Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


V. WIZJA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA DO ROKU 2015

10. MIASTO O DOBRYM POZIOMIE WARUNKÓW ŻYCIA

Podstawową funkcją miasta, jaka decyduje w dłuższej perspektywie o jakości ośrodka miejskiego jest lokalna gospodarka i świadczone usługi. Warunki dla rozwoju gospodarczego i lokowania inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości decydują zatrudnieniu i jakości rynku pracy, tworząc podstawy bytu zawodowego i materialnego rodzin i społeczności. Podstawową funkcją miasta była funkcja przemysłowa. Przemiany gospodarcze spowodowały zmianę jakościową w dążeniach i aspiracjach mieszkańców. Oczekiwania skierowane są obecnie na poprawę jakości życia i najbliższego otoczenia. Wyraża się to w rozwoju funkcji usługowych i rekreacyjnych miasta i jego okolic. Grudziądz dla najbliższego otoczenia stanowić będzie w przyszłości atrakcyjny ośrodek handlowo-usługowy, edukacyjny, kulturalno – rozrywkowy i administracyjno–finansowy.

Grudziądz, jako ośrodek administracyjny, który ma status starostwa grodzkiego i ziemskiego musi spełniać także szereg funkcji rzutujących bezpośrednio na odczuwaniu przez mieszkańców miasta i przez okoliczną ludność, jakości życia.

Grudziądz przyciągać będzie społeczeństwo, świadcząc obsługę administracyjną, prawną, finansową w postaci banków, ubezpieczeniową oraz dobrze zorganizowanym zapleczem oświatowych (w tym ofertą kształcenia na poziomie wyższym, różnorodnymi formami edukacji średniej, dostępem do nauki języków obcych – obecnie na terenie miasta działa kilkanaście szkół języków obcych),wysokim poziomem usług medycznych, a także zapleczem kulturalno-sportowym.

Istotnym elementem jakości życia mieszkańców są dogodne warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście i na terenach wokół Grudziądza położonych w atrakcyjnym terenie krajobrazowym i przyrodniczym.

Zmiany w systemie komunikacji miejskiej zwiększą nie tylko częstotliwość i wygodę przejazdów, ale zapewnią sprawny, szybki transport miejski.

W przyszłości o jakości życia w Grudziądzu decydować będzie również wykorzystanie zasobów potencjału turystycznego miasta i regionu, szczególnie w zakresie turystyki indywidualnej i kwalifikowanej.

Wykorzystując różnorodność funkcji miejskich, Grudziądz z punktu widzenia, dobrej jakości życia mieszkańców, będzie atrakcyjnym ośrodkiem regionu, oferującym wiele możliwości, przy wykorzystaniu ciekawych i atrakcyjnych form wykorzystania swojego majątku, zasobów naturalnych i przyrodniczych oraz dobrej lokalizacji i propozycji rekreacyjno-turystycznej.

Poza gospodarczym znaczeniem miasta i jego administracyjnym charakterem, za podstawowe walory kształtujące poczucie dobrej jakości życia dla mieszkańców przyjąć należy:

  • warunki życia umożliwiające kontakt ze środowiskiem naturalnym;
  • możliwość zamieszkania w atrakcyjnych i oddalonych od stref uprzemysłowionych dzielnicach miasta lub jego okolicach;
  • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju edukacji mieszkańców i opieki zdrowotnej;
  • dostępność dóbr społecznych (wartości kulturowe, przyrodnicze, zabytki architektury).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza