Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. OTOCZENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W ROKU 2000.

2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE

2.5 Integracja z Unią Europejską

Najbardziej istotne wpływy zewnętrzne mogące kształtować rozwój kraju i regionu kujawsko-pomorskiego oraz mające odniesienie do praktyki funkcjonowania samorządu lokalnego miasta Grudziądza, pojawiają się w związku z działaniami integracyjnymi państwa ze strukturami UE. Działania dostosowawcze mogące w istotny sposób zmienić obraz miasta Grudziądza związane są z następującymi obszarami rozwoju:

  • umieszczeniem Grudziądza w jednym z głównych korytarzy transportowych Unii Europejskiej w tzw. sieci dróg europejskich TINA (w tym korytarzu występuje autostrada A-1);
  • budową autostrad (szczególnie A-1 i węzła Grudziądz), restrukturyzacją kolei;
  • tworzeniem centrów edukacyjnych i technicznych sprzyjających transferom technologii;
  • budową instytucji sprzyjających kontaktom międzynarodowym i wymianie gospodarczej.

Strategie rozwoju jednostek administracji wszystkich szczebli muszą w większym lub mniejszym stopniu uwzględniać wymagania wynikające z procesu integracji europejskiej, będąc tym samym jednostkami odpowiedzialnymi za kształt tego procesu oraz jakość wykorzystanego wsparcia funduszy UE przewidywanych dla Polski. Zabiegi zmierzające do sprawnego organizacyjnie i technicznie wykorzystania środków z funduszy UE są jednym z podstawowych kierunków działania samorządu lokalnego w obszarze integracji z UE. Bezpośrednim polem pozostaje również implementacja wspólnotowych przepisów prawnych na gruncie samorządowym. Podstawowym instrumentem w zakresie dostosowania do struktur UE, jaki stosuje Unia Europejska jest polityka regionalna, nakierowana na oddziaływanie UE w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych regionach. Z uwagi na wagę zagadnienia celowym jest tworzenie skutecznych mechanizmów lokalnych wykorzystujących zasady wsparcia w obszarze polityki regionalnej, jakie oferuje UE. W przypadku Grudziądza jeden z celów polityki regionalnej UE – walka z bezrobociem strukturalnym ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Unijne cele rozwoju regionalnego są realizowane w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. W krajach stowarzyszonych z UE środki na rozwój kierowane są poprzez trzy programy: PHARE 2, ISPA i SAPARD. Finansowanie ze środków UE wymaga przygotowania sektorowej strategii dostosowawczej oraz praktycznej obsługi programów UE. Grudziądz dysponuje już lokalnym mechanizmem zdolnym do wykorzystania środków UE, szczególnie w przypadku programu PHARE. Potwierdzeniem tego jest średniookresowa strategia dostosowawcza i zrealizowane projekty z funduszu PHARE w ramach programu ECOS OUVERTURE “Prelude”. Zarząd Miasta powołał również stanowisko Pełnomocnika ds. Programów UE.

Integracja z Unią Europejską rzutuje bezpośrednio na strategię rozwoju Grudziądza poprzez uwzględnienie celów polityki regionalnej UE oraz kierunków działania wskazanych w programach przedakcesyjnych. W celu absorpcji środków, poza przygotowaniem wniosków według procedur UE, niezbędne jest dalsze umocnienie mechanizmu montażu środków własnych i pomocowych. Dla sprawnego wykorzystania środków z funduszy UE istotne znaczenie ma sprawna koordynacja procedur aplikacyjnych i realizacji projektów w ramach administracji lokalnej. Pożądane jest również zapewnienie spójności realizacji strategii sektorowych dla obszaru Grudziądza na poziomie administracji samorządu gminnego. Niezwykle ważnym elementem procesu integracyjnego jest budowa struktur partnerów dla projektów finansowanych ze środków UE na poziomie międzynarodowym i lokalnym. Struktury te powstawać muszą przy koordynacji Urzędu Miejskiego i aktywnym udziale instytucji i organizacji miejskich.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza