Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Piątek, 23.02.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Statut Miasta >
 


Dz.Urz.Woj.Tor.96.28.163

zm.: Dz.Urz.Woj.Tor.97.38.311

zm.: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.99.37.285

zm.: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.02.28.547

zm.: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.03.114.1608

zm.: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.05.108.1884


Uchwała Nr XXXV/81/96

Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 października 1996 r.

w sprawie Statutu gminy - miasto Grudziądz.

Na podstawie art.5 ust.3, art.18a ust.5, art.23 ust.2, art.37a, art.46 ust.1, art.48 ust.1, art.51 ust.3 w związku z art.18 ust.2 pkt 1, 13, 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zm.), art.2 ust.1 pkt 1 lit. C oraz pkt 2 i 3, art.4 ust.1 pkt 1 i art.17 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz.124 ze zm.) oraz art.2 ust.4, art.12 pkt 1 i 10, art.40 ust.2 pkt 1 w związku z art.92 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 ze zm.)

Rada Miejska

u c h w a l a :

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina - miasto Grudziądz, zwana dalej "miastem Grudziądz", działa na podstawie przepisów ustaw oraz niniejszego Statutu, wykonuje zadania publiczne, należące do właściwości gmin i powiatów, jako miasto na prawach powiatu.

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Statucie - należy przez to rozumieć, niniejszy Statut gminy - miasto Grudziądz wraz z załącznikami,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Grudziądza,

 3. skreślony

 4. Prezydencie lub Wiceprezydentach - należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza lub Wiceprezydentów Grudziądza,

 5. miejskiej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne posiadające i nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie odrębnych przepisów przez miasto Grudziądz,

 6. ustawach - bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),

 7. ustawie o pracownikach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

§ 3

 1. Herbem miasta Grudziądza jest w srebrnym (=białym) polu czerwony zamek z dziewięcioma wieżycami, zakończonymi złotymi gałkami i chorągiewkami,w którym pośrodku w czarnej niszy znajduje się postać biskupa do kolan, w infule, z modelem kościoła w prawej dłoni i pastorałem w lewej. Szaty biskupie, ornat, infuła, model kościoła i pastorał są złote. Twarz i ręce biskupa są barwy naturalnej, okna w wieżach bocznych są srebrne, okno w wieży środkowej i trzy zakratowane okna w murze zamku są czarne.

2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4

Zasady wykorzystywania herbu przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty określa Rada w drodze uchwały.

§ 5

  1. Rada może przyznać w drodze uchwały osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Grudziądza tytuł Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza.

  2. Nadanie tytułu następuje na uroczystej sesji Rady.

  3. Rada określi w drodze uchwały uprawnienia osób obdarzonych tytułem Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza.

Dział II

Organy miasta Grudziądza

Rozdział 1

R A D A

§ 6

Rada liczy 25 radnych.

§ 7

 1. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady wybierany jest Przewodniczący Rady oraz jest ustalana liczba Wiceprzewodniczących.

 2. Przewodniczący Rady określa zakresy czynności dla Wiceprzewodniczących, wyznacza też Wiceprzewodniczącego zastępującego go w czasie nieobecności. Do Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego Rady stosuje się przepisy dotyczące Przewodniczącego.

§ 8

 1. Rada określa liczbę komisji stałych, zakres ich działania, nazwę oraz ich skład osobowy.

 2. Komisja nie może liczyć mniej niż 5 radnych.

 3. Radny obowiązany jest brać udział w pracach co najmniej jednej komisji stałej.

§ 9

 1. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym jednej komisji stałej.

 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

§ 10

 1. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Rada spośród radnych będących członkami danej komisji.

 2. Wiceprzewodniczących i sekretarzy powołuje i odwołuje komisja.

§ 11

 1. Na wniosek komisji Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na udział w posiedzeniu komisji osób nie będących jej członkami w celu wyrażenia przez nie opinii w określonej sprawie.

 2. Osoby wskazane w ust.1 uczestniczą w pracach komisji tylko jako doradcy.

§ 12

 1. Radni mogą uczestniczyć w pracach komisji, których nie są członkami, bez prawa udziału w głosowaniu.

 2. skreślony

§ 13

 1. Do podstawowych zadań komisji stałych należy :

  1. przygotowanie projektów uchwał,

  2. ocena wykonania uchwał Rady,

  3. opiniowanie spraw podejmowanych przez Radę, zwłaszcza materiałów przygotowanych na sesję.

§ 14

Zakres działania komisji doraźnych określają uchwały o ich powołaniu. W sprawach nieuregulowanych tymi uchwałami stosuje się odpowiednio §§ 10-12.

§ 15

Szczegółowy zakres działania Rady określa jej regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

§ 16

Inicjatywę uchwałodawczą mają:

 1. Przewodniczący Rady,

 2. skreślony

 3. Prezydent,

 4. stałe komisje Rady,

4a) kluby radnych,

 1. grupa co najmniej 5 radnych.

§ 17

 1. Rada wybiera spośród radnych Komisję Rewizyjną.

 2. Komisja Rewizyjna działa w składzie co najmniej 6 członków.

 3. skreślony

 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w zespołach kontrolnych składających się z co najmniej dwóch członków wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 18

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  1. kontrola finansowa działalności miasta Grudziądza, jednostek pomocniczych i organizacyjnych rozliczających się na zasadach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,

  2. rozliczanie dotacji,

  3. opiniowanie wykonania budżetu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydentowi,

  4. formułowanie ocen, opinii i propozycji dotyczących gospodarki budżetowej,

  5. analizowanie wyników przeprowadzonych kontroli własnych i zewnętrznych.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu kontroli przyjętego przez Radę na dany rok kalendarzowy.

 2. Komisja przedstawia Radzie, do końca pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedni.

 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

§ 20

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

 2. Klub radnych liczy co najmniej 5 członków.

 3. Kluby radnych działają w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Regulamin powinien zawierać w szczególności nazwę klubu, zasady nabycia i utraty członkostwa, cele i zasady działania.

 4. Klub radnych działa od momentu zgłoszenia faktu jego powstania Przewodniczącemu Rady. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę klubu, listę członków, nazwisko i imię przewodniczącego oraz odpis regulaminu klubu.

 5. Do zmian w funkcjonowaniu klubów oraz do ich znoszenia stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w ustępie poprzedzającym.

 6. Przewodniczący klubów współdziałają z Przewodniczącym Rady.

Rozdział 2

P R E Z Y D E N T

§ 21

Organem wykonawczym jest Prezydent.

§ 22

Po złożeniu ślubowania Prezydent otrzymuje insygnia władzy samorządowej.

§ 23

 1. Po wyborze, a przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezydent i Wiceprezydenci składają przed Radą ślubowanie, którego rota brzmi: "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służył dobru społeczności miasta Grudziądza, przestrzegał prawa i wykonywał sumiennie powierzone mi obowiązki." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak, mi dopomóż Bóg."

 2. Ślubowanie Prezydenta i Wiceprezydentów przyjmuje Przewodniczący Rady.

 3. Prezydent po złożeniu ślubowania otrzymuje insygnia władzy samorządowej.

§ 24

 1. Zarząd działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu Zarządu, który podlega opublikowaniu w Monitorze Grudziądzkim.

 2. Do zadań Prezydenta, jako przewodniczącego Zarządu, należy w szczególności:

  1. zwoływanie posiedzeń Zarządu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

  2. przedstawienie materiałów na posiedzenia Zarządu,

  3. przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie.

Dział III

Sekretarz i Skarbnik Miasta

§ 25

 1. Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

 1. zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz organizacja jego pracy,

 2. prowadzenie spraw miasta Grudziądza w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

 1. Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta Grudziądza,

 2. nadzorowanie głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

 3. dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

Dział IV

Miejskie jednostki pomocnicze

§ 26

 1. Na terenie miasta Grudziądza mogą być tworzone miejskie jednostki pomocnicze - osiedla.

 2. Osiedle obejmuje zwarty obszar, zamknięty w miarę możliwości naturalnymi granicami, historycznie ukształtowany.

 3. Projekt granic osiedla sporządza Prezydent.

 4. Osiedle tworzy się po przeprowadzeniu zarządzonych przez Radę konsultacji z mieszkańcami projektowanego osiedla, zameldowanymi na pobyt stały. Konsultacje uważa się za wiążące, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania, z tym że głosów oddanych "za" będzie więcej niż głosów przeciwnych i wstrzymujących się razem wziętych. Głosów nieważnych nie liczy się.

 5. Zasadę określoną w ustępie poprzedzającym stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia osiedli.

§ 27

Przewodniczący zarządu osiedla uczestniczy w pracach Rady i jej komisji bez prawa głosu i bez prawa do pobierania diety.

§ 28

 1. Osiedle otrzymuje od miasta Grudziądza mienie niezbędne do prowadzenia statutowej działalności.

 2. Zarząd osiedla dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu powierzonym mu mieniem, w sposób określony w statucie osiedla.

§ 29

 1. W budżecie miasta Grudziądza na dany rok kalendarzowy ustala się wielkość środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli. Szczegółowe zasady gospodarowania tymi środkami określa statut osiedla.

 2. Nadzór nad działalnością osiedli sprawuje Rada, a w zakresie zarządzania majątkiem komunalnym Prezydent.

Dział V

skreślony

Dział VI


Akty prawa miejscowego

i zasady dostępu do dokumentów

dotyczących działalności organów§ 31


 1. Uchwały Rady, będące aktami prawa miejscowego, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 2. Akty prawa miejscowego i inne akty prawne podlegają publikowaniu w „Monitorze Grudziądzkim”.

 3. W „Monitorze Grudziądzkim” publikowane są w szczególności:

 1. akty prawa miejscowego,

 2. teksty jednolite aktów prawa miejscowego,

 3. przepisy porządkowe,

 4. zarządzenia Prezydenta w zakresie gospodarki nieruchomościami, budżetu, organizacji Urzędu Miejskiego oraz zarządzenia porządkowe,

 5. rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

 6. orzeczenia sądu administracyjnego dotyczące uchwał i zarządzeń organów Miasta.


§ 32


Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.


§ 32 a


 1. Prezydent wydaje „Monitor Grudziądzki”.

 2. Prezydent może ogłaszać w formie obwieszczeń teksty jednolite aktów prawa miejscowego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę.


§ 32 b


 1. Działalność Rady i Prezydenta jest jawna, a ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 2. Mieszkańcom są udostępniane w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach jego pracy dokumenty z pracy Rady.

 3. Każdy ma prawo, we własnym zakresie, dokonywać wypisów z dokumentów Rady.

 4. Dokumenty są udostępniane niezwłocznie po opracowaniu.


Dział VII

Pracownicy samorządowi

§ 33

 1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim, a także o ile przepis tak stanowi, w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, których stosunek pracy powstaje na podstawie umów o pracę, z wyłączeniem osób wymienionych w ust.2.

 2. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim, których stosunek pracy powstaje na innej podstawie niż umowa o pracę, są:

  1. na podstawie wyboru – Prezydent;

  2. na podstawie powołania:

 1. Wiceprezydenci,

 2. Skarbnik Miasta,

 3. Sekretarz Miasta,

 4. Komendant Straży Miejskiej.

 1. Rada określa zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników.

§ 34

Czynności pracodawcy, wynikające ze stosunku pracy, w odniesieniu do Prezydenta wykonuje Przewodniczący Rady.

Dział VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 35

Z dniem wejścia w życie Statutu tracą moc:

  1. uchwała Nr VIII/111/90 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grudziądza (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 87),

  2. uchwała Nr XXX/37/92 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/111/90 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grudziądza (Monitor Grudziądzki Nr 6, poz. 39).

§ 36

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego z tym, że postanowienia § 17 ust.3 obowiązuje od dnia wybrania nowej Rady.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/81/96

Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 października 1996 r.


Załącznik nr 1 (herb miasta) opublikowany jest w Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 28 z 1996 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/81/96

Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 października 1996 r.


Regulamin

Rady Miejskiej Grudziądza

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Rady Miejskiej Grudziądza, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Rady oraz jej komisji, z wyłączeniem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Komisję Rewizyjną.

 2. Rada obraduje na sesjach. Sesje ze względu na formę mogą mieć, w całości lub w części, uroczysty przebieg.

§ 2

 1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

 2. Sesje Rady odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego. Sesja Rady może odbyć się również w całości lub w części w innym miejscu na terenie miasta Grudziądza.

§ 3

Obsługę kancelaryjną Rady prowadzi komórka organizacyjna wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Rozdział II

Wybory organów Rady

§ 4

 1. skreślony

 2. skreślony

 3. Do zadań Przewodniczącego Seniora najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji należy:

  1. otwarcie pierwszej sesji,

  2. wyznaczenie sekretarza obrad,

  3. przedstawienie informacji o wynikach wyborów do Rady Miejskiej,

  4. sprawdzenie obecności,

  5. przeprowadzenie ślubowania radnych,

  6. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

  7. przedstawienie Radzie kandydatur na Przewodniczącego Rady,

  8. przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Rady i ogłoszenie ich wyników,

  9. przekazanie nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady prowadzenia pierwszej sesji.

 1. Do Przewodniczącego Seniora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Przewodniczącego Rady.

§ 5

 1. Po złożeniu przez radnych ślubowania, Przewodniczący Senior przeprowadza wybory Przewodniczącego Rady.

 2. Kandydatów na Przewodniczącego Rady zgłaszają radni.

 3. Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie i zawierać: jego imię (imiona) i nazwisko, charakterystykę kandydata, zgodę zainteresowanego na kandydowanie, podpis radnego zgłaszającego kandydata w imieniu radnych bądź klubu radnych.

 4. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Senior sprawdza quorum oraz pyta kandydata czy podtrzymuje zgodę na kandydowanie.

 5. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Senior ogłasza wyniki wyborów. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania, z wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów głosowanie uznaje się za nie rozstrzygnięte i przeprowadza się je ponownie.

 6. W przypadku, gdy trzecia z kolei tura nie da rezultatu, głosowanie uznaje się za nierozstrzygnięte i przystępuje się do ponownego zgłaszania kandydatów, z wyłączeniem kandydatów, biorących dotychczas udział w głosowaniu. Przepisy ust.5 stosuje się odpowiednio.

 7. O ile nie nastąpi rozstrzygnięcie w sposób przewidziany w ust.5 i 6, głosowanie przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, aż do wyłonienia Przewodniczącego Rady. Przepisy ust. 2 i 6 stosuje się odpowiednio.

 8. Do wyborów Wiceprzewodniczących Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 6

W trakcie trwania kadencji Rady, zgłoszenia kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady dokonują radni.

§ 7

Wybory na Przewodniczącego Rady w trakcie trwania kadencji prowadzi jeden z Wiceprzewodniczących, a jeżeli nie ma żadnej z tych osób, prowadzi je Przewodniczący Senior.

§ 8

skreślony

§ 9

skreślony

Rozdział III

Sesje Rady

§ 10

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku sesji Przewodniczący Rady zawiadamia radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji, listownie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne materiały.

 2. Zawiadomienie o sesji poświęconej uchwalenia budżetu lub rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu Przewodniczący Rady przesyła najpóźniej na 14 dni przed sesją.

 3. W ten sam sposób Przewodniczący Rady zaprasza na sesję Prezydenta oraz inne osoby.

 4. O terminie sesji Przewodniczący Rady zawiadamia mieszkańców miasta Grudziądza poprzez zamieszczenie ogłoszeń w środkach masowego przekazu bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

 5. Rada przyjmuje harmonogram terminów obrad z wyszczególnieniem sesji, przedmiotem których jest przyjęcie uchwały budżetowej, przedstawienie sprawozdań jednostek organizacyjnych, ocena wykonywania strategii rozwoju miasta. Sesje Rady w innych terminach, niż określone w harmonogramie, zwoływane są w uzasadnionych przypadkach w trybie przewidzianym w ustawach.

§ 11

 1. Sesje Rady są jawne.

 2. skreślony

 3. skreślony

§ 12

 1. W przypadku niemożności rozpatrzenia przyjętego porządku na jednym posiedzeniu Przewodniczący Rady może wyznaczyć dodatkowe posiedzenie.

 2. W trakcie sesji Przewodniczący Rady może przenieść dalsze obrady na następne posiedzenie wyznaczając jego termin najwcześniej następnego dnia, a najpóźniej 14 dnia.

 3. Następne posiedzenie powinno zostać wyznaczone najwcześniej następnego dnia, a później 14 dnia od poprzedniego posiedzenia.

§ 13

W trakcie posiedzeń Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę.

§ 14

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesji złożeniem podpisu na liście obecności.

 2. W przypadku kilku posiedzeń, obecność sprawdza się na każdym posiedzeniu.

 3. Radni zgłaszają opuszczenie sesji sekretarzowi obrad.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady wyznacza spośród radnych sekretarza obrad.

 2. Do zadań sekretarza obrad należy prowadzenie listy obecności, listy mówców oraz obliczanie wyników głosowania, a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu sesji, zleconych przez Przewodniczącego Rady.

§ 16

  1. Porządek sesji obejmuje w szczególności:

  1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

  2. sprawozdanie z działalności Prezydenta,

  3. skreślony

  4. dyskusję i rozpatrywanie uchwał,

  5. interpelacje, zapytania i oświadczenia,

  6. odpowiedzi na interpelacje.

  1. Porządek sesji uroczystych wynika z przyjętego przedmiotu obrad.

§ 17

 1. Przed otwarciem sesji obecni na sali powstają i wysłuchują hymnu państwowego.

 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Wysoka Rado, otwieram ... sesję Rady Miejskiej Grudziądza".

 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad sesji. Zmiany do porządku obrad można zgłaszać po przedstawieniu porządku obrad do rozpoczęcia rozpatrywania uchwał.

§ 18

 1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół.

 2. Protokół obejmuje: pełne teksty przyjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, interpelacji i odpowiedzi na nie, zapytań oraz złożonych oświadczeń, wypowiedzi osób biorących udział w dyskusji.

 3. Protokół z sesji jest sporządzony w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

 4. Radni oraz Prezydent, a także osoby zabierające głos na sesji mogą nie później niż do dnia rozpoczęcia następnej sesji, zgłosić poprawki do sporządzonego protokołu.

 5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Rada w głosowaniu. Poprawek nie czyni się przedmiotem dyskusji.

 6. Do protokołu dołącza się protokoły komisji skrutacyjnych z przeprowadzonych głosowań.

§ 19

 1. Prezydent składa na sesji sprawozdanie ze swej pracy.

 2. Po zakończeniu sprawozdań radni mogą zadawać pytania dotyczące spraw w nich zawartych. Odpowiedzi udziela sprawozdawca bądź osoba przez niego wskazana. Łączny czas odpowiedzi na zadane pytania nie powinien być dłuższy niż 30 minut.

 3. Przewodniczący Rady może uchylić pytanie o ile nie jest ono wprost związane ze sprawozdaniem, a także gdy dotyczy spraw znajdujących się w innych punktach porządku sesji.

§ 20

 1. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem sesji.

 2. Głosu udziela się według kolejności zgłoszeń wynikającej z prowadzonych list mówców.

§ 21

 1. Rada rozpatruje przedłożone jej projekty uchwał.

 2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

  1. tytuł,

  2. podstawę prawną,

  3. regulację prawną,

  4. w razie potrzeby określenie źródeł finansowania,

  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

  6. ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

 3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać wyjaśnienie potrzeby przyjęcia uchwały i informacje o ewentualnych skutkach finansowych. Ponadto projekt uchwały, który może wywołać skutki finansowe dla budżetu miasta, powinien zawierać opinię Skarbnika Miasta oraz opinię Prezydenta w przypadku, gdy nie jest on wnioskodawcą.

 4. Projekt uchwały składa się na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji. Tryb pracy nad projektem budżetu określa odrębna uchwała.

 5. Poprawkę do projektu uchwały można zgłaszać pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem, na którym uchwała ma być dyskutowana.

 6. Autorzy projektu uchwały mogą zgłaszać do niego poprawki do chwili zakończenia dyskusji nad projektem.

§ 22

 1. Przy rozpatrywaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady udziela głosu w następującej kolejności:

- referentowi bądź referentom sprawy,

- przedstawicielom komisji opiniujących projekt,

- Prezydentowi,

- Radnym zgłoszonym do dyskusji.

 1. W dyskusji można zabrać głos z własnej inicjatywy tylko dwa razy w tej samej sprawie, z tym że ponowne zabranie głosu może nastąpić po wyczerpaniu listy mówców.

 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy referujących projekt i Prezydenta.

§ 23

 1. Decyzje Przewodniczącego Rady w sprawach porządkowych są ostateczne.

 2. Wypowiedzi radnych w pierwszym wystąpieniu w danym punkcie porządku sesji nie powinny trwać dłużej niż 15 minut, natomiast w drugim wystąpieniu nie dłużej niż 5 minut.

 3. Przewodniczący Rady może zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od przedmiotu dyskusji. Po dwukrotnym upomnieniu mówcy Przewodniczący Rady może odebrać mu głos.

§ 24

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza porządkiem sesji lub listą mówców jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumiałego bądź nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 3 minuty.

 2. Wnioskami formalnymi są wnioski o:

  1. stwierdzenie quorum,

  2. zarządzenie przerwy,

  3. zamknięcie listy mówców,

  4. zarządzenie głosowania imiennego,

  5. skreślony

  6. skreślony

  7. głosowanie bez dyskusji,

  8. odesłanie projektu uchwały do komisji lub Prezydenta bądź wnioskodawcy,

  9. powtórzenie głosowania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów,

  10. sprawdzenie listy obecności,

  11. przerwanie posiedzenia,

  12. ograniczenie łącznego czasu poszczególnych wypowiedzi, a także czasu odpowiedzi (§ 19 ust.2),

  13. zamknięcie dyskusji,

  14. dopuszczenie do głosu osoby spoza organów gminy,

  15. zamknięcie listy kandydatów,

  16. ustalenie porządku głosowania,

  17. powołanie składu komisji skrutacyjnej bądź jego zmianę.

 1. O przyjęcie wniosku formalnego Rada rozstrzyga bez dyskusji i bez głosowania po wysłuchaniu wnioskodawcy.

 2. W przypadku przewidzianym w ust.3, po zadaniu przez Przewodniczącego Rady pytania: "Czy Państwo radni są za przyjęciem wniosku formalnego ...?" i nie zgłoszeniu w ciągu około 10 sekund wniosku przeciwnego, stanowisko zostaje przez Radę przyjęte.

 3. Postanowień ustępu 3 nie stosuje się w przypadkach:

  1. złożenia wniosku o nie przyjęcie wniosku formalnego,

  2. w przypadkach określonych w ust.2 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 17.

 1. Wnioski formalne Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez wnioskodawcę.

 2. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć uchwały budżetowej, sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, zmian w Statucie oraz o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

§ 25

 1. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady zamyka ją.

 2. Projekty uchwał, które w wyniku zakończenia Sesji nie były przedmiotem obrad, wchodzą do porządku obrad następnej Sesji.

Rozdział IV

Głosowanie

§ 26

 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządza głosowanie nad projektem uchwały. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego i to jedynie przed wezwaniem Przewodniczącego Rady do głosowania.

 2. Głosowanie jest jawne i odbywa się:

  1. przez podniesienie ręki,

  2. przez wywołanie w porządku alfabetycznym nazwisk radnych i odnotowanie w protokole, czy radny oddał głos "za" , "przeciw", czy "wstrzymuje się" (głosowanie imienne).

 1. Wniosek o zarządzenie głosowania imiennego musi być zgłoszony przez co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady na podstawie protokołu.

 3. Wynik głosowania jest ostateczny i nie czyni się go przedmiotem dyskusji.

§ 27

 1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, nie zawierających danych osobowych radnego, a radni wyczytywani w porządku alfabetycznym przez sekretarza obrad, wrzucają karty do urny. Otwarcia urny i przeliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.

 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady, na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej.

§ 28

 1. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie bądź w innych przepisach, a także o ile Rada tak postanowi, powołuje się komisję skrutacyjną. Komisja składa się z trzech osób. Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcję Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady. Członkiem komisji nie może być też osoba, której dotyczy przedmiot głosowania.

 2. Kandydatów na członków komisji skrutacyjnej zgłaszają radni w ilości niezbędnej do jej działania. Wnioski przyjmuje Przewodniczący Rady.

 3. Głosowanie odbywa się nad pełnym składem komisji. W przypadku nie wyłonienia komisji za pierwszym razem, głosowanie się ponawia. Jeżeli druga tura nie da rezultatu głosowanie prowadzi się nad poszczególnymi kandydatami.

Rozdział V

Interpelacje, zapytania i oświadczenia

§ 29

 1. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla miasta Grudziądza. Interpelacja jest kierowana do Prezydenta.

 2. Interpelację składa radny na piśmie w czasie sesji lub pomiędzy sesjami na ręce Przewodniczącego Rady.

 3. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła interpelację Prezydentowi.

 4. W toku sesji radny może zgłosić interpelację ustnie. Czas wystąpienia nie powinien być dłuższy niż 5 minut.

§ 30

 1. Odpowiedzi na interpelację udziela się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 2. Pismo zawierające odpowiedź na interpelację składa się Przewodniczącemu Rady, który przesyła je radnemu.

 3. Pismo zawierające odpowiedź dołącza się do protokołu sesji.

 4. W razie nie otrzymania odpowiedzi w terminie lub w razie uznania jej za niezadowalającą, radny może zwrócić się o udzielenie mu odpowiedzi na sesji. Odpowiedź ustna na interpelację nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.

 5. W sprawach interpelacji oraz udzielonej na nią odpowiedzi może być przeprowadzona dyskusja.

 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu odpowiedzi lub wezwaniu Prezydenta do jej uzupełnienia podejmuje Rada.

§ 31

 1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnych i wnosi się je na sesji.

 2. Zapytanie nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.

 3. Odpowiedzi na zapytania udziela Prezydent lub wskazana przez niego osoba ustnie na sesji bądź w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz, pisemnie w terminie 7 dni.

 4. Odpowiedź na zapytanie udzielona na sesji nie powinna przekroczyć 7 minut.

§ 32

 1. Przewodniczący Rady może udzielić radnemu głosu poza porządkiem obrad w celu złożenia oświadczenia. Oświadczenie składa się w celu wyrażenia stanowiska poszczególnych radnych lub klubów radnych.

 2. Oświadczenie dotyczy problemów istotnych dla miasta Grudziądza, lecz nie jest ono kierowane do Prezydenta i nie zawiera żądania zajęcia stanowiska.

 3. Oświadczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 minut.

 4. Oświadczenia nie czyni się przedmiotem dyskusji.

 5. Oświadczenie radnego może być wygłaszane na zakończenie obrad tuż po interpelacjach.

 6. Oświadczenie w imieniu klubów radnych może być złożone w każdym czasie przez Przewodniczącego klubu lub radnego przez niego upoważnionego.

Rozdział VI

Komisje

§ 33

 1. Radni uczestniczą w pracach komisji stałych i doraźnych.

 2. Liczba równocześnie działających komisji doraźnych nie powinna przekraczać pięciu.

§ 34

Komisje Rady działają na posiedzeniach.

§ 35

 1. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów pracy komisji,

 2. ustalenie terminów i porządku posiedzeń,

 3. czuwanie nad przygotowaniem posiedzeń,

 4. zapewnianie członkom komisji w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

 5. skreślony

 1. Przewodniczący komisji informuje Przewodniczącego Rady o pracach komisji.

§ 36

 1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję, przewodniczącego komisji i Przewodniczącego Rady. Dla ważności rozstrzygnięć podejmowanych na posiedzeniu komisji powinna być obecna co najmniej połowa ustalonego jej składu.

 2. Na żądanie Przewodniczącego Rady, bądź na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków komisji przewodniczący komisji jest zobowiązany do zwołania jej posiedzenia w terminie 7 dni.

 3. Posiedzenia komisji nie mogą odbywać się w czasie posiedzenia Rady, chyba że Przewodniczący Rady wyrazi na to zgodę.

 4. O terminie, porządku i miejscu posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji, Przewodniczącego Rady, Prezydenta, właściwych kierowników wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miejskiego. Na posiedzenia komisji zaprasza się też przedstawicieli właściwych organów państwowych.

 5. skreślony

§ 37

 1. Komisje mogą, o ile będzie tego wymagał charakter sprawy odbyć wspólne posiedzenia.

 2. Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia wspólnego mogą złożyć:

  1. Przewodniczący Rady,

  2. skreślony

  3. Prezydent,

  4. komisje.

 3. W przypadku określonym w ust. 2 Przewodniczący Rady, wyznacza jednego spośród przewodniczących zainteresowanych komisji na prowadzącego wspólne obrady. Jeżeli wniosek złożyła jedna z komisji Przewodniczący Rady wyznacza wspólne posiedzenia komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego otrzymania.

 4. Przepisy § 36 stosuje się odpowiednio.

§ 38

 1. Posiedzenia komisji są jawne.

 2. Posiedzenia komisji są niejawne, o ile przepis tak stanowi.

 3. W posiedzeniu niejawnym biorą udział członkowie komisji oraz Prezydenta i inne osoby, których dotyczy przedmiot posiedzenia.

§ 39

 1. Komisje przedkładają Radzie sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.

 2. Sprawozdania sporządza się też na zakończenie kadencji Rady.

§ 40

W sprawach dotyczących zasad głosowania i przebiegu posiedzenia komisji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału III i IV.

Rozdział VII

Postanowienie końcowe

§ 41

 1. skreślony

 2. skreślony

 3. Przewodniczący Rady przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym radnych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.

§ 42

 1. Przewodniczący Rady przyjmuje skargi na działalność Prezydenta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach nie dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przedkłada je Radzie celem rozpatrzenia, z wyjątkiem spraw, o których mowa w ust.2.

 2. W przypadku, gdy skarga dotyczy sprawy indywidualnej w rozumieniu art. 233-235 kodeksu postępowania administracyjnego Przewodniczący Rady przekazuje ją bez zbędnej zwłoki właściwemu organowi, a jeżeli nie jest nim Prezydent, zawiadamia go o jej treści i sposobie postępowania.

 3. Jeżeli skarga dotyczy innej sprawy niż wymienione w ust.2, Przewodniczący Rady przesyła skargę zainteresowanym komisjom Rady, które w terminie nie przekraczającym 14 dni powinny zająć stanowisko co do sposobu załatwienia sprawy.

 4. Skargi na działalność Przewodniczącego Rady przyjmuje i rozpatruje w terminie 30 dni Rada.

 5. Posiedzenie Rady, na którym jest rozpatrywana skarga na Przewodniczącego Rady, prowadzi jeden z Wiceprzewodniczących. Głosowanie w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia skargi jest tajne.

 6. W sprawach dotyczących skargi na Przewodniczącego Rady jest obowiązkowa opinia Komisji Rewizyjnej.

§ 43

 1. Wnioski skierowane do radnych, Przewodniczących komisji podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, a do Przewodniczącego Rady w terminie 21 dni nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.

 2. Inne pisma w sprawach indywidualnych nie będące skargami i wnioskami podlegają rozpatrzeniu w terminach określonych w ust.1.

§ 44

W sprawach skarg i wniosków stosuje się przepisy Działu VIII Rozdziału 1,2,3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem postanowień § 42 i § 43 niniejszego regulaminu.

§ 45

 1. Radni biorą udział w szkoleniach organizowanych co najmniej raz w roku według harmonogramu przyjętego uchwałą Rady na podstawie wniosków komisji po uchwaleniu budżetu.

 2. Pierwsze szkolenie dotyczące praw i obowiązków radnych oraz procedury działania Rady odbywa się w ciągu 3 miesięcy od pierwszego posiedzenia Rady każdej kadencji.

 3. Prezydent wyznacza osobę odpowiedzialną za organizację szkoleń radnych.

 4. Szkolenia radnych podlegają ocenie, wykorzystywanej przy organizacji kolejnych szkoleń.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/81/96

Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 października 1996 r.

Regulamin

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb postępowania kontrolnego Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej "Komisją".

§ 2

 1. Celem działań kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Prezydenta, jednostek pomocniczych i miejskich jednostek organizacyjnych.

 2. Na polecenie Rady Komisja bada i ocenia materiały z przeprowadzonych kontroli dotyczących miasta Grudziądza.

Rozdział II

Wyłączenie członka Komisji

§ 3

 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z postępowania kontrolnego w sprawach, o których mowa w § 18 Statutu, jeżeli:

  1. jest stroną postępowania,

  2. pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,

  3. dotyczy jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, a także osób pozostających w faktycznym pożyciu,

  4. dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki oraz pozostających pod jego faktyczną opieką (wychowanków),

  5. był świadkiem, biegłym albo był lub jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony, albo w której świadkiem lub pełnomocnikiem strony były lub są osoby wymienione w pkt. 2-4,

  6. brał udział przy podejmowaniu decyzji bądź brał udział w negocjacjach i zawieraniu umów,

  7. sprawa dotyczy osób pozostających w stosunku nadrzędności służbowej wobec niego.

 1. Przyczyny wyłączenia członka Komisji trwają także po ustaniu stosunków określonych w ust. 1 pkt. 3 i 4.

 2. O wyłączeniu członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji na wniosek członka Komisji lub z urzędu.

 3. Decyzję o wyłączeniu członka Komisji od postępowania podejmuje Przewodniczący Komisji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o wyłączenie lub od powzięcia w sprawie wiadomości.

 4. Decyzję o wyłączeniu doręcza się w terminie 7 dni od jej podjęcia zainteresowanemu członkowi Komisji oraz Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może uchylić decyzję o wyłączeniu w terminie 7 dni od jej otrzymania.

 5. O wyłączeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji decyduje Przewodniczący Rady, w tym przypadku decyzje są ostateczne, z tym że w przypadku wyjścia na jaw nowych okoliczności, nieznanych w chwili podjęcia decyzji o wyłączeniu, decyzja może zostać uchylona.

 6. Ust. 1 pkt 6 nie dotyczy uchwał Rady i jej komisji.

§ 4

 1. W przypadku wyłączenia członka Komisji Przewodniczący Komisji wyznaczy nowego członka.

 2. W przypadku wyłączenia Przewodniczącego Komisji lub Wiceprzewodniczących innych członków Komisji wyznaczy Przewodniczący Rady.

 3. Wyłączony członek Komisji powinien się powstrzymać od podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawie.

§ 5

Jeżeli w przypadku wyłączenia członków Komisji, o których mowa w § 3, nie można wyznaczyć innych członków Komisji, postępowanie ulega przerwaniu do czasu uzupełnienia jej składu.

Rozdział III

Postępowanie kontrolne

§ 6

W trakcie postępowania kontrolnego Komisja posługuje się kryteriami: legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w przypadku zadań własnych także celowości.

§ 7

Do zakresu działania Komisji należą zadania określone w § 18 Statutu,

a ponadto:

  1. kontrolowanie wykonania uchwał Rady,

  2. kontrolowanie wybranych dziedzin działalności Prezydenta.

§ 8

Wszczęcie postępowania kontrolnego przez organ kontroli zewnętrznej w danej sprawie, uniemożliwia prowadzenie postępowania w tym zakresie przez Komisję.

§ 9

Kontrole prowadzone przez Komisję mają charakter:

  1. kompleksowy - dotyczą pełnego zakresu działania danej jednostki (wydziału lub jednostki równorzędnej Urzędu Miejskiego),

  2. problemowy - dotyczą wybranych zagadnień kontrolowanego podmiotu,

  3. sprawdzający - dotyczą ustalenia czy zalecenia z przeprowadzonych kontroli zostały uwzględnione w postępowania podmiotu.

§ 10

Komisja może podjąć postępowanie kontrolne poza planem kontroli, w przypadku podjęcia przez Radę stosownych uchwał oraz w przypadku kontroli sprawdzającej.

§ 11

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca 10 dni roboczych.

§ 12

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie dowodów.

 2. Dowodem może być wszystko co nie jest sprzeczne z prawem.

§ 13

 1. Wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady do przeprowadzenia kontroli członkowie Komisji, działają w granicach udzielonego im upoważnienia. Jeden z członków zespołu (kontrolerów) jest wyznaczony na osobę nim kierującą.

 2. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolerzy są zobowiązani okazać swoje upoważnienie.

 3. Kontrolerzy są obowiązani do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, a także do zachowania w tajemnicy danych, których ujawnienie naraziłoby na szkodę interes majątkowy podmiotu kontrolowanego bądź naruszałoby dobra osobiste osób kontrolowanych.

 4. W razie uzyskania w toku postępowania kontrolnego informacji o czynie stanowiącym przestępstwo karne lub karno-skarbowe, kontrolerzy są zobowiązani powiadomić o tym kierownika podmiotu kontrolowanego, Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego powinien w miarę możliwości podjąć działania umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli, w tym w szczególności udostępnić niezbędne dokumenty, a także umożliwić wstęp do obiektów i pomieszczeń.

 2. Do nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego składa pisemne wyjaśnienia.

 3. Przez kierownika podmiotu kontrolowanego należy rozumieć: kierowników wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miejskiego, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad osiedli.

§ 15

 1. Czynności kontrolne są wykonywane w dniach i godzinach pracy podmiotu kontrolowanego.

 2. Wszelkie nieprawidłowości utrudniające pracę zespołu kontrolującego powinny być zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

 3. Przewodniczący Rady zgłasza nieprawidłowości Prezydentowi celem ich usunięcia.

§ 16

W przypadku konieczności przeprowadzenia w toku postępowania kontrolnego dowodu z biegłych, oględzin i świadków, kontrolerzy zawiadamiają o tym kierownika podmiotu kontrolowanego na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia, a w przypadku, gdy zwłoka w postępowaniu groziłaby utratą dowodu lub powodowała nadmierne koszty postępowania kontrolnego - na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej określenie miejsca i czasu przeprowadzenia dowodu oraz okoliczności jakich ma dotyczyć.

§ 17

Z przeprowadzonego postępowania kontrolnego sporządza się protokół pokontrolny, który powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

 2. imiona i nazwiska kontrolerów,

 3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

 4. określenie rodzaju kontroli, jej zakresu i okresu za jaki była prowadzona,

 5. imiona i nazwiska osób udzielających wyjaśnień,

 6. opis przebiegu czynności kontrolnych, w tym o których mowa w § 16,

 7. wnioski i uwagi wynikające z kontroli,

 8. datę i miejsce sporządzenia protokołu,

 9. podpisy kontrolerów i kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie braku podpisu adnotację o przyczynie ich nie złożenia.

§ 18

 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji wyjaśnienie w terminie 7 dni od podpisania protokołu pokontrolnego.

 2. Protokół pokontrolny otrzymują kierownik podmiotu kontrolowanego, Przewodniczący Rady, Prezydent, Przewodniczący Komisji.

§ 19

 1. O przyjęciu bądź odrzuceniu protokołu pokontrolnego decyduje Komisja na posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po przekazaniu go Przewodniczącemu Komisji.

 2. W przypadku odrzucenia protokołu nie wydaje się wniosków pokontrolnych i nie czyni się protokołu przedmiotem dalszych dyskusji.

 3. Uchwała o przyjęciu protokołu pokontrolnego powinna zawierać: wnioski, sposób i czas ich realizacji, wskazywać organy odpowiedzialne za ich realizację.

 4. W posiedzeniach Komisji, na których są omawiane protokoły pokontrolne, oprócz jej członków biorą udział: Przewodniczący Rady, Prezydent oraz kierownicy podmiotów kontrolowanych. Przewodniczący Komisji może zaprosić do wzięcia udziału w posiedzeniu inne osoby, których udział w nim nie będzie niezbędny.

Rozdział IV

Opinie i wnioski

§ 20

 1. Opinię w sprawie wykonania budżetu podejmuje Komisja najpóźniej na 21 dni przed terminem sesji, na której ma być przyjęta uchwała w tej sprawie.

 2. Materiały dotyczące wykonania budżetu Komisja otrzymuje najpóźniej na 35 dni przed sesją, na której ma być przyjęte sprawozdanie z wykonania budżetu.

 3. Przed wydaniem opinii Komisja wysłucha Prezydenta, a także Skarbnika Miasta.

 4. Przed wydaniem opinii Komisja może zażądać informacji o stanowisku innych komisji Rady.

 5. Opinię Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji.

§ 21

 1. Wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi przyjmuje Komisja w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji. § 20 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Materiały dotyczące udzielenia absolutorium Prezydentowi Komisja otrzymuje najpóźniej na 35 dni przed sesją, na której ma być przyjęta uchwała w tej sprawie.

 2. Materiały dotyczące wykonania budżetu Komisja otrzymuje w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, w miarę możliwości nie później niż na 35 dni przed sesją, której przedmiotem jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 22

skreślony

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Przewodniczący Komisji wyznacza Wiceprzewodniczącego, który w czasie jego nieobecności kieruje pracami Komisji. Do Wiceprzewodniczącego kierującego pracami Komisji mają odpowiednie zastosowane przepisy dotyczące Przewodniczącego Komisji.

 2. W przypadku, gdy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji nie mogą pełnić swych obowiązków Przewodniczący Rady wyznacza spośród jej członków osobę kierującą pracami do czasu uzupełnienia jej składu oraz określa zakres jej obowiązków.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu oraz Regulamin Rady.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza