Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 08.12.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Urz┬╣d Miejski > Rejestry, ewidencje, archiwa >


Rejestry, Ewidencje, Archiwa - Wydziau Uprawnie´┐Żi Ewidencji


Referat Ewidencji Ludnoci:

Rejestry:
Stay Rejestr Wyborc´┐Ż - na jego podstawie s sporzdzane spisy os´┐Ż uprawnionych do udziau w wyborach i referendach

Ewidencje:
Ewidencja ludnoci - obejmuje aktualnych i byych mieszka´┐Ż´┐Ż miasta Grudzidza
Ewidencja wydanych i utraconych dowod´┐Ż osobistych - dotyczy dokumentacji skadanej przy ubieganiu si´┐Żo wydanie dowodu osobistego
Ewidencja stowarzysze´┐Ż/b> - posiadajcych siedzib´┐Żna terenie miasta Grudzidza

Archiwa:
Archiwum kopert dowodowych
Archiwum indywidualnych kart osobowych mieszka´┐Ż´┐Ż - dotyczy os´┐Ż wymeldowanych za granic´┐Żkraju, kt´┐Że utraciy lub zrzeky si´┐Żobywatelstwa polskiego, wyczonych z powodu zgonu

Udost´┐Żnianie danych:
Udost´┐Żnianie danych z prowadzonych zbior´┐Ż - jest moliwe na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku zainteresowanej osoby lub podmiotu zoonego na odpowiednim formularzu z uwzgl´┐Żnieniem obowizujcych przepis´┐Ż o ochronie danych osobowych.

Wysokoci pobieranych opat i zwolnie´┐Żreguluje: ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o opacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) oraz rozporzdzenie Rady Ministr´┐Ż z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoci opat za udost´┐Żnianie danych ze zbior´┐Ż meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowod´┐Ż osobistych oraz warunk´┐Ż i sposobu ich wnoszenia ( Dz. U. Nr 62, poz. 564).Referat Komunikacji:

Rejestry:

Rejestr przyj´┐Żych na stan Wydziau:

 • dowod´┐Ż rejestracyjnych
 • pozwole´┐Żczasowych
 • tablic rejestracyjnych
 • kart pojazdu

Rejestr wydanych:
 • dowod´┐Ż rejestracyjnych
 • pozwole´┐Żczasowych
 • tablic rejestracyjnych
 • kart pojazdu
 • znak´┐Ż legalizacyjnych
 • wt´┐Żnik´┐Ż kart pojazdu
 • wt´┐Żnik´┐Ż tablic rejestracyjnych
 • tablic rejestracyjnych indywidualnych

Rejestr zdanych tablic rejestracyjnych
Rejestr tablic tymczasowych
Rejestr zawiadomie´┐Żi potwierdze´┐Żbr> Rejestr zatrzymanych dowod´┐Ż rejestracyjnych
Rejestr pojazd´┐Ż zomowanych:
 • samochody
 • cigniki i motocykle
 • motorowery

Rejestr wydanych decyzji:
 • nadajcych cechy identyfikacyjne pojazdu i kierujcych na ich nabicie do stacji kontroli pojazd´┐Ż
 • kierujcych na dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Rejestr zatrzymanych praw jazdy i cofni´┐Żych uprawnie´┐Żdo kierowania pojazdami Rejestr danych i przekazanych do innych urz´┐Ż´┐Ż dokument´┐Ż dotyczcych kierowc´┐Ż Rejestr wpyw´┐Ż wniosk´┐Ż:
 • o wydanie prawa jazdy
 • o wydanie wiadectwa kwalifikacji
 • o wydanie mi´┐Żzynarodowego prawa jazdy
Rejestr wniosk´┐Ż os´┐Ż nie posiadajcych uprawnie´┐Żdo kierowania pojazdami


Ewidencje:

Ewidencja pojazd´┐Ż
Ewidencja kierowc´┐Ż
Ewidencja orodk´┐Ż szkolenia kandydat´┐Ż na kierowc´┐Ż
Ewidencja instruktor´┐Ż nauki jazdy
Ewidencja stacji kontroli pojazd´┐Ż
Ewidencja diagnost´┐Ż

Archiwa:

Akta kierowc´┐Ż
Wnioski o rejestracj´┐Żpojazd´┐Ż do 23.03.2001r.
Teczki pojazd´┐Ż od 26.03.2001r.
Zgoszenia o sprzeday pojazd´┐Ż

Udost´┐Żnianie danych:
osobom fizycznym w zakresie spraw ich dotyczcych na podstawie pisemnego wniosku - w formie zawiadczenia za pobraniem stosownej opaty skarbowej wynikajcej z obowizujcych w tym zakresie przepis´┐Ż

innym podmiotom wymienionym w ustawie Prawo o ruchu drogowym ( w sprawach o rejestracj´┐Ż) udost´┐Żnienie danych nast´┐Żuje na podstawie pisemnego wniosku za porednictwem Urz´┐Żu Wojew´┐Żzkiego w Bydgoszczy ( w sprawach dotyczcych uprawnie´┐Ż) udost´┐Żnienie danych nast´┐Żuje po zoeniu pisemnego wniosku za pobraniem odpowiedniej opaty skarbowejReferat Dziaalnoci Gospodarczej:

Ewidencje:
Ewidencja dziaalnoci gospodarczej
Ewidencja wydanych zezwole´┐Żna sprzeda alkoholu
Ewidencja wydanych licencji, zezwole´┐Żi zawiadcze´┐Żzwizanych z wykonywaniem usug transportu os´┐Ż i rzeczy

Archiwa:
Akta os´┐Ż prowadzcych transport drogowy
Zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej
Akta os´┐Ż prowadzcych sprzeda napoj´┐Ż alkoholowych

Udost´┐Żnienie danych z ewidencji:
Ewidencja dziaalnoci gospodarczej jest jawna.
Ewidencja transportu i zezwole´┐Żna sprzeda napoj´┐Ż alkoholowych wycznie na pisemny wniosek z uwzgl´┐Żnieniem obowizujcych przepis´┐Ż w zakresie ochrony danych.Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza