Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU

7. Wykorzystane materiały i opracowania.

W procesie opracowywania Strategii korzystano z następujących materiałów, opracowań i dokumentów źródłowych:

 • “Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Bilans otwarcia,   “Diagnoza prospektywna, Wizja rozwoju do 2010 roku”, Toruń, 2000;
 • “Deklaracja rozwoju - Grudziądz 2010”, Grudziądz, 1997;
 • “Analizy porównawcze dla celów strategii rozwoju”, opracowane przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, Warszawa, 2000;
 • “Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa”, opracowana przez E. Wysocką i J. Kozińskiego, Warszawa, 2000;
 • “Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy”, opracowane przez Agencję Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Warszawa, 1997;
 • “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza”, Grudziądz, 1998;
 • “Strategia Rozwoju Turystyki Grudziądza”, Grudziądz, 2000;
 • “Materiały projektu UE - Prelude”, Grudziądz, 2000;
 • “Strefa Rozwojowa VI Korytarza TINA. Wyniki badawcze projektu Phare CBC/Interreg”, projekt finansowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej z programu Phare/Interreg, Gdynia, 2000;
 • “Atrakcyjność inwestycyjna miast” – Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, rozdział:“Ocena działalności marketingowej władz miasta”. Gdańsk, 2000.
 • “Pozyskiwanie wsparcia finansowego z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych”. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2000.
 • Ankieta “Grudziądz 2005”, Grudziądz, 1996;
 • Analiza SWOT, Grudziądz, 2000.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza