Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

1.8. Stan środowiska przyrodniczego.

Istotnymi walorami, decydującymi o atrakcyjności miasta i okolic są: zróżnicowanie i znaczne zasoby środowiska przyrodniczego oraz bogactw naturalnych (głębinowe ujęcia wód pitnych, podgrudziądzkie złoża wód geotermalnych). Dostęp do rzeki Wisły, bogate zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, pozytywnie wyróżniają Grudziądz i okolice. Tradycyjny układ miasta wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły, tworzy niepowtarzalne warunki dla rozwoju różnych form zieleni, krzewów, traktów spacerowych i alejek zieleni. Dolina dolnej Wisły zwana Kotliną Grudziądzką ukształtowana jest w ciekawą formę krajobrazu przyrodniczego. Układ geologiczny Kotliny złożony z form plejstoceńskich tworzy jeden z najcenniejszych zabytków przyrody nieożywionej określany w literaturze geologicznej mianem “zlepieńców grudziądzkich”. Kotlinę grudziądzką zamykają ciekawe formy wysoczyznowe nazywane w tym rejonie “kępami”. Pomiędzy kępami o wysokościach sięgających 80 m n.p.m. powstało miasto. Kępy stromym stokiem opadają w kierunku koryta rzeki Wisły.

W otoczeniu miasta w południowej części, znajdują się dwa jeziora: Wielkie Rudnickie i Rządz. Bogactwo przyrody uwidocznione jest w formie zróżnicowanego drzewostanu i krzewostanu. Ciekawe formy przyrodnicze pozwalają na realizacje różnorodnych form rekreacji. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ogółem 1124 ha lasów i gruntów leśnych. Szczególnie atrakcyjne zespoły leśne znajdują się wokół Jeziora Rudnik. W lasach otaczających Jezioro Rudnickie Wielkie występuje ponad 200 gatunków roślin. Uwagę zwraca również flora wodna Jeziora Rudnickiego i położonego na północy miasta Jeziora Tarpno. Wyróżniającym elementem krajobrazu przyrodniczego są pomniki przyrody, które reprezentują gatunki drzew: dąb, wierzba, lipa i platan.

 

Bogaty jest również świat zwierzęcy miasta Grudziądza. Występują tu niespotykane skupiska nietoperzy, których siedliska są jednym z najliczniejszych na Północy kraju, a w lasach pojawiają się lisy, kuny, jenoty, sarny, dziki. Bardzo ciekawą i liczna grupę zwierząt stanowią ptaki, w tym sowy, jastrzębie czy krogulce.

Oceniając walory przyrodnicze miasta dodać należy, że utrzymuje się jednak zanieczyszczenie wód rzecznych zawartością związku fosforu, azotu, zawiesiny. Sytuację tę wyeliminuje w roku 2002-2003 nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Rozwiązanie spraw infrastruktury technicznej miasta, sprzyjać będzie w najbliższych latach poprawie stanu środowiska przyrodniczego miasta i zgodnego z ekologią zagospodarowania obszarów zieleni w mieście.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza