Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

Podstawowe dane liczbowe o mieście w 2000 r.
     Powierzchnia miasta 58,74 km2
     Ilość mieszkańców 101 183     
     W tym kobiety 53 085     
     Gęstość zaludnienia na 1 km2 1 723     
     Wskaźnik śmiertelności niemowląt na 1000 mieszkańców 0,69%
     Bezrobotni zarejestrowani 10 409     
     W tym bezrobotne kobiety 6 129     
     Podmioty gospodarcze 7 370     

Tabela 2 - Podstawowe dane liczbowe o mieście

1. SYNTEZA DIAGNOZY

1.1. Położenie i podstawowe cechy przestrzeni miasta

Miasto Grudziądz położone jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w oddaleniu ponad 110 km od portów Gdańska i Gdyni. Obszar miasta zajmuje 58,74 km kw. i znajduje się w strefie oddziaływania osi potencjalnego rozwoju VI Korytarza Transportowego Europy Środkowo-Wschodniej (wyznaczonego przez program UE TINA), łączącego Skandynawię poprzez aglomerację trójmiejską, Grudziądz, Toruń, Łódź z Europą Środkową. Grudziądz, wyznaczony został jako węzeł autostrady A-1 z przeprawą mostową przez Wisłę. Podstawowymi wyznacznikami przestrzennego położenia miasta są:

  • lokalizacja w pobliżu głównych ośrodków województwa: odległości od Bydgoszczy (70 km) i Torunia (60 km);
  • zróżnicowanie naturalnych warunków rozwoju – bliskie usytuowanie wiślanego brzegu i wzniesienia Kępa Strzemięcińska i Forteczna, duża lesistość w obszarze administracyjnym miasta, dwa jeziora w granicach administracyjnych, oryginalne układy krajobrazowe i architektoniczne;
  • wielofunkcyjny charakter rozwoju miasta – ponad 100 tysięczny ośrodek miejski o znaczeniu ponadlokalnym, znaczący ośrodek administracyjny, kulturalny i edukacyjny, różne gałęzie przemysłu, rozwinięte usługi i handel o znaczeniu ponadlokalnym, infrastruktura komunikacyjna i transportowa o znaczeniu krajowym i regionalnym, turystyka i rekreacja, sport, usługi i świadczenia zdrowotne o charakterze regionalnym, realizowana infrastruktura techniczna w zakresie ochrony środowiska (składowisko, oczyszczalnia ścieków);
  • system komunikacyjny i infrastruktury drogowej tworzą: drogi o kierunku zachód –wschód: krajowa nr 16 i wojewódzka nr 534 oraz droga o kierunku północ – południe: krajowa nr 55.

 

Struktura przestrzenna miasta została ukształtowana w długim procesie rozwoju i wykazuje obecnie znaczną trwałość. Ze względu na walory krajobrazowe, architektoniczne, przyrodnicze, miasto i jego okolice są atrakcyjne do zamieszkania.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza