Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA.

Realizacji wizji miasta i spełnieniu misji samorządu lokalnego Grudziądza służą wyznaczone cele strategiczne i zadania realizacyjne.

Cele strategiczne przyjęte w niniejszej strategii rozwoju są wynikiem społecznej dyskusji nad przyszłością miasta Grudziądza i pracy Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Miasta oraz Zespołów tematycznych. Dyskusja ta prowadzona była w trakcie spotkań i posiedzeń. Przyjęte cele mają charakter ogólny i określają  pożądane stany i procesy rozwojowe. Poszczególne cele rozwijane będą w formie strategii sektorowych oraz programów operacyjnych.

Zadania realizacyjne opracowane w formie założeń do programów operacyjnych, co należy zrobić, aby dany cel strategiczny osiągnąć. Cele strategiczne uporządkowano, wyznaczając pięć priorytetów rozwojowych. Są one zbieżne z celami i zasadami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, NPPC oraz Strategią Rozwoju Inwestycji przygotowaną przez KERM i oficjalnymi dokumentami rządowymi.

1. PRIORYTETY ROZWOJU MIASTA.

Priorytet 1 Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonalaniu umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców;
Priorytet 2 Restrukturyzacja i unowocześnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej miasta;
Priorytet 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności miasta i spójności jego rozwoju;
Priorytet 4 Kreowanie dobrej jakości życia w mieście;
Priorytet 5

Rozwój międzynarodowej współpracy miasta i osiągnięcie podstawowych standardów Unii Europejskiej.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza