Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VIII. ZASADY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA.

Misja opisuje w ogólny sposób dążenia gminy miasta Grudziądz. Formułując zasady i kolejność działań i poszczególnych akcji samorząd określa również zagrożenia na drodze realizacji strategii rozwoju miasta. Realizacji założonej misji posłużą ponadto zasady konstytuujące funkcjonowanie lokalnej społeczności, dające szansę na zrealizowanie podstaw rozwoju ujętych w strategii i wyznaczonych w misji miasta:

Zasada zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie tej zasady oznacza, że rozwój gospodarczy miasta w dłuższym okresie czasu odbywać musi się przy zapewnieniu równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej. Jest to niezbędny warunek stabilności, dobrego poziomu życia w obszarze miasta oraz sprawnego funkcjonowania organizmu miejskiego, co przyczynia się do atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz stwarza możliwości inwestycyjne.

Zasada rozwoju wielokierunkowego.

W pierwszej fazie realizacji strategii prowadzić należy proces realizacji jej założeń sprzyjając różnorodnym działaniom gospodarczym i społecznym. Wzmocnieniu ulegać powinna sfera dobrze prosperujących zasobów i funkcjonujących przedsięwzięć. Kolejnym etapem musi być wdrożenie innowacyjnych form i metod. Granica między tymi etapami jest płynna i proces innowacyjności wynika w znacznym stopniu z konstrukcji programów i konsorcjów partnerskich wśród podmiotów lokalnych.

Zasada orientacji na mieszkańców.

Zasada ta respektuje fakt, że podstawowym podmiotem działania jest społeczność lokalna i poszczególni mieszkańcy gminy. Źródłem zmian i rozwoju są ludzie – ich ambicje, umiejętności i wiedza. Władze samorządowe programując zadania muszą uwzględniać ten fakt, tworząc warunki sprzyjające wysokiej aktywności mieszkańców miasta.

Zasada partnerstwa publiczno-prywatnego.

System partnerstwa publiczno-prywatnego sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych, łączy wysiłek finansowy podmiotów i sprzyja korzystnym montażom finansowym pozwalającym na realizację ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych. Korzystanie z tej formy umacnia konsorcja partnerskie powoływane dla realizowania określonych projektów gospodarczych, badawczych, edukacyjnych czy społecznych. System ten jest zgodny z zasadami wydatkowania środków zewnętrznych stosowanymi w Unii Europejskiej.

Zasada wzmacniania lokalnego rynku i potencjału gospodarczego.

Władze samorządowe powinny w dalszej perspektywie budować mechanizmy wzmacniające lokalne firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, jako wiodący sektor. Powinny wzmacniać i kreować jakość lokalnego rynku wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione.

Zasada lokalnego zróżnicowania celów i narzędzi oddziaływania.

W toku wdrażania strategii niezbędne jest różnicowanie przestrzenne podejmowanych działań. Należy określić własną lokalną hierarchię celów i kierunków działania w programach operacyjnych, którym muszą odpowiadać różne instrumenty realizacyjne. Treść lokalnej polityki wsparcia rozwoju musi być dostosowana do specyficznych uwarunkowań wewnętrznych oraz ich zmian. Podstawą formułowania programów operacyjnych będzie wskazanie obszarów problemowych i miejsc rozwojowych, które w oparciu o przyjęte kryteria, będą realizowały zróżnicowane przedsięwzięcia, wynikające ze strategii miasta.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza