Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


X. MONITORING REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA.

Monitoring strategii dotyczy stałej obserwacji realizacji priorytetów rozwoju i celów strategicznych oraz realizacji programu rozwoju miasta i projektów wynikających z poszczególnych faz programowania rozwoju strategicznego.

Monitoring wdrażania strategii służy:

  • kontroli postępu realizacji programów operacyjnych i osiągniętych wyników oraz porównaniu ich zgodności z treścią wizji rozwoju i celami;
  • obserwacji i ocenie stanu zaawansowania konkretnych przedsięwzięć rozwojowych (projektów), umożliwiającej bieżącą identyfikację trudności w ich realizacji, ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie, weryfikację zgodności z założonymi celami oraz efektywność wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków.

Monitoring realizacji strategii powinien umożliwiać:

  • korygowanie działań, jeśli nie przynoszą one zakładanych i pożądanych zmian oraz zamierzonych efektów;
  • reagowanie na zmiany sytuacji w mieście i regionie;
  • przedstawienie przez władze samorządowe sprawozdania z realizacji strategii oraz działań i środków w ramach finansowania rozwoju lokalnego.

Monitoring prowadzić musi wytypowana jednostka Urzędu Miejskiego ze współudziałem instytucji i organizacji zaangażowanych bezpośrednio w realizacje konkretnych programów.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza