Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. OTOCZENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W ROKU 2000.

1. UWARUNKOWANIA GLOBALNE I MIĘDZYNARODOWE.

1.1. Wyzwania cywilizacji globalnej i informacyjnej.

W konkurencyjnym i podatnym na zmiany otoczeniu szczególną rolę odgrywają następujące procesy:

  • przewartościowania relacji pomiędzy ciągłością rozwoju z jednej strony a zdolnością do innowacji i adaptacji – z drugiej;
  • lawinowy wzrost liczby i źródeł powstawania informacji, zwiększenie szybkości jej wymiany i rosnący popyt na nowoczesne technologie gromadzenia, przetwarzania oraz selekcji informacji;
  • rosnąca rola jakości kapitału ludzkiego oraz współpracy sieciowej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej danego obszaru;
  • przyspieszenie intensywności i tempa procesu rozwojowego oraz rosnące znaczenie dużych ośrodków o charakterze metropolitalnym;
  • wzrost znaczenia ekologicznych przesłanek rozwoju na danym obszarze;
  • zmiana geopolitycznej konfiguracji w Europie i związana z tym tendencja do integracji nowych obszarów z Unią Europejską oraz możliwości otwarcia nowych rynków w tym wschodnioeuropejskich;
  • wzrost potencjału gospodarczego obszarów regionu Morza Bałtyckiego;
  • spadek znaczenia tradycyjnych czynników związanych z ewolucyjnym rozwojem, jak lokalizacja, występowanie wielkiego przemysłu, dostęp do wymiany towarowej.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza