Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Priorytet 2. Restrukturyzacja i unowocześnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej miasta.

Cel 2.1. Stworzenie lokalnego mechanizmu wsparcia procesu unowocześnienia i konkurencyjności lokalnej gospodarki i firm.

Zadania:

 • Rozwijanie sektorów opartych na wykorzystaniu wiedzy , rozwoju nowych technik i technologii, w celu generowania nowych miejsc zatrudnienia w obszarze usług i produkcji;
 • Tworzenie centrów transferu technologii, lepsze wykorzystanie zasobów istniejących, kształtowanie systemu wzmocnienia instytucji okołobiznesowych i proinnowacyjnych rozwiązań w sferze gospodarczej oraz społecznej;
 • Umocnienie mechanizmu wymiany informacji i zasobów pomiędzy podmiotami i instytucjami a sferą edukacji służące rozwojowi lokalnej gospodarki;
 • Poprawa dostępności przedsiębiorstw do procedur i ulg wspierających lokalne działania gospodarcze;
 • Wzmocnienie działań targowo -wystawienniczych miasta wraz z kooperacją firm.

Cel 2.2. Wzmocnienie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadania:

 • Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zwłaszcza skierowanych na przedsięwzięcia produkcyjne w nowych sektorach gospodarki lokalnej;
 • Polepszenie dostępu MSP do informacji gospodarczej i technicznej;
 • Wspieranie rozwoju instytucji otoczenie biznesu w tym nowych form kształcenia, doradztwa, współpracy i wymiany międzynarodowej oraz kooperacji z istniejącymi podmiotami gospodarczymi;
 • Wspieranie działań dostosowawczych MSP do norm, standardów i warunków konkurencyjnych w Unii Europejskiej.

Cel 2.3. Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki.

Zadania:

 • Wspieranie systemu instytucjonalnego w zakresie poręczeń kredytowych i kapitałowych, usług wzajemnych oraz bankowych służących poprawie zdolności produkcji i świadczenia usług przez podmioty gospodarcze;
 • Wzmocnienie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw i wzmocnienie ich zdolności towarowych do funkcjonowania na rynkach europejskich;
 • Dostosowanie lokalnego handlu i usług oraz zakładów przetwórstwa żywności do warunków konkurowania w Unii Europejskiej oraz promocja lokalnych produktów i powiązań kooperacyjnych producentów lokalnych.

Cel 2.4. Rozwój usług, transportu i turystyki.

Zadania:

Usługi

 • Rozbudowa i poszerzenie oferty grudziądzkich placówek obsługi biznesu, nauki, kultury, administracji na obszarze miasta i regionu;
 • Wspieranie i rozwój instytucji oraz imprez kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej;
 • Rozbudowa i wykorzystanie rekreacyjne terenów miejskiej zieleni i jezior, jako możliwości zagospodarowania i wypoczynku;
 • Wzmocnienie sektora nowych usług (turystyka) oraz funkcji turystycznej miasta przy pełnym zagospodarowaniu zasobów.

Transport

 • Tworzenie ponadlokalnego systemu transportowego równoważącego rolę kolei, transportu drogowego i rozwój transportu turystycznego z wykorzystaniem rzeki Wisły;
 • Tworzenie centrów logistyczno – dystrybucyjnych;
 • Rozbudowa infrastruktury drogowej i tranzytowej;
 • Tworzenie miejskiego systemu transportowego opartego o równoważenie zadań między transportem indywidualnym i zbiorowym z zachowaniem norm ochrony środowiska;
 • Tworzenie układu komunikacyjno-drogowego, uwzględniającego konieczność wprowadzenia priorytetu dla komunikacji zbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem proekologicznej roli komunikacji tramwajowej;
 • Wspieranie i rozwój ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta i włączenie ich w układ europejskiego systemu traktów rowerowych, jako proekologicznej formy transportu indywidualnego.

Turystyka

 • Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej i krajoznawczej, uwzględniając przede wszystkim: ponadregionalne znaczenie zabytków Grudziądza, atrakcyjność szlaku zamków krzyżackich i szlaku wodnego rzeki Wisły i Osy, wykorzystanie unikatowych obiektów militarnych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, walorów przyrodniczych i rekreacyjnych;
 • Promocja markowych produktów turystycznych miasta i kreowanie nowych;
 • Poszerzenie funkcji turystycznych obszaru Błoni Nadwiślańskich i obrzeży jeziora Rudnickiego;
 • Odtworzenie i rozwój przybrzeżnej żeglugi turystycznej oraz innych form turystyki wodnej;
 • Popieranie inicjatyw samorządowych i prywatnych zmierzających do przedłużenia czasu wykorzystania turystycznego bazy hotelowej oraz rekreacyjnej i jej rozbudowa;
 • Wspieranie inicjatyw dotyczących przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych w tym inwestycji w sferę usług rekreacyjnych i leczniczo-uzdrowiskowych np. poprzez zagospodarowanie podgrudziądzkich źródeł wód geotermalnych;
 • Wspieranie rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej oraz tranzytowej;
 • Rozwój i kształcenie kadr dla turystyki i edukacja ekologiczna mieszkańców;
 • Stworzenie sieci tras dla turystyki rowerowej w mieście i okolicy.

Cel 2.5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Zadania:

 • Autostrada A-1 osią rozwoju gospodarczego i szansą możliwą do wykorzystania w Grudziądzu;
 • Zapewnienie ładu przestrzennego i zmian w systemie zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie tzw. ścieżki szybkiej legislacji dla firm inwestorów oraz w celu przyspieszenia procesu zdolności samorządu lokalnego do pozyskiwania inwestorów;
 • Umocnienie systemu polityki kooperacji targowo-wystawienniczej firm i podmiotów gospodarczych oraz samorządu;
 • Wyznaczenie stref i obszarów tzw. łatwego inwestowania np. wzdłuż ciągów komunikacyjnych przyautostradowych oraz przyspieszonego rozwoju przy regionalnych korytarzach transportowych;
 • Pełne wykorzystanie inkubatora przedsiębiorczości między innymi poprzez działania doradcze i adaptacyjne biznesu zewnętrznego w tych strefach powiązanego z pełną obsługę i doradztwem oraz usługami szkoleniowymi;
 • Kreowanie nowych działań marketingowych w celu promocji oferty inwestycyjnej miasta

i pozyskiwania inwestorów przy wykorzystaniu techniki internetowej i teleinformatycznej.

Cel 2. 6. Wsparcie i stopniowe przekształcenie sfery społecznej miasta.

Zadania:

 • Przekształcenie i dostosowanie systemu opieki społecznej do nowych inicjatyw i form wsparcia z wykorzystaniem instytucji i organizacji społecznych;
 • Tworzenie inicjatyw poprawy infrastruktury społecznej i edukacyjnej miasta;
 • Wyznaczenie zasięgu, określenie potrzeb i zintensyfikowanie doraźnej pomocy dla środowisk dotkniętych bezrobociem i niedostatkiem materialnym;
 • Ograniczenie poziomu bezrobocia i wdrożenie programów specjalnych zapobiegających spadkowi poziomu życia mieszkańców;
 • Rozwój instytucji oświaty, zdrowia, kultury i sportu oraz turystyki dla podniesienia standardu życia mieszkańców miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza