Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

2. SILNE I SŁABE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Mocne strony

Słabe strony

 • Dobre położenie geograficzne
  i komunikacyjne miasta
 • Wysoka stopa bezrobocia i jego niekorzystna struktura
 • Grudziądz jako ośrodek administracyjny i kulturalny regionu i kulturalny regionu
 • Stan gospodarki regionalnej w świetle wskaźników makroekonomicznych
 • Rezerwy personelu na rynku pracy
 • Niedostateczna infrastruktura techniczna
 • Kształtujące się znaczenie miasta jako ważnego ośrodka na linii Bydgoszcz, Toruń –Trójmiasto
 • Brak infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie
 • Zabezpieczenie energetyczne miasta
 • Niski poziom kapitału zewnętrznego
 • Zasoby uzbrojonych terenów pod
 • budownictwo i inwestycje
 • Słabe otoczenie biznesu, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kapitał społeczny
 • Zbyt wolny rozwój szkolnictwa wyższego
 • Zasoby oraz duże zróżnicowanie i dobry stan środowiska przyrodniczego
 • Niedostateczna współpraca środowisk samorządowych, gospodarczych i edukacyjnych
 • Zasoby naturalne
 • Wzrastająca przestępczość
 • Kształcenie na poziomie akademickim
 
 • Dostępność do technologii teleinformatycznych
 
 • Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna
 
 • Wysoka aktywność marketingowa i promocyjna miasta (kategoria B w ocenie instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową)
 
 • Grudziądz jako naturalna stolica środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego (potencjał ludnościowy ponad 200 000 osób w zasięgu oddziaływania miasta)
 
 • Grudziądz miastem na prawach powiatu-główny ośrodek administracyjny dla środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego (starostwo grodzkie i ziemskie), agend instytucji centralnych (ZUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy), jak również placówek użyteczności publicznej (nowoczesny kompleks szpitalny) o ponad lokalnym znaczeniu
 
 • Ośrodek o regionalnym znaczeniu ekonomicznym (centra handlowo- usługowe) i rozwiniętych funkcji miasta w sferze prawno -finansowych i okołobiznesowych
 

Tabela 2 – Analiza SWOT – Mocne i słabe strony


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza