Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


VIII. ZASADY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA.

1. FAZY REALIZACJI STRATEGII.

Z uwagi na rozwój procesu integracyjnego Polski z Unia Europejską oraz związanymi z tym obowiązkami i korzyściami należy wyróżnić dwie fazy realizacyjne strategii rozwoju miasta: przedakcesyjną i poakcesyjną ,wyróżnione momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W pierwszej z wyróżnionych faz przy nieznacznych środkach przeznaczanych przez państwo na wsparcie rozwoju lokalnego, trzeba skoncentrować wysiłki na realizacji celów służących, przygotowaniu kadr samorządu do prowadzenia procesu integracyjnego na szczeblu administracji samorządu gminnego, zwiększeniu lokalnej przedsiębiorczości oraz lepszej współpracy wewnątrz społeczności lokalnej i podmiotów lokalnych. Wynika z tego, że w pierwszej kolejności realizowane będą cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego, umocnieniem nowych grup zawodowych ( w tym szczególnie absolwentów), zapewnieniem ładu społecznego oraz edukacji. W tym czasie należy spodziewać się napięć na rynku pracy , głównie z uwagi na zjawiska demograficzne czy nasilenie procesów restrukturyzacji gospodarki. Programy aktywizacji lokalnego potencjału muszą mieć przede wszystkim na uwadze tworzenie nowych miejsc pracy.

Druga faza, po przyjęciu Polski do UE, sprzyjać będzie wykorzystaniu instrumentów finansowych do zwiększenia wsparcia lok alnego procesu rozwojowego w tym inwestycji w obszarze infrastruktury technicznej. Umożliwi to nadanie istniejącym obiektom i nieruchomościom nowych funkcji gospodarczych, zwiększy dostępność komunikacyjną obszaru grudziądzkiego, dalszą poprawę stanu środowiska naturalnego oraz doprowadzenie systemu edukacji do poziomu wzmacniającego przejście do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza