu Owczarki dzia┬│ka nr 25/11 obr. 156ÔÇŁ. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-25/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Budowa sieci wodoci┬╣gowej w ulicy Wierzbowy Zak┬╣tek w Grudzi┬╣dzu Owczarki dzia┬│ka nr 22/21 obr. 156ÔÇŁ. 08.06.2006
Inny dokument IM.I.7624-64/2006 Wszcz├¬cie post├¬powania w sprawie uzyskania decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach o oddzia┬│ywaniu przedsi├¬wzi├¬cia na ┼ôrodowisko tj. Przebudowa ÔÇô zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii kom├│rkowej PLUS GSM Nr BT 4 4094 ÔÇ×GRUDZI┬ąDZ MNISZEKÔÇŁ zlokalizowanej na dachu silos├│w w Grudzi┬╣dzu przy ulicy Metalowc├│w 1-3(dzia┬│ka nr 76/18) 06.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-27/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Przebudowa sieci wodoci┬╣gowej w ulicy Ko┼ôciuszki, Wary├▒skiego, Korczaka w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ. 05.06.2006
Inny dokument MK.II.7321-9/2005 Og┬│oszenie w sprawie przyst┬╣pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Wary├▒skiego, Lipow┬╣, Drog┬╣ Kurpiowsk┬╣ i Drog┬╣ Graniczn┬╣ 05.06.2006
Inny Dokument IM.I.7624/1-43/2006 Wszczêcie postêpowania w sprawie uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko tj. Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Grudzi¹dzu przy ulicy Cegielnianej 3 (punkt 36890) 01.06.2006
Inny dokument IM.I.6210-8/2006 Wszczêciwe postêpowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzeñ wodnych: tj. dwóch stawów na terenie dzia³ki nr 2 obr. 17 przy ulicy Polnej w Grudzi¹dzu 01.06.2006
Inny dokument MK.II.7331-1-24/2006 Og³oszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowê gazoci¹gu przy ul. £yskowskiego w Grudzi¹dzu 31.05.2006
Inny dokument Bud┬┐et/2005 Informacja o wykonaniu bud┬┐etu Gminy ÔÇô Miasto Grudzi┬╣dz za IV kwarta┬│ 2005 roku 30.05.2006
Inny dokument MK.II.7331-1-23/2006 Og³oszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowê gazociagu przy ul.Paderewskiego w Grudzi¹dzu 23.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-11/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Budowa stacji kontroli pojazd├│w na dzia┬│ce nr 48/34 w Grudzi┬╣dzu przy ulicy HalleraÔÇŁ 22.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-5/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Modernizacja kot┬│a parowego OR-32 nr 1 na terenie OPEC GRUDZI┬ąDZ Sp. z o.o. przy ulicy Budowlanych 7 w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ 19.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-4/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Budowa sieci wodoci┬╣gowej na dzia┬│ce nr 9/1 obr.21 przy ulicy Polnej w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ 19.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-33/2006 Wydanie decyzji o ┼ôrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj├¬ przedsi├¬wzi├¬cia pt. ÔÇ×Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni┬╣ PS-8, PS-9, PS-10 w dzielnicy Owczarki w Grudzi┬╣dzuÔÇŁ 19.05.2006



Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza