Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Statystyki >
Statystyki wejťŠ na strony z menu podmiotowego
Strona G┬│├│wna > 288684
Strona G┬│├│wna > Informacje > 111641
Strona G┬│├│wna > Zam├│wienia Publiczne > 52920
Strona G┬│├│wna > Jednostki Organizacyjne i Sp├│┬│ki Prawa Handlowego > 45275
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju > 38011
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > 21800
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Nab├│r na stanowiska > 19158
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > Uchwa┬│y > 18646
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Wydzia┬│y i biura > 16367
Strona G┬│├│wna > Gospodarka finansowa > 14299
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Kodeks etyki urzednika > 13227
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Przewodnik przedsiêbiorcy > 11437
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Radni > 10201
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Wydzia┬│y i biura > Pracownicy > 9677
Strona G┬│├│wna > Oferta inwestycyjna > 9401
Strona G┬│├│wna > Regulamin Organizacyjny > 9224
Strona G┬│├│wna > Podstawowe Dane > 9150
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Prezydent Grudzi┬╣dza > 9006
Strona G┬│├│wna > Og┬│oszenia Prezydenta > 8926
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Rejestr zmian > 7357
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > Zarz┬╣dzenia i pisma PMG > 7303
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > 7048
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Regulamin organizacyjny > 6469
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Kontakt > 5870
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Statystyki > 5390
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Prezydent Grudzi┬╣dza > Sekretarz Miasta > 5185
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Regulamin organizacyjny > Schemat organizacyjny > 5123
Strona G┬│├│wna > Rada Miejska > Sesje > 4996
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > Statut Miasta > 4966
Strona G┬│├│wna > Wybory 2007 > 4939
Strona G³ówna > Oœwiadczenia maj¹tkowe > Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych > 4934
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Poradnik dla niepelnosprawnych > 4905
Strona G┬│├│wna > Rejestry, ewidencje, archiwa > 4817
Strona G┬│├│wna > Majatek Miasta > 4790
Strona G┬│├│wna > Zarz┬╣dzanie Kryzysowe > 4558
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Kodeks etyki radnego > 4464
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > Statut > 4454
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > 4453
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Formularze do pobrania > 4439
Strona G┬│├│wna > Regulamin pracy > 4415
Strona G┬│├│wna > Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz > 4373
Strona G³ówna > Oœwiadczenia maj¹tkowe > 4364
Strona G┬│├│wna > Przewodnik przedsi?biorcy > 4363
Strona G³ówna > Informacje o œrodowisku i jego ochronie > 4252
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Rejestry, ewidencje, archiwa > 4121
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Prezydent Grudzi┬╣dza > Skarbnik Miasta > 4081
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Inne pisma urzêdu > 4054
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Partie i ugrupowania polityczne > 4047
Strona G┬│├│wna > Rada Miejska > Sprawozdania z prac rady > 3944
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Redakcja > 3920
Strona G┬│├│wna > Podstawowe dane > 3367
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Komisje > 3165
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > Pomoc > 2899
Strona G┬│├│wna > Gospodarka finansowa > Sprawozdania z wykonania > 2835
Strona G┬│├│wna > Udzia┬│ Grudzi┬╣dza w Zwi┬╣zkach i Organizacjach > 2501
Strona G┬│├│wna > Informacje Techniczne BIP > 2267
Strona G┬│├│wna > Rada Miejska > Posiedzenia Komisji > 2238
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Przewodnicz┬╣cy > 1127
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 1090
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Prezydent Grudzi┬╣dza > Wiceprezydenci > 1034
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 892
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Transport-komunikacja > 849
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Niepe³nosprawni > 734
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Za┬│atwianie spraw w urz├¬dzie > W┬│asno┼ô├Ž-u┬┐ytkowanie wieczyste-geodezja-nieruchomo┼ôci-grunty > 714
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Zgony-narodziny-ma³¿eñstwa > 661
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Za┬│atwianie spraw w urz├¬dzie > Dzia┬│alno┼ô├Ž gospodarcza > 517
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Gastronomia-alkohol > 411
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > Wiceprzewodnicz┬╣cy > 407
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Zieleñ-rolnictwo-ochrona œrodowiska > 391
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Za┬│atwianie spraw w urz├¬dzie > Aktywno┼ô├Ž obywatelska > 368
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Podatki-op³aty lokalne > 316
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Klêski ¿ywio³owe-bezpieczeñstwo > 255
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Pomoc spo³eczna > 249
Strona G┬│├│wna > Gospodarka finansowa > Bud┬┐et Miasta Grudzi┬╣dz > 221
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > S³u¿ba wojskowa > 195
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Promocja miasta > 182
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 169
Strona G┬│├│wna > Kontrole > 19
Strona G┬│├│wna > Kontrole > Kontrole wewnetrzne > 13
Strona G┬│├│wna > 6
Strona G┬│├│wna > 5
Strona G┬│├│wna > Rada Miejska > Regulamin > 5
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > 0
Strona G┬│├│wna > W┬│adze Miasta > Rada Miejska w Grudzi┬╣dzu > 0
Strona G┬│├│wna > Rada Miejska > 0
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Inne pisma urzêdu > 0
Strona G³ówna > Oœwiadczenia maj¹tkowe > Archiwum > 0
Strona G┬│├│wna > Kontrole > Kontrole jednostek podleglych > 0
Strona G┬│├│wna > Kontrole > Kontrole zewnetrzne > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > 0
Strona G┬│├│wna > Prawo lokalne > 0
Suma wszystkich weťŠ 899546
 
czne statystyki miesiŕczne
czerwiec  164
maj  321
kwiecie˝  329
marzec  309
luty  655
stycze˝  367
grudzie˝  263
listopad  316
pačdziernik  361
wrzesie˝  312
sierpie˝  329
lipiec  269

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza