Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. OTOCZENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W ROKU 2000.

2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE

2.1. Uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne.

Do roku 2015 można się spodziewać zmian w krajowym otoczeniu makroekonomicznym związanych z tempem wzrostu gospodarczego kraju, które zależne będzie w dużym stopniu od utrzymania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, a zwłaszcza od postępu procesu równoważenia finansów publicznych oraz tempa integracji z UE. Warunkiem rozwoju jest uzdrowienie systemu finansowego kraju i reforma finansów publicznych. W wariancie pozytywnym nakreślonym przez “Strategię finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polska 2000-2010” prognozuje się tempo wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie 6,5%-7,5% rocznie. Wariant drugi przyjmuje wzrost na poziomie 4-5% rocznie.

Kolejnym poważnym czynnikiem pozostaje wysoki poziom bezrobocia, wskazywany jako jedna z głównych barier w procesie integracyjnym kraju i struktur UE. Szczególnie odczuwalny dla miasta jest postępujący proces utrwalający to negatywne zjawisko. Restrukturyzacja gospodarki i usług społecznych wraz z napływem nowych roczników na rynek pracy i wzrostem znaczenia czynników demograficznych w gospodarce sprawią, że wysoka stopa bezrobocia (prognozowana oficjalnie dla kraju na poziomie 15%-17%, a nawet 20%), może się utrzymywać, a nawet powiększać przez całą obecną dekadę i silnie oddziaływać na obszar Grudziądza.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza