Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


III. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU

4. Etapy prac strategicznych.

Cykl pracy nad strategią rozwoju składał się z trzech podstawowych etapów:

 1. przygotowanie i organizacja procesu, diagnoza - opracowanie raportu o stanie miasta. Określenie w jakim miejscu rozwoju znajduje się Grudziądz;
 2. prace analityczno-diagnostyczne – analiza uwarunkowań rozwojowych oraz formułowanie podstawowych kierunków rozwoju miasta przy współudziale Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza. W ten sposób rozpoczynał się proces włączenia społeczeństwa do tworzenia strategii rozwoju;
 3. opracowanie strategii rozwoju miasta, formułowanie strategicznych programów gospodarczych - określanie stanów pośrednich i środków niezbędnych do ich osiągnięcia poprzez opracowanie obrazu miasta do 2015 roku.

W pierwszym etapie prac pracownicy samorządowi zbierali i opracowywali informacje o stanie miasta w każdej dziedzinie, niezbędne do przygotowania syntetycznego zbioru danych o mieście. Prace te zakończone zostały wydaniem tych danych w publikacji “Diagnoza prospektywna”. Strategia rozwoju gminy powinna utrwalić się w świadomości wszystkich mieszkańców miasta jako własny program działania, prowadzący ku lepszej przyszłości.

Dane zawarte w Diagnozie, stanowią materiał informacyjny do prowadzenia analiz uwarunkowań rozwojowych. W ten sposób rozpoczęte zostało opracowywanie strategii rozwoju Grudziądza. Wspólnie wypracowane cele wraz z planami operacyjnymi, poprzedzone sformułowaniem misji rozwojowej, przedstawione zostały do akceptacji Radzie Miejskiej Grudziądza.

Drugi etap rozpoczął się zainaugurowaniem działalności Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza, utworzonej spośród grona najbardziej wpływowych lokalnych liderów, cieszących się powszechnym autorytetem i zaufaniem. Przewodniczącym Rady został Prezydent Grudziądza Bożesław Tafelski. Rada składała się z ponad stu członków, którzy są głównymi autorami strategii rozwoju miasta. Praca Rady polegała przede wszystkim na uzgadnianiu opinii i grupowym podejmowaniu kluczowych, najbardziej generalnych decyzji w sprawach przyszłości miasta.

Do trzeciego etapu zaproszeni zostali eksperci zewnętrzni. Studio Konsultingowe “SKAN” z Warszawy przygotowało analizę z wykorzystaniem istniejących materiałów, dokumentów i opracowań, przygotowaniem syntezy diagnozy oraz wstępnej wizji rozwoju miasta Grudziądza, szczegółowym opracowaniem ankiet w ramach analizy SWOT oraz określeniem celów i zadań strategicznego rozwoju miasta. Natomiast konsultant naukowy z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie prof. dr hab. Elżbieta Wysocka dokonała recenzji naukowej. Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza, przeprowadziła konsultacje naukowe oraz sporządziła opinię naukową dotyczącą Strategii Rozwoju Miasta.

Prof. dr hab. E. Wysocka zaproponowała ujęcie następujących elementów w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza:

 1. Opis metodologii: podstawy prawne, wykorzystane materiały, metoda pracy.
 2. Prognoza prospektywna:
  • uwarunkowania zewnętrzne wynikające ze strategii województwa, otoczenia bliższego i dalszego, dokumentów rządowych uwzględniających procesy integracji;
  • uwarunkowania wewnętrzne według sfer życia społecznego, gospodarczego, ekologii, infrastruktury technicznej;
  • podstawowe problemy rozwoju;
  • analiza SWOT;
 1. Cele w układzie hierarchicznym i wizja przyszłości;
 2. Kierunki rozwoju określone poprzez podstawowe problemy rozwoju ze wskazaniem zadań priorytetowych;
 3. Realizacja strategii (budżet, środki pomocowe, środki zewnętrzne);
 4. Monitoring realizacji strategii.

 

Za koordynację procesu powstawania strategii odpowiadał Wydział Strategii Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Prace autorskie i eksperckie koordynował Kierownik Wydziału Marek Dondelewski.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza