Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Zarz┬╣dzanie Kryzysowe >


Rozporz┬╣dzenie Nr 14/2007

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 5 grudnia   2007 r.

zmieniaj┬╣ce Rozporz┬╣dzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zagro┬┐onego wyst┬╣pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak├│w u drobiu, jak tak┬┐e sposobu oznakowania tych obszar├│w oraz zakaz├│w i nakaz├│w obowi┬╣zuj┬╣cych na tych obszarach.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3b i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0┬áochronie zdrowia zwierz┬╣t oraz zwalczaniu chor├│b zaka┼Şnych zwierz┬╣t (Dz. U. Nr 69 p02. 625 ze zmianami), oraz art. 3, 4, 5 Decyzji Komisji nr 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycz┬╣cej niekt├│rych ┼ôrodk├│w ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptak├│w podtypu H5N1 u drobiu we Wsp├│lnocie i uchylaj┬╣ca decyzj├¬ 2006/135/WE oraz art. 1 Decyzji Komisji nr 2007/454/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniaj┬╣cej decyzj├¬ 2006/415/WE dotycz┬╣c┬╣ niekt├│rych ┼ôrodk├│w ochronnych odnosz┬╣cych si├¬ do wysoce zjadliwej grypy ptak├│w podtypu H5Nlu drobiu we Wsp├│lnocie ┬ž 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rozporz┬╣dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ┼ôrodk├│w podejmowanych w zwi┬╣zku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptak├│w d. pomoru drobiu (Dz.U.Nr 71, poz. 493) oraz Rozporz┬╣dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrze┼ônia 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptak├│w dawnego pomoru drobiu (Dz.U.Nr 215, poz. 2187), w zwi┬╣zku z wnioskiem Kujawsko - Pomorskiego Wojew├│dzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 grudnia 2007 r. (sygn. W.z-4114/62b/2007),

zarz┬╣dzam :

┬ž1. W Rozporz┬╣dzeniu Nr 1/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1┬ágrudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagro┬┐onego wyst┬╣pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak├│w u drobiu, jak tak┬┐e sposobu oznakowania tych obszar├│w oraz zakaz├│w i nakaz├│w obowi┬╣zuj┬╣cych na tych obszarach, zmienionym Rozporz┬╣dzeniem Nr 13/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r., zmienia si├¬ tre┼ô├Ž :

┬ž 3 pkt 6 kt├│ry uzyskuje brzmienie:

ÔÇ×wszelkiego przemieszczania drobiu i innych ptak├│w, produkt├│w z drobiu i z innych ptak├│w, w tym jaj konsumpcyjnych i jaj wyl├¬gowych, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii."

┬ž 4 przez dodanie pkt 3 w brzmieniu:

ÔÇ×┼ôrodki przewidziane w ┬ž 2, 3 i 4 stosuje si├¬ przez 21 dni od daty uko├▒czenia odka┬┐ania w gospodarstwach zaka┬┐onych i do momentu przeprowadzenia w gospodarstwach znajduj┬╣cych si├¬ w tym obszarze wymaganych bada├▒ ptak├│w."

┬ž 5 przez dodanie pkt 4 w brzmieniu:

ÔÇ×umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ┼ôcie┬┐kach dla pieszych oraz parkingach czytelne i trwa┬│e tablice z wyra┼Şnym napisem:

Uwaga

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptak├│w - obszar zagro┬┐ony

Wprowadzanie i przeprowadzanie drobiu i ptak├│w

Wzbronione"

┬ž 6 pkt 1 kt├│ry uzyskuje brzmienie:

ÔÇ×wszelkiego przemieszczania drobiu i innych ptak├│w, produkt├│w 2 drobiu i z innych ptak├│w, w tym jaj konsumpcyjnych i jaj wyl├¬gowych, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii".

┬ž2. Pozosta┬│e zapisy rozporz┬╣dzenia pozostaj┬╣ bez zmian.

┬ž3. Rozporz┬╣dzenie wchodzi w ┬┐ycie z dniem podania do wiadomo┼ôci publicznej w spos├│b zwyczajowo przyj├¬ty.

┬ž4. Rozporz┬╣dzenie podlega og┬│oszeniu w Dzienniku Urz├¬dowym Wojew├│dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

* * * * *

ROZPORZ┬ąDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia ........1grudnia.......... 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z wyst¹pieniem grypy ptaków

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz┬╣t oraz zwalczaniu chor├│b zaka┼Şnych zwierz┬╣t (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z p├│┼Şn. zm.2)) zarz┬╣dza si├¬, co nast├¬puje:

┬ž 1. W zwi┬╣zku z wyst┬╣pieniem grypy ptak├│w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza si├¬:

 1. zakaz:
  a) organizowania targ├│w, wystaw, pokaz├│w i konkurs├│w z udzia┬│em ┬┐ywych
  ptak├│w,
  b) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda┬┐y, oferowania do sprzeda┬┐y,
  sprzeda┬┐y, dostarczania oraz ka┬┐dego innego sposobu zbycia ┬┐ywych
  ptak├│w, na targowiskach,
  c) utrzymywania kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz
  innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów i kuropatw na otwartej
  przestrzeni,
  d) pojenia drobiu wod¹ pochodz¹c¹ ze zbiorników, do których maj¹ dostêp
  dzikie ptaki;
 2. nakaz odizolowania kaczek i gêsi od innego drobiu.

┬ž 2. Rozporz┬╣dzenie wchodzi w ┬┐ycie z dniem og┬│oszenia.

                                                                                             MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia┬│em administracji rz┬╣dowej ÔÇô rolnictwo, na podstawie ┬ž 1 ust. 2 pkt┬á 1 rozporz┬╣dzenia Prezesa Rady Ministr├│w z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg├│┬│owego zakresu
dzia┬│ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr  17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.


 Ostatnia zmiana:
2007-12-06 15:01, Leszek Leliwa,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza