Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

1. Umacnianie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływania i kooperacja z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

1.2. Rynek wiedzy i edukacji.

Efektywnie funkcjonujący rynek wiedzy i edukacji staje się coraz ważniejszym warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego miasta. Lokalny rynek wiedzy w ujęciu systemowym powinien obejmować:

 1. system doradztwa dla podmiotów gospodarczych:
 • komercyjny (finansowany na zasadach rynkowych) konsulting, szkolenia komercyjne;
 • publiczny (zorganizowany, finansowany lub współfinansowany przez samorząd miasta): system podstawowego doradztwa i szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 1. system doradztwa dla instytucji publicznych dotyczący:
 • doskonalenia i dokształcania administracji samorządu miasta w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji europejskiej;
 • doradztwa finansowego i organizacyjnego (np. w dziedzinie doskonalenia procedur i struktur);
 1. system wspierania biznesu i innowacji gospodarki lokalnej oraz transfer technologii:
 • monitorowanie tendencji rozwojowych i gospodarczych;
 • wspieranie procesu przyciągania do miasta inwestycji zagranicznych dla sektorów wymagających zaawansowania technologicznego;
 • tworzenie centrów zasobów i praktyki wymiany wiedzy i technologii
 • wspieranie innowacji w lokalnej gospodarce;
 1. system szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia zawodowego i technicznego:
 • tworzenie i umocnienie lokalnej oferty edukacyjnej.

Obecnie w Grudziądzu kształtuje się rynek lokalny wiedzy i informacji. Finansowanie oraz organizacja dostępu do wiedzy muszą być zróżnicowane i zawierać zarówno element publiczny, jak i publiczno-prywatny. Gwarancją efektywnego funkcjonowania lokalnego rynku wiedzy i informacji jest partnerstwo, które zakłada:

 • ze strony samorządu miasta Grudziądza: koordynację organizacyjną oraz wsparcie finansowe tych elementów rynku wiedzy, których rozwój na zasadach w pełni komercyjnych byłby nieefektywny z punktu widzenia roli, jaki ma do odegrania w lokalnym systemie gospodarczym i społecznym;
 • ze strony prywatnych podmiotów rynku wiedzy i informacji: wykorzystywanie wsparcia publicznego (organizacyjnego i finansowego) zgodnie z kryterium racjonalności i efektywności angażowanych środków.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza