Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


V. WIZJA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA DO ROKU 2015

“Miasto Grudziądz w 2015 roku to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy – o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przechodzące do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach, gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju, a firmom przyjazne oferty inwestowania i działania gospodarczego”.

8. MIASTO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Podnoszeniu standardów życia w Grudziądzu musi towarzyszyć troska o stan środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz poszanowanie zasad ekologii w procesie produkcji i inwestycji. Aby osiągnąć stan zrównoważonego rozwoju trzeba odpowiednio restrukturyzować lokalną gospodarkę, a w nowo rozwijających się branżach przemysłowych

i usługach wprowadzać technologie przyjazne środowisku. Realizację przedsięwzięć związanych z infrastruktura techniczną służącą poprawie stanu środowiska naturalnego i ograniczeniu negatywnego oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko, podzielono w Grudziądzu na dwa etapy związane zagospodarowaniem odpadów stałych, a następnie budową oczyszczalni ścieków.

Składowisko odpadów to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Uruchomione w 1997 roku zajmuje 12,3 ha powierzchni na terenie gminy Grudziądz w miejscowości Zakurzewo (około 15 km od centrum Grudziądza). Na terenie składowiska, przywożone odpady, są klasyfikowane i kierowane na stanowisko segregacji, skąd w zależności od rodzaju odpadu, trafiają na odpowiednio przygotowany proces technologiczny dalszej przeróbki. Na obszarze wysypiska funkcjonować będzie 10 pryzm energetycznych (po 2 rocznie), w których za pomocą odpowiedniej aparatury odzyskiwać będzie się biogaz - metan, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Oczyszczalnia ścieków z projektowaną lokalizacją w podgudziądzkiej miejscowości Nowa Wieś, od roku 2002, docelowo będzie przyjmowała 26,4 tys. m3 ścieków dziennie. Aktualnie zakończono prace projektowo-technologiczne inwestycji. Prace przy budowie obejmą nie tylko samą oczyszczalnie, ale także budowę i modernizacją poszczególnych elementów miejskiej sieci kanalizacyjnej takich jak: kolektory dosyłowe, zrzutowe, przepompownie itp.

Inwestycje o charakterze proekologicznym i wdrożenie przedsięwzięć związanych z segregacją i utylizacją odpadów, są dowodem dbałości miasta o zachowanie zrównoważonego charakteru procesu rozwojowego miasta.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza