Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU

5. Główne zadania Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza i Zespołów tematycznych.

Realizacja zaplanowanych zadań Rady wymagała:

 • planowania i konsultowania decyzji;
 • ustalania metod i narzędzi realizacji strategii;
 • wskazania instytucji pomocnych w planowaniu i realizacji stanów pośrednich (zadań);
 • weryfikacji założeń strategii w konsultacjach społecznych.

W ramach Rady działały cztery zespoły tematyczne zajmujące się sprawami:

 • gospodarczymi;
 • ekologiczno-turystycznymi i ochrony środowiska;
 • przestrzenno-infrastrukturalnymi;
 • społecznymi.

Do zadań zespołów należało m.in:

 • ustalenie i hierarchizowanie celów strategicznych rozwoju miasta, które zapisane muszą być w postaci harmonogramu realizacji konkretnych zadań wraz z określeniem branży, sposobu realizacji, odpowiedzialnych, terminu, formy docelowej i środków realizacji;
 • określenie misji (priorytetów i podstawowych wartości) dla Grudziądza do 2015 roku. Misje powstają w ogólnych branżach jako samodzielne dokumenty zawierające w sobie również diagnozę dla danej branży;
 • weryfikowanie i opiniowanie istniejących polityk branżowych i innych dokumentów kierunkowych;
 • ustalanie założeń dla nowych polityk branżowych i strategii sektorowych,
 • określenie mocnych i słabych stron miasta oraz szans i zagrożeń rozwoju (analiza SWOT);
 • zaproponowanie najsłuszniejszych spośród możliwych kierunków działania;
 • zbieranie dodatkowych danych;
 • zgłaszanie własnych propozycji rozwiązań;
 • współudział w redagowaniu dokumentów strategii;
 • opracowanie harmonogramu i scenariuszy spotkań warsztatowych;
 • kierowanie procesem tworzenia analiz i opracowywania elementów strategii;
 • zgłaszanie propozycji rozwiązań problemów zidentyfikowanych w mieście;
 • opracowywanie wyników kolejnych etapów prac nad strategią, współredagowanie dokumentów strategii.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza