Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


V. WIZJA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA DO ROKU 2015

“Miasto Grudziądz w 2015 roku to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy – o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przechodzące do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach, gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju, a firmom przyjazne oferty inwestowania i działania gospodarczego”.

4. MIASTO OTWARTE

Miasto Grudziądz, jest otwarte dla przepływu osób, rozwiązań inwestycyjnych i kooperacji podmiotów. Miasto, utrzymuje kontakty z partnerami zagranicznymi i ważnymi ośrodkami w Europie. Kontakty wymiany partnerskiej i programy Unii Europejskiej, służą umacnianiu zdolności miasta do rozwoju nauki, gospodarki, kultury i turystyki. Sprzyja to budowaniu wizerunku miasta, jako przyjaznego wszelkim formom współpracy i inwestycji.

Jednym z kierunków rozwoju wyznaczanych przez strategię miasta, jest uczynienie z Grudziądza miasta otwartego na świat i pogodzenie lokalnej tożsamości i tradycji z perspektywą zjednoczonej Europy. Sprzyja, temu celowi poszukiwanie partnerów w regionach Unii Europejskiej, przełamywanie uprzedzeń i budowanie miejskich struktur, w tym struktur w ramach administracji publicznej, na których opierać się będzie uczestnictwo miasta w międzynarodowej wymianie i realizacji projektów unijnych. Ważnym kierunkiem, pozostaje rozwój współpracy z miastami partnerskimi i wspólne realizowanie projektów międzynarodowych z udziałem grudziądzkich instytucji, organizacji, młodzieży i przedsiębiorców. Uczestnictwo miasta w europejskich projektach (TINA – autostrada A-1, program rozwoju regionalnego), wymagają współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Jakość tej współpracy, zależeć będzie od przygotowania lokalnych kadr i budowy lokalnych konsorcjów partnerskich (firmy i instytucje, organizacje pozarządowe).


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza