Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Wizja rozwoju miasta - strategiczne sfery aktywności w procesie rozwoju.

Strategiczne sfery działań

Cele operacyjne

Przedsięwzięcia

Sfera ekologiczno-turystyczna
i ochrony środowiska
Środowisko przyrodnicze ochrona wód powierzchniowych
i podziemnych
 • ograniczenie zrzutu ścieków nie oczyszczonych
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych
 • ochrona czystości wód jezior i ich rekultywacja
 • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
 • budowa i rozbudowa obiektów małej retencji wód
ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego
 • zastępowanie tradycyjnych źródeł energii źródłami czystymi ekologicznie (gaz, olej opałowy)
 • ograniczenie emisji do atmosfery pyłów i szkodliwych gazów przemysłowych
 • kształtowanie klimaty akustycznego poprzez eliminację źródeł hałasu
ochrona powierzchni ziemi
 • wspieranie technologii mało- i bezodpadowych, wdrażanie technologii utylizacji odpadów
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych
 • zapobieganie procesom degradacji gleb
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego
i ochrona walorów krajobrazowych
 • kształtowanie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody
 • ochrona i kształtowanie bioróżnorodności
 • zwiększenie lesistości
edukacja ekologiczna
 • stworzenie spójnego systemu kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych
 • popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
monitoring środowiska
 • prowadzenie ciągłych badań i kontroli stanu środowiska
 • utworzenie miejskiego systemu monitoringu środowiska
przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
 • zapobieganie i zwalczanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska poprzez rozbudowę systemu ratownictwa ekologicznego
Turystyka promocja turystyczna
 • organizacja systemu kompleksowej informacji
 • opracowanie systemu promocji miasta
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych
poszerzenie oferty turystycznej
 • zwiększenie liczby miejsc noclegowych w bazie o różnorodnym stopniu standaryzacji
 • tworzenie i modernizacja kompleksowych produktów turystycznych bazujących na bogactwie zasobów naturalnych i dziedzictwie kultury
 • stworzenie systemu monitoringu
podniesienie standardu ruchu turystycznego
 • stworzenie odpowiedniej bazy infrastruktury turystycznej
 • komplementarne kształcenie kadr dla turystyki
 • współdziałanie istniejących i tworzenie nowych organizacji branżowych
 • kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych
Rozwój obszarów wiejskich położonych w zasięgu oddziaływania miasta tworzenie warunków do różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • kreowanie centrów rozwoju gospodarczego
 • rozwój poradnictwa dla czynnych i potencjalnych przedsiębiorców
 • propagowanie rozwoju agroturystyki w przyległych do miasta obszarach
rozwój i modernizacja gospodarstw rolnych towarowych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
 • wspieranie przemian w strukturze obszarowej i własnościowej gospodarstw rolnych i leśnych oraz ich modernizacja
 • popieranie produkcji żywności metodami proekologicznymi
 • wsparcie dla restrukturyzacji i unowocześniania zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
budowa i rozwój nowoczesnego rynku rolnego
 • wspieranie instytucji rynku rolnego
 • tworzenie grup produkcyjno-marketingowych i rozwój spółdzielczości
 • wzmacnianie roli i instytucji kontroli jakości płodów rolnych i żywności
Sfera społeczna Edukacja i rozwój zasobów ludzkich podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców
 • poprawa dostępności kształcenia na poziomie wyższym
 • utworzenie wyższych szkół zawodowych
 • upowszechnianie edukacji w zakresie informatyki i znajomości języków obcych
 • organizowanie różnych form kształcenia mieszkańców z punktu widzenia rynku pracy
poprawa stanu zdrowia mieszkańców
 • promocja zdrowego stylu zycia
 • utworzenie nowoczesnych centrów diagnostyki medycznej
 • tworzenie warunków dla upowszechniania kultury fizycznej
wzmocnienie pozycji kulturalnej regionu w skali kraju i międzynarodowej
 • tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury
 • utrzymanie rangi i inicjowanie nowych wydarzeń artystycznych w mieście
 • ochrona i eksponowanie zasobów dziedzictwa kulturowego
 • promocja oferty kulturalnej miasta
ograniczenie sfery ubóstwa
 • współdziałanie podmiotów działających w sferze pomocy społecznej
 • rozwój i wspieranie wolontariatu
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie
 • poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych
 • zmniejszenie zagrożenia patologiami społecznymi
 • współdziałanie służb porządku i bezpieczeństwa publicznego
Sfera gospodarcza Przedsiębior-czość i rozwój gospodarczy wzmocnienie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w strukturze gospodarki regionu
 • utworzenie regionalnego funduszu gwarancji kredytowych
 • utworzenie regionalnego funduszu inwestycyjnego
 • wzmocnienie sektora instytucji okołobiznesowych
 • promocja inkubatorów przedsiębiorczości
 • podnoszenie konkurencyjności firm miasta poprzez uzyskiwanie certyfikatów jakości, standardów europejskich
 • wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania
rozwój współpracy międzynarodowej
 • pogłębianie współpracy miasta z miastami i regonami, z którymi zawarto stosowne umowy o partnerstwie (Falun, Gütersloh)
 • powołanie przedstawiciela gminy do przedstawicielstwa wojewódzkiego przy Komisji UE w Brukseli
Sfera infrastrukturalno-technicza Infrastruktura techniczna realizacja tras szybkiego ruchu powiązanych z europejską siecią drogową i kolejową
 • budowa autostrady A1 Gdańsk-Toruń-Łódź
 • budowa dróg ekspresowych
modernizacja dróg i kolei o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i powiatowym
 • modernizacja dróg krajowych: Nr 1,Nr 16,Nr 52
 • budowa obwodnicy miasta
 • modernizacja linii kolejowych Malbork –Toruń, Grudziądz –Laskowice i Grudziądz –Jabłonowo Pomorskie (węzły kolejowe)
modernizacja i rozwój sieci telekomunikacyjnej
 • budowa szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych
 • rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
modernizacja systemów energetycznych
 • rozbudowa elektroenergetycznych sieci najwyższych napięć
 • modernizacja głównych punktów zasilania
 • rozwój sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia
 • modernizacja ciepłowni
rozwój systemów wodno-kanalizacyjnych
 • budowa oczyszczalni ścieków dla miasta
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej
 • opracowanie projektu stref ochrony pośredniej komunalnych ujęć wody
poprawa gospodarki odpadami
 • rozwój i modernizacja wysypiska dostosowanego do wymogów ochrony środowiska
 • wdrażanie nowoczesnych technologii utylizacji odpadów

Tab. nr 4. Wizja rozwoju miasta – strategiczne sfery aktywności w procesie rozwoju.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza