Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 26.10.2021
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Urząd Miejski > Rejestry, ewidencje, archiwa >


Rejestry, Ewidencje, Archiwa - Wydziau Uprawnie�i Ewidencji


Referat Ewidencji Ludnoci:

Rejestry:
Stay Rejestr Wyborcďż˝ - na jego podstawie s sporzdzane spisy osďż˝ uprawnionych do udziau w wyborach i referendach

Ewidencje:
Ewidencja ludnoci - obejmuje aktualnych i byych mieszka�� miasta Grudzidza
Ewidencja wydanych i utraconych dowod� osobistych - dotyczy dokumentacji skadanej przy ubieganiu si�o wydanie dowodu osobistego
Ewidencja stowarzysze�/b> - posiadajcych siedzib�na terenie miasta Grudzidza

Archiwa:
Archiwum kopert dowodowych
Archiwum indywidualnych kart osobowych mieszka�� - dotyczy os� wymeldowanych za granic�kraju, kt�e utraciy lub zrzeky si�obywatelstwa polskiego, wyczonych z powodu zgonu

Udost�nianie danych:
Udost�nianie danych z prowadzonych zbior� - jest moliwe na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku zainteresowanej osoby lub podmiotu zoonego na odpowiednim formularzu z uwzgl�nieniem obowizujcych przepis� o ochronie danych osobowych.

Wysokoci pobieranych opat i zwolnie�reguluje: ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o opacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) oraz rozporzdzenie Rady Ministr� z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoci opat za udost�nianie danych ze zbior� meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowod� osobistych oraz warunk� i sposobu ich wnoszenia ( Dz. U. Nr 62, poz. 564).



Referat Komunikacji:

Rejestry:

Rejestr przyj�ych na stan Wydziau:

 • dowodďż˝ rejestracyjnych
 • pozwoleďż˝czasowych
 • tablic rejestracyjnych
 • kart pojazdu

Rejestr wydanych:
 • dowodďż˝ rejestracyjnych
 • pozwoleďż˝czasowych
 • tablic rejestracyjnych
 • kart pojazdu
 • znakďż˝ legalizacyjnych
 • wtďż˝nikďż˝ kart pojazdu
 • wtďż˝nikďż˝ tablic rejestracyjnych
 • tablic rejestracyjnych indywidualnych

Rejestr zdanych tablic rejestracyjnych
Rejestr tablic tymczasowych
Rejestr zawiadomie�i potwierdze�br> Rejestr zatrzymanych dowod� rejestracyjnych
Rejestr pojazdďż˝ zomowanych:
 • samochody
 • cigniki i motocykle
 • motorowery

Rejestr wydanych decyzji:
 • nadajcych cechy identyfikacyjne pojazdu i kierujcych na ich nabicie do stacji kontroli pojazdďż˝
 • kierujcych na dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Rejestr zatrzymanych praw jazdy i cofni�ych uprawnie�do kierowania pojazdami Rejestr danych i przekazanych do innych urz�� dokument� dotyczcych kierowc� Rejestr wpyw� wniosk�:
 • o wydanie prawa jazdy
 • o wydanie wiadectwa kwalifikacji
 • o wydanie miďż˝zynarodowego prawa jazdy
Rejestr wniosk� os� nie posiadajcych uprawnie�do kierowania pojazdami


Ewidencje:

Ewidencja pojazdďż˝
Ewidencja kierowcďż˝
Ewidencja orodkďż˝ szkolenia kandydatďż˝ na kierowcďż˝
Ewidencja instruktorďż˝ nauki jazdy
Ewidencja stacji kontroli pojazdďż˝
Ewidencja diagnostďż˝

Archiwa:

Akta kierowcďż˝
Wnioski o rejestracj�pojazd� do 23.03.2001r.
Teczki pojazdďż˝ od 26.03.2001r.
Zgoszenia o sprzeday pojazdďż˝

Udost�nianie danych:
osobom fizycznym w zakresie spraw ich dotyczcych na podstawie pisemnego wniosku - w formie zawiadczenia za pobraniem stosownej opaty skarbowej wynikajcej z obowizujcych w tym zakresie przepisďż˝

innym podmiotom wymienionym w ustawie Prawo o ruchu drogowym ( w sprawach o rejestracj�) udost�nienie danych nast�uje na podstawie pisemnego wniosku za porednictwem Urz�u Wojew�zkiego w Bydgoszczy ( w sprawach dotyczcych uprawnie�) udost�nienie danych nast�uje po zoeniu pisemnego wniosku za pobraniem odpowiedniej opaty skarbowej



Referat Dziaalnoci Gospodarczej:

Ewidencje:
Ewidencja dziaalnoci gospodarczej
Ewidencja wydanych zezwole�na sprzeda alkoholu
Ewidencja wydanych licencji, zezwole�i zawiadcze�zwizanych z wykonywaniem usug transportu os� i rzeczy

Archiwa:
Akta osďż˝ prowadzcych transport drogowy
Zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej
Akta osďż˝ prowadzcych sprzeda napojďż˝ alkoholowych

Udost�nienie danych z ewidencji:
Ewidencja dziaalnoci gospodarczej jest jawna.
Ewidencja transportu i zezwole�na sprzeda napoj� alkoholowych wycznie na pisemny wniosek z uwzgl�nieniem obowizujcych przepis� w zakresie ochrony danych.



Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza