Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

1. Umacnianie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływania i kooperacja z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

1.3. Rynek kapitału.

Efektywny, lokalny rynek kapitału, powinien zapewniać pomoc finansową dla przedsiębiorstw, znajdujących się w różnym stadium rozwoju i prowadzących działalność o rożnym stopniu ryzyka.

Dotychczasowe systemy wspierania średnich i małych firm oraz rozwoju lokalnej gospodarki, opierają się głównie na instrumentach o charakterze finansowo-bankowym: pożyczki, kredyty. Warunkiem pełnego rozwoju i wykorzystania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości prze lokalne firmy i przedsiębiorstwa jest przede wszystkim dostęp do wiedzy i informacji z organizacji realizującymi przepływ kapitału finansowego. Uzupełnieniem jest system doradztwa i szkolenia oraz promocji lokalnych firm. W przypadku miasta Grudziądza bardzo istotnym jest dopasowanie rynku kapitałowego i finansowego do specyficznej struktury rynku pracy oraz lokalnej gospodarki, charakteryzującej się niewielką liczbą średnich i małych przedsiębiorstw i utrwalona strukturą lokalnej gospodarki i branż. Jednym z narzędzi konstrukcji i wykorzystania lokalnego systemu wsparcia finansowego dla potencjalnych firm i małych przedsiębiorstw, powinny być lokalne fundusze inwestycyjno-kapitałowe oparte częściowo na środkach pomocowych, częściowo na własnych aktywach. Fundusze te należy z czasem prywatyzować, tak aby zapewnić odpowiednie mechanizmy zarządzania lub powierzać fundacji wspierającej rozwój miasta. Pozwoli to zachować odpowiednie mechanizmy kontrolne, gwarantujące efektywność wykorzystania i ich funkcjonowania na zasadach jawności i przejrzystości.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza