Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

1.5. Struktura zatrudnienia i bezrobocie.

Rynek pracy Grudziądza charakteryzuje się dwoma cechami: wzrastającym udziałem podmiotów prywatnych i indywidualnych inicjatyw gospodarczych (około 7,5 tys. zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) oraz stosunkowo dużym udziałem tradycyjnej gospodarki przemysłowej podlegającej procesowi transformacji. Pozytywną tendencją jest rozwój rynku budowlanego. Najwyższy procentowy udział (37% do 44%) pracujących w sektorze przemysłowym i budownictwie (wskaźnik uprzemysłowienia), występuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Następuje rozwój nowych sektorów: usługi turystyczne, doradztwo finansowe i prawne. Według stosunku pracy ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi prawie 26590 czyli 26,3%, w wieku produkcyjnym 60802 czyli 60%, natomiast w poprodukcyjnym 13791 (13,6%).

Wykres 4. Ludność Grudziądza wg stosunku pracy.

Największa liczba zatrudniona jest w sferze produkcyjnej, w handlu i usługach, ochronie zdrowia oraz edukacji.

Wykres 5. Pracujący w Grudziądzu w poszczególnych sekcjach EKD

W Grudziądzu znajduje się duży, wysoko wykwalifikowany potencjał siły roboczej, o niskiej średniej wiekowej. Pomimo zarysowanych powyżej pozytywnych tendencji Grudziądz dotknięty jest strukturalnym bezrobociem.

Liczba bezrobotnych wynosi 11 233 osób (stan na koniec lutego 2001r. – dane Powiatowego Urzędu Pracy), a stopa bezrobocia sięga 26% (dane PUP na koniec stycznia 2001 r.). Struktura bezrobocia jest niekorzystna: wysoki udział kobiet, utrwalające się bezrobocie osób powyżej 40 roku życia, bezrobocie wśród absolwentów powodujące tendencje migracyjne, duży udział problemów socjalnych i społecznych, jako jednej z barier występujących na rynku pracy, duży udział osób z wykształceniem podstawowym wśród populacji bezrobotnych mieszkańców miasta. Obszar miasta charakteryzuje również duża nierównowaga na rynku pracy, a zjawisko bezrobocia przybrało charakter dotkliwego i jednego z głównych problemów rozwoju społeczności lokalnej. Dotkliwość społeczna bezrobocia wynika zwłaszcza z utrwalonej w niektórych środowiskach biedy i niedostatku materialnego.

Wykres 6. Bezrobotni w Grudziądzu wg wieku.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza