Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności miasta

Cel 3.1. Przyspieszenie rozbudowy i modernizacji układu drogowego miasta.

Zadania:

 • Pełne wykorzystanie ukształtowanej historycznie lokalizacji miasta na szlaku komunikacyjnym w kierunku Morza Bałtyckiego i Jezior Mazurskich;
 • Autostrada A-1 jako wzmocnienie dostępności komunikacyjnej miasta;
 • Realizacja strategicznej wizji rozwoju funkcji miejskich Grudziądza;
 • Sformułowanie strategii sektorowych: rozwoju rynku zatrudnienia, rozwoju turystyki, dostosowania do UE;
 • Zintensyfikowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju systemu ekologicznego i funkcji rekreacyjnych w mieście i regionie.

Cel 3.2. Przeciwdziałanie ograniczeniu funkcji komunikacyjnych miasta i regionu.

Zadania:

 • Zintegrowanie lokalnego systemu transportu zbiorowego (autobusy i tramwaje) z systemem transportu regionalnego (kolej, autobusy) polepszającego dostępność komunikacyjną do i z Grudziądza do innych ośrodków, w tym szczególnie stolic regionu i miast o znaczeniu regionalnym oraz ośrodków turystyki;
 • Zapewnienie dostępności usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, transport miejski, kultura, media lokalne) poprzez wykorzystanie istniejącej bazy i infrastruktury oraz rozwój nowych form usług.

Cel 3.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej miasta.

Zadania:

 • Inicjowanie i udział miasta w działaniach zmierzających do włączenia Grudziądza w obszar europejskich trans komunikacyjnych i korytarzy transportowych (TINA) oraz A-1;
 • Modernizacja i podniesienie znaczenia przebiegających przez miasto odcinków dróg krajowych;
 • Poprawa dostępności transportowej tras dojazdowych do projektowanej autostrady A-1 oraz dróg o znaczeniu krajowym;
 • Umocnienie lokalnego systemu transportu zbiorowego;
 • Działania na rzecz integracji transportowej obszarów położonych po obu stronach Wisły oraz miejsc wylotowych w kierunku Torunia i Warszawy, Gdańska.

Cel 3.4. Rozbudowa i modernizacja miejsc dystrybucyjno - logistycznych.

Zadania:

 • Skoordynowanie inwestycji i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta z punktu widzenia ich regionalnego znaczenia;
 • Wspieranie modernizacji i rozbudowy terenów miejskich i zakładowych służących dystrybucji towarowej.

Cel 3.5. Rozbudowa centrów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych..

Zadania:

 • Poprawa sprawności funkcjonowania lokalnego rynku usług teleinformatycznych i technik internetu;
 • Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu w instytucjach w obszarze: edukacja, administracja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.

Cel 3.6. Modernizacja i rozwój systemu zabezpieczenia energetycznego miasta.

Zadania:

 • Pełne wykorzystanie infrastruktury energetyki poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii i polepszenie zaopatrzenia w energię w tym energię skojarzoną (gaz, ciepło);
 • Zastosowanie źródeł odnawialnych dla zabezpieczenia energetycznego (małe elektrownie wodne, wiatrowe);
 • Rozbudowa systemu wykorzystania produkcji energii z odzysku biogazu na składowisku oraz przy okazji eksploatacji oczyszczalni ścieków;
 • Budowa przedsiębiorstwa multienergetycznego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza