URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA w WYDZIALE FINANSOWYM – Referacie Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej.

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie  wyższe ekonomiczne, prawnicze,

- 3 – letni staż pracy,

- 2 –leni staż pracy na samodzielnych stanowiskach związanych z problematyką finansów

  publicznych i rachunkowości,

- znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

- znajomość zasad księgowości,

- znajomość zagadnień kontrolnych,

- znajomość komputerowych systemów, w szczególności systemów rachunkowości,

- znajomość problematyki samorządowej i przepisów dotyczących spraw finansowych

  samorządu (ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji budżetowej),

- znajomość prawa zamówień publicznych,

- obowiązkowość,

- rzetelność,

- systematyczność,

- zdolność zachowania obiektywizmu,

- komunikatywność,

- pracowitość,

- uczciwość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- badanie stanu faktycznego i porównywanie go ze stanem wymaganym przepisami prawa,

zwłaszcza w zakresie zasad gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, w tym także zarządzania nimi:

- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;

- ocena sposobu gospodarowania mieniem;

- ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności przy wykonywaniu zadań publicznych oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i spłacania zobowiązań;

- sporządzanie planu rocznego kontroli i sprawozdania z jego realizacji;

- wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (procedurami) kontroli, w szczególności w zakresie:

a) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

b) prawidłowości funkcjonowania systemów ewidencji księgowej,

c) rozliczania projektów dotowanych z funduszy Unii Europejskiej,

d) prawidłowości udokumentowania wydatków;

- opracowywanie projektów raportów (protokołów) pokontrolnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w terminie do dnia  31 maja 2006 r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta