Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. OTOCZENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W ROKU 2000.

2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE

2.4 Uwarunkowania dla rozwoju Grudziądza wynikające ze strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 209/99 zatwierdził w dniu 18.10.1999 roku strategiczne cele rozwoju województwa. Jako cel nadrzędny przyjęto poprawę konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten został rozpisany na czternaście celów operacyjnych.

Są one następujące:

 1. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców;
 2. stworzenie szans dla zrównoważonego rozwoju powiatów;
 3. rozwój infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacyjnej;
 4. rozwój funkcji metropolitarnych ośrodków społecznych województwa;
 5. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast;
 6. restrukturyzacja rynku pracy i ograniczenia bezrobocia;
 7. rozwój infrastruktury otoczenia biznesu i wspomagania postępu technologicznego w celu aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw;
 8. wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki;
 9. rozwój miasta: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia;
 10. gospodarcze wykorzystanie Wisły oraz właściwe kształtowanie gospodarki wodnej;
 11. rozwój infrastruktury technicznej;
 12. kształtowanie i ochrona struktur przyrodniczych na obszarze województwa;
 13. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie;
 14. rozwój współpracy międzynarodowej.

Według strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jednym z podstawowych warunków podniesienia konkurencyjności województwa jest stymulowanie rozwoju jego głównych ośrodków miejskich, (m.in. Grudziądza), poprzez:

 • wzmocnienie potencjału gospodarczego i intelektualnego;
 • poprawę obsługi mieszkańców przede wszystkim w zakresie tzw. usług wyższego rzędu;
 • poprawę konkurencyjności miast w rywalizacji z krajowymi zagranicznymi ośrodkami miejskimi.

Strategia rozwoju województwa zakłada ścisły związek i spójność opracowań na wszystkich poziomach czyli województwa, powiatu i gminy.

W strategii województwa ujęte zostały następujące uwarunkowania dotyczące rozwoju miasta Grudziądza:

 • zaawansowanie budowy autostrady A-1 Gdańsk – Toruń – Łódź z węzłem autostradowym Grudziądz;
 • zaawansowanie budowy dróg ekspresowych S-10 Szczecin – Bydgoszcz - Płońsk, S-52 Gniezno – Toruń – Brodnica - Ostróda, S-5 Bydgoszcz – Poznań - Wrocław, S-16 węzeł autostradowy Grudziądz – Iława – Olsztyn - Augustów;
 • modernizacja dróg gminnych, powiatowych i krajowych Nr 1, Nr 16 i Nr 55;
 • budowa obwodnicy miasta;
 • w perspektywie uzyskanie przez miasto połączenia INTERCITY z Warszawą;
 • modernizacja lotniska w Grudziądzu, które ze względu na bliskie sąsiedztwo autostrady A1, wykorzystywane było do transportu sanitarnego i biznesowego oraz lotnictwa szkoleniowego, sportowego i obronnego;
 • poszerzenie i wzmocnienie funkcji Grudziądza tak, by gwarantowały obsługę ludności na odpowiednio wysokim poziomie. Powinno ono uzyskać status silnego ośrodka ponadregionalnego przez rozwój wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, specjalistycznej służby zdrowia,, optymalizację kierunków produkcyjnych oraz wzrost przedsiębiorczości społeczności lokalnej;
 • rozwój turystyki, oferującej nowoczesną bazę noclegową oraz zorganizowany system informacji i promocji walorów turystycznych przy jednoczesnym stworzeniu nowych miejsc pracy i podniesieniu standardu usług;
 • przekształcenie miasta w ponadregionalne centrum szkolnictwa wyższego;
 • utworzenie wyższych szkół zawodowych i wspieranie rozwoju kierunków nauczania pożądanych dla rozwoju miasta;
 • stworzenie systemu współdziałania wszystkich służb ratowniczych;
 • wspieranie rozwoju instytucji kulturalnych prowadzonych przez samorządy lokalne, tj. muzea, biblioteki, domy i ośrodki kultury;
 • prowadzenie prac służących ochronie i konserwacji zabytków;
 • pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej;
 • poprawa mobilności zawodowej mieszkańców;
 • wspieranie współpracy zagranicznej;
 • modernizacja linii kolejowych na odcinkach, gdzie wymagały będą tego warunki techniczne;
 • niwelowanie różnic w dostępie do sieci telekomunikacyjnej;
 • rozbudowa systemu elektroenergetycznego o napięciu 400 KV tj. stacja o napięciu 400 KV w Węgrowie k. Grudziądza zostanie powiązana z rozbudowaną stacją Bydgoszcz-Zachód, a w dalszej perspektywie z GPZ Poznań - Plewiska. Powiązana zostanie także istniejąca elektroenergetyczna linia 400 KV relacji Płock - Grudziądz z projektowaną w rejonie Włocławka elektrownią gazową. Przebiegające w okolicy Grudziądza sieci elektroenergetyczne, są integralną częścią krajowego systemu energetycznego i współpracujących z nim lokalnych źródeł energii. Podstawowym elementem systemu jest linia elektroenergetyczna WN-400 kV, tzw. “szyna północna”, łącząca elektrownie Dolna Odra i Bełchatów – Żarnowiec – Gdańsk – Grudziądz – i Warszawę;
 • budowa oczyszczalni ścieków dla miasta;
 • przywrócenie możliwości turystycznego użytkowania zdegradowanego jeziora Rudnickiego, rekultywacja cieków i jeziora;
 • ochrona powietrza atmosferycznego ze źródeł stacjonarnych i komunikacyjnych poprzez eliminację “niskiej emisji”, promowanie proekologicznych źródeł energii, gazyfikację obszarów zurbanizowanych, budowę instalacji i urządzeń do odpylania i odsiarczania gazów odlotowych w zakładach;
 • rozwój bazy lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o istniejące, a niewykorzystanie surowce i zasoby wód geotermalnych, np. Marusza k. Grudziądza.

Przewiduje się, że Grudziądz w perspektywie strategii rozwoju do roku 2015, osiągnie status silnego ośrodka społeczno-gospodarczego. Uzyskanie takiej pozycji wymaga realizacji kilku przedsięwzięć. Za najważniejsze należy uznać:

 • rozwój szkolnictwa wyższego w najbliższych latach odbywać się będzie na bazie ośrodków zamiejscowych uczelni. Docelowo dąży będzie do samodzielnych wyższych szkół zawodowych;
 • rozwinięcie instytucji otoczenia biznesu skorelowane z wdrażaniem w sąsiadujących powiatach ziemskich programów aktywizacji gospodarczej (np. poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości);
 • rozwój specjalistycznej służby zdrowia poprzez modernizację i doposażenie szpitali oraz wzmocnienie funkcji uzdrowiskowej;
 • realizację autostrady A1, dzięki której Grudziądz zostanie włączony w system modernizowanej sieci komunikacyjnej znaczenia wojewódzkiego, krajowego, międzynarodowego.

Misją rozwoju Grudziądza określoną w strategii rozwoju województwa jest utrzymanie roli ośrodka obejmującego wpływami obszar północnej części województwa, rozwój funkcji o charakterze regionalnym, prowadzących do podniesienia rangi miasta w hierarchii sieci osadniczej kraju. Poszerzony zostanie zakres i podniesiona zostanie jakość usług świadczonych przez miasto, a zwłaszcza w zakresie szkolnictwa wyższego (z wprowadzeniem kierunków nauczania pożądanych na rynku pracy), obsługi biznesu i działalności gospodarczej, opieki zdrowotnej i zaspokajania potrzeb kulturalnych. Nastąpi zdynamizowanie ruchu turystycznego przez rozbudowę bazy gastronomiczno - hotelarskiej i promocję walorów historycznych miasta. Podjęte zostaną działania zmierzające do uruchomienia lecznictwa sanatoryjnego. W wyniku poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego z rozdzieleniem ruchu tranzytowego i lokalnego oraz modernizacji istniejącego układu wraz z budową drugiej przeprawy przez Wisłę, jak również koordynacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy, a także uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową oczyszczalni i modernizacją sieci kanalizacyjnej-wzrośnie standard życia mieszkańców miasta.

(35359 bytes)


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza