Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Priorytet 4. Kreowanie dobrej jakości życia w mieście.

Cel 4.1 Tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w Grudziądzu.

Zadania:

 • Poprawa atrakcyjności osiedleńczej miasta i jego walorów jako miejsce życia;
 • Rozwój różnych form budownictwa;
 • Poprawa realnego bezpieczeństwa oraz stanu jego poczucia przez mieszkańców i turystów poprzez ograniczenie przestępczości pospolitej oraz przestępczości wśród nieletnich i przestępczości zorganizowanej, zdecydowane działania przeciwko wykroczeniom, umocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością miasta;
 • Utworzenie i wykorzystanie lokalnego systemu ratownictwa zintegrowanego;
 • Przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i zjawisk przyrodniczych o charakterze klęsk żywiołowych.

Cel 4.2. Poprawa ekologicznych warunków życia mieszkańców.

Zadania:

 • Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w odniesieniu do:

Powietrza

 • redukcja i neutralizacja zanieczyszczeń atmosfery u źródła;
 • ograniczenie uciążliwości produkcji rolnej i przydomowych folii;

Wody

 • ochrona zasobów wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz utrzymanie wysokiej jakości wód, szczególnie wody pitnej;
 • budowa i eksploatacja nowoczesnej oczyszczalni ścieków w połączeniu z równoczesną modernizacją i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej;
 • wzmocnienie naturalnej sfery biologicznej cieków wodnych, rzek i jezior;

Gleby

 • rekultywacja terenów zdewastowanych przyrodniczo, zwłaszcza postindustrialnych i nabrzeży rzeki Wisły;

Klimatu akustycznego

 • ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych w mieście wzdłuż głównych tras przejazdowych poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego i modernizację traktów drogowych.
 • Regulacja stosunków wodnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i odprowadzania wód opadowych poprzez rozwój systemu małej retencji wodnej z poszanowaniem warunków ekologicznych;
 • Rozwój systemu gospodarki odpadami (dalszy recykling, utylizacja odpadów niebezpiecznych, dalsza segregacja) i gospodarcze wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych;
 • Pełne wdrożenie zintegrowanego lokalnego systemu gospodarki odpadami.

Cel 4.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Zadania:

 • Dostosowanie gospodarki wodnej, rozmiarów ujęć wodnych do pozostających w dyspozycji miasta zasobów wód podziemnych;
 • Ochrona głównych zbiorników wód powierzchniowych;
 • Poprawa zwartości przestrzennej lasów i zagospodarowanie ich powierzchni godnie z operatem leśnym dla miasta Grudziądza poprzez wzrost różnorodności biologicznej i zwiększenie odporności ekosystemów leśnych;
 • Zmiany lokalnego systemu gospodarowania energią w celu zwiększenia jego efektywności, zmniejszenia energochłonności i emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód;
 • Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta;
 • Aktywna ochrona zasobów przyrodniczych i naturalnych miasta oraz walorów krajobrazu kulturowego miasta oraz kreowanie miejsc przyjaznej środowisku rekreacji.

Cel 4.4. Poprawa efektywności ochrony sfer przyrodniczych miasta i jego krajobrazu.

Zadania:

 • Wzmocnienie spójności i ciągłości przestrzennej krajobrazu przyrodniczego wzdłuż rzeki Wisły oraz ekosystemu wodnego miasta;
 • Zapobieganie degradacji i rewitalizacja krajobrazu obszarów przyjeziornych i rzecznych;
 • Zwiększenie terenów objętych ochroną przyrodniczą oraz formami indywidualnej ochrony przyrody.

Cel 4.5. Wspieranie różnorodnych form tradycji miasta.

Zadania:

 • Wspieranie działań służących umocnieniu lokalnej tradycji i dorobku kulturalno-historycznego społeczności lokalnej Grudziądza;
 • Wspieranie inicjatyw kulturalnych i różnorodnych form kultury lokalnej;
 • Pielęgnowanie i promowanie walorów krajobrazów historycznych i architektonicznych miasta i regionu (fortyfikacje, “sąsiedztwo Borów Tucholskich”, strefa Dolnej Wisły, tradycje kawaleryjskie miasta, Grudziądz “Perła Pomorza Nadwiślańskiego”, Honorowi Obywatele Miasta).

Cel 4.6. Zachowanie dziedzictwa historycznego.

Zadania:

 • Odnowa i rewitalizacja zabytkowych obiektów miasta (zabytki sakralne, zabytki architektury, zespół spichrzy o unikatowym w Europie układzie) i obszarów miejskich (parki, cmentarze, zespoły ogrodowe i leśne);
 • Utrwalanie i dokumentowanie historii regionu, rozwój form popularyzacji lokalnej tradycji historycznej i dziedzictwa wspólnego regionu Grudziądza.

Cel 4.7. Promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej.

Zadania:

 • Polepszenie dostępu mieszkańców do specjalistycznej diagnostyki i opieki medycznej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych na poziomie podstawowym;
 • Przekształcenia i racjonalizacja funkcjonowania placówek publicznej służby zdrowia oraz współpraca z instytucjami opieki medycznej;
 • Wspierane inicjatyw służących promocji zdrowia i proekologicznemu stylowi życia;
 • Wzmocnienie systemu oferty rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych w celu ich pełnej integracji ze społeczności lokalną;
 • Realizacja specjalnych programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców miasta;
 • Akcje profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej skierowane do młodzieży;
 • Wykorzystanie możliwości różnych form leczenia;
 • Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieżowego, głównie w oparciu o bazę szkolną i sportową klubów.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza