Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Piątek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Urz¹d Miejski > Za³atwianie spraw w urzêdzie >
 
Jak załatwić sprawę?

Symbol     Tytuł 
   
Znaleziono procedur: 43
1-15 16-30 31-43 
Symbol Procedura Formularz
SO.I.
Co zrobiæ, gdy zmieniasz miejsce zamieszkania, a by³eœ wpisany do rejestru wyborców na w³asny wniosek?
GK.01
Decyzja zatwierdzajÂąca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
GK.07
Decyzja zezwalaj¹ca na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
GK.02
Decyzja zezwalaj¹ca na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania lub transportu odpadów
GK.05
Informacje o wytwarzanych odpadach
USC
Komu wydawane sÂą dokumenty stanu cywilnego?
pobierz
GN.03
NADANIE NUMERU PORZÂĄDKOWEGO NIERUCHOMOĹ’CI
pobierz
SO.04
Nadanie numeru PESEL
SO.I
Nadanie numeru PESEL osobom, które nie figuruj¹ w systemie ewidencji ludnoœci
pobierz
FN.02
OpÂłata targowa
USC
Op³aty skarbowe za czynnoœci wykonywane przez Urz¹d Stanu Cywilnego
SO.II.
Oœwiadczenie o wartoœci sprzeda¿y napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym
pobierz
FN.03
Podatek leœny
FN.04
Podatek od nieruchomoœci
pobierz
FN.06
Podatek od Ĺ“rodkĂłw transportowych

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Do niektórychych postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypenienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza