Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Udzia┬│ Grudzi┬╣dza w Zwi┬╣zkach i Organizacjach >
 
Zwi┬╣zek Miast Polskich

 Siedziba ul. Robocza 46A, Pozna├▒ 61-517
 Opis dziaalnoci

Przedstawiciele Zwi¹zku wchodz¹ w sk³ad Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorz¹dów, przygotowane przez Zarz¹d czy komisje problemowe Zwi¹zku, a tak¿e wypracowane w czasie konferencji, spotkañ i zjazdów s¹ przedstawiane: Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego i jej zespo³om roboczym, komisjom Sejmu i Senatu, odpowiednim ministerstwom. Zwi¹zek wspiera dzia³ania miast i gmin, które wystêpuj¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorz¹dów rozwi¹zañ prawnych. Zwraca siê tak¿e do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy albo podjêcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin. W celu uzyskania odpowiednich regulacji prawnych przedstawiciele Zwi¹zku wspó³pracuj¹ nie tylko z komisjami Sejmu i Senatu, czy poszczególnymi ministerstwami. Dla przedstawicieli miast Zwi¹zek organizuje zjazdy, konferencje lub warsztaty. W pracach 15 problemowych komisji Zwi¹zku bierze udzia³ blisko 300 reprezentantów miast. Wyniki przeprowadzanych badañ ankietowych s¹ wykorzystywane w pracach legislacyjnych i eksperckich oraz udostêpniane miastom.

 Data przystpienia  24 1990
 Strona www  http://www.zmp.poznan.pl
Zwi¹zek Miast Nadwiœlañskich

 Siedziba ul. Podmurna 4/6, Toru├▒ 87-100
 Opis dziaalnoci

Za┬│o┬┐enia

 Strona www  http://www.zmn.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza