Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU

2. Metodologia prac nad opracowaniem strategii rozwoju Grudziądza.

Strategia rozwoju miasta to określenie celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki którym dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. Samorząd gminy i mieszkańcy stają zatem przed trudnym oraz długotrwałym procesem budowania strategii rozwoju swojego miasta. Istnieje kilka sposobów konstruowania strategii. Samorząd grudziądzki wybrał metodę samodzielnego przygotowywania strategii z udziałem konsultantów zewnętrznych. Budowana jest ona na wiedzy i doświadczeniu samorządu, mieszkańców, środowisk lokalnych i ekspertów zewnętrznych, przy wykorzystaniu procedur i analiz strategicznych. W pracach strategicznych uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności, co nadało strategii uspołeczniony charakter. Celem budowania strategii było jej wykorzystanie dla wytyczenia zadań prowadzących do rozkwitu społecznego i gospodarczego miasta.

Strategię sformułowano metodą społeczno-ekspercką. Eksperci Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Warszawy pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Elżbiety Wysockiej oraz konsultanci zespołu konsultacyjnego SKAN, pod kierunkiem Krzysztofa Wasilewskiego z Warszawy, przygotowali specjalistyczne materiały, uwzględniające wszystkie ustalenia warsztatów społecznych.

Społeczny wymiar budowania strategii był realizowany w ramach ośmiu debat i warsztatów zespołów tematycznych oraz dwóch posiedzeń Rady Konsultacyjnej reprezentującej wszystkie środowiska miasta Grudziądza. Każda z debat w formie warsztatów strategicznych poświęcona była odrębnej grupie zagadnień. W warsztatach tematycznych udział wzięli specjaliści i przedstawiciele dziedzin, jak: teleinformatyka, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia. Dyskusje były moderowane; w efekcie wypracowano kilka propozycji misji miasta, ponad 60 priorytetów oraz 600 wskazań podstawowych kierunków działania.

Przyjęcie metody społecznej i moderacyjnej dało następujące możliwości:

  • zgromadzenia opinii w formie reprezentatywnej liczby ankiet od uczestników na temat kierunków działań i podstawowych celów;
  • wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu planowania strategicznego;
  • zrozumienia wzajemnych relacji i stosunków oraz umiejscowienia zgłaszanych propozycji w szerszym układzie;
  • uznanie potrzeby wyboru i dostrzegania potrzeb udziału w planowaniu lokalnej społeczności jako warunku powodzenia procesu rozwoju;
  • promocji działań strategicznych, promocji strategii wśród lokalnych środowisk;
  • zwiększenia szans na realizację strategii i jej wdrożenie;
  • wzrostu aktywności społecznej poprzez udział w publicznych debatach i warsztatach strategicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza