Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

3.3. Zasady podziału środków Unii Europejskiej.

Nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał ostatecznie system pomocy regionalnej w Unii Europejskiej po zakończeniu obecnego planu finansowego na lata 2000-2006. Obecnie pomoc UE trafia do tych regionów, w których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniej unijnej. Biorąc pod uwagę, że średni poziom polskiego PKB na mieszkańca stanowi około 40% poziomu UE, wartość PKB w najlepszym polskim regionie – województwie mazowieckim - wynosi 55-56% średniej UE, a w województwach wschodnich –zaledwie około 30%.

Według podziału na mniejsze jednostki terytorialne (w systemie unijnym odniesione do statystycznych jednostek tzw. NUTS) NUTS III, których jest w Polsce 44 i które składają się z grup powiatów, wyraźnie korzystnie wybija się Warszawa, w której wartość PKB na osobę przekracza 120 % średniej UE. Na drugim miejscu (80% średniej UE), znajduje się Poznań. Według wyliczeń prof. J. Szlachty ze Szkoły Głównej Handlowej Polska będzie mogła skutecznie wykorzystywać środki z funduszy strukturalnych, które zaczną napływać po uzyskaniu członkostwa w wysokości 22 mld EURO w ciągu pierwszych czterech lat członkostwa. Powyższe uwarunkowania będą miały wpływ na wielkość środków, jakie mogą zostać wykorzystane w regionie kujawsko-pomorskim, w tym i mieście Grudziądzu. Środki funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych w ramach komponentu dla województwa kujawsko-pomorskiego, mogą być dzielone w proporcji do liczby ludności (wariant A). Rozważana jest również możliwość rozdysponowania 50% środków w równych częściach na wszystkie regiony kraju a dopiero pozostałych 50% środków proporcjonalnie do liczby ludności (wariant B).

Oprócz wsparcia w ramach polityki dyspozycji funduszy europejskich województwo kujawsko-pomorskie, może liczyć na środki z wymienionych funduszy i programów alokowane centralnie – w ramach dużych projektów- oraz środki z programu ISPA, Funduszu Spójności czy Inicjatywy Wspólnoty INTERREG.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza