Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

3.SZANSE I ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE

Szanse

Zagrożenia

 • Utrwalenie się globalnej tendencji do budowy gospodarki opartej na wiedzy i upowszechnienie wykształcenia; wykorzystanie wykwalifikowanej kadry i młodzieży
 • Stan gospodarki państwa
 • Rozbudowa korytarzy transportowych prowadzących z południa na północ zgodnie z polityką transportową Unii Europejskiej
 • Marginalizacja gospodarcza regionu
 • Budowa autostrady A-1 z węzłem i przeprawą mostową w Grudziądzu oraz obwodnicy miasta
 • Kryzys finansów publicznych
 • Zbliżenie do struktur UE i realizacja europejskich programów z funduszy przedakcesyjnych
 • Postępujące rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa, a zwłaszcza utrwalanie się ubóstwa i niedostatku materialnego
 • Wzrost współpracy politycznej i gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego
 • Ograniczenie samorządności poprzez uzależnienie budżetu gminy od budżetu centralnego
 • Kontakty i stabilizacja wymiany gospodarczej z Rosją (obwód Kaliningradzki)
 • Wzrost zjawisk o charakterze przestępczym
 • Uznanie przez kapitał zewnętrzny miasta za miejsce lokalizacji swoich siedzib i inwestycji
 
 • Wzrost znaczenia współpracy regionalnej w Unii Europejskiej
 

Tabela 3 – Analiza SWOT – Szanse i zagrożenia

Analiza SWOT ukazuje, że największe problemy miasta Grudziądza tkwią w sferze społecznej (bezrobocie, szkolnictwo, niedostateczne współpraca środowisk). Zjawiska sfery społecznej stanowią najpoważniejsze bariery rozwojowe miasta. Ograniczenie negatywnych skutków zjawisk społecznych jest warunkiem koncentracji społecznego zaangażowania na procesie budowy silnego, miejskiego organizmu gospodarczego. Niezadowalający stan gospodarki lokalnej, niski udział kapitału zewnętrznego oraz wymagające ulepszenia otoczenie biznesu powodują ograniczenia rozwojowe w sferze gospodarczej. Rozwój nowych obszarów gospodarczych, jak usługi, turystyka, wymaga rozbudowy infrastruktury służącej np.: rozwojowi różnorodnych form turystyki i usług. Realizacja przedsięwzięć w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania wskazanych w analizie czynników, jest jednym z podstawowych zadań stojących przez społeczności lokalną Grudziądza. Powyższe problemu wymagają przygotowania konkretnych planów operacyjnych i zostały jednoznacznie określone w postaci celów rozwoju.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza