Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE.

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonaleniu umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców.

Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców Grudziądza.

Zadania:

 • Polepszenie obiegu informacji o lokalnych rynkach pracy w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców;
 • Inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez kooperacje istniejących firm i kapitału zewnętrznego oraz system finansowy wspierający ulgi i preferencje dla firm zwiększających zatrudnienie;
 • Inicjowanie i wspieranie systemu edukacji i kształcenia zawodowego oraz rozwiązań służących poszerzeniu zdolności adaptacyjnych młodzieży oraz przekwalifikowania zawodowego.

Cel 1.2. Rozwój systemu edukacji i kształcenia zawodowego w Grudziądzu.

Zadania:

 • Rozbudowa form kształcenia (policealnego i wyższego) poprzez udostępnianie bazy edukacyjnej miasta i adaptację pomieszczeń na cele szkoleniowo-edukacyjne;
 • Zwiększanie różnorodności form i ofert kształcenia w tym wspieranie innowacji w dziedzinie edukacji;
 • Upowszechnienie nauki języków obcych, informatyki i edukacji ekologicznej;
 • Wspieranie zawodowych centrów kształcenia oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię;
 • Uczestnictwo w wymianie edukacyjnej na poziomie międzynarodowych (wymiana partnerska, udział w programach Unii Europejskiej: Sokrates, Leonardo Da Vinci, Program Ramowy Badań Naukowych i Wdrożeń;
 • Wzmocnienie systemu ustawicznego kształcenia dorosłych;
 • Polepszenie dostępu edukacyjnej oferty miasta dla mieszkańców obszarów przyległych do miasta;
 • Stworzenie lokalnego systemu wsparcia finansowego dla niezamożnej młodzieży i uczniów oraz studentów.

Cel 1.3. Umocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców miasta.

Zadania:

 • Wspieranie rozwoju organizacji społecznych, a zwłaszcza prowadzących działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz umocnienia tożsamości regionalnej;
 • Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców w wieku poprodukcyjnym;
 • Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w rozwoju miasta;
 • Rozbudowa systemu wspierającego edukację obywatelską mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza