Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


II. WSTĘP

Strategia rozwoju miasta Grudziądza to przedstawiona w formie dokumentu koncepcja działań prowadzących do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju miasta Grudziądza. Strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem programowania długofalowego rozwoju miasta. Projekt dokumentu przygotował Zarząd Miasta. Rada Miejska na jego podstawie podejmuje uchwałę o przyjęciu strategii, którą następnie wdrażają podmioty odpowiedzialne i zainteresowane rozwojem miasta. Strategia określa wizję miasta oraz priorytety, cele i zadania jej realizacji.

Główna zadania strategii obejmują:

  • uzgodnienie poglądów na ocenę aktualnego poziomu rozwoju miasta;
  • określenie celów i priorytetów rozwoju zmierzających do: rozwiązywania istniejących problemów, przeciwdziałania zagrożeniom i wykorzystania szans;
  • określenie wizji miasta prowadzącej do aktywnego działania na rzecz jego rozwoju oraz umocnienia w regionie;
  • zintegrowanie współpracy w planowaniu rozwoju miasta;
  • zwiększenie dynamiki udziału społeczności lokalnej i grup społecznych oraz środowisk do współdziałania na rzecz rozwoju miasta
  • powiązanie prac nad planowaniem rozwoju gospodarczego, społecznego, ekologicznego i przestrzennego;
  • tworzenie spójnego systemu planowania na szczeblu lokalnym w odniesieniu do działań na szczeblu wojewódzkim i krajowym;
  • określenie wskazań dla tworzenia podstaw programów sektorowych i projektów rozwojowych;
  • przygotowanie instytucji i organizacji lokalnych do wdrażania projektów i zagospodarowania środków wspierania rozwoju z różnych źródeł w tym funduszy krajowych i zagranicznych (Unii Europejskiej)
  • stworzenie atrakcyjnego wizerunku i promocji miasta w regionie.

Srategia Rozwoju Miasta Grudziądza

Grudziądz 2015


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza